Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 206 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výzkum spokojenosti zákazníků
Rodan, Zdeněk ; Trégerová, Jaroslava (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Cílem práce je zjistit, vyhodnotit a stanovit taková opatření, která přinesou zvýšení této spokojenosti v budoucnu. Teoretická část se zaměřuje především na výklad pojmů, problematiku marketingového výzkumu a marketingu služeb. Druhá část zahrnuje vlastní dotazníkové šetření s následným vyhodnocením.
Cenová elasticita poptávky a akční slevy
Zeman, Jaroslav ; Škrdlík, Miloš (oponent) ; Bayerová, Vladimíra (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou slevových akcí. Vyhodnocení a návrhy úspěšné slevové akce vychází z analýzy cenové elasticity poptávky. Právě znalost cenové elasticity poptávky produktů je klíčovým atributem této práce. Na základě reálných dat analyzuje cenovou elasticitu produktů, ale navrhuje i jak lépe vytvářet a plánovat akční slevy v návaznosti na stanovené cíle obchodníka.
Spokojenost zákazníků
Indrová, Tereza ; Mráček, Pavel (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků společnosti MITRANET.CZ. Teoretická část práce vychází ze základních poznatků o zákazníkovi, metod měření spokojenosti a marketingového výzkumu. V analytické části je společnost zkoumána z vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Na základě dotazníkového šetření jsou vyhodnoceny a zpracovány výsledky průzkumu. Poslední část práce je věnována návrhům a opatřením na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků společnosti MITRANET.CZ.
Návrh metodiky výběru pojišťovacích produktů pro fyzické osoby
Gregorová, Jitka ; Veselý, Ondřej (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem Návrh metodiky výběru pojišťovacích produktů pro fyzické osoby se věnuje návrhu metodiky vybraných produktů pojišťoven pro fyzické osoby s ohledem na jejich potřeby a náklady na toto pojištění. Zjištěné statistiky vybraných produktů pojišťovny byly komparovány s dotazníky, které se zabývaly skutečnými potřebami klientů v oblasti pojišťovnictví. Dále byla navrhnuta metodika a algoritmus výběru vhodných pojišťovacích produktů s cílem optimalizace nákladů na jednotlivá pojištění.
Marketingová strategie společnosti Telefónica O2
Bilavčík, Martin ; Doskočil, Radek (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Diplomová práce má za cíl navrhnout marketingovou strategii pro firmu Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Navržená strategie je zaměřena na zvolený cílový trh a vychází zejména z výsledků získaných na základě dotazníků vyplněných respondenty z cílové populace. Obsahuje návrh kroků, které by měly firmě pomoci k získání nových zákazníků a udržení těch stávajících. V diplomové práci je dále obsažen souhrn informací o cílové populaci, využitelný společností Telefónica O2 pro další analýzy.
Spokojenost zákazníků
Vymětalová, Simona ; Chalupský, Vladimír (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti. Na základě dílčích analýz a vlastního průzkumu jsou stanovena opatření vedoucí ke zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska. Dále je v analytické části společnost zkoumána v rámci vnitřního prostředí a mikro a makro okolí. Prostřednictvím dotazníkového šetření je analyzován současný stav spokojenosti zákazníků. V poslední části jsou stanoveny konkrétní návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků.
Návrh marketingového mixu vybraného podniku na trhu ve Švýcarsku
Zemánek, Petr ; Mráček, Pavel (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingového mixu podniku vstupujícího na zahraniční trh. Práce je členěna na tři hlavní části. V první části této práce jsou vymezena teoretická východiska související se zkoumanou problematikou. Druhá část práce je věnovaná analýze současného stavu zvoleného podniku a zahraničního trhu s využitím vybraných analýz. V této části je také provedeno vyhodnocení dotazníkového šetření. Poslední, třetí část práce, se věnuje vytvoření konkrétních návrhů marketingového mixu, prostřednictvím kterých je možné uvést podnik na zahraniční trh s cílem oslovit a získat nové zákazníky a dostat podnik do povědomí.
Marketingová strategie podniku
Kocourková, Jana ; Svoboda, Martin (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku marketingové strategie nového produktu ve společnosti Provident Financial. Základem pro vytvoření nového produktu a vhodné marketingové strategie jsou údaje získané na základě teoretických poznatků a aplikace zvolených marketingových metod. Výstupem diplomové práce je nový produkt a konkrétní návrhy dílčích prvků marketingové strategie.
Možnosti stanovení ceny IT zboží
Kacina, Michal ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Práce obsahuje teoretická východiska pro studium možností stanovení cen informačních produktů. Zdrojové oblasti jsou mikroekonomie, marketing, konkurenční výhoda a ekonomie informačních produktů. Na teoretickém základě jsou definovány omezení, na nichž je vytvořen model trhu. Práce analyzuje požadavky na systém pro podporu volby vhodné cenové strategie. Obsahuje detailní návrh prototypu systému, který je řešen robustně pro účely dalšího zdokonalování. Návrh popisuje vstupní parametry prototypu a jejich transformaci na užitečné výstupy, které pokrývají základní charakteristiky informačních produktů. Navržený prototyp je implementován. Práce zahrnuje demonstraci užití prototypu a možné směry zlepšení, které vedou k validitě modelu.
Marketingový výzkum maloobchodního trhu
Nesvačilová, Dana ; Novotný, Milan (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je marketingový výzkum v oblasti maloobchodního trhu s rychloobrátkovým zbožím v souvislosti s nakupováním potravin přes internet. První část této práce se věnuje teoretickému popisu maloobchodu, aktuálních trendů a aspektů spojených se zákazníkem. Druhá část obsahuje analýzu vývoje maloobchodu poslední dekády a další analýzy, z nichž získané závěry poslouží jako východiska pro zpracování marketingového výzkumu. Získané informace z tohoto výzkumu budou základem pro formulaci návrhů podoby nové služby pro obchodníky, k odhalení perspektivy nakupování potravin a rychloobrátkového zboží pomocí internetu či jiných komunikačních služeb.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 206 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.