Vysoká škola ekonomická v Praze

Nejnovější přírůstky:
2017-03-28
17:20
Interface-Based Software Development
Rais, Aziz ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Lacko, Branislav (oponent) ; Merunka, Vojtěch (oponent)
Přesto, že existuje mnoho metodik vývoje softwaru a řízení IT projektů, výzkumy a praxe ukazují, že projekty vývoje softwaru stále selhávají a kvalita softwarových produktů často nesplňuje očekávání zákazníků. Faktorů selhání IT projektů vývoje softwaru je mnoho, avšak některé faktory ovlivňují nebo vytváří další. Jedním z cílů této práce je právě hledání a analýza zásadních faktorů čerpající z výzkumů vycházejících z rozsáhlých dat o různých IT projektech. Některé faktory jako např. velikost projektu nebo dislokace jednotlivých projektových týmů (distribuovaný vývoj, využití outsourcingu, atd.) zvyšují sice složitost řízení IT projektu, ale přestože nejde o faktory nejdůležitější, jsou důležitou motivací této práce. Hlavním cílem této dizertační práce je věnovat se identifikovaným zásadním faktorům selhávání projektů vývoje softwaru. Na základě této analýzy je v práci vyvinuta Metodika vývoje softwaru založená na rozhraních (Interface based software development methodology). Aplikace této metodiky přináší zlepšení sběru požadavků na software a jejich popis objektově orientovaným způsobem pomocí rozhraní. Metodika umožňuje lépe řídit vývoj softwaru pro servisně orientovanou architekturu (SOA) a komponentově založený vývoj (CBD). Aplikace metodiky zvyšuje a zlepšuje testovatelnost a udržovatelnost softwaru. Dalším efektem navržené metodiky je usnadnění paralelní realizace jednotlivých procesů vývoje softwaru.

Úplný záznam
2017-03-28
17:20
Dementia in the Czech Republic: development, projection and risk factors
Cséfalvaiová, Kornélia ; Langhamrová, Jitka (vedoucí práce) ; Malá, Ivana (oponent) ; Růžková, Jiřina (oponent)
Dizertační práca sa zaoberá problematikou demencie, ktorej sociálne, zdravotné a ekonomické dopady sú celosvetovo alarmujúce. Očakávaný dramatický nárast počtu osôb s kognitívnou poruchou bude klásť vysoké nároky na systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Populačné starnutie a zvýšenie podielu starých osôb vo veku 65+ vyvolalo zvýšenú potrebu venovať sa tejto problematike, keďže vek je hlavným rizikovým faktorom demencie. Rozporné závery európskych a svetových výskumov potvrdzujú náročnosť kvantifikácie ochorenia. Odlišné definície a metodiky merania vedú k odlišným výsledkom. V ČR, v porovnaní s ostatnými vyspelými európskymi krajinami, neexistuje relevantný výskum v oblasti očakávaného nárastu počtu dementných osôb či trendov a determinantov ťažkej kognitívnej poruchy. Dostupné odhady prevalencie demencie v ČR sú založené výlučne na medzinárodných prevalenčných štúdiách EURODEM a EuroCode. Dizertačná práca poskytuje odhad počtu dementných osôb v ČR do roku 2050, založený na konštrukcii úmrtnostných tabuliek pre dementné osoby. Práca tiež zahrňuje analýzu rizikových faktorov ťažkej kognitívnej poruchy, založenú na socio-demografických a zdravotných veličinách. Toto poznanie je veľmi dôležité pre rozvoj či zachovanie účinnej politiky a programov reagujúcich na potreby jedincov žijúcich s kognitívnou poruchou v ČR.

Úplný záznam
2017-03-28
17:20
Rozhodčí řízení jako jeden ze způsobů alternativního řešení sporů.
Staňková, Monika ; Hásová, Jiřina (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rozhodčím řízením. Cílem práce je určení, zda má rozhodčí řízení na našem území budoucnost a zda může konkurovat soudnímu řízení s ohledem na jeho právní úpravu v Zákonu o rozhodčím řízení. Práce umožňuje potvrzení či vyvrácení hypotéz, že rozhodčí řízení tvoří paralelu k řešení sporu v občanském soudním řízení, že novela Zákona o rozhodčím řízení z roku 2016 je krokem správným směrem, a že obecné soudy do rozhodčího řízení nezasahují. Diplomová práce je rozdělena na dvě kapitoly, první kapitola pojednává o alternativním řešení sporů a druhá kapitola se věnuje rozhodčímu řízení. V rámci druhé kapitoly je pozornost zaměřena na pojem rozhodčího řízení, jeho současnou právní úpravu a druhy, arbitrabilitu, rozhodčí smlouvu, rozhodce, zásady, průběh a skončení rozhodčího řízení.

