Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 137 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Socioekonomická pasportizace nemovitých kulturních památek
Kouba, Vojtěch ; Lindner, Milan ; Vořechovský, Jan ; Dostál, Petr ; Pátek, Zdeněk ; Dianová, Markéta ; Titelbachová, Šárka ; Tyslová, Irena ; Straka, Michal ; Zelený, Martin ; Kubaš, Mario ; Hanzlík, Jan ; Vančurová, Alena ; Vond, Zdeněk
Předkládaná metodika je výsledkem aplikovaného výzkumu a je zaměřena na ekonomiku památek, resp. nemovitých objektů prohlášených kulturními památkami České republiky. Jejím cílem je vytvoření pasportů ekonomických hodnot pro jednotlivé památkové objekty, v případě využití metodiky orgány veřejné správy i pro soubory památek určitého druhu či soubory památek na vymezeném území.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ekonomické aspekty daňového řízení u všech daní
Koňaková, Veronika ; Francírek, František (vedoucí práce) ; Vančurová, Alena (oponent)
Nepřímé administrativní náklady na stanovování a dokazování daňové povinnosti jsou příliš vysoké a ke stanovování a dokazování se nepřistupuje efektivně. V průběhu daňového řízení dochází k neefektivnímu a neproduktivnímu způsobu práce s primárními podklady a důkazními prostředky, a tím k vyšším vyvolaným nákladům daňového systému. Pomocí archivního výzkumu a dotazníkového šetření jsem se zaměřila na daňové odborníky a účetní, abych prozkoumala ekonomické aspekty daňového řízení a ověřila si stav v praxi. V daňové sféře jde o co nejefektivnější zpracování vstupních dat, tak aby se dosáhla co nejnižší možná časová výměra a vytvořily se kvalitní výstupy v podobě správně odvedené daňové povinnosti za co nejkratší čas. V práci jsem navrhla úsporné opatření ke snížení nepřímých administrativních nákladů a zvýšení efektivnosti a produktivity práce v daňové sféře. Jen kvalitní informační systém, úplná, přehledná a systematická archivace ke všem transakcím je garancí efektivní a produktivní práce s nízkými náklady. Jen ti daňový odborníci nebo účetní, kteří vedou úplnou dokumentaci, mají zavedeny kontrolní mechanizmy, vykazují vysokou efektivitu práce a nabízejí daňovým subjektům kvalitní služby a snižují vyvolané náklady celého daňového systému.
Efektivita u daňového dokazování u daně z příjmu a daně z přidané hodnoty
Koprdová, Nikoleta ; Francírek, František (vedoucí práce) ; Vančurová, Alena (oponent)
Diplomová práce poukazuje na problém vyšších než nutných vyvolaných nákladů zdanění u daní z příjmů a u daně z přidané hodnoty v procesu dokazovaní a poskytuje analýzu příčin jejich vzniku. Práce se zaměřuje na náročnost dokazování v daňovém řízení a poskytuje výčet správcem daně nejčastěji vyžadovaných důkazních prostředků. V diplomové práci jsou použity zejména metody analýzy a syntézy z poznatků zjištěných z literatury a taky z dotazníkového a archivního průzkumu. Výsledkem práce je, že důslednou archivací veškerých důkazních prostředků u jedné z daní by došlo k podstatnému zefektivnění procesu dokazování i u daně druhé. Doporučením z toho vyplývajícím je tvorba archivu, resp. samostatné složky, kde si daňový subjekt předem vede evidenci veškerých podkladů a důkazních prostředků, které by pomohly k objasnění případných nesrovnalostí vznikajících správci daně, což by mělo za následek i snížení vyvolaných nákladů vznikajících v důkazním řízení.
Daňové aspekty oprav a úprav dlouhodobého hmotného majetku
Urban, Marek ; Vančurová, Alena (vedoucí práce) ; Finardi, Savina (oponent)
Diplomová práce se zabývá daňovými aspekty oprav a technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, a dále aspekty tvorby rezerv na opravy hmotného majetku. Cílem práce je identifikovat problematická místa právní úpravy ve vztahu k této oblasti a navrhnout jejich řešení. V první části práce je shrnuta současná právní úprava dané oblasti v České republice. Následuje případová studie, vycházející ze skutečné daňové kontroly, na které jsou demonstrovány problematická místa právní úpravy. Závěrem případové studie je porovnání různých variant doměřené daňové povinnosti a jejího příslušenství. V poslední části práce jsou rozebrána problematická místa právní úpravy, vycházející z případové studie, a je navrženo jejich řešení.
Jednotka zdanění jako faktor odvodového zatížení osobních příjmů ve státech OECD
Formánková, Barbara ; Vančurová, Alena (vedoucí práce) ; Kábelová, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá vliv jednotky zdanění na výši odvodového zatížení osobních příjmů v zemích OECD. Jejím cílem je analyzovat vliv nominální sazby daně na vývoj v uplatňování jednotek zdanění. V první části se zabývám možným způsobem nastavení jednotky zdanění a výhodami a nevýhodami, které s sebou takové nastavení jednotky zdanění nese. Druhá část je věnována praktickému způsobu zdanění při zvolené jednotce zdanění a daňovým úlevám, které jsou pro zohlednění sociálního postavení poplatníka s jednotlivým typem jednotky zdanění spojeny. V poslední části, která analyzuje současný trend v uplatňování jednotky zdanění v zemích OECD, jak se tento trend v historii vyvíjel a jak byl tento vývoj ovlivněn nominální sazbou daně, zkoumám přechod od společného zdanění ke zdanění individuálnímu, který byl zaznamenán v zemích OECD v posledních padesáti letech a byl zapříčiněn převážně negativním vlivem marginálních sazeb daně na ochotu pracovat sekundárně výdělečných osob v domácnosti.
