University of Economics, Prague

Latest additions:
2019-01-08
10:37
Posouzení efektivnosti vynaložených veřejných prostředků na zajištění kvality a dostupnosti veřejných kulturních potřeb
Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-01-08
10:28
LOGI - Logistická metodika pro malé a střední subjekty kultury (muzea a knihovny)
Dostál, Petr ; Pernica, Petr
Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. Metodika je prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé činnosti marginální postavení. Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících v těchto organizacích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-01-08
10:23
Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-01-08
09:46
Socioekonomická pasportizace nemovitých kulturních památek
Kouba, Vojtěch ; Lindner, Milan ; Vořechovský, Jan ; Dostál, Petr ; Pátek, Zdeněk ; Dianová, Markéta ; Titelbachová, Šárka ; Tyslová, Irena ; Straka, Michal ; Zelený, Martin ; Kubaš, Mario ; Hanzlík, Jan ; Vančurová, Alena ; Vond, Zdeněk
Předkládaná metodika je výsledkem aplikovaného výzkumu a je zaměřena na ekonomiku památek, resp. nemovitých objektů prohlášených kulturními památkami České republiky. Jejím cílem je vytvoření pasportů ekonomických hodnot pro jednotlivé památkové objekty, v případě využití metodiky orgány veřejné správy i pro soubory památek určitého druhu či soubory památek na vymezeném území.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-08-02
15:25
Financing innovative companies in USA through venture capital
Stropkaiová, Aneta ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Silicon Valley a společnosti seskupeny kolem Massachusettského technologického institutu jsou známé jako světové centra aktivit investorů rizikového kapitálu. Právě tyto oblasti s množstvím start-upů a firem podílejících se na výzkumu a vývoji jsou dnes hodnoceny jako území s nejvyšší koncentrací inovací na světě a společnosti jako Apple, Facebook, Microsoft či Google sídlící v Silicon Valley, patří mezi nejinovativnější a nejdůležitější společnosti generace. Počínaje z Windows až přes FedEx, technologie zrozené v útrobách firem financovaných rizikovým kapitálem, změnily zásadním způsobem náš svět. Cílem mé diplomové práce je identifikovat vztah mezi rizikovým kapitálem, inovacemi a ekonomickou výkonnosti na příkladu USA. V první kapitole vymezuje pojem rizikový kapitál, vysvětluji jak probíhá proces investování rizikového kapitálu, a které subjekty se tohoto procesu účastní. Ve druhé kapitole hodnotím úlohu rizikového kapitálu v americké ekonomice. Dále zkoumám jakým způsobem přispívá rizikový kapitál k zakládání a rozvoji inovativních firem. Ve třetí kapitole aplikuji závěry výzkumů na příkladu konkrétní americké společnosti, která splňuje 2 podmínky a to, že je financována rizikovým kapitálem a má velký inovační potenciál. Na praktickém příkladu tak ověřuji vztah mezi rizikovým kapitálem, inovacemi a ekonomickou výkonností země.

Detailed record
2017-08-02
15:25
Manažerské rozhodování o udržitelném rozvoji dopravy ve vybraném regionu
Polena, Lukáš ; Černý, Jan (vedoucí práce) ; Přibyl, Vladimír (oponent)
Práce je zaměřena na udržitelný rozvoj dopravy regionu Třeboňsko. Tento region je specifický nízkou hustotou zalidnění a klesající populací, významným sezónním cestovním ruchem a vysokou mírou ochrany přírody a krajiny. V práci je použito několik různých metod a metodických přístupů pro rozhodnutí a pro návrh jednotlivých opatření v osobní dopravě, která společně utvářejí celistvý koncept udržitelného rozvoje dopravy ve zvoleném území. Práce navrhuje opatření v dopravní infrastruktuře (rozšíření infrastruktury pro nemotorovou dopravu, zvýšení bezpečnosti a propustnosti provozu a další) a ve veřejné dopravě (zvýšení ekonomické efektivity, zlepšení dopravní obslužnosti, informování obyvatel o nekonvenčních možnostech dopravy a o jejich realizaci). Obecně pojatá opatření práce lze implementovat v území s podobnými vlastnostmi.

Detailed record
2017-08-02
15:25
Post-crisis development of Spain focusing on the banking system and the public sector
Nagyová-Tkáčová, Monika ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Antal, Jarolím (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem španělské ekonomiky především po vypuknutí hospodářské krize se zaměřením na bankovní systém a veřejný sektor země. V rámci podchycení teoretického základu zpracovává podstatu fungování bankovnictví, teorie veřejných financí a veřejného dluhu. Následně práce popisuje dopady na vybrané oblasti ekonomiky a příslušné reakce vlády na ně. Hlavním cílem je analýza vládou přijatých opatření a vyhodnocení jejich míry dopadu na ekonomický vývoj krajiny. Zároveň by měla poskytnout případné doporučení do budoucna.

Detailed record
2017-08-02
15:25
Využití analýzy výroků v kvalitativním výzkumu
Kaššová, Petra ; Stejskalová, Irena (vedoucí práce) ; Bína, Vladislav (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na využití Metody Q při zpracování kvalitativní zpětné vazby studentů a při práci s případovými studiemi. Zabývá se třemi výzkumnými otázkami. Jak zjednodušuje výroková analýza práci s kvalitativními daty? Jakým způsobem je výroková analýza vhodná pro práci s kvalitativní zpětnou vazbou studentů? Jakým způsobem je výroková analýza vhodná pro práci s případovými studiemi? V práci zjišťuji, že v případě kvalitativní zpětné vazby i případových studií lze při zpracování využít výrokové analýzy, která výrazně zjednodušuje a zpřehledňuje práci s kvalitativními daty.

Detailed record
2017-08-02
15:25
Analýza vývoje obchodování s emisními povolenkami v Evropě
Hetešová, Zuzana ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Bič, Josef (oponent)
Cílem této diplomové práce je analýza vývoje evropského systému obchodování s emisními povolenkami, zejména potom zhodnocení efektivnosti systému (co se týče množství vypouštěného oxidu uhličitého do ovzduší) a ověření růstu podílu obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny v Evropě. V průběhu práce je ale také zkoumána vzájemná korelace mezi cenou ropy a cenou emisní povolenky, dále také případný dopad systému EU ETS na firmy produkující emise. V závěru práce jsou navrženy určité změny pro celkově efektivnější fungování systému.

Detailed record
2017-08-02
15:25
Ekonomické a sociální dopady hanizace Xinjiangu
Joachimsthalerová, Alena ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Bejkovský, Jan (oponent)
Cílem této práce je identifikovat ekonomické a sociální oblasti, které jsou nejvíce ovlivněny migrací majoritního hanského etnika do ujgurského Xinjiangu a zjistit, jaký dopad na ně migrace má. Práce je rozdělena do tří částí. První se věnuje Xinjiangu obecně a dokládá význam této autonomní oblasti pro Čínskou lidovou republiku. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj a důvody hanské migrace do Xinjiangu s důrazem na migraci po roce 1949. Poslední kapitola zkoumá důsledky této migrace ve třech kategoriích - sociální, sociálně-ekonomické a ekonomické. Hlavními tématy jsou náboženství, sociální nepokoje, vzdělávání, urbanizace, dopady na HDP, přijmová nerovnost a trh práce.

Detailed record