National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Tošovská, Eva ; Šumpíková, Markéta ; Sojková, Dagmar ; Slavík, Jan ; Prušvic, David ; Pavel, Jan ; Moravec, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Jílková, Jiřina ; Čamrová, Lenka ; Assenza, Dora ; Brůha, Jan
Řešení projektu bylo rozděleno do šesti dílčích modulů. V rámci prvního bylo přikročeno k ujasnění používaných pojmů a ke zpracování přehledu přístupů k hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zahraničí a mezinárodních institucích. Druhý modul se zaměřil na popis a analýzu současného stavu v této oblasti v ČR. V rámci třetího modulu byla vytvořena obecná metodika, která byla v následujícím modulu podrobena testování ve formě případových studií. Pátý modul se zaměřil na hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí ve vybraném regionu. Závěrečný, šestý modul, pak představoval syntézu získaných poznatků a vyvození patřičných politicko-hospodářských doporučení. Hlavním výstupem projektu je návrh obecné metodiky hodnocení efektivnosti veřejných výdajů, která je koncipována jako sada otázek, a kterou lze, při její obecné aplikaci na všechny existující i budoucí veřejné výdajové programy, používat s dílčími omezeními jak pro účely ex-post, tak i ex-ante evaluací.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Distanční vzdělávací kurz "Odpadář"
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Slavík, Jan ; Přibil, Jiří ; Potluka, Oto ; Pavel, Jan ; Jílková, Jiřina ; Čamrová, Lenka
V roce 2003 byla připravena metodika distančního vzdělávání, vytvořena realizační koncepce seminářů (organizace), připravovaly se studijní materiály (školení autorů studijních textů a tutorů, metodika vedení autorů studijních textů, tvorba manuálu pro tutory, tvorba studijních textů a jejich úpravy do distanční podoby) a byl vytvořen webový portál s informacemi o vzdělávání.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Distanční vzdělávací kurz "Odpadář"
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Čamrová, Lenka ; Slavík, Jan ; Pavel, Jan ; Přibil, Jiří ; Jílková, Jiřina ; Potluka, Oto
Modul č. 4: Distanční vzdělávání kurz "Odpadář". Informační a vzdělávací potřeby pracovníků státní správy zjišťuje vytvořený dotazník, který je základem pro věcnou náplň distančního vzdělávání.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Sanitrníková, Ludmila ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Moravec, Jiří ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic. Kvalitativní a kvantitativní analýza potřeb v ochraně přírody a krajiny v České republice včetně povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a kvantifikace nákladů nezbytných k zabezpečení jejich plnění. Metodika kvantifikace nákladů ochrany přírody a krajiny. Metodický postup kvantifikace opatření v ochraně přírody. Kvantifikace potřeb v pilotních oblastech. Analýza stávajících systémů ekonomických nástrojů v ochraně přírody a krajiny v Rakousku, Velké Británii, Finsku, na Slovensku a v Německu.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Marková, Pavla ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic.
Škody způsobené živelními pohromami
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Viktorová, Dana ; Jílková, Jiřina ; Čamrová, Lenka
Cílem projektu je vypracování ekonomické klasifikace povodňových škod a ekonomicky efektivních variant řešení pro jejich dlouhodobé snižování. Projekt se také zaměří na ekonomickou analýzu a hodnocení současné úrovně protipovodňové ochrany v ČR. Studie je věnovaná škodám způsobeným povodněmi - legislativa a instituce v ochraně před povodněmi ČR, politika ochrany před povodněmi v ČR, ekonomická klasifikace povodňových škod.
Návrh nástrojů na podporu zvýšení materiálového využití odpadů
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vrbová, Martina ; Vlčková, Jitka ; Slavík, Jan ; Čamrová, Lenka ; Beneš, David ; Havránková, Věra
Studie přináší přehled a analytický popis současných ekonomických, administrativních a ostatních nástrojů relevantních k podpoře zvýšení materiálového využití odpadů. Nástroje jsou standardizovaně popsány podle kritérií: legislativní základ, odpovědný orgán pro implementaci nástroje, popis nástroje, environmentální účinnost nástroje, stimulativní nástroje, ekonomický dopad, mezinárodní kompatibilita, náklady na zavedení nástroje a jeho správu, sledování nástroje z hlediska účinnosti a závěrečná doporučení autorů k jednotlivým nástrojům z hlediska jejich významu pro předmět řešení. Studie obsahuje SWOT analýzu hodnotící problematiku a doporučení pro další postup při ověřování účinnosti nástrojů.
Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Tošovská, Eva ; Ščasný, Milan ; Slavík, Jan ; Hadrabová, Alena ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Brůha, Jan ; Pavel, Jan
Cílem projektu je na základě ex-post analýzy časových řad identifikovat vliv zaváděných administrativních a ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí na makroekonomické agregáty a tyto poznatky využít ke konstrukci makroekonomického modelu, který umožní v budoucnu provádět ex-ante analýzy připravovaných změn. Řešení je rozděleno do osmi částí. V první je proveden rozbor právních norem z oblasti životního prostředí, které byly přijaty během transformace a měly vliv na ekonomické chování firem a domácností. Druhá část je zaměřena na sektor domácností a analyzuje faktory, které ovlivňují výdaje domácností na energie a dopravu. Předmětem třetí části je analýza dopadů změn cen vodného a stočného na spotřebu vody v ČR. Čtvrtá kapitola analyzuje vliv poplatků na odpadové hospodářství. Pátá část je zaměřena na firemní sektor a podrobně zkoumá dopady environmentální regulace na konkurenceschopnost. Cílem šesté kapitoly je objasnit, jaké faktory stály za snížením znečištění vzduchu v období transformace. Sedmá kapitola řeší problematiku dopadů liberalizace zahraničního obchodu na obchod s environmentálním zbožím. Poslední kapitola obsahuje popis makroekonomického modelu a ukázky simulací.
Škody způsobené živelními pohromami
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Viktorová, Dana ; Slavík, Jan ; Salaj, Martin ; Havlík, Aleš ; Čamrová, Lenka ; Mareš, Karel ; Jílková, Jiřina ; Daňhel, Jaroslav
Závěrečná zpráva má tuto strukturu: Základní východiska - ekonomický přístup k ochraně před povodněmi; Klasifikace povodňových škod; Role pojištění v souvislosti s katastrofálními povodněmi ve střední Evropě v roce 2002; Efektivnost veřejných výdajů na povodně v ČR; Výdajové programy v oblasti protipovodňové ochrany; Klasifikace protipovodňových opatření a hodnocení jejich účinnosti a efektivnosti; Povodně v ČR - potenciál pro ekonomickou a sociologickou analýzu; Problém globálního oteplování a jeho vliv na extrémní projevy počasí a vodní režim v krajině; Shrnutí výstupů projektu a formulace doporučení.
Ekologická daňová reforma v SRN
Páslerová, Edita ; Stieber, Michal (advisor) ; Čamrová, Lenka (referee)
Bakalářská práce se zabývá analýzou ekologické daňové reformy a jejími dopady na životní prostředí, zaměstnanost, daňový systém a celkovou ekonomiku státu. V práci se zaměřuji na problematiku externalit a internalizaci externalit. Práce se zaměřuje na environmentální politiku a na její nástroje k ochraně životního prostředí. Vymezují se charakteristiky ekologických daní, které jsou základním prvekm EDR. Ke zhodnocení účinků EDR jsou použity údaje ze SRN.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.