Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Socioekonomická pasportizace nemovitých kulturních památek
Kouba, Vojtěch ; Lindner, Milan ; Vořechovský, Jan ; Dostál, Petr ; Pátek, Zdeněk ; Dianová, Markéta ; Titelbachová, Šárka ; Tyslová, Irena ; Straka, Michal ; Zelený, Martin ; Kubaš, Mario ; Hanzlík, Jan ; Vančurová, Alena ; Vond, Zdeněk
Předkládaná metodika je výsledkem aplikovaného výzkumu a je zaměřena na ekonomiku památek, resp. nemovitých objektů prohlášených kulturními památkami České republiky. Jejím cílem je vytvoření pasportů ekonomických hodnot pro jednotlivé památkové objekty, v případě využití metodiky orgány veřejné správy i pro soubory památek určitého druhu či soubory památek na vymezeném území.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Srovnání provozu a výkonů dvou mimopražských vícesouborových divadel
Stoklasová, Adéla ; Riedlbauch, Václav (vedoucí práce) ; Straka, Michal (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou činnosti a financování dvou vícesouborových divadel, kterými jsou Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni a Divadlo F. X. Šaldy v Liberci. V teoretické části práce popisuje stručný vývoj českého divadla po roce 1945, způsoby současného provozování divadel v České republice s bližším zaměřením na příspěvkové organizace a jejich financování. Praktická část pak poskytuje základní informace o analyzovaných divadlech a územích, na nichž divadla sídlí. Nejpodstatnějším bodem této části je rozbor umělecké činnosti a možnosti financování divadelního provozu zmíněných regionálních divadel.
Hodnocení kulturních akcí a jejich vlivů v cestovním ruchu na příkladu vybraných eventů v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV.
Nizamova, Kristina ; Dianová, Markéta (vedoucí práce) ; Straka, Michal (oponent)
Ve své bakalářské práci se věnuji vybraným kulturním akcím, které se uskutečnily v rámci oslav 700. výroční narození Karla IV. a pomocí kterých se snažím zhodnotit ekonomické a sociokulturní dopady eventů na cestovní ruch a na lokalitu jako takovou. Zároveň chci poukázat na význam kulturních eventů a jejich evaluaci v kontextu turismu. Hodnocení vlivů vychází z rozhovorů s organizátory šesti kulturních eventů tematicky spojených s výročím. Závěry práce mohou sloužit jak samotným kulturním institucím, které podobné akce pořádají, tak i pro představitele veřejné správy, které rozhodují o financování těchto kulturních projektů.
Studium elektronových vlastností a reakčních mechanismů komplexů Pt(IV) metodami kvantové chemie.
Šebesta, Filip ; Burda, Jaroslav (vedoucí práce) ; Straka, Michal (oponent)
U platinových komplexů byly stejně jako u mnoha sloučenin dalších tranzitních kovů prokázány protirakovinné účinky. Cílem dnešní medicíny je nahradit používané cisplatinové komplexy látkami, které vykazují méně vedlejších účinků. Tato práce se zabývá reakcí 5'˗dGMP (2'˗deoxyguanosin˗5'˗monofosfát) a cGMP (cyklický 2'˗deoxyguanosinmonofosfát) s platičitým komplexem PtIV (dach)Cl4 (dach=diaminocyklohexan). V oxidačním procesu GMP pomocí tetraplatiny dochází nejprve k jeho navázání na guanin do pozice N7. Následuje nukleofilní atak 5'-fosfátu nebo 5'-hydroxylu na uhlík C8 guaninu, kdy dojde k přenosu dvou elektronů a výsledkem reakce je 8˗oxo-guanin a PtII (dach)Cl2. Vzniklý Pt(II) komplex narozdíl od kineticky inertního reaktantu vykazuje protirakovinnou aktivitu. U cGMP končí mechanismus substituční reakcí za vzniku PtIV (dach)Cl3(N7-cGMP). Optimalizace struktur jsou provedeny na úrovni DFT s funkcionálem B3LYP v bázi 6-31G(d) s použitím implicitního solvatačního modelu IEFPCM/UA0. Na úrovni B3LYP/6˗311++G(2df,2pd) v solvatačním modelu IEFPCM/sUAKS byly dále stanoveny energetické parametry reakce. Nakonec byly ze znalosti tranzitních stavů určeny rychlostní konstanty a porovnány s experimentálními hodnotami.
Přesné multireferenční výpočty elektronových stavů a jejich vybraných vlastností pro organické a bioanorganické molekuly.