Úplný záznam
2017-03-28
17:20
Čínský ekonomický systém: tržní ekonomika či státní kapitalismus?
Bejkovský, Jan ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Stuchlíková, Zuzana (oponent) ; Fárek, Jiří (oponent) ; Kříž, Martin (oponent)
Práce se zabývá podstatou čínského ekonomického systému. V první kapitole se nejprve zaměřuje na světovou ekonomiku a snaží se o definování hlavních ekonomických systémů v ní převládajících, tj. anglosaského, kontinentálního a asijského rozvojového systému. Oproti těmto systémům jako tržním ekonomikám práce porovnává a definuje systém státního kapitalismu a jeho hlavní prvky. V další části je práce zaměřena na historické přístupy Číňanů k ekonomické governance země a pokouší se o definování historických přístupů, které jsou dodnes v čínské ekonomice relevantní. Třetí kapitola práce analyzuje čínský ekonomický systém a úlohu státu v něm; zkoumá rovněž přístup státu k vlastnictví státních podniků a celkový rozsah státního vlastnictví v čínské ekonomice mimo jiné na základě tzv. klíčových odvětví. Závěrečná kapitola pak zkoumá různé druhy státních podpor domácím, často státním, podnikům v Číně. Jako příklad kapitola využívá případovou studii na automobilový průmysl.

Úplný záznam
2017-03-28
17:20
Vliv využití nových zdrojů zemního plynu na energetickou bezpečnost v USA
Vránková, Jana ; Neumann, Pavel (vedoucí práce) ; Vošta, Milan (oponent) ; Baláž, Peter (oponent) ; Pospíšil, Jiří (oponent)
Práce se zabývá vlivem nových zdrojů zemního plynu na energetickou bezpečnost v USA. Novými zdroji se myslí především břidlicový plyn, pak také roponosné písky a další zdroje. Hlavním cílem práce je posouzení dopadu změn v těžbě a obchodu s plynem na energetickou bezpečnost a soběstačnost v USA. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je teoretická a vytváří tak rámec pro další části práce. Zabývá se konceptem bezpečnosti a energetické bezpečnosti v literatuře i v pojetí jednotlivých mezinárodních energetických agentur, např. IEA. Pro účely práce definuje energetickou bezpečnost jako schopnost státu zajistit nepřerušovanou a stabilní dodávku energie za rozumnou cenu z dostatečně diverzifikovaných energetických zdrojů, které mohou být konečnými spotřebiteli mezi sebou flexibilně nahrazovány bez dodatečných nákladů. Druhá kapitola se soustřeďuje na energetickou bezpečnost v USA, vývoj energetické legislativy a postavení Spojených států z tohoto hlediska v mezinárodním srovnání. Třetí kapitola se zaměřuje na technickou podstatu těžby a její zakotvení v legislativě USA. Pro srovnání uvádí i legislativní pojetí těžby ve vybraných státech EU. Zabývá se tržními implikacemi zvýšené domácí těžby, a to především její rentabilitou, změnami v energetickém mixu a v obchodní pozici USA u energetických zdrojů. Čtvrtá kapitola analyzuje cenové dopady prostřednictvím změny v domácí i zahraniční nabídce a poptávce po zemním plynu, včetně jejich cenových elasticit, a samotný vývoj cen. Pátá kapitola na základě zjištění z kapitol předchozích shrnuje perspektivy budoucího vývoje, především dopadů na ekonomiku a exportního potenciálu. Hlavním závěrem práce je zjištění, že těžba domácích zásob nových zdrojů zemního plynu bude mít pozitivní vliv na energetickou bezpečnost, a to nejen v USA, ale implikovaně i v jiných zemích závislých na dovozech energetických surovin díky větší diverzifikaci zdrojových zemí. Dostupnější komodita pak může přispět k větší cenové konkurenceschopnosti domácích výrobků na zahraničních trzích a pomoci nahradit uhlí zemním plynem v energetickém mixu. Hlavním rizikem je pak nízká cena plynu, která znemožňuje dosáhnout ekonomicky rentabilní těžby. Předpokládá se však, že díky rozvoji technologie, včetně její následné cenové dostupnosti, a zvýšené poptávce po čistších energetických zdrojích by se cena plynu měla udržet na úrovni, která přinese zisk producentům, rozumnou cenu spotřebitelům a zvýšení energetické bezpečnosti.

