Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  předchozí11 - 19  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich internalizace
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Moldan, Bedřich
Současný stav poznání v oblasti externalit z energetiky v zahraničí a ČR. Vypracování a testování metodiky pro výpočet externích nákladů v energetice a dopravě pro ČR.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Marková, Pavla ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic.
Metody hodnocení environmentálních dat‚ informací a indikátorů
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha
Stručný popis a obsah závěrečné zprávy za řešení projektu, která je rozdělena do dvou částí: Indikátory environmentální udržitelnosti a průzkum efektivity informačních služeb Ministerstva životního prostředí.
Metody hodnocení environmentálních dat‚ informací a indikátorů
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Havránek, Miroslav ; Kušková, Petra ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
Cílem projektu je vyvinout a navrhnout efektivní systém hodnocení environmentální situace, tj. hnacích sil zátěže, stavu a dopadů na životního prostředí prostřednictvím indikátorů. Tento systém přispěje ke zlepšení informování veřejnosti, veřejné správy a podnikatelské sféry, tak aby se k těmto skupinám dostávaly informace pro ně významné, spolehlivé a včasné (tedy v době, kdy jsou z hlediska rozhodovacího procesu zapotřebí). Indikátory přinesou relevantní informace, na jejichž základě bude možno provést efektivní opatření.
Metody hodnocení environmentálních dat‚ informací a indikátorů: Indikátory environmentální udržitelnosti
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Vačkář, David ; Havránek, Miroslav ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
V této části zprávy se rozpracovává koncept environmentální udržitelnosti. Klíčový při hodnocení ekonomické udržitelnosti je význam, jenž se přikládá životnímu prostředí a z něj pocházejícím zdrojům, a co se uvažuje pod termínem přírodní kapitál. Pro nalezení vztahu mezi environmentálním a ekonomickým pilířem lze za základní východisko považovat skutečnost, že ekonomická aktivita člověka závisí na přírodním potenciálu planety Země – jinými slovy na tzv. službách přírody. Ty zahrnují službu poskytování statků, regulační a kulturní služby, které lidi ovlivňují přímo, a podpůrné služby, které jsou nezbytné k udržování ostatních služeb. Dále se pozornost zaměřuje na kategorii environmentálních indikátorů. Jsou ukázány příklady indikátorů environmentální udržitelnosti a kritéria, která by měl splňovat dobrý indikátor. Poté se pozornost věnuje environmentální udržitelnosti na místní úrovni a možnostem její hodnocení environmentální. Prezentace indikátorů je samostatné téma - indikátory environmentální udržitelnosti jsou z velké míry založené na prostorových datech a odvozených indikátorech (je uveden i specifický příklad gridového zobrazení). Byly navrženy indikátory vhodné pro hodnocení environmentální udržitelnosti – širší seznam více než 100 indikátorů pokrývá témata biodiverzita, doprava, finance pro životní prostředí, klimatická změna, obnovitelné zdroje, odpady, ovzduší, ozónová vrstva, podnikání a životní prostředí, spotřeba materiálů, voda, využití území, zdraví a životní prostředí, a zemědělství. Aplikační část analyzuje konkrétní indikátory pro hodnocení environmentální udržitelnosti na místní úrovni: změny zemského pokryvu a krajinné diverzity, zatížení a zranitelnost horninového a životního prostředí, kritické zátěže pro okyselující látky a indexy kvality ovzduší.
Materiálové toky a udržitelné využití zdrojů
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Beneš, Bohumil ; Moldan, Bedřich ; Hák, Tomáš ; Kovanda, Jan
Cílem projektu je kvantifikace materiálových toků v rámci ekonomického procesu zahrnujícího definovanou geografickou jednotku (území státu) s cílem udržitelného využití přírodních zdrojů. Jde o postižení veškerých materiálových vstupů jako je těžba surovin a dovozy materiálů přes hranice, včetně tzv. skrytých toků. Cílem analýzy materiálových toků je kvantifikace vstupů materiálových toků, analýza jejich průběhu v rámci hospodářské činnosti. Součástí výzkumu je přesné definování toků, jejich členění, stanovení vhodných jednotek a zpracování výsledných indikátorů včetně stanovení jejich relevance pro zátěž a stav životního prostředí.
Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich internalizace
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Urban, Jan ; Máca, Vojtěch ; Melichar, Jan ; Machálek, Pavel ; Klusák, Jaroslav ; Havránek, Miroslav ; Braun kohlová, Markéta ; Ščasný, Milan
Hlavním cílem projektu je kvantifikace celkových nákladů a přínosů současných energetických systémů v České republice, a to jak na úrovni jednotlivých energetických zařízení, tak pro ČR jako celek. Hlavními výstupy projektu jsou: Vyhodnocení a analýza metodiky ExternE a dalších zahraničních metodik pro odhad externalit v energetice, dopravě a nakládání s odpady a posouzení jejich využitelnosti v podmínkách ČR, Vypracování metodiky pro výpočet externalit v energetice a dopravě v ČR, Vytvoření dotazníku pro zjištění ochoty platit za snížení rizika nemocnosti, Vypracování případových studií pro jednotlivé technologie výroby elektřiny a tepla v ČR, Výpočet externalit pro jednotlivé způsoby výroby energie a pro jednotlivé způsoby dopravy v ČR, Vytvoření platformy výzkumných pracovníků z různých vědních oborů zabývajících se odhady externalit.
Materiálové toky a udržitelné využití zdrojů
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Beneš, Bohumil ; Moldan, Bedřich ; Hák, Tomáš ; Kovanda, Jan
Cílem projektu je kvantifikace materiálových toků v rámci ekonomického procesu zahrnujícího definovanou geografickou jednotku (území státu) s cílem udržitelného využití přírodních zdrojů. Zpráva je rozdělena do částí: Analýza materiálových toků jako nástroj pro měření socio-ekonomického metabolismu, Hodnocení indikátorů materiálových toků z hlediska vhodnosti jejich využití pro vyjadřování oddělení křivek zátěže ŽP a ekonomického výkonu, Položka "skládkované odpady" pro výpočet výstupních indikátorů materiálových toků, Výpočet indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni pro ČR pro rok 2003, Analýza a zhodnocení indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni a zdůvodnění trendu jejich vývoje v období 1990-2003, revize členění výstupních indikátorů materiálových toků podle sektorů a podle environmentálního média, Zhodnocení příspěvků jednotlivých sektorů k výstupním materiálovým tokům a členění toků podle environmentálního média, Prezentace výsledků projektu na seminářích a konferencích a další způsoby využití výsledků projektu.
Metody hodnocení environmentálních dat‚ informací a indikátorů
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Činčera, Jan ; Činčera, Pavel ; Souček, Martin ; Papík, Richard ; Havránek, Miroslav ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
Cílem projektu je vyvinout a navrhnout efektivní systém hodnocení environmentální situace, tj. hnacích sil zátěže, stavu a dopadů na životního prostředí prostřednictvím indikátorů. Zpráva shrnuje výsledky prvních dvou let řešení projektu. Pozornost byla zaměřena na analýzu možností kvantifikace a popisu přesahů mezi jednotlivými rozměry udržitelného rozvoje. Byl navržen koncept, který má konsistentním způsobem vyvinout indikátory environmentální udržitelnosti. S ohledem na závazky reportingu byl navržen tentativní soubor indikátorů. První část studie tvoří Vývoj indikátorů environmentální udržitelnosti, druhou část Průzkum efektivity informačních služeb Ministerstva životního prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   předchozí11 - 19  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.