Chalupský, Jakub ; Havlas, Zdeněk (vedoucí práce) ; Straka, Michal (oponent) ; Nachtigallová, Dana (oponent)
Předkládaná práce je zaměřena na studium nejnižších elektronových stavů a jejich vybra- ných vlastností u molekul, které nemají konfiguraci uzavřených slupek. Práce je rozdělena do dvou částí, z nichž první je věnována studiu biradikálů a druhá studiu sloučenin pře- chodných kovů. V první části ukazujeme, že doposud ojediněle pozorovaného inverzního vlivu těž- kého atomu by mohlo být v methylkarbenech možné dosáhnout změnou kvality substi- tuentu. Zatímco substituce methylkarbenu bromem vede k nárůstu spin-orbitální vazby mezi stavy S0 a T1, substituce germylovou skupinou má za následek její snížení. Pokles SOC by dle našich výpočtů měl vést ke snížení pravděpodobnosti nezářivého i zářivého S0/T1 přechodu. Kvalitativně rozdílný vliv těchto substituentů přičítáme absenci volných elektronových párů u GeH3 skupiny a ukazujeme, že příspěvky těžkých atomů pocházejí především z interakcí jejich p orbitalů. Inverzní vliv těžkého atomu se navíc zdá být dobře aditivní a vícenásobnou substitucí lze dosáhnout jeho výrazného zesílení. Dále přinášíme nový přístup k případnému měření vlivu porušení parity u chirálních molekul založený na posunech elektronových energií složek nejnižšího tripletu biradikálu. Ze studovaných molekul se jako nejlepší kandidáti pro měření jeví sloučeniny založené na -GaH-¨Bi⊕ -Bi...
Měření tíhy s využitím LTCC technologie
Straka, Michal ; Řezníček, Michal (oponent) ; Kosina, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou snímače tíhy vytvořeného na keramice nízkých teplot. Snímač tíhy převádí měřenou fyzikální veličinu na elektrický signál. Ke snímání tíhy se používají senzory tenzometrické, kapacitní a optické. Pomocí 3D struktury na LTCC lze konstruovat snímače o více vrstvách s otvory a výřezy. Na tuto vrstvu lze nanášet pasivní součástky pomocí tenkovrstvé nebo tlustovrstvé technologie a vytvářet vodivé cesty, kontakty pro součástky a vývody. V praktické části práce je navrhnuto, realizováno a změřeno několik typů konstrukce snímače tíhy. Důraz je kladen na tenzometrický páskový senzor a případné problémy s jeho výrobou, laminací a deformací při výpalu.
Typový projekt elektroinstalace pro rodinný dům využívající fotovoltaický systém
Straka, Michal ; Bátora, Branislav (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem elektroinstalace rodinného domu s využitím fotovoltaického systému. Nejprve si objasníme princip funkce fotovoltaických panelů, základní pojmy a problematiku fotovoltaických systémů. Dále si definujeme jednotlivé komponenty fotovoltaického systému. Výsledkem této práce bude provedení vlastního návrhu elektroinstalace a fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu.
Softwarová podpora podnikových procesů
Straka, Michal ; Jelínek, Petr (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh a zavedení manažerského informačního systému, zaměřeného na sledování produktivity práce ve firmě. Jejím hlavním cílem je, na základě analýzy současného stavu, vytvořit nový, samostatně fungující, identifikační a evidenční softwarový systém, který bude sloužit managementu jako podklad pro operativní řízení výroby. Projekt řeší návrh automatizovaného zpracování dat, automatizovaného zpracování průběžných analýz a sledování produktivity práce v klíčovém procesu firmy - procesu kompletace zásilek - s možností určit okamžitou výkonnost a produktivitu práce jednotlivého pracovníka.
Pájení laserovou diodou
Straka, Michal ; Holík, Milan (oponent) ; Stejskal, Petr (vedoucí práce)
ato práce se zabývá problematikou pájení pomocí laserové diody. Teoretická část shrnuje obecné a získané poznatky o technologii pájení a materiálech, které se v tomto procesu vyskytují. Dále popisuje faktory, které ovlivňují spolehlivost pájeného spoje. Podrobněji se zabývá formováním pájeného spoje a strukturou intermetalické vrstvy. Praktická část této práce je zaměřena na konstrukci zařízení pro pájení laserovou diodou a následné vytvoření vzorků, u kterých se porovná kvalita pájeného spoje proti kvalitě spoje vyhotoveného pomocí technologie (re-flow) přetavení v in-line peci. Porovnává se struktura a tloušťka intermetalické vrstvy, počet a tvar voidů v pájeném spoji.
Využití fotovoltaických systémů v Off-grid aplikacích
Straka, Michal ; Macháček, Jan (oponent) ; Baxant, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá užitím fotovoltaických ostrovních systémů. Nejprve jsou objasněny problémy spojené s výkonovým a energetickým potenciálem, jednotlivé komponenty fotovoltaického systému, dimenzování fotovoltaických systémů pro autonomní provoz a finanční vyhodnocení. Výsledkem diplomové práce je vytvoření aplikace, sloužící k návrhu ostrovního systému v celém výkonovém rozsahu (od výkonově nejmenších systémů až po domovní aplikace). V závěru diplomové práce je proveden návrh tří rozdílných typových projektů pomocí námi vytvořené aplikace a jeho finanční zhodnocení – zahradní domek, rodinná chata a rodinný dům.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Straka, Marek
12 Straka, Martin
1 Straka, Matej
4 Straka, Milan
2 Straka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.