National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Marketing Mix of a Wedding Video Production Service
Doleželová, Lucie ; Havíř, David (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
This diploma thesis deals with the marketing mix of a wedding video production service. The theoretical part focuses on marketing terms and defines the chosen analysis. The second part of this thesis focuses on the analysis of the current state of the entrepreneur by individual analyses. As a result of the research, there is a third part of the diploma thesis that suggests improvements in specific parts of the extended marketing mix.
Public-private partnership v procese regeneracie mesta (priklad Sheffieldu, Anglicko)
Klimentová, Lucia ; Sýkora, Luděk (advisor) ; Doleželová, Lucie (referee)
The aim of my thesis is to describe public - private partnership (PPP) approach in the context of urban regeneration and particularly in the brownfield redevelopment process in the England. I examine the outcomes of urban government policy and then particularly in Sheffield. The thesis is built up from three different parts. The first part is a general review of the PPP literature. It begins with uncovering the notion of public and private sectors, different definitions and perceptions of PPP. It also describes the changing roles of key actors within the partnership process. The second part looks into the british approach to urban regeneration in the context of PPP. At the beginning different forms and types of urban regeneration partnerships are being examined in the England and then the evolution of PPP is outlined since 1980s. The different natures and characters of PPP are also introduced here from the conservative Thatcherism policies to the Labour party government. I am closely interested in the evolution after 1997 and in the term known as "Third Way ". After that I try to highlight the reasons for sustainability and brownfield re - use. Finally I examine the brownfield redevelopment practice in the England and the forms and types of PPP. The third part of this thesis is the case study of Sheffield....
Employment Relationship in Terms of Wage Costs Optimization
Doleželová, Lucie ; Kindlová, Dita (referee) ; Musilová, Helena (advisor)
This bachelor thesis deals with the relationship between an employer and an employee in the ABC company. The theoretical part decribes the fundemental terms of employment relations from the legal, economical, tax and accounting point of view. The terms are further used in the analytic part of this thesis. On the basis of the analysis dealing with the current situation there are suggested possible solutions to the issue of a shortage of qualified employees.
Public-private partnership v procese regeneracie mesta (priklad Sheffieldu, Anglicko)
Klimentová, Lucia ; Doleželová, Lucie (referee) ; Sýkora, Luděk (advisor)
The aim of my thesis is to describe public - private partnership (PPP) approach in the context of urban regeneration and particularly in the brownfield redevelopment process in the England. I examine the outcomes of urban government policy and then particularly in Sheffield. The thesis is built up from three different parts. The first part is a general review of the PPP literature. It begins with uncovering the notion of public and private sectors, different definitions and perceptions of PPP. It also describes the changing roles of key actors within the partnership process. The second part looks into the british approach to urban regeneration in the context of PPP. At the beginning different forms and types of urban regeneration partnerships are being examined in the England and then the evolution of PPP is outlined since 1980s. The different natures and characters of PPP are also introduced here from the conservative Thatcherism policies to the Labour party government. I am closely interested in the evolution after 1997 and in the term known as "Third Way ". After that I try to highlight the reasons for sustainability and brownfield re - use. Finally I examine the brownfield redevelopment practice in the England and the forms and types of PPP. The third part of this thesis is the case study of Sheffield....
Prague brownfields: an opportunity or a threat for metropolitan development?
Sýkorová, Ivana ; Blažek, Jiří (advisor) ; Szczyrba, Zdeněk (referee) ; Doleželová, Lucie (referee)
Figure Dissertation summarv CoNDrrtoNs FoR BRoWNFTELDS RECENER{TTON . prrvate sector inlerst in regeneration o economicenvironment(convenienÍ situation on the real estate meket. good condition for PPp) . business en\ ironmeot ífinucia| rcurces od ample rime) . public *ctor supPoí . legislative flvircnDeEt (crĚtion of suitable poIiti6 and m6uÉs) CoNSEQUENCES oF BRoWNFTELDS REGENERÁTIoN FoR METRoPoLITAN DEVELoPMET gro\ťL socieconomic development rconomic b€nefits (ne\v empl).oment opportunities. suppon oflocal rconomic grotlh. real estates value nse) accomplishing the principles oi sutainable gmu,th alkmati\ e to dominant suburban grcrrth ph\ siml improvement (regeneĚ1ion ) rccial benefis loime dffrse ed homeless lea\ ine) mvironmental benefits lchage to greofields r positi\'e iníluence on sunounding area and better CoNSEQUENCES oF BRoWNFIELDS FOR METROPOLITAN DEVELOPNIET Negative . decline o physicaldeterioration (dereliction) . social de8Íadation (c!ime, homelessness) o conomic decline (unemployment. osrer disinvestment into the mainlenmce of the land md buildings) o negative influence on sunoundings. in extreme cases threat !o the public health Positi!e . potential tbr future development (pafticularty in attractive locations) Causrs or. snowNFrELDs FoRMATToN o globalization . deindusfialiation ....
