Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 148 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Socioekonomická pasportizace nemovitých kulturních památek
Kouba, Vojtěch ; Lindner, Milan ; Vořechovský, Jan ; Dostál, Petr ; Pátek, Zdeněk ; Dianová, Markéta ; Titelbachová, Šárka ; Tyslová, Irena ; Straka, Michal ; Zelený, Martin ; Kubaš, Mario ; Hanzlík, Jan ; Vančurová, Alena ; Vond, Zdeněk
Předkládaná metodika je výsledkem aplikovaného výzkumu a je zaměřena na ekonomiku památek, resp. nemovitých objektů prohlášených kulturními památkami České republiky. Jejím cílem je vytvoření pasportů ekonomických hodnot pro jednotlivé památkové objekty, v případě využití metodiky orgány veřejné správy i pro soubory památek určitého druhu či soubory památek na vymezeném území.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pojmy animace a reanimace v oblasti kulturního dědictví na příkladu Panského dvora v Dolních Počernicích
Kratochvílová, Žaneta ; Tyslová, Irena (vedoucí práce) ; Kouba, Vojtěch (oponent)
Práce se věnuje animačním projektům, které byly uskutečněny v areálu panského dvora v Dolních Počernicích. Teoretická část definuje teorii animace a reanimace kulturního dědictví, animační projekty a možnosti jejich financování. Cílem práce je popis a analýza tří animačních a jednoho reanimačního projektu, jejichž hlavním předmětem je právě animace nemovitého kulturního dědictví. Tato práce sleduje jejich úspěšnost a dopad na kulturní život Městské části Praha-Dolní Počernice.
Nástroje destinačního managementu vedoucí k rozvoji destinace, na příkladu APRB o.p.s.
Matohlínová, Veronika ; Tyslová, Irena (vedoucí práce) ; Dianová, Markéta (oponent)
Bakalářská práce představuje Agenturu pro rozvoj Broumovska jako fungující společnost v oblasti cestovního ruchu. Cílem práce je analyzovat nástroje a metody, které ARPB využívá, aby dosáhla rozvoje regionu Broumovsko. Teoretická část přibližuje klíčové pojmy práce a principy fungování společnosti destinačního managementu a slouží jako platforma pro praktickou část, která je zaměřena na rozbor činností a metod Agentury pro rozvoj Broumovska. Závěr práce se věnuje výsledkům komparace, které vykazují, že ARPB pozdvihla funkci destinační společnosti na vyšší úroveň. APRB dokázala za 12 let své působnosti probudit na Broumovsku kulturní život, komunikaci a spolupráci firem, poskytovatelů služeb a místních obyvatel. Svými aktivitami a projekty podporuje atraktivitu regionu a vytváří lepší podmínky pro život na Broumovsku.
Úloha církví v poskytování paliativní péče na příkladu hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
Palánová, Anna ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Bakalářské práce se zaměřuje na novodobou paliativní péči. V práci je nastíněna historie péče o nemocné a staré lidi. Dále je v práci popsaná role křesťanské církve v této péči, jaký význam měla církev ve zdravotnictví v historii a jaký dnes. Práce se věnuje východiskům paliativní péče, její současné situaci v České republice a možnosti jejího provádění s bližším popsání hospicové péče v rámci kultury, legislativy, ekonomiky. Popisuje jakou roli má organizace Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a jaké byly důvody jejího vzniku. Poznatky z teoretické části jsou v praxi aplikovány na konkrétní hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.
Analýza kulturního turismu - Porto
Steinocherová, Denisa ; Dianová, Markéta (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Cílem diplomové práce je zhodnotit atraktivitu kulturního turismu portugalského města Porta pro české turisty. V teoretické části jsou popsány přístupy k vymezení pojmu kulturní turismus, jeho součásti, nabídka a aktuální trendy. Praktická část obsahuje vlastní kvantitativní výzkum provedený za účelem zjištění postoje českých turistů k městu Portu jako turistické destinaci kulturního turismu. Výstupem je zhodnocení výzkumu a určení postavení Porta na trhu cestovního ruchu.
