National Repository of Grey Literature 58 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Tošovská, Eva ; Šumpíková, Markéta ; Sojková, Dagmar ; Slavík, Jan ; Prušvic, David ; Pavel, Jan ; Moravec, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Jílková, Jiřina ; Čamrová, Lenka ; Assenza, Dora ; Brůha, Jan
Řešení projektu bylo rozděleno do šesti dílčích modulů. V rámci prvního bylo přikročeno k ujasnění používaných pojmů a ke zpracování přehledu přístupů k hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zahraničí a mezinárodních institucích. Druhý modul se zaměřil na popis a analýzu současného stavu v této oblasti v ČR. V rámci třetího modulu byla vytvořena obecná metodika, která byla v následujícím modulu podrobena testování ve formě případových studií. Pátý modul se zaměřil na hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí ve vybraném regionu. Závěrečný, šestý modul, pak představoval syntézu získaných poznatků a vyvození patřičných politicko-hospodářských doporučení. Hlavním výstupem projektu je návrh obecné metodiky hodnocení efektivnosti veřejných výdajů, která je koncipována jako sada otázek, a kterou lze, při její obecné aplikaci na všechny existující i budoucí veřejné výdajové programy, používat s dílčími omezeními jak pro účely ex-post, tak i ex-ante evaluací.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Sanitrníková, Ludmila ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Moravec, Jiří ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic. Kvalitativní a kvantitativní analýza potřeb v ochraně přírody a krajiny v České republice včetně povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a kvantifikace nákladů nezbytných k zabezpečení jejich plnění. Metodika kvantifikace nákladů ochrany přírody a krajiny. Metodický postup kvantifikace opatření v ochraně přírody. Kvantifikace potřeb v pilotních oblastech. Analýza stávajících systémů ekonomických nástrojů v ochraně přírody a krajiny v Rakousku, Velké Británii, Finsku, na Slovensku a v Německu.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Marková, Pavla ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic.
Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Vlčková, Jitka ; Tošovská, Eva ; Ščasný, Milan ; Šaroch, Stanislav ; Slavík, Jan ; Pavel, Jan ; Hadrabová, Alena ; Brůha, Jan
Analýza politiky životního prostředí České republiky z hlediska konzistence; analýza změn spotřebního chování jednotlivců a domácností v důsledku aplikace politiky životního prostředí České republiky a Evropské unie; analýza dopadů politiky životního prostředí na rozhodování firem, zejména s důrazem na analýzu investiční aktivity vysokozátěžových firem a změny nákladové struktury; analýza dopadů obchodní politiky na životní prostředí; makroekonomické modelování dopadů opatření politiky životního prostředí.
Aplikace environmentálního účetnictví: Eko-průmysl v České republice
Národohospodářský ústav AV ČR, Praha ; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem ; Vrtišková, Lenka ; Farský, Miroslav ; Tošovská, Eva ; Ritschelová, Iva
Monografie o eko-průmyslu v ČR, která byla vydaná v rámci řešení projektu, se zabývá současným stavem eko-průmyslu a jeho rozvojem. Environmentálně orientovaný průmysl, označovaný jako eko-průmysl, se stává expandujícím "průmyslovým" odvětvím, které má vliv na sociálně-ekonomický vývoj společnosti. Cílem publikace je přispět k pregnantnějšímu vymezení, k identifikaci jeho úlohy a postavení v národním hospodářství a následnému srovnání postavení eko-průmyslu v ČR se situací v zahraničí. V publikaci je ve stručnosti charakterizován vývoj analytických a prognostických aktivit EU a OECD zaměřených na ekonomickou problematiku eko-průmyslu. Jsou charakterizovány základní metodologické problémy spojené s identifikací a kvantifikací tohoto specifického "odvětví" a problémy spojen s kvantifikací proměnných, které vyjadřují jeho příspěvek k ekonomickému růstu.
