Vysoká škola ekonomická v Praze

Nejnovější přírůstky:
2017-08-02
15:25
Financing innovative companies in USA through venture capital
Stropkaiová, Aneta ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Silicon Valley a společnosti seskupeny kolem Massachusettského technologického institutu jsou známé jako světové centra aktivit investorů rizikového kapitálu. Právě tyto oblasti s množstvím start-upů a firem podílejících se na výzkumu a vývoji jsou dnes hodnoceny jako území s nejvyšší koncentrací inovací na světě a společnosti jako Apple, Facebook, Microsoft či Google sídlící v Silicon Valley, patří mezi nejinovativnější a nejdůležitější společnosti generace. Počínaje z Windows až přes FedEx, technologie zrozené v útrobách firem financovaných rizikovým kapitálem, změnily zásadním způsobem náš svět. Cílem mé diplomové práce je identifikovat vztah mezi rizikovým kapitálem, inovacemi a ekonomickou výkonnosti na příkladu USA. V první kapitole vymezuje pojem rizikový kapitál, vysvětluji jak probíhá proces investování rizikového kapitálu, a které subjekty se tohoto procesu účastní. Ve druhé kapitole hodnotím úlohu rizikového kapitálu v americké ekonomice. Dále zkoumám jakým způsobem přispívá rizikový kapitál k zakládání a rozvoji inovativních firem. Ve třetí kapitole aplikuji závěry výzkumů na příkladu konkrétní americké společnosti, která splňuje 2 podmínky a to, že je financována rizikovým kapitálem a má velký inovační potenciál. Na praktickém příkladu tak ověřuji vztah mezi rizikovým kapitálem, inovacemi a ekonomickou výkonností země.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Manažerské rozhodování o udržitelném rozvoji dopravy ve vybraném regionu
Polena, Lukáš ; Černý, Jan (vedoucí práce) ; Přibyl, Vladimír (oponent)
Práce je zaměřena na udržitelný rozvoj dopravy regionu Třeboňsko. Tento region je specifický nízkou hustotou zalidnění a klesající populací, významným sezónním cestovním ruchem a vysokou mírou ochrany přírody a krajiny. V práci je použito několik různých metod a metodických přístupů pro rozhodnutí a pro návrh jednotlivých opatření v osobní dopravě, která společně utvářejí celistvý koncept udržitelného rozvoje dopravy ve zvoleném území. Práce navrhuje opatření v dopravní infrastruktuře (rozšíření infrastruktury pro nemotorovou dopravu, zvýšení bezpečnosti a propustnosti provozu a další) a ve veřejné dopravě (zvýšení ekonomické efektivity, zlepšení dopravní obslužnosti, informování obyvatel o nekonvenčních možnostech dopravy a o jejich realizaci). Obecně pojatá opatření práce lze implementovat v území s podobnými vlastnostmi.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Post-crisis development of Spain focusing on the banking system and the public sector
Nagyová-Tkáčová, Monika ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Antal, Jarolím (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem španělské ekonomiky především po vypuknutí hospodářské krize se zaměřením na bankovní systém a veřejný sektor země. V rámci podchycení teoretického základu zpracovává podstatu fungování bankovnictví, teorie veřejných financí a veřejného dluhu. Následně práce popisuje dopady na vybrané oblasti ekonomiky a příslušné reakce vlády na ně. Hlavním cílem je analýza vládou přijatých opatření a vyhodnocení jejich míry dopadu na ekonomický vývoj krajiny. Zároveň by měla poskytnout případné doporučení do budoucna.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Využití analýzy výroků v kvalitativním výzkumu
Kaššová, Petra ; Stejskalová, Irena (vedoucí práce) ; Bína, Vladislav (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na využití Metody Q při zpracování kvalitativní zpětné vazby studentů a při práci s případovými studiemi. Zabývá se třemi výzkumnými otázkami. Jak zjednodušuje výroková analýza práci s kvalitativními daty? Jakým způsobem je výroková analýza vhodná pro práci s kvalitativní zpětnou vazbou studentů? Jakým způsobem je výroková analýza vhodná pro práci s případovými studiemi? V práci zjišťuji, že v případě kvalitativní zpětné vazby i případových studií lze při zpracování využít výrokové analýzy, která výrazně zjednodušuje a zpřehledňuje práci s kvalitativními daty.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Analýza vývoje obchodování s emisními povolenkami v Evropě
Hetešová, Zuzana ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Bič, Josef (oponent)
Cílem této diplomové práce je analýza vývoje evropského systému obchodování s emisními povolenkami, zejména potom zhodnocení efektivnosti systému (co se týče množství vypouštěného oxidu uhličitého do ovzduší) a ověření růstu podílu obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny v Evropě. V průběhu práce je ale také zkoumána vzájemná korelace mezi cenou ropy a cenou emisní povolenky, dále také případný dopad systému EU ETS na firmy produkující emise. V závěru práce jsou navrženy určité změny pro celkově efektivnější fungování systému.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Ekonomické a sociální dopady hanizace Xinjiangu
Joachimsthalerová, Alena ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Bejkovský, Jan (oponent)
Cílem této práce je identifikovat ekonomické a sociální oblasti, které jsou nejvíce ovlivněny migrací majoritního hanského etnika do ujgurského Xinjiangu a zjistit, jaký dopad na ně migrace má. Práce je rozdělena do tří částí. První se věnuje Xinjiangu obecně a dokládá význam této autonomní oblasti pro Čínskou lidovou republiku. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj a důvody hanské migrace do Xinjiangu s důrazem na migraci po roce 1949. Poslední kapitola zkoumá důsledky této migrace ve třech kategoriích - sociální, sociálně-ekonomické a ekonomické. Hlavními tématy jsou náboženství, sociální nepokoje, vzdělávání, urbanizace, dopady na HDP, přijmová nerovnost a trh práce.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Konkurenceschopnost automobilového průmyslu zemí V4
Frišaufová, Tereza ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Šaroch, Stanislav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá konkurenceschopností automobilového průmyslu České republiky, Slovenské Republiky, Polska a Maďarska, tedy uskupení zemí V4. Hlavním cílem práce je zhodnotit vzájemnou pozici a identifikovat rozdíly automobilového průmyslu mezi jednotlivými zeměmi V4. Proto se teoretická rovina zabývá vymezením konkurenceschopnosti, jejím měřením, konkurenční výhodou, rolí státu, odvětví a firem a v neposlední řadě vymezením pojmu klastr. Praktická rovina práce pak vymezuje jednotlivé automobilové trhy zemí V4 za pomocí identifikace a rozmístění hlavních výrobců, struktury výroby a hrubé přidané hodnoty. Následně jsou země V4 za pomocí komparativní analýzy zkoumány na vybraných identifikátorech jako je například PZI, export a import, domácí a zahraniční přidaná hodnota, pracovní náklady a mzdy, zaměstnanost, produktivita, celková produkce a její hodnota a obrat, apod.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Faktory ovlivňující kupní chování spotřebitele
Korecká, Martina ; Hajdíková, Taťána (vedoucí práce) ; Kincl, Tomáš (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu jednotlivých faktorů, které ovlivňují nákupní chování spotřebitele. Součástí práce bude rovněž zhodnocení efektivnosti využívaných marketingových triků ve vybraném obchodním řetězci a zhodnocení agresivity marketingových praktik z pohledu nakupujících. Cílem práce je navržení doporučení komunikace v rámci distribučních cest.