Nové trendy v gastroturismu na příkladu založení podniku
Musilová, Markéta ; Dianová, Markéta (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Diplomová práce se zabývá novodobými trendy v oblasti gastroturismu v souvislosti se založením fiktivního podniku provozujícího službu food tours pro turisty v Praze. Hlavním cílem práce je provést analýzu tržního prostředí na trhu gastroturismu v Praze, na jejímž základě autorka posoudí, zdali, a v jaké podobě se nový podnik na trhu uplatní. Teoretická část práce je věnována terminologii z oblasti turismu, vývoji gastronomie a novodobým trendům v nabídce a poptávce gastroturismu. V praktické části práce se autorka věnuje metodám analýzy tržního prostředí nově vzniklého podniku. Podnikové makrookolí analyzuje pomocí PEST analýzy a mikrookolí podniku pomocí analýz konkurence Mapou konkurenčních skupin a Porterovým modelem pěti sil. V závěru praktické části práce jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření, jež autorka provedla s cílem analýzy poptávky po produktech gastroturismu.
Vzdělávání seniorů v Městské knihovně Louny
Vaic, Petr ; Tyslová, Irena (vedoucí práce) ; Kouba, Vojtěch (oponent)
Práce se v teoretické části zaměřuje na rešerši odborných zdrojů k tématům: vzdělávání seniorů, dobrovolnictví, komunity, spolky a knihovna. V praktické části se práce zaměřuje na deskripci nejen vzdělávací činnosti Městské knihovny Louny a analýze účasti starších obyvatel v kultuře pomocí dotazníkového šetření. Šetření bylo zaměřeno na cílovou skupinu středně-starších a starších obyvatel ve městě Louny a bylo vypracováno, vyhodnoceno a sesbíráno autorem této práce. V poslední části nalezneme popis získaných dat. Tato část analyticky vyhodnocuje a porovnává informace o stavu kulturně-sociálního vyžití v Lounech a doporučuje další krok rozvoje pro management knihovny.
Revitalization of public space as means for the development and functionality of a wider city centre
Šlepkovská, Katarína ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou obnovy veřejného prostoru, se zaměřením na oblast širšího městského centra. S tím souvisí i pojetí urbanismu a lidského měřítka. Cílem této práce je prostřednictvím PEST analýzy, zjistit funkčnost veřejného prostoru okresu Košice I ve městě Košice, a následně navrhnout několik opatření, které by přispěly k jeho zlepšení. Teoretická část pojednává o terminologii a významných dokumentech pro městské plánování. Také o urbanistických směrech minulosti, po kterých následují novodobé myšlenky, možnosti a formy nazírání na veřejný prostor. V praktické části jsou nejprve shrnuty strategie obnovy různých městských sídel. Následně je provedena analýza hodnocení městského prostoru v okrese Košice I, a zároveň určitých konfliktů bránících rozvoji území. Na jejich základě je navrženo několik doporučení, jak tyto konflikty zamezit.
Kulturní produkt na příkladech z oblasti výkonného umění v Praze 10
Eiseltová, Linda ; Tyslová, Irena (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Tématem této bakalářské práce je kulturní produkt na příkladech z výkonného umění. Cílem práce je analýza vybraných kulturních produktů a jejich zhodnocení. Práce jako taková se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol, které se věnují rešerši odborných textů z marketinového a kulturního prostředí. Praktická část pak aplikuje informace získané v teoretické části. K této aplikaci dochází na příkladech dvou institucí zabývajících se výkonným uměním. Obě tyto instituce jsou nejprve představeny z hlediska jejich chodu. V následujících kapitolách pak dochází k analýze jejich produktu a je provedeno zhodnocení.
Vliv ubytovacího zařízení na rozvoj destinace kulturního turismu
Ottová, Martina ; Tittelbachová, Šárka (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem ubytovacího zařízení na rozvoj destinace kulturního turismu. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, se kterými se můžeme v dané problematice setkat a další potřebné teoretické informace, které dále aplikujeme v části praktické. Cílem práce je zhodnotit, zda hosté vybraného ubytovacího zařízení využívají atraktivit daného místa a tím přispívají k rozvoji produktu destinace. Práce se také zabývá spotřebním chováním turistů v hotelu a dané destinaci a pomocí dotazníkového šetření je zjištěno, jestli využívají nabízených atraktivit a zda se do destinace chtějí vrátit. Je provedeno několik analýz, které zobrazují situaci v dané destinaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 148 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.