Aplikace environmentálního účetnictví
Národohospodářský ústav AV ČR, Praha ; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem ; Tošovská, Eva ; Ritschelová, Iva
Projekt byl zaměřen na nejaktuálnější otázky z této oblasti a snažil se o aktivní zapojení české vědecké veřejnosti do mezinárodní diskuse na dané téma. Záměrem řešitelského týmu bylo v první etapě vyhodnotit vývoj a dosažené výsledky v oblasti tvorby a rozvoje environmentálního účetnictví na evropské úrovni i na domácí půdě. Strukturu projektu tvořily 3 základní moduly: I. Environmentální účetnictví na makroekonomické úrovni; II. Environmentální účetnictví na mikroekonomické úrovni; III. Vzájemné vazby a možnosti propojení účetnictví na makro a mikroúrovni.
Aplikace environmentálního účetnictví
Národohospodářský ústav AV ČR, Praha ; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem ; Tošovská, Eva ; Ritschelová, Iva
Efektivní management v oblasti ochrany životního prostředí vyžaduje zdokonalení informačního systému v dané oblasti. S tím je neodmyslitelně spojena i potřeba překonání resp. snížení náskoku členských zemí EU v rozvoji systému environmentálního a ekonomického účetnictví (SEEA) na makro a mikroúrovni. Projekt je zaměřen na nejaktuálnější otázky z této oblasti a usiluje o dosažení aktivního zapojení české vědecké veřejnosti do mezinárodní diskuse na dané téma. Záměrem řešitelského týmu je vyhodnotit vývoj a dosažené výsledky v oblasti tvorby a rozvoje environmentálního účetnictví na evropské úrovni i na domácí půdě. Akcent byl kladen na vybrané moduly systému, které se na základě předchozího výzkumu členů řešitelského týmu ukázaly pro podmínky ČR realizovatelné. Výsledky byly prezentovány v rámci mezinárodního semináře "Environmentální účetnictví - Současný stav a vývoj. Výstupem semináře jsou dva sborníky - v české a anglické verzi. Jsou v nich prezentovány výsledky dílčích úkolů v roce 2004.
Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Tošovská, Eva ; Ščasný, Milan ; Slavík, Jan ; Hadrabová, Alena ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Brůha, Jan ; Pavel, Jan
Cílem projektu je na základě ex-post analýzy časových řad identifikovat vliv zaváděných administrativních a ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí na makroekonomické agregáty a tyto poznatky využít ke konstrukci makroekonomického modelu, který umožní v budoucnu provádět ex-ante analýzy připravovaných změn. Řešení je rozděleno do osmi částí. V první je proveden rozbor právních norem z oblasti životního prostředí, které byly přijaty během transformace a měly vliv na ekonomické chování firem a domácností. Druhá část je zaměřena na sektor domácností a analyzuje faktory, které ovlivňují výdaje domácností na energie a dopravu. Předmětem třetí části je analýza dopadů změn cen vodného a stočného na spotřebu vody v ČR. Čtvrtá kapitola analyzuje vliv poplatků na odpadové hospodářství. Pátá část je zaměřena na firemní sektor a podrobně zkoumá dopady environmentální regulace na konkurenceschopnost. Cílem šesté kapitoly je objasnit, jaké faktory stály za snížením znečištění vzduchu v období transformace. Sedmá kapitola řeší problematiku dopadů liberalizace zahraničního obchodu na obchod s environmentálním zbožím. Poslední kapitola obsahuje popis makroekonomického modelu a ukázky simulací.
Environmental control and industry competitivenes (taking CO2 as an example)
Tošovská, Eva
The paper is aimed at analyzing the influence of the Czech manufacturing industry structure on the air quality. This is made within the two interrelated dimensions: subject and system. The subject analysis is based on the NAMEA developed by the Czech Statistical Office. The system dimension covers main structural elements of environmental policy of the Czech Republic resulting from the European legislation transposition, and which can influence both the structure and competitiveness of the Czech industry.
Environmental fees in the Czech Republic: approach to stimulating effect assessment
Ritschelová, I. ; Sidorov, E. ; Tošovská, Eva
The following text presents results of analyzing the impact of fees on costs of an extensive set of Czech enterprises. Based on this information the environmental fees system is consequently assessed with a view to its stimulating effect.

National Repository of Grey Literature : 58 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.