National Repository of Grey Literature 57 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR
Správa ochrany přírody, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Jílové u Prahy ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Hort, Libor
Standardizace základní terminologie související s klíčovými koncepčními rozhodnutími při managementu lesních rezervací, stanovení kritéria pro posuzování přirozenosti lesních porostů a kritérií pro ponechávání přirozených lesů samovolnému vývoji podle typů stanovišť. Doplnění a standardizace metodiky podrobného výzkumu dynamiky vývoje přirozených lesů a zpracování metodiky a pracovních postupů pro monitoring dynamiky vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji. Šetření za účelem vylišení konkrétních lokalit přirozených lesů v České republice se současným podrobným šetřením přírodních poměrů na těchto lokalitách. Stabilizace a doplnění sítě trvalých ploch pro výzkum dynamiky vývoje přirozených lesů. Vytvoření a stabilizace sítě trvalých ploch pro provádění monitoringu vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji včetně provozního ověření sběru a zpracování dat formou pilotního projektu na lokalitách s různými přírodními podmínkami a různým porostním typem. Navržení systému centrální správy dat a převedení požadovaných údajů do databáze evropských lesních rezervací EFI - přímá návaznost na projekt VaV/610/1/99-1.2.
Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR
Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Jílové u Prahy ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Hort, Libor
Standardizace základní terminologie související s klíčovými koncepčními rozhodnutími při managementu lesních rezervací, stanovení kritéria pro posuzování přirozenosti lesních porostů a kritérií pro ponechávání přirozených lesů samovolnému vývoji podle typů stanovišť. Doplnění a standardizace metodiky podrobného výzkumu dynamiky vývoje přirozených lesů a zpracování metodiky a pracovních postupů pro monitoring dynamiky vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji. Šetření za účelem vylišení konkrétních lokalit přirozených lesů v České republice se současným podrobným šetřením přírodních poměrů na těchto lokalitách. Stabilizace a doplnění sítě trvalých ploch pro výzkum dynamiky vývoje přirozených lesů. Vytvoření a stabilizace sítě trvalých ploch pro provádění monitoringu vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji včetně provozního ověření sběru a zpracování dat formou pilotního projektu na lokalitách s různými přírodními podmínkami a různým porostním typem. Navržení systému centrální správy dat a převedení požadovaných údajů do databáze evropských lesních rezervací EFI - přímá návaznost na projekt VaV/610/1/99-1.2.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Změny vodní vegetace v NPR Novozámecký rybník v souvislosti s managementem CHÚ
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Alger, Petr ; Turoňová, Dana
V roce 2000 a 2002 byl sledován vývoj vodní flóry a vegetace Novozámeckého rybníka, která byla po dvojím zimování rybníka v letech 1996-1998 značně redukována. Na rybníku se rybářsky hospodaří extenzivním způsobem a flóra i vegetace se postupně rozvíjí a stabilizuje. Byla také sledována flóra a vegetace 6 tůněk vybudovaných koncem roku 1999.
Výzkum a management lesních ekosystémů ve zvláště chráněných územích ČR
Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Blahník, Petr
Hlavním cílem projektu bylo získání vědecky ověřených podkladů pro plnění programových a akčních úkolů Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR (především pro záchranu a zvýšení druhové i vnitrodruhové biologické rozmanitosti; pro přiblížení skladby lesních porostů skladbě přirozené s ohledem na potenciál stanoviště, aktuální stanovištní podmínky a současný stav lesních ekosystémů; pro vyhodnocení a návrh změn zonace v lesích CHKO; pro zařazení chráněných území do soustavy Natura 2000 se zvláštním ohledem na přibližování české legislativy v ochraně přírody a krajiny legislativně EU) a pro plnění mezinárodních programů a dohod v oblasti ochrany biologické a krajinné rozmanitosti včetně biodiverzity lesních ekosystémů a adaptace lesů na předpokládané klimatické změny.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha
V rámci projektu jsou řešen 58 dílčích projektů na 48 velkoplošných a maloplošných ZCHÚ. Zpráva obsahuje abstrakta všech dílčích projektů, oponentské posudky a vyúčtování.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Změny vodní vegetace v NPR Novozámecké rybníky v souvislosti s managementem CHÚ
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Alger, Petr ; Turoňová, Dana
V roce 2000 a 2001 byl sledován vývoj vodní flóry a vegetace Novozámeckého rybníka, která byla po dvojím zimování rybníka v letech 1996-8 značně redukována. Na rybníku se začalo rybářsky hospodařit extenzivním způsobem a flóra i vegetace se postupně stabilizuje. V roce 2001 byla také sledována flóra a vegetace 6 tůněk vybudovaných koncem roku 1999.
