Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Socioekonomická pasportizace nemovitých kulturních památek
Kouba, Vojtěch ; Lindner, Milan ; Vořechovský, Jan ; Dostál, Petr ; Pátek, Zdeněk ; Dianová, Markéta ; Titelbachová, Šárka ; Tyslová, Irena ; Straka, Michal ; Zelený, Martin ; Kubaš, Mario ; Hanzlík, Jan ; Vančurová, Alena ; Vond, Zdeněk
Předkládaná metodika je výsledkem aplikovaného výzkumu a je zaměřena na ekonomiku památek, resp. nemovitých objektů prohlášených kulturními památkami České republiky. Jejím cílem je vytvoření pasportů ekonomických hodnot pro jednotlivé památkové objekty, v případě využití metodiky orgány veřejné správy i pro soubory památek určitého druhu či soubory památek na vymezeném území.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Multiple sequence alignment pomocí genetických algoritmů
Pátek, Zdeněk ; Mráz, František (vedoucí práce) ; Pešková, Klára (oponent)
Název práce: Multiple sequence alignment pomocí genetických algoritmů Autor: Zdeněk Pátek Katedra: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. František Mráz, CSc. Abstrakt: Tato práce se zabývá problémem multiple sequence alignment (MSA). Obsahuje návrh metody MSAMS, která umožňuje vyhledat motify v biologických sekvencích, rozštěpit sekvence do bloků podle těchto motifů, vyřešit MSA na blocích a nakonec složit globální alignment ze zarovnaných bloků a nalezených motifů. Hledání motifů i řešení MSA se provádí pomocí genetických algoritmů. Práce dále popisuje implementaci metody MSAMS ve stejnojmenném programu, nastavení jeho parametrů, testování na databázi BAliBASE a porovnání s programem ClustalW. Experimentální výsledky ukázaly, že MSAMS dokáže najít lepší alignmenty než ClustalW. Klíčová slova: multiple sequence alignment, hledání motifů, genetické algoritmy, ClustalW
Možnosti zvýšení výkonu přírodou inspirovaných globálních optimalizačních metod
Pátek, Zdeněk ; Bálek, Martin (oponent) ; Rytíř, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá optimalizací funkcí reálných proměnných pomocí přírodou inspirovaných metod. Obsahuje popis vybraných globálních optimalizačních metod (Differential Evolution, Self-Organizing Migrating Algorithm, Steady-State Evolutionary Algorithm, Particle Swarm Optimization, Gregarious Particle Swarm Optimizer a Hybrid Particle Swarm with Differential Evolution Operator). Nalezl jsem čtyři zlepšení těchto metod, zjistil jejich vhodná nastavení parametrů a porovnal je na vybraných testovacích funkcích. Experimentální výsledky prokázaly, že popsaná zlepšení mohou zvýšit výkon přírodou inspirovaných optimalizačních metod.
Využití optimalizačních metod při návrhu transsonického křídla s implementací základních konstrukčně pevnostních omezení
Doupník, Petr ; Salga, Jaroslav (oponent) ; Pátek, Zdeněk (oponent) ; Píštěk, Antonín (vedoucí práce)
Práce seznamuje s využitím optimalizačních metod při návrhu křídla malého dopravního letounu kategorie business-jet, se zahrnutím základních konstrukčně pevnostních omezení. Konkrétně v ní byly prozkoumány možnosti metody plochy odezvy. Byla prokázána efektivita metody plochy odezvy ve spojení s CFD metodami při aerodynamické optimalizaci. Základní pevnostní požadavky byly začleněny do optimalizace a byl tak řešen reálný multidisciplinární problém. Práce se také zabývá metodami vyhodnocení rozložení zatížení po rozpětí křídla. Disertační práce byla řešena v rámci evropského projektu CESAR 6. rámcového programu EU.