Osvobození od osobního důchodové daně jako faktor formulující míru zdanění ve vybraných evropských zemích
Křížová, Lucie ; Vančurová, Alena (vedoucí práce) ; Kábelová, Lucie (oponent)
V této diplomové práci je řešen vliv osvobození od osobní důchodové daně na míru zdanění ve vybraných evropských zemích, konkrétně v České republice, Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Hlavním cílem práce je kvantifikace vlivu osvobozených příjmů na míru zdanění. Pro naplnění stanoveného cíle jsou nejprve definovány důležité pojmy související s touto problematikou, jako jsou například daňové výdaje. Následně jsou popsány metody měření těchto výdajů. Další kapitola se zabývá konstrukcí osobní důchodové daně. Třetí kapitola je věnována rozboru osvobozených příjmů ve vybraných státech a v České republice jsou navíc kvantifikovány daňové výdaje související s příjmy sociálního charakteru. V poslední kapitole je provedena srovnávací analýza osvobozených sociálních příjmů ve vybraných zemích a následně analyzován vliv těchto příjmů na míru zdanění u vybraných typů domácností s různou výší příjmů.
Komparace daňových systémů České republiky a vybraných zemí EU
Čamajová, Martina ; Finardi, Savina (vedoucí práce) ; Vančurová, Alena (oponent)
Bakalářská práce pojednává o vybraných daňových systémech zemí Evropské unie, kterými jsou Česká republika, Slovenská republika a Švédsko. Hlavní cíl práce je komparativní analýza vybraných daňových systémů. První část bakalářské práce je věnována teoretickým znalostem daňové problematiky. V druhé části jsou charakterizovány jednotlivé daňové systémy a třetí část je založena na komparaci jednotlivých daňových systémů prostřednictvím vybraných makroekonomických ukazatelů, kterými jsou daňový mix, daňový výnos, daňová kvóta a v poslední řadě velikost daňového břemena poplatníka.
Míra závislosti výše odpočtu na životní pojištění na vysvětlujících proměnných
Procházková, Alena ; Tecl, Jan (vedoucí práce) ; Vančurová, Alena (oponent)
Cílem práce je zjistit na kterých proměnných je závislé rozhodování, zda si subjekt sjedná životní pojištění či nikoliv, a jaké proměnné ovlivňují cenovou relaci pojistného, které subjekt poptává. Z dat podrobné statistiky rodinných účtů bude provedena korelační analýza metodou OLS. Dále bude odhadnuta nejnižší výše nevyčerpaného odpočtu pojistného na soukromé životní pojištění. Z analýzy bylo zjištěno, že největší vliv má v obou případech výše čistých výdajů domácnosti. Minimální počet smluv neuplatněných pro snížení základu daně je 252 382.
Komparace odvodového zatížení příjmů ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti ve vybraných zemích
Matulová, Andrea ; Vančurová, Alena (vedoucí práce) ; Kábelová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou odvodového zatížení závislé a samostatné činnosti ve vybraných zemích. Prostřednictvím komparativní analýzy a modelových příkladů vyhodnocuje rozdíly mezi celkovými odvody zaměstnanců a podnikatelů v České republice, Německu, Velké Británii a Kanadě. Cílem práce je zhodnotit, zda jsou podnikatelé méně zatěžováni odvody než zaměstnanci, a jak výrazné jsou případné rozdíly v odvodech ve vybraných zemích. Vybrané země jsou nejprve obecně srovnány v oblasti daní a sociálního pojistného a poté jsou popsány pravidla pro stanovení veškerých odvodů pro závislou i samostatnou činnost v jednotlivých zemích. U každé země jsou na závěr kapitoly uvedeny modelové příklady pro různé poplatníky s různými příjmy. V poslední části práce jsou všechny vybrané země srovnány mezi sebou. Výsledky analýzy ukazují, že podnikatelé jsou skutečně méně zatěžováni povinnými odvody než zaměstnanci, přičemž rozdíly v České republice jsou opravdu velice výrazné ve srovnání s ostatními zeměmi.
Daňové aspekty vybrané firmy
Žemličková, Tereza ; Finardi, Savina (vedoucí práce) ; Vančurová, Alena (oponent)
Bakalářská práce na téma Daňové aspekty vybrané firmy se zaměřuje na daňové odvody firmy Agroles s. r. o. V první části popíšu společnost a nastíním ekonomickou situaci pomocí ekonomické a finanční analýzu. Další část je zaměřena na daňové odvody společnosti, kde popíšu v jednotlivých podkapitolách daně a jejích zatížení ve společnosti za sledované období 2013-2015. V poslední části se zaměřím na optimalizaci, kde popíšu, jaké optimalizace podnik využívá a pokusím se další navrhnout.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 137 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 VANČUROVÁ, Alena
2 VANČUROVÁ, Andrea
2 Vančurová, Andrea
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.