National Repository of Grey Literature 277 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Expansion Of The Selected Company Into a Foreign Market
Štěpánková, Tereza ; BA, Jan Klaiba (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
This diploma thesis is focused on the expansion of a selected company in a foreign market. The main goal is to determine if the company should enter a foreign market. The first part of the diploma thesis is devoted to theoretical knowledge in the area of expansion of the company in a foreign markets. In the analytical part will be performed analyzes that are important for this diploma thesis. In the practical part of the thesis I will introduce the company, propose a strategy for entering a foreign market and evaluate the whole proposal.
Development of Business Activities for the Production Company
Michnová, Zuzana ; Chlebovský, Vít (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
The diploma thesis is focused on the development of business activities of the company AFEED, a. s., which deals with the production of feed for farm animals. First, the theoretical basis is developed, which serves as a basis for the analysis of the internal and external environment. The results of the analysis are summarized in the SWOT analysis. Based on the results, a proposal for the development of business activities is prepared.
Proposal for the Development of Competitiveness of Small Company
Kudera, Josef ; Chlebovský, Vít (referee) ; Zich, Robert (advisor)
Tato práce navrhuje konkurenční strategii včetně strategie rozvoje konkurenčních výhod pro novou servisní firmu na českém trhu. Návrh je založen na aktuální situaci na trhu a potřebách zákazníků s ohledem na možnosti nové firmy. Pro vybranou strategii byl vytvořen Business Model Canvas a Value Proposition Canvas. Výsledek práce by mohl posloužit jako podklad pro tvorbu strategie firmy plánující vstoupit na tento trh.
Project management for startup
Petrek, Jan ; Chlebovský, Vít (referee) ; Juřica, Pavel (advisor)
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření plánu pro vytvoření sítě dodavatelů, a sestavení návrhu pro vybudování logistického systému užívaným startupem rozvozu potravin. Analýza mapuje doručovací možnosti existujících rozvozových služeb, zároveň očekávání zákazníků a proces výběru dodavatelů. Návrhová část práce navrhuje řešení vytvořením vlastního rozvozového parku a nabídkou kombinace doručení zákazníkům domů, a zajištění možnosti vyzvednutí nákupu v odběrných místech.
Marketing Plan for selected E-commerce Project
Vrabec, Tomáš ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh marketingového plánu pre získanie prvých 10 000 používateľov mojej aplikácie Avatar. Práca obsahuje 3 časti. Prvou je teoretické východisko, v ktorom sú popísané dôležité pojmy potrebných k pochopeniu problematiky. Druhou časťou je analytická časť, ktorá popisuje súčasný stav projektu a jeho pozíciu na trhu pomocou analýz. Treťou časťou je návrhová časť ktorá obsahuje špecifický marketingový plán s účelom získania daného počtu užívateľov.
Business Plan for Gastronomic Facility
Lešická, Martina ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Predmetom tejto bakalárskej práce je vypracovanie podnikateľského zámeru založenia nového gastronomického zariadenia. Gastronomickým zariadením bude malá kaviareň, ktorá sa nachádza v Nitre na Slovensku. Táto práca definuje základné pojmy, ciele, metódy a teoretické vedomosti potrebné na objasnenie učiva, na základe ktorého je vypracovaný konkrétny podnikateľský plán. V závere práce je pomocou finančnej analýzy zhrnuté hodnotenie efektívnosti investovania do konkrétneho nápadu.
Marketing Plan of the Selected company
Polakovičová, Miroslava ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Tato bakalářská práce je věnována zdokonalení marketingového plánu ve vybrané společnosti. Zahrnuje potřebné teoretické základy pro analýzu dat poskytovaných společností. Po analyzování těchto údajů a sestavení matic následují konkrétní návrhy na přínos a rozvoj společnosti do budoucna. Očekávání po implementaci doporučených návrhů by mělo mít za následek větší povědomí o značce.
On-line marketing communication
Kollár, Jan ; Chlebovský, Vít (referee) ; Schüller, David (advisor)
Obsah této bakalářské práce se zabývá marketingovou komunikací obchodů EXE Jeans. Tyto obchody prodávají smíšené zboží od více značek a jsou rozšířeny v oblasti celé České republiky. V první části práce jsou pokryty a vysvětleny teoretické pojmy úzce spjaty se zadaným tématem. V druhé, praktické části se pak dále zaměřuji na analýzu současného stavu vybrané společnosti, jejího prostředí a možných zlepšení v návrhové části, které jsou hlavním cílem této práce.
Customer Satisfaction
Korenčiaková, Terézia ; Chlebovský, Vít (referee) ; Schüller, David (advisor)
Táto bakalárska práca sa zaoberá problémom spokojnosti zákazníkov spoločnosti EWALDS s.r.o. Práca poskytuje analýzu súčasnej úrovne spokojnosti zákazníkov, ktorá bola odvodená z dotazníkového prieskumu. Následne sú uvedené návrhy a preventívne opatrenia na zvýšenie spokojnosti.
Students Start-ups: Establishment and Development
Miček, Tomáš ; Chlebovský, Vít (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
The subject of this thesis is to analyse the actual state of vegetable and microgreens market in Czechia and set a solid foundation for establishment of a microgreens business. The outcome of the thesis is supported by findings from analytic tools such as SLEPTE, SWOT, Porter´s Five Forces model and Lean canvas. The theoretical part includes definitions of basic terms regarding entrepreneurship, startups, and basic explanation of analytical tools. The outcome of the work is to assess all the acquired data and evaluate feasibility of the business plan.

National Repository of Grey Literature : 277 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.