Ekonomický potenciál nemovitých industriálních památek a jeho využití
Záruba, Jakub ; Lindner, Milan (vedoucí práce) ; Pátek, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce se věnuje aktuálnímu tématu využití nemovitých industriálních památek v České republice. Cílem práce je podrobná analýza a zhodnocení stavu a využití nemovitých industriálních památek v ČR. Základem práce je teoretické vymezení průmyslových staveb, jejich kategorizace a rozdělení. Dále prozkoumání historie, současného stavu a rozsahu industriálního dědictví v ČR a jeho památkové ochrany. Práce posléze představí ekonomický potenciál a možnosti nového využití těchto industriálních památek a to v obecné rovině i na konkrétních příkladech. Nedílnou součástí práce bude i aplikace tématu na konkrétní nemovitou industriální památku. Ta bude provedena s ohledem na zhodnocení jejího stavu a možností nového využití za pomoci získaných poznatků z již revitalizovaných industriálních objektů.
Pražské usedlosti. Možnosti obnovy a využití
Baštová, Lucie ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Pátek, Zdeněk (oponent)
Pražské usedlosti (zemědělské nebo hospodářské objekty, pozdější letohrádky a zámečky, manufaktury či vily) se během vývoje postupně staly součástí urbanizovaného prostoru hlavního města Prahy, anebo zanikly. V současnosti jsou dochované usedlosti významnými památkami vývoje města, ale také orientačními body městské krajiny a zdrojem lokální identity, a proto jsou hodny ochrany. Klíčové je přitom nalezení nového smyslu těchto unikátních staveb při současném zachování jejich kulturně-historických hodnot. Cílem této práce je shrnout možnosti obnovy a využití ohrožených pražských usedlostí a formulovat doporučení pro vlastníky, investory i další aktéry procesu animace těchto objektů na základě analýzy příkladů již renovovaných pražských usedlostí.
World heritages in the Czech republic and their potential for tourism development
Pátek, Zdeněk ; Patočka, Jiří (vedoucí práce) ; Křížová, Květa (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá potenciálem vybraných památek České republiky, které jsou zapsané na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví. Cílem práce je potvrdit hypotézu, že zařazení české nehnutelné kulturní památky na Seznam UNESCO má vliv na návštěvnost památky tuzemskými a zahraničními návštěvníky. V souvislosti s tím se pokusíme načrtnout pozitivní a negativní aspekty vyplývající ze zařazení památky na Seznam UNESCO. Součástí práce je i analýza vybraných faktorů, které můžou ovlivňovat návštěvnost na vybraných památkách. Využitím sociologického výzkumu mezi návštěvníky vybraných památek UNESCO se také zaměříme na vnímání památky UNESCO jejich návštěvníky, jelikož oni jsou ti, kteří vytvářejí poptávku po službách cestovního ruchu. V závěru práce výsledky výzkumu vyhodnotíme a navrhneme možné řešení jak intenzivněji zapojit památku UNESCO do rozvoje cestovního ruchu v regionu.
The analysis of regulatory functions Czech telecommunication office
Pátek, Zdeněk ; Zeman, Karel (vedoucí práce) ; Zemplinerová, Alena (oponent)
Bakalářská práce se bude věnovat hledání odpovědi na otázku, jaká by měla být míra a forma regulace. Tato problematika bude aplikována na příkladě Českého telekomunikačního úřadu. V teoretické části bude definovaný pojem regulace jak i dopady regulace. Tato část práce bude obsahovat jak pohledy ekonomů různých ekonomických škol na regulaci, tak i dopady vybraných regulačních zásahů v historii. V praktické části bude analýza Českého telekomunikačního úřadu z hlediska historického vývoje se zvláštním ohledem na regulační pravomoci. Dále bude popsaný regulační mechanismus a rozebraný vplyv evropských regulačních autorit na regulaci českého telekomunikačního trhu. Práce se bude dále zaobírat kompetencemi úřadu a jeho přínosy a škodlivými dopady na ekonomické aktivity soukromého sektoru. Cíl práce spočívá hlavně v analýze regulačních funkcí a vývoje vybraných sfér působnosti Českého telekomunikačního úřadu. Úřad bude analyzovaný jednak s důrazem na změny jeho regulačních funkcí, tak i z hlediska efektivnosti jeho zásahů do trhu. Při analýze bude kladen důraz na správnost využití prostředků vyčleněných na regulaci a toho, jestli daný relevantní trh skutečně selhává.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.