Úplný záznam
2017-03-28
17:20
Portfólio Value at Risk a Expected Shortfall s použitím vysoko frekvenčních dat
Zváč, Marek ; Fičura, Milan (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Hlavním cílem této práce je zjistit, zda vícerozměrné modely s použitím vysokofrekvenčních dat poskytují výrazně přesnější předpovědi Value at Risk a Expected Shortfall než vícerozměrné modely pouze s pomocí denních data. Náš cíl je velmi aktuální, protože v roce 2013 Basilejský výbor oznámil, že se chystá změnit rizikovou míru používanou pro výpočet kapitálových požadavků z Value at Risk na Expected Shortfall. Další zlepšení přesnosti obou rizikových měr může být také dosaženo začleněním vysokofrekvenční údajů, které jsou mnohem více k dispozici vzhledem k významnému technologickému pokroku. Jako reprezentativní model, který využívá vysokofrekvenční data pro modelování realizované kovarianční matice, jsme vybrali heterogenní autoregresi a její asymetrickou verzi. Jako benchmark jsou vybrány dobře zavedené modely DCC-GARCH a EWMA. Výpočet Value at Risk a Expected Shortfall se provádí pomocí parametrické, semi-parametrické metody a Monte Carlo simulace. Vícerozměrné rozdělení ztrát jsou reprezentovány Gaussovým, Studentovým rozdělením, simulovaným rozdělením z copula funkcí a filtrovaných historických simulací. Jako jednorozměrné rozdělení byly použity generalizované Paretovo rozdělení z EVT, empirické a standartní parametrické rozdělení. Hlavním zjištěním je, že heterogenní autoregrese s použitím vysoko frekvenčních dat dodala lepší nebo alespoň stejnou přesnost prognóz Value at Risk jako benchmark modely s použitím denních dat. Nakonec backtesting Expected Shortfall zůstává stále velmi náročný a aplikace testů I. a II. neposkytla věrohodnou validaci předpovědí.

Úplný záznam
2017-03-28
17:20
Dynamické řízení portfolia aktiv
Kudrna, Aleš ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Investorovi je dnes nabízeno velké množství aktiv, a pokud vezmeme v potaz možnosti rozdělení investorových finančních prostředků, dostáváme se k velmi komplikovanému problému, jenž se snaží obsáhnout tato práce. Hlavním cílem je prozkoumat základy teorie portfolia a jejich reálné využití v praxi. Důraz je kladen na pravidelnou reoptimalizaci portfolia a zjištění odpovědi na otázku, zda je takovéto chování úspěšnější než standardní investování do akciových indexů. Teoretická část shrnuje dosud používané přístupy optimalizace, které jsou dále v praktické části otestovány na reálných datech a vyhodnoceny.

Úplný záznam
2017-03-28
17:20
Podnikatelské prostředí v České republice
Sekuličová, Dominika ; Petříček, Václav (vedoucí práce)
Práce se zabývá kvalitou podnikatelského prostředí České republiky, nicméně hlavní cíl práce spočívá ve vyhodnocení aktuálně nastaveného systému podpory exportu. Úvodní kapitola se nejprve snaží o teoretické vymezení pojmu podnikatelské prostředí, následně předkládá možnosti kvantifikace kvality tohoto ukazatele a poté shrnuje jeho konkrétní vývoj v České republice. Druhá kapitola se již věnuje systému ekonomické diplomacie v ČR a primárně se zaměřuje na podporu exportu jako součást národních programů podpory podnikání. V této souvislosti je detailně rozebrána Exportní strategie ČR pro období 2012-2020, její aktualizovaná verze z roku 2016 a také průběžné plnění vytyčených cílů. Závěrečná část práce uvádí exportní průzkum provedený v rámci malých a středních podniků, jenž hodnotí, zdali je systém státní podpory exportu tomuto segmentu známý a také využívaný.

Úplný záznam
2017-03-28
17:20
Využití letecké nákladní přepravy vybranou firmou
Pokorná, Iveta ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Horáková, Jana (oponent)
Tato práce pojednává o využití letecké nákladní přepravy vybranou firmou. Teoretická část práce charakterizuje leteckou nákladní přepravu a zabývá se jejími poskytovateli. Praktická část práce se zaměřuje na využití letecké nákladní přepravy vybranou firmou. Nejdříve je představen ve firmě používaný systém pro zpracování a expedici objednávek. Systém je poté aplikován na příkladu letecké přepravy zásilky do Bolívie a jsou hledány možnosti jeho zefektivnění. Práce rovněž podává přehled o realizovaných přepravách zásilek firmy. Tyto údaje jsou využity při oslovení dopravních společností s cílem navázání spolupráce. Nově získané nabídky přeprav od oslovených společností jsou následně porovnány a zhodnoceny.

Úplný záznam
2017-03-28
17:20
Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje Froněk, spol. s r. o.
Nachtigal, Vlastimil ; Daněk, Stefan Svatopluk (vedoucí práce) ; Petriashvili, Aleksandre (oponent)
Cílem této práce je provést finanční analýzu společnosti Froněk, spol. s. r. o. a sestavit nástin finančního plánu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část práce je metodická a jsou v ní představeny jednotlivé metody a ukazatele finanční analýzy a jejich interpretace. Druhá část je aplikační, kde je provedena finanční analýza za použitích definovaných metod. Je zde zahrnuto porovnání výsledků, vysvětlení, srovnání s konkurenty a celým sektorem. Dále aplikační část obsahuje finanční plán na rok 2016. V samotném závěru práce je vyhodnocení celkové finanční situace společnosti.

Úplný záznam