National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Analysis of a Chosen Timber Processing Company Economic Management in the Yekaterinburg Region
Baldina, Elena ; Šišák, Luděk (advisor) ; Kupčák, Václav (referee)
The theme of my bachelor thesis is Analysis of the economy of a selected woodworking company in the Ekaterinburg region. My work consists of three main parts. In the first part, I described the basic concepts of financial analysis and how SWOT analysis is performed. In the second part I analised the company based on several criteria. I am going to a brief description of what the company's main business is, what it does and what it offers to clients. In the last part of my thesis, I perform financial and SWOT analysis. On the basis of the data I get, I make graph and then I will do conclusions of the results. At the end of the third part I appreciate the whole financial situation with the data and propose a solution to the problem that is reflected in the analysis.
Analysis of Forestry Management in the Perm Region Forests
Starkov, Ilya ; Šišák, Luděk (advisor) ; Šmída, Zbyněk (referee)
The first part of the bachelor thesis with the description of the local region, its geography and climate, considering impacts on forestry, timber production in quantity and quality. The second part deals with fundamental analysis of the legislation, regulations and their approach to forest management. They identified the basic tasks and main principles of forest management in Russia. It was determined the structure of ownership. The last part focuses on finding information and evaluation of the acquired data on timber trade and wood products within the state and trade with other countries.
Impacts of FSC Certification System Application on Forestry Economics in Krkonoše National Park Management
Brožová, Lucie ; Šišák, Luděk (advisor) ; Martin, Martin (referee)
Krkonoše National Park (KRNAP) is in the Czech Republic the only national park with the FSC certificate, which means that forests are managed by an ecologically friendly way. Therefore, the aim of bachelor thesis was to find out economic impacts to the KRNAP forestry economics after introduction of the FSC certification system. For these purposes, there were selected two periods, namely the years 2006-2008 as a period before the introduction of the certification system, and after the certification introduction in 2009-2011. There were monitored various indicators, and presented in the forms of tables and graphs that clearly showed results of the investigation. Based on comparison the two periods, there were found insignificant economic differences. This was supported substantially by the fact that KRNAP Administration began with the ecological friendly management of forests in the Park already in 2003 because they realized the need of change in the management.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Sanitrníková, Ludmila ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Moravec, Jiří ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic. Kvalitativní a kvantitativní analýza potřeb v ochraně přírody a krajiny v České republice včetně povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a kvantifikace nákladů nezbytných k zabezpečení jejich plnění. Metodika kvantifikace nákladů ochrany přírody a krajiny. Metodický postup kvantifikace opatření v ochraně přírody. Kvantifikace potřeb v pilotních oblastech. Analýza stávajících systémů ekonomických nástrojů v ochraně přírody a krajiny v Rakousku, Velké Británii, Finsku, na Slovensku a v Německu.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Marková, Pavla ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic.
Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko‚ včetně ekonomického zhodnocení
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Šišák, Luděk ; Trnčík, Peter
Analýza a vyhodnocení podmínek pro vyhlášení NP Křivoklátsko. Vývoj postupných legislativních kroků pro zajištění současně platné ochrany přírody a krajiny v dotčeném území (CHKO, BR, PR, PP). Popis hranic, výměry lesní i nelesní půdy, zaujaté katastry a porovnání s hranicí CHKO. Vlastnické vztahy, druhy pozemků a platné LHP a LHO na území uvažovaného NP Křivoklátsko. Funkce lesů, jejich překryvy, střety zájmů a kategorizace lesů. Přírodní podmínky (geomorfologie oblasti, hydrografie oblasti, geologické poměry, pedologické poměry, klimatické poměry, údaje z Atlasu podnebí ČSSR, klimatické oblasti ČSR, makroklimatická a mezoklimatická regionalizace ČR, floristické poměry, fytogeografické členění, hlavní rostlinná (lesní) společenstva a lesní vegetační stupně, významné (chráněné) druhy rostlin a živočichů). Růstové podmínky, hospodářské soubory, základní hosp. doporučení a rámcové směrnice hospodaření. Údaje o stavu lesa, historickém vývoji, dosavadním hospodaření a majetkových poměrech. Ochrana lesa a myslivost. Stávající organizační struktura managementu dotčeného území. Průzkum postojů místních obyvatel a vedení obcí k potenciální změně. Analýza socio-ekonomických dopadů změny stupně ochrany území. Socio-ekonomická šetření, analýzy a syntéza, finanční náročnost na státní rozpočet spojená s vyhlášením NP Křivoklátsko. SWOT analýza. Závěry a celkové zhodnocení rizik a přínosu uvažovaného vyhlášení NP Křivoklátsko.
Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektor lesního hospodářství
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, Brno ; Národní klimatický program České republiky ; Cudlín, Pavel ; Hadaš, Pavel ; Jankovský, Libor ; Kulhavý, Jiří ; Šišák, Luděk ; Macků, Jaromír ; Janouš, Dalibor
Zpráva za sektor lesního hospodářství obsahuje části: Excerpce podkladů o dopadech klimatické změny týkajících se lesů a lesního hospodářství v zemích EU, Zhodnocení výsledků výzkumu dopadů klimatické změny na lesy dosažených v ČR k 1. 7. 2000 a Metodika odhadu dopadů klimatické změny na lesy ČR s využitím podkladů IPPC a nového scénáře klimatické změny pro ČR.
Klimatická změna a klimatické fluktuace - normály vybraných klimatologických prvků na území České republiky: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory vodních zdrojů, zemědělství, lesního hospodářství a zdravotnictví. Sektor lesního hospodářství
Česká zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, Praha ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, Brno ; Národní klimatický program České republiky ; Šišák, Luděk ; Rejšek, Klement ; Cudlín, Pavel ; Jankovský, Libor ; Hadaš, Pavel ; Macků, Jaromír ; Janouš, Dalibor
Řešení projektu hodnotí změněný potenciál celého území České republiky pro pěstování lesních porostů, a to na základě vybraných klimatických charakteristik, u nichž se předpokládá možnost limitujícího působení na růst zejména smrkových porostů. Výstupy jsou přehledové mapy České republiky. V dalším řešení jsou predikovány podmínky pro pěstování lesních porostů v každé z 41 přírodní lesní oblasti. Výstupy jsou tabulkové soubory informací o potenciálu stanovišť pro lesní výrobu v očekávaných změněných klimatických podmínkách.
Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko‚ včetně ekonomického zhodnocení: Základní podkladový materiál pro posouzení "minimálního" a "maximálního" variantního návrhu NP Křivoklátsko
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Šišák, Luděk ; Trnčík, Peter
Základní podkladový materiál pro posouzení "minimálního" variantního návrhu NP Křivoklátsko: Tabulky z "Informací o stavu lesů" - minimální varianta; Tabulky z "OPRL"; Grafy; Přehled majetkových a vlastnických poměrů; Stav, vývoj, výhledy - zásoby a těžby; Ekosystémové analýzy. Základní podkladový materiál pro posouzení "maximálního" variantního návrhu NP Křivoklátsko: Tabulky z "Informací o stavu lesů" - maximální varianta; Tabulky z "OPRL"; Grafy; Přehled majetkových a vlastnických poměrů; Stav, vývoj, výhledy - zásoby a těžby; Ekosystémové analýzy. Podkladový materiál pro posouzení "minimálního" a "maximálního" variantního návrhu NP Křivoklátsko - přirozená, cílová a současná druhová skladba navrhovaného NP Křivoklát pro obě varianty.
Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko‚ včetně ekonomického zhodnocení
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Šišák, Luděk ; Trnčík, Peter
Cílem projektu je analyzovat dopady navrhovaného přehlášení části CHKO Křivoklátsko jako národního parku. Na základě shromážděných podkladů (rešerše, tematické datové základny) bude provedeno zhodnoceni současného stavu oblasti. Následně bude provedena analýza dopadů změny stupně ochrany území na místní obyvatelstvo, na jeho zaměstnanost, turistický ruch, podnikatelské aktivity, na zemědělství a lesní hospodářství, infrastrukturu oblasti a celkový rozvoj regionu. Výstupem projektu bude vyhodnocení lesnických charakteristik zájmového území, ekonomický rozbor nákladů a výnosů subjektů v lesnictví a ochraně přírody, výsledky průzkumu postojů obyvatel a správních orgánů k potenciální změně. Výsledky analýz socio-ekonomických, lesnických a environmentálních dopadů změny stupně ochrany území budou tvořit hlavní část oponované závěrečné zprávy. Dílčí závěrečná zpráva obsahuje Stručný přehled cílů a metod řešení projektu, institucionální a personální zabezpečení řešení projektu a jeho dílčích částí, časový harmonogram řešení a přehled zpracovaných podkladů v roce 2003. Přiložena je anotace a oponentské posudky.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.