National Repository of Grey Literature 56 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Fara, Milan ; Svojtková, Ivana ; Keder, Josef ; Machálek, Pavel
Vytvoření návrhu a realizace souboru konkrétních opatření, směřujících ke zdokonalení provádění emisních invertur sledovaných znečišťujících látek. Chronologická rekapitulace průběhu řešení v letech 1999-2001.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Doplnění vědeckých a technických podkladů pro inventarizaci emisí znečišťujících látek podle standardně používané metodiky CORINAIR
IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; KVASAR, s.r.o. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Srněnský, Radomír ; Hesoun, Roman ; Vyoral, Pavel ; Stehlík, Jaromír ; Hlavicová, Jitka ; Dubový, Vladimír ; Bretschneider, Boris ; Machálek, Pavel
Hlavní cil, novelizace systému sběru dat o zdrojích znečišťování ovzduší pro zajištění inventarizace emisí látek znečišťujících ovzduší, byl v celém projektu řešen zejména s ohledem na nezbytnost plnění mezinárodních požadavků v této oblasti. Zároveň však, spolu s přípravou nové legislativy v ochraně ovzduší, bylo přihlíženo ke změnám organizační, formální i věcné stránky toku informací pro emisní inventarizace. V neposlední řadě bylo přihlíženo k současným technickým možnostem při pořizování a zpracování dat a jejich přenosu.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Specifikace a rozsah požadavků k plnění protokolů CLRTAP a legislativy EU dotýkající se emisí SO2, NOx, VOCs a NH3, včetně jejich omezování
SRCI CS ; VÚZT ; SVÚOM s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Trojan, Václav ; Jirovský, Ivan ; Jelínek, Antonín ; Splítek, Vlastimil ; Szomolányiová, Jana ; Svojtková, Ivana ; Machálek, Pavel
Studie se zaměřuje na požadavky plnění Protokolu ACETO CLRTAP a související legislativy EU v České republice, včetně reálnosti plnění stanovených emisních stropů. Identifikuje a analyzuje stav a budoucí trendy v nejvíce znečišťujících sektorech a technicko-ekonomickou náročnost plnění požadavků. Studie naplňuje požadavky pro obsah Integrovaného národního programu snížení emisí SO2, NOx, NMVOC a NH3 včetně návrhu souboru základních nástrojů programu.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Specifikace a rozsah požadavků k plnění protokolů CLRTAP a legislativy EU dotýkajících se emisí TK a POPs, včetně programu jejich omezování
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Vokurková, Hana ; Fara, Milan ; Machálek, Pavel
Problematika tuhých znečisťujících látek, které jsou dominantní jak z hlediska nových právních předpisů, tak požadavků EU. Jsou uvedeny hodnoty emisních limitů pro tuhé znečišťující látky podle nových předpisů a porovnány jednak se stávající legislativou, jednak s protokoly o Úmluvě. Zvláště jsou uvedeny emisní limity TZL pro spalování odpadů podle návrhů vyhlášek a dále emisní limity TZL v kategoriích ostatních zdrojů. Protokoly o těžkých kovech. Je rovněž popsán rozsah Stockholmské úmluvy z 22. května 2001. zavazující strany k odstranění výroby a používání látek POPs. Podrobně je diskutována směrnice 200/76/EC Evropského parlamentu.Vývoj emisí znečišťujících látek (SO2, NOx, CO a těkavých organických látek) v České republice v letech 1990-2000. Projekce emisí kovů (Cd, Hg, Pb) v České republice do r. 2020 vychází ze studie SRCI CS, která byla užita jako jeden z podkladů ke zprávě DÚ 03.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Inventura VOC za rok 2000
SVÚOM s.r.o., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Jirovský, Ivan ; Trojan, Václav ; Machálek, Pavel
Závěrečná zpráva za rok 2001, dílčí úkol DÚ 01 - Doplnění vědeckých a technických podkladů pro inventarizaci emisí znečišťujících látek podle standardně používané metodiky CORINAIR obsahuje část Inventura emisí NMVOC sektoru "Užití a aplikace rozpouštědel - 060000 za rok 2000 (podklady inventury, komentář k inventarizaci emisí sektoru 060000, rozbor podkladů, odhad projekce do roku 2020, možnosti postupů pro stanovení stropů jednotlivých regionů ČR)
Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich internalizace
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Urban, Jan ; Šafařík, Miroslav ; Máca, Vojtěch ; Melichar, Jan ; Machálek, Pavel ; Klusák, Jaroslav ; Havránek, Miroslav ; Braun kohlová, Markéta ; Ščasný, Milan
Dílčí výstup 1: Aplikace metodiky ExtrnE v ČR: Odhad dopadů z výroby elektřiny a tepla (odhad efektů na lidské zdraví, odhad škod na budovách a materiálech způsobených znečištěním ovzduší v ČR, možnosti kvantifikace lesních ekosystémů a ztrát na zemědělské produkci v ČR a diskuse použití Hessenské metody a výsledky odhadu mezních nákladů škod způsobených změnou klimatu v důsledku emisí skleníkových plynů, diskuse a popis modelů pro odhad externalit v ČR). Aplikace metodiky ExterE: Případové studie (testování metodiky ExternE v rámci případových studií - energetika a doprava). Dílčí výstup 3: Horizontální úkoly (diskuse metody ExternE a diseminace výsledků, mezinárodní výzkumný tým ExternE, projekty a akce).
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Vyhodnocení měření emisí
Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Stehlík, Jaromír ; Machálek, Pavel
Měření emisí. Stávající legislativní požadavky na měření emisí. Požadavky EU. Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší). Současný stav údajů o měření emisí v informačním systému. Protokoly z jednorázových měření emisí. Protokoly z kontinuálních měření emisí. Hlášení Evropské unii.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Modelování dálkového přenosu a depozic POPs a těžkých kovů
IDEA-ENVI s.r.o., Valašské Meziříčí ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Srněnský, Radomír ; Bubník, Jiří ; Keder, Josef ; Machálek, Pavel
Organické chemické látky se do jednotlivých složek životního prostředí dostávají jak z přírodních, tak antropogenních zdrojů, přičemž za dominantní je v současné době nutno jednoznačně považovat vstupy z antropogenních technologií. Důležitou vlastností řady z těchto látek je jejich schopnost akumulace - postupného hromadění v živých organismech, kde se mohou projevit jejich negativní účinky, například toxicita či mutagenita. Další jejich nebezpečnou vlastností je odolnost vůči různým formám rozkladu - perzistence. Pro tuto podmnožinu se vžilo označení POPs - Persistent Organic Pollutants. Polycyklická aromatické uhlovodíky (PAHs) Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF).
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Výroba, použití, nespotřebované zásoby, odpady, hot spots, kontaminovaná místa, emisní inventura
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Kohoutek, Jiří ; Ocelka, Tomáš ; Jech, Libor ; Adamec, Vladimír ; Machálek, Pavel ; Rieder, Mark ; Kužílek, Vladimír ; Čupr, Pavel ; Petira, Oldřich ; Matoušek, Jiří ; Matoušek, Milan ; Holoubek, Ivan
Analýza oblastí pro hodnocení chemických látek v rámci implementace Stockholmské úmluvy zahrnuje legislativu, výrobu, import/export, použití, zásoby a kontaminovaná místa. V rámci těchto oblastí je zkoumáno zacházení s jednotlivými skupinami POPs látek.
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Legislativa. limity
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Ruprich, Jiří ; Drápal, Jiří ; Sáňka, Milan ; Kužílek, Vladimír ; Rieder, Mark ; Machálek, Pavel ; Novák, Jiří ; Holoubek, Ivan
Přehled právních předpisů, které upravují nakládání s persitentními organickými látkami a jejich monitorování ve složkách životního prostředí. Jsou uvedeny nezbytné změny, které bude nutné v české legislativě provést, aby byla v souladu s předpisy Evropské unie.

National Repository of Grey Literature : 56 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.