Výzkum a management lesních ekosystémů ve zvláště chráněných územích ČR
Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Blahník, Petr
Hlavním cílem projektu bylo získání vědecky ověřených podkladů pro plnění programových a akčních úkolů Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR (především pro záchranu a zvýšení druhové i vnitrodruhové biologické rozmanitosti; pro přiblížení skladby lesních porostů skladbě přirozené s ohledem na potenciál stanoviště, aktuální stanovištní podmínky a současný stav lesních ekosystémů; pro vyhodnocení a návrh změn zonace v lesích CHKO; pro zařazení chráněných území do soustavy Natura 2000 se zvláštním ohledem na přibližování české legislativy v ochraně přírody a krajiny legislativně EU) a pro plnění mezinárodních programů a dohod v oblasti ochrany biologické a krajinné rozmanitosti včetně biodiverzity lesních ekosystémů a adaptace lesů na předpokládané klimatické změny.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv mysliveckého chovu sudokopytníků na stav a přirozený vývoj lesa NPR Týřov a NPR Praděd
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Čermák, Petr ; Mrkva, Radomír
V této studii se uvádí výsledky provedených šetření na NPR Praděd, CHKO Jeseníky a NPR Týřov, CHKO Křivoklát, které nepřímo, tj. podle počtu okusem poškozených semenáčků a podle nepřítomnosti odrůstajícího keřového nebo dřevinného spodního patra, dokumentují nadměrnou přítomnost chovaných přežvýkavých sudokopytníků. Hodnotí se také současně provozovaný chov zvěře, který je bohužel možný díky nejen současné, ale v případě schválení novely zákona, i budoucí myslivecké legislativy. Závěrem se formuluje obecná představa principů přírodě blízkého mysliveckého hospodaření, kterou by bylo zapotřebí na zvláště chráněných územích v budoucnosti prosadit.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Změny stepní vegetace PR Prokopské údolí (část Dívčí hrady) v důsledku řízené pastvy a vybudování zpevněných cest
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Janáčková, Hana
V předložené práci je zkoumán vliv zahájení pastvy ovcí a koz a vliv vybudování zpevněné cykostezky na květenu a vegetaci PR Prokopské údolí. Z výsledků dřívějších prací, při nichž byly od roku 1989 v tříletých intervalech zaznamenávány na dvou plochách s vegetací společenstva Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacea KLIKA 1933 lokální četnosti druhů, bylo použito veškerých dosavadních záznamů.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Sanitrníková, Ludmila ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Moravec, Jiří ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic. Kvalitativní a kvantitativní analýza potřeb v ochraně přírody a krajiny v České republice včetně povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a kvantifikace nákladů nezbytných k zabezpečení jejich plnění. Metodika kvantifikace nákladů ochrany přírody a krajiny. Metodický postup kvantifikace opatření v ochraně přírody. Kvantifikace potřeb v pilotních oblastech. Analýza stávajících systémů ekonomických nástrojů v ochraně přírody a krajiny v Rakousku, Velké Británii, Finsku, na Slovensku a v Německu.

National Repository of Grey Literature : 57 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.