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Využití projekčních systémů společnosti LumiTRIX ve venkovní reklamě
Nováček, Jiří ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Brus, Lukáš (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat možnosti využití projekčních systému společnosti LumiTRIX ve venkovní reklamě. První kapitola je věnována postavení venkovní reklamy v rámci reklamy a marketingu obecně a dále historii, formátům a současným trendům ve venkovní (OOH) reklamě. Druhá kapitola je věnována videomappingu obecně a dále projekčním systémům společnosti LumiTRIX. Předmětem třetí kapitoly je vlastní výzkum. Možnosti využití projekčních systémů LumiTRIX jsou zde zkoumány pomocí individuálních hloubkových rozhovorů se zástupci českých firem, pohybujících se ve venkovní (OOH) reklamě. Na základě výzkumu bylo zjištěno, že projekční systémy společnosti LumiTRIX použít ve venkovní reklamě lze. Z výzkumu navíc vyplývá, že projektor LumiTRIX Typhoon může efektivně sloužit jako náhrada technologie zvané "dynamický backlight".

Úplný záznam
2017-08-02
15:25
Obchodní a investiční spolupráce Číny a vybraných zemí Středního východu se zaměřením na ropu
Kunovský, Ondřej ; De Castro, Tereza (vedoucí práce) ; Vošta, Milan (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zjistit, co ovlivňuje import ropy do Číny a jakým způsobem se vyvíjí poptávka Číny po ropě z vybraných zemí Středního východu. Důvodem zkoumání byla rostoucí poptávka Číny po ropě a zvýšený zájem o investice v rámci ropného průmyslu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První popisuje budování vztahů Číny se zeměmi Středního východu a její ekonomický vývoj. Druhá kapitola představuje ekonomický vývoj Saudské Arábie, Íránu a Spojených arabských emirátů a jejich závislost na ropě. Třetí kapitola identifikuje vnitřní a vnější determinanty čínského ropného importu a představuje příklady investičních projektů. Poslední kapitola představuje perspektivy Nové hedvábné stezky a uvádí příklady v rámci tohoto projektu s vlivem na obchod s ropou.

Úplný záznam