Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 629 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historie služeb v péči o osoby užívající psychoaktivní látky v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské
Kolompárová, Lada ; Šejvl, Jaroslav (vedoucí práce) ; Barták, Miroslav (oponent)
Východiska: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské vznikla v roce 1954 a do současnosti je významným zařízením působícím v oblasti léčby osob užívajících psychoaktivní látky. Koncept zařízení byl neustále modernizován, upravován a v dnešní době se jedná o zařízení poskytující široké spektrum adiktologických služeb. Nemocnice si vybudovala renomé a je vyhledávána klienty z celé České republiky. Cíle: Vytvoření celistvé deskripce historického vývoje zařízení a poskytovaných služeb v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské od vzniku zařízení v roce 1954 po současnost. Metody: Pro účely vytvoření této bakalářské práce byla využita forma kvalitativního výzkumu, jehož součástí byla obsahová analýza historických zdrojů a odborných publikací, které se tematicky vztahovaly k příslušnému zařízení. Data z historických zdrojů byla zpracována pomocí otevřeného kódování. Výsledky: V roce 1954 byla v obci Bílá Voda založena Psychiatrická léčebna disponující třemi odděleními, z nichž jedno bylo protialkoholické. Prvním ředitelem se stal MUDr. Bohumil Podařil, který na svém postu setrval až do roku 1981, kdy vedení nemocnice převzal MUDr. Jiří Vařeka. Za jeho působení došlo ke změně konceptu léčebny a charakter léčby se stal spíše rehabilitačním a resocializačním. V roce 1986 se stal ředitelem MUDr. Eugen...
Vzdělávání a rozvoj vybrané skupiny zaměstnanců konkrétní organizace
Vostrá, Karolína ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Kolek, Jindřich (oponent)
Diplomová práce se zabývá vzděláváním a rozvojem vybrané skupiny zaměstnanců konkrétní organizace. Cílem diplomové práce je v konkrétní organizaci popsat, analyzovat a zhodnotit současný stav vzdělávání a rozvoje vybrané skupiny zaměstnanců a navrhnout případná doporučení pro zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části práce jsou vymezeny relevantní pojmy z oblasti andragogiky, managementu vzdělávání a řízení lidských zdrojů ve vztahu ke zkoumané problematice. Empirická část sestává z metodologie a výzkumu v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Výzkum je rozdělen do dílčích fází, které popisují, analyzují a vyhodnocují současný stav vzdělávání a rozvoje vybrané skupiny zaměstnanců. Obsahem empirické části je též popis konkrétní organizace a definice vybrané skupiny pracovníků, kterou tvoří všichni zaměstnanci na pracovní pozici IT Konzultanta IS. Výzkumné šetření je realizováno kombinací kvalitativní a kvantitativní strategie. Využita je metoda dotazování za použití techniky polostrukturovaného rozhovoru a dotazníku a metoda studia interních dokumentů organizace. Získaná data jsou analyzována technikou otevřeného kódování a metodou vytváření trsů seskupena do kategorií. Závěr práce zahrnuje souhrnné výsledky výzkumného šetření, které zodpovídají stanovené...
Utváření bezpečného třídního klimatu metodami dramatické výchovy u začínající skupiny žáků
Šrubařová, Lucie ; Ferklová, Alžběta (vedoucí práce) ; Hanyš Holemá, Irena (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na utváření bezpečného klimatu třídy metodami dramatické výchovy u začínající skupiny žáků. Cílem této práce je zhodnotit, zda metody dramatické výchovy přispívají k vytvoření bezpečného klimatu ve třídě. V teoretické části vymezím pojem třídní klima, klima školy a zmíním zde hlavní aktéry, kteří se podílejí na jeho tvorbě. Druhá polovina teoretické části se zaměřuje na dramatickou výchovu. Cílem této části je zmapovat vhodné metody této výchovy, které přispívají k budování bezpečného klimatu. Praktickou část věnuji přípravě několika lekcí pro skupinu žáků čtvrtého ročníku, která nemá s dramatickou výchovou žádné zkušenosti. Součástí praktické části jsou konkrétní lekce a jejich reflexe, které zaznamenávají vývoj začínající skupiny. V samém závěru dojde k porovnání třídního klimatu před zavedením metod dramatické výchovy a po realizaci jednotlivých lekcí. K vypracování této části zvolím kvalitativní formu výzkumu, konkrétně metodu rozhovoru s paní učitelkou třídní. Rozhovor bude proveden ve dvou formách. První uskutečním před realizováním lekcí. Měsíc po realizaci lekcí bude proveden druhý rozhovor. Poté zhodnotím, zda metody dramatické výchovy přispěly ke zlepšení klimatu třídu. V samém závěru porovnám dosažené výsledky s názory učitelů, kteří dramatickou výchovu...
Návrh změn v konceptu řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci
Seemann, Andrea ; Budík, Jan (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Klíčovým cílem diplomové práce je na základě teoretické rešerše a provedených analýz navrhnout opatření rozvíjející klíčové aktivity zvolené organizace s využitím podpory digitálních technologií. Výstupem této práce je návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v této organizaci. Práce je rozdělena do tří částí, skládá se z teoretické, analytické a návrhové části, kde jsou vypracována doporučení na základě poznatků získaných z provedených analýz. Teoretická část této práce se zabývá školstvím a řízením lidských zdrojů v této oblasti, v analytické části se potom práce zaměří na přínosy a nežádoucí vlivy digitalizace a na to, jak se konkrétní škola v Lomnici zachovala v období pandemie. Výchozím bodem je návrhová část, která navrhuje postupy pro rozvoj koncepce lidských zdrojů organizace v případě, že by byl opět nucen přejít na distanční výuku pomocí nových digitálních pomůcek. Pro vytvoření návrhové části byla použita především PEST analýza, SWOT analýza a dotazníkové šetření.
Návrh konceptu rozvoje a plánu vzdělávání obchodních manažerů ve vybraném podniku
Boleslavová, Jana ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh konceptu rozvoje a plánu vzdělávání obchodních manažerů ve vybraném podniku. Teoretická východiska práce vymezují základní pojmy související s danou problematikou a jsou důležité pro praktickou část diplomové práce. V analytické části se uvádí zhodnocení současného stavu společnosti, proběhne kvalitativní výzkum formou individuálních rozhovorů, analýza manažerských kompetencí a předpokladů obchodních manažerů. Na základě zjištěných informací bude doporučen návrh konceptu rozvoje a plánu vzdělávání, včetně vhodných metod pro profesní růst a osobnostní rozvoj, které lze považovat za největší přínos každého obchodního manažera a následně celé organizace.
Rozvoj osobnosti manažerů
Slivoň, Jan ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na rozvoj osobnosti manažera v kontextu podnikové sféry a faktorů ovlivňující tento proces. Práce je strukturována do tří segmentů. První segment, teoretický, objasňuje centrální pojmy