National Repository of Grey Literature 351 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Risk Management in International Operating Company
Štefanča, Matúš ; Chlebovský, Vít (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Cieľom tejto práce je kritická analýza spoločnosti Slovalco, a.s., identifikovať riziká, ktoré ovplyvňujú spoločnosť a vytvoriť návrh, ako zmierniť alebo minimalizovať potenciálne hrozby pre spoločnosť. Práca je rozdelená na tri časti: teoretický rámec, analytickú časť a návrhovú časť. Teoretický rámec slúži na vysvetlenie nevyhnutných pojmov a definovanie kľúčových modelov, ktoré sa používajú v práci. Analytická časť analyzuje súčasnú situáciu v spoločnosti a identifikuje kritické riziká. Návrhová časť slúži na navrhnutie riešenia pre kritické riziká a implementáciu zmien v spoločnosti.
Proposal of the Strategy of the Selected Company to Enter French Market
Michalová, Martina ; Ulč, Jakub (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The master´s thesis is focused on the determination of individual analyzes of the environment and the competitive positioning of the company. It also specifies terms such as marketing goals, segmentation and targeting. The last part of the theoretical basis is dedicated to the company´s expansion into the foreign market, as well as individual methods of entry. The analysis of the current state is focused on the practical use of theoretical knowledge and their actual implementation in practice. The master´s thesis also includes a specific business strategy for the entry of the selected company into the French market, processed in the form of a marketing plan, as a proposal in response to the results of individual analyzes carried out.
Important Factors Influencing the Perception of Selected Small Business by the International Customers
Lešická, Martina ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Diplomová práca je zameraná na detailný výskum pri ktorom budeme zisťovať ako medzinárodný zákazníci vnímajú lokálnu remeselnú pekáreň, prečo sa rozhodli navštíviť práve tento podnik a ktoré faktory ovplyvňujú ich správanie najviac. Práca je rozdelená do piatich častí. Prvá a druhá časť obsahuje jasné stanovenie cieľov a metodiky práce s ktorým nám pomôžu teoretické východiská, definície a analýzy z oblasti marketingu, CRM a gastronómie. V tretej časti je predstavená vybraná spoločnosť, na ktorú sa aplikujú výskumy. Na záver vo štvrtej a piatej časti sú stanovené návrhy nových marketingových aktivít a ich prevoditeľnosť do reálneho fungovania firmy.
Marketing Strategy of the Selected Company
Řehořková, Petra ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Master’s thesis is focused on the marketing strategy of Maybe coffee & bistro and subsequent development of proposals for its improvement. Thesis composes of three parts. The first part describes the theoretical background of the work in the field of marketing and serves to better understand the subject. In the second part of the thesis, the current state of the café is analysed in relation to the theoretical background and its marketing strategies. The third part presents suggestions for its improvement, which are based on the findings of the analyses as well as the questionnaire survey.
Development of Business Activities for Creating Franchise Network
Fréhar, Ondřej ; Chlebovský, Vít (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
The diploma thesis focuses on the development of business actvities of the company FreOn Services s.r.o., which runs its own concept of ice cream with fruit in ice cream carts with their brand „Tak trochu jiná točená“. The diploma thesis discusses a development of business activities in a form of creating documentation for an expansion of the concept of draft ice cream full of fruit through franchising and forming of model franchises.
Proposal to improve the marketing mix of the company
Borovcová, Aneta ; Chlebovský, Vít (referee) ; Havíř, David (advisor)
The bachelor thesis deals with a proposal for improving the marketing mix of a company that sells gardening equipment, tools and other products needed for garden maintenance. The thesis is divided into three main parts. In the first, theoretical part, the basic concepts of marketing, marketing mix and marketing environment are explained. The second, analytical part, contains an evaluation of the current state of the company by means of individual analyses. The last part presents suggestions and recommendations for improving the marketing mix.
Proposal for Changes of Promotion of Services in a Company
Stejskalová, Anna ; Chlebovský, Vít (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
Cílem této práce je analyzovat firmu Čistírna u Kostelíčka z marketingového pohledu tím způsobem, aby mohl být navržen koncept pro změnu propagace firmy na B2B trhu. Teoretická část obsahuje definici služeb, marketingu a rámců použitých pro analýzu současného stavu organizace, kde jsou zmíněny marketingový mix služeb 7P, mikroprostředí a marketingový výzkum. Analýza současného stavu využívá nástroje popsané v teoretické části a je zaměřena na rozpoznání hlavních faktorů, na základě kterých je vytvořena návrhová část. V návrhové části jsou identifikovány návrhy na změnu propagace služeb, které organizace nabízí a jejich finanční náklady a také časový plán ve kterém by měly být změny provedeny.
Marketing Communication
Maroši, David ; Chlebovský, Vít (referee) ; Schüller, David (advisor)
Táto práca sa zameriava na navrhnutie reklamnej kampane typu pay-per-click prostredníctvom reklám na Facebooku pre mladú outdoorovú značku Flipky., ktorej som spoluzakladateľom. Práca je rozdelená na tri časti: teoretickú, analytickú a návrhovú. Teoretická časť má za cieľ poskytnúť stručný prehľad nevyhnutných informácií pre pochopenie marketingu, platených reklám, s osobitným zameraním na marketing na Facebooku. Druhá analytická časť sa zameriava na analýzu súčasného stavu a identifikáciu príležitostí na zlepšenie marketingu pre značku Flipky. Posledná návrhová časť zohľadňuje predchádzajúce časti a navrhuje riešenie pre letnú kampaň 2023 pre značku Flipky.
Packaging Design as a Marketing Tool and Desire to Purchase
Svetlíková, Ema ; Schüller, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Bakalárska práca je zameraná na obalový dizajn vybranej spoločnosti. Obaly sú silným marketingovým nástrojom, keďže väčšina dnešných spotrebiteľov podlieha impulzívnemu nákupu. Teoretická časť bakalárskej práce začína vysvetlením pojmov z marketingu a značky spolu so správaním zákazníkov s prepojením do obalového dizajnu vo všetkých spomínaných oblastiach. V analytickej časti práce bude vykonaný kvalitatívny a konkurenčný výskum s cieľom pochopiť nákupné správanie a vytvoriť inovatívne návrhy obalového dizajnu v návrhovej časti práce.
Marketing Plan for Starting Video Production Company
Fitoš, Martin ; Havíř, David (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Bakalárska práca sa zameruje na vytvorenie marketingového plánu pre video produkciu so sídlom v Bratislave. Táto firma sa špecializuje na livestream a výrobu videií. V teoretickej časti mojej práce sú opísané metody a nástroje marketingu, ktoré pomôžu pri vytvorení spomínaného marketingového plánu. V analytickej časti sú tieto metody a nástroje použité priamo na spomínanú video produkciu. Na konci práce, v návrhovej časti sú použité výsledky analýz, ktoré identifikujú súčasnú pozíciu firmy na trhu a návrhy na dalšie kroky za účelom nárastu tejto firmy.

National Repository of Grey Literature : 351 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.