Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odkaz v dědickém právu
Svoboda, Martin ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Předložená práce pojednává o právní úpravě starobylého a současně staronového institutu dědického práva, a to odkazu. Odkaz byl v českém právním prostředí do 60. let minulého století považován za tradiční institut dědického práva, jež zůstaviteli umožňoval široké možnosti pořízení se svým majetkem mortis causa. Účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., který jeho regulaci vypustil, z právního povědomí veřejnosti zcela vymizel. Problematika odkazu však začala být znovu aktuální v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, neboť přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. došlo k návratu odkazu do českého právního řádu. Specifikem odkazu je, že narušuje univerzální sukcesi, která je pro dědické právo jinak naprosto typická. Hlavním cílem práce je zhodnotit institut odkazu a učinit závěr o kvalitě soudobé právní úpravy, jakož o jeho užitečnosti pro právní praxi. Sekundárním cílem je poté seznámit čtenáře s odkazem a vymezit jeho pozici v našem právním prostředí. Pro samotný výklad je zvolen postup od obecného ke konkrétnímu, což koresponduje s obsahovým rozvržením práce. V první části je nabídnuta analýza odkazu jako celku a jeho odlišení od klasického dědění, jakož od institutu fideikomisu, příkazu a darování pro případ smrti, se kterými je v praxi snadno zaměnitelný. Následuje historický...
Současnost v ilustracích a textech prvorepublikového tisku (dobový obraz budoucnosti)
Svoboda, Martin ; Teplá, Jana (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Bakalářská práce Současnost v ilustracích a textech prvorepublikového tisku (dobový obraz budoucnosti) se zabývá dobovým pohledem vybraných periodik na budoucnost. V teoretické části je popsáno historické období mezi první a druhou světovou válkou, se zaměřením na významné události v Evropě a v Československu. Následuje seznámení se stavem médií v období tzv. "první republiky" v Československu. V praktické části práce se objevuje analýza zkoumaného období mezi lety 1925-1930 pohledem deníku Lidové noviny a časopisu Vesmír. Za pomocí kombinace kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy dále práce zkoumá, jakým způsobem tato média ve svých textech a ilustracích pohlížejí na vzdálenou budoucnost, jak si ji představují a zda se jejich případné vize a prognózy vyplnily.
Converting HTML product data to Linked Data
Kadleček, Rastislav ; Nečaský, Martin (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Pre priblíženie sa myšlienke Sémantického Webu je potrebný výskum v oblasti získavania sémantických informácií z dokumentov publikovaných na súčasnom Webe 2.0. Neustále narastajúci počet dát publikovaných vo forme relačných tabuliek viedol ku vzniku systému Odalic. Systém Odalic, založený na rozšírenej verzii Semantic Table Interpretation algoritmu TableMiner+ , poskytuje pohodlný spôsob sémantizácie tabuľkových dát za pomoci existujúcich znalostných databáz. Cieľom tejto práce je navrhnúť vylepšenú verziu algoritmu pre systém Odalic, ktorý by mu umožnil získať sémantické informácie z tabuliek reprezentujúcich dáta o produktoch z e-shopov napriek tomu, že takéto dáta majú v existujúcich znalostných databázach neveľké zastúpenie. To by malo byť dosiahnuté použitím metódy strojového učenia - klasifikácie. Táto diplomová práca sa skladá z týchto častí - získavanie a príprava dát o produktoch z e-shopov, porovnanie niekoľkých vybraných klasifikačných algoritmov, popis návrhu a implementácie vylepšeného algoritmu pre systém Odalic, popis integrácie tohto algoritmu do systému Odalic, vyhodnotenie prínosu tohto algoritmu pre systém Odalic za pomoci získaných produktových dát a sémantizácia získaných...
