Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Socioekonomická pasportizace nemovitých kulturních památek
Kouba, Vojtěch ; Lindner, Milan ; Vořechovský, Jan ; Dostál, Petr ; Pátek, Zdeněk ; Dianová, Markéta ; Titelbachová, Šárka ; Tyslová, Irena ; Straka, Michal ; Zelený, Martin ; Kubaš, Mario ; Hanzlík, Jan ; Vančurová, Alena ; Vond, Zdeněk
Předkládaná metodika je výsledkem aplikovaného výzkumu a je zaměřena na ekonomiku památek, resp. nemovitých objektů prohlášených kulturními památkami České republiky. Jejím cílem je vytvoření pasportů ekonomických hodnot pro jednotlivé památkové objekty, v případě využití metodiky orgány veřejné správy i pro soubory památek určitého druhu či soubory památek na vymezeném území.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Konverze brownfields ke kulturním účelům
Hánová, Dominika ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Vořechovský, Jan (oponent)
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je identifikace a analýza faktorů úspěšnosti projektů konverze industriálních brownfields na prostory využívané ke kulturním účelům. Teoretická část práce se zaměřuje na industriální stavby, vymezuje legislativní rámec ochrany industriálního dědictví v České republice včetně způsobů jejího financování, popisuje rovněž procesy a mechanismy vedoucí ke vzniku brownfields a také uvádí možnosti revitalizací či konverzí těchto objektů. V praktické části práce je analyzováno několik konkrétních projektů konverze industriálních brownfields na místa sloužící pro kulturní účely s cílem identifikovat konkrétní podmínky a faktory úspěšnosti jejich realizace. Metodami užitými při zpracování práce jsou strukturované a polostrukturované rozhovory s realizátory projektů, externí pozorování, jakož i rešerše a analýzy dostupných informací a dat. Z těchto získaných informací jsou v závěru práce uvedená doporučení pro případné budoucí realizátory.
Organizace hudebních akcí v pražských industriálních prostorech a halách
Jelínková, Lucie ; Riedlbauch, Václav (vedoucí práce) ; Vořechovský, Jan (oponent)
Cílem práce je zmapovat současné dění na pražské kulturní scéně zasazené do industriálních prostor, komplexním způsobem zachycuje některé společné tendence v tomto atypickém prostředí. Ačkoli jsou zde okrajově zmiňovány různé kulturní aktivity, práce se zejména soustřeďuje na často probíhající prezentaci elektronické taneční hudby v opuštěných halách. Práce popisuje historický vývoj industriálního dědictví na území Prahy, jeké druhy podnikání v kultuře v tomto prostředí dnes probíhají, čím se liší a na čem závisejí. Po přečtení práce tak získá čtenář vhled do tendencí, které v současné době panují na pražské hudební scéně mimo tradiční prostředí klubů.
Ekonomické efekty revitalizace Thomayerových sadů
Ryšavá, Petra ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Vořechovský, Jan (oponent)
Bakalářská práce Ekonomické efekty revitalizace Thomayerových sadů se zabývá ekonomickými a socioekonomickými aspekty revitalizačních projektů zeleně ve městech. Teoretická část vymezuje základní okruhy pojmů souvisejících s městskou zelení, revitalizací, obnovou území, tvorbu nových vazeb a zapojení místních subjektů. Současně hledá možnosti vyčíslení ekonomických přínosů revitalizace. Praktická část aplikuje teoretické poznatky na konkrétní revitalizační projekt obnovy městského parku Thomayerovy sady v Praze 8 -- Libni. Srovnávacím způsobem využívá poznatky z jiných, již dokončených revitalizací a aplikuje metody sloužící k vyčíslení ekonomických přínosů na danou revitalizaci. Závěrečná část zkoumá efekty ještě nedokončené revitalizace do budoucna a doporučuje možné kroky, které by mohly vést ke zlepšení funkčnosti parku a jeho vnímání veřejností.
Hlavní specifika a rozvojové trendy německé památkové péče v oblasti ekonomizace hmotného kulturního dědictví
Vořechovský, Jan ; Patočka, Jiří (vedoucí práce) ; Kouba, Vojtěch (oponent)
Cílem práce je komplexní uchopení podstatných faktorů intervenujících do chodu a organizační struktury památkové péče ve Spolkové republice Německo v návaznosti na Švýcarskou konfederaci. Práce se soustředí na problematiku finanční podpory památkových objektů v závislosti na typu vlastnictví památek, zvláště pak ve veřejné správě. Pozornost je zde věnována i perspektivám udržení kontinuity a dlouhodobé efektivity projektů z hlediska disponibilních společenských nástrojů. Po přečtení této práce tak bude čtenář schopen se orientovat v systému a nástrojích památkové péče obou zemí, či určit efektivitu vynaložených finančních prostředků na kulturu v evropských zemích.
Využití industriálních staveb pro galerijní a výstavní účely
Vořechovský, Jan ; Pek, Tomáš (vedoucí práce) ; Jiroušková, Šárka (oponent)
Cílem práce je analýza a vyhodnocení postupů řešení regenerace industriálních objektů srovnáním konkrétních příkladů konverzí těchto objektů na galerijní a výstavní prostory. Srovnání bude provedeno na příkladech z více evropských zemí a ČR, které mají dostatečně širokou společnou srovnávací základnu. Práce uvede a vysvětlí terminologii z oblasti industriální architektury a regenerace brownfiels. Práce určí soubory srovnávacích kritérií dále vyhodnocovaných. Práce stručně zhodnotí stav a rozsah industriálního dědictví v ČR, jeho památkovou ochranu a důvody vzniku zátěže. Práce rozvede informační zdroje s tématem související. V práci bude stručně rozveden základní mezinárodní a národní právní rámec dané tématiky a v detailu systémy podpory v celé srovnávací skupině.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.