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Sanitrníková, Ludmila ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Moravec, Jiří ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic. Kvalitativní a kvantitativní analýza potřeb v ochraně přírody a krajiny v České republice včetně povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a kvantifikace nákladů nezbytných k zabezpečení jejich plnění. Metodika kvantifikace nákladů ochrany přírody a krajiny. Metodický postup kvantifikace opatření v ochraně přírody. Kvantifikace potřeb v pilotních oblastech. Analýza stávajících systémů ekonomických nástrojů v ochraně přírody a krajiny v Rakousku, Velké Británii, Finsku, na Slovensku a v Německu.
Vyhodnocení a návrh doplnění ekonomických nástrojů využitelných pro oblast ochrany přírody a krajiny s ohledem na transpozici práva EU
Vysoká škola ekonomická v Praze, IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Tošovská, Eva ; Šišák, Luděk ; Ščasný, Milan ; Potluka, Oto ; Melichar, Jan ; Marková, Pavla ; Máca, Vojtěch ; Jakobe, Petr ; Hošek, Michael ; Foltýnová, Hana ; Čamrová, Lenka ; Doleželová, Lucie ; Jílková, Jiřina
Cílem projektu je dle zadávací dokumentace vyhodnotit stávající a navrhnout doplnění ekonomických nástrojů včetně možných zdrojů, využitelných k zabezpečení povinností vyplývajících ze směrnic č. 92/43/EEC a č. 79/409/EEC a na základě výsledků analýzy kvantifikovat náklady a navrhnout systém ekonomických nástrojů k zabezpečení povinností naplnit cíle obou směrnic.
Vyhodnocení ekonomické efektivity péče o českou krajinu a návrhy změn pro transformaci stávajících programů péče o krajinu v souvislosti s Evropskou úmluvou o krajině a dalšími mezinárodními závazky
Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální, Ústav aplikované ekologie, Praha ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; Zdražil, Vladimír ; Martiš, Miroslav ; Květoň, Viktor ; Jiroušková, Jana ; Kernerová, Lenka ; Trávnícková, Markéta ; Güttlová, Zdena ; Aguilar, Silvia ; Červený, Pavel ; Lustigová, Lucie ; Bureš, Michal ; Doskočilová, Helena ; Doleželová, Lucie ; Moravec, Jiří ; Jílková, Jiřina
Závěrečná zpráva o řešení modulů projektu. Modul 1. Ekonomická analýza ekonomických dopadů Evropské úmluvy o krajině; Analýza politik a nástrojů ve vztahu ke krajině v ČR. Modul 2: Ekonomická analýza efektivity krajinotvorných programů a nástrojů územní ochrany v ČR; Krajinotvorné programy a Program obnovy venkova; Srovnání Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy s Evropskou úmluvou o krajině; Srovnání Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy s Evropskou úmluvou o krajině; Program Leader a krajina. Modul 3: Rozbor péče o krajinu v Evropské unii, s důrazem na legislativní rámec a ekonomické aspekty. Modul 4: Porovnání formálních a administrativních rozdílů mezi ekonomickými a právními pravidly ČR a EU. Modul 8: Případová studie očekávaných změn na chování a odezvu obyvatelstva; vybrané aspekty rozvoje dopravní infrastruktury ve vztahu ke kapacitním komunikacím; Anketa Rychlostní komunikace R35 v Pardubickém kraji. (Moduly 5, 6 a 7 samostatně zpracovávala Laboratoř ekologie krajiny v Kostelci nad Černými lesy LFE ČZU.)
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů: Regenerace ploch brownfields - informační teze pro obce
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Doleželová, Lucie ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
V rámci řešení projektu "Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů" byla získána řada informací a prověřeny postupy vedoucí k regeneraci ploch nazývaných "brownfields". Zobecněním vybraných aspektů a doplněním o další užitečné informace vznikly tyto informační teze. Jejich účelem je napomoci zejména obcím v řešení problematiky brownfields či alespoň v nastartování procesů vedoucích k přeměně zchátralých a nevyužitých areálů na životaschopnou substanci sídel. Jelikož do současnosti byla pozornost věnována především názorům, jak regenerovat brownfields nejčastěji pro výrobní účely, zaměřili se zpracovatelé se na skupinu brownfields méně popsanou, kterou představují brownfields s menším rozvojovým potenciálem, nejčastěji nevýrobního charakteru. Je definován problém brownfields s nevýrobním využitím, přiblíženy způsoby jejich evidence, uvedeny odkazy na metodické postupy přípravy projektů. Dále jsou zmíněny využitelné programy podpor a v neposlední řadě i nastíněny lokalizační a plošné parametry při rozhodování o substituci vybranými nevýrobními funkcemi. Teze jsou doplněny anotací pilotních projektů a vzorem pasportů pro evidenci lokalit.
Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Doleželová, Lucie ; Habr, Ondřej ; Čalfová, Jiřina ; Suchý, Jan
Vymezení problematiky. Změny priorit (ekonomický a sociální vývoj, evropská integrace a legislativa, reformy veřejné správy a samosprávy, společenský vývoj a vývoj profesí). Metodické zásady. Politiky a nástroje podpory transformace brownfields. Monitoring vybraných nevyužitých ploch. Výběr nevyužitých ploch pro modelové studie.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 Doleželová, Lenka
2 Doleželová, Linda
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.