Evolution Management in NoSQL Document Databases
Vavrek, Michal ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
NoSQL databáze jsou široce používány v mnoha aplikacích jako technolo- gie pro ukládání dat. Jejich použití a popularita stále roste. Prvním cílem této práce je shromáždit a analyzovat existující řešení a technologie pro evoluci schéma v NoSQL databázích. Dále představujeme obecné řešení pro evoluci schéma v multi-model databázích s jednotným rozhraním pro nejběžnější da- tové modely. Navržené řešení je jednoduše použitelné a pokrývá scénáře běžných migrací. Součástí práce je i implementace optimalizovaného prototypu navrho- vaného přístupu a demonstrace jeho vlastností na datech z reálného světa. 1
Odkaz v dědickém právu
Svoboda, Martin ; Frinta, Ondřej (oponent)
Předložená práce pojednává o právní úpravě starobylého a současně staronového institutu dědického práva, a to odkazu. Odkaz byl v českém právním prostředí do 60. let minulého století považován za tradiční institut dědického práva, umožňující zůstaviteli široké možnosti pořízení se svým majetkem mortis causa. Účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., který jeho regulaci vypustil, z právního povědomí veřejnosti zcela vymizel. Problematika odkazu však začala být znovu aktuální v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, neboť přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. došlo k návratu odkazu do českého právního řádu. Specifikem odkazu je, že narušuje univerzální sukcesi, která je pro dědické právo jinak naprosto typická. Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s odkazem a vymezit jeho pozici v právním prostředí. Pro samotný výklad je zvolen postup od obecného ke konkrétnímu, což koresponduje s obsahovým rozvržením práce. V první části je nabídnuta analýza odkazu jako celku a jeho odlišení od klasického dědění, jakož od institutu fideikomisu, příkazu a darování pro případ smrti, se kterými je v praxi snadno zaměnitelný. Následuje historický exkurs, který mapuje vývoj odkazu od dob římského práva přes úpravu pro naše území stěžejními, soukromoprávními kodexy. V druhé půli je práce zaměřena na...
Projevy fyzikálních vlastností staviv v budovách v nízkoenergetickém a pasivním stavitelství
Svoboda, Martin ; Čermák, Jan (oponent) ; Šťastník, Stanislav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je studium projevů fyzikálních vlastností různých staviv v budovách v nízkoenergetickém stavitelství. Práce je zaměřena především na vliv tepelně akumulačních vlastností stavebních materiálů užívaných v budovách za účelem dosažení nízké potřeby energie na vytápění. V práci jsou porovnávány energetické charakteristiky u pěti různých konstrukčně materiálových variant domu.
Vodohospodářská infrastruktura
Svoboda, Martin ; Krbová, Jana (vedoucí práce) ; Parkán, Josef (oponent)
Cílem této práce je analýza forem vlastnictví vodárenské infrastruktury z hlediska jejího provozování, počtu provozovatelů a zhodnocení vlivu na cenu pitné vody pro koncové odběratele. To vše s ohledem na posouzení, zda je vhodné zajistit provozování soukromými subjekty nebo mají obce provozovat vodohospodářskou infrastrukturu samostatně. Analýza jednoznačně potvrzuje, že současný počet vlastníků a provozovatelů přesahující 9 tisíc společností je pro efektivní řízení této oblasti nepotřebný až škodlivý. Kvantitativní výzkum prokazuje, že pouhých 52 společností zajišťuje plných 97 % objemu fakturované vody. Zároveň je ekonomickou analýzou osvědčeno, že efektivita hospodaření není určena formou vlastnictví, ale především efektivním řízením. Výsledkem této práce je potvrzení, že na cenu vody má vliv především lokalita dodávky pitné vody, dlouhodobě udržitelný rozvoj oblasti a efektivní řízení adekvátního počtu společností.
Zpráva z cesty na zasedání Executive Board LIBER
Svoboda, Martin
Účast člena Výkonného výboru LIBER na jeho podzimním zasedání. Přínosem pro NTK (kromě prestiže) je dostupnost aktuálních informací o dění v prostředí, v němž knihovny fungují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
23 SVOBODA, Marek
19 SVOBODA, Michal
2 Svoboda, M.
2 Svoboda, Marcel
23 Svoboda, Marek
1 Svoboda, Marian
76 Svoboda, Martin
1 Svoboda, Matouš
5 Svoboda, Matěj
2 Svoboda, Michael
19 Svoboda, Michal
1 Svoboda, Mikuláš
25 Svoboda, Milan
2 Svoboda, Miloslav
1 Svoboda, Miloš
11 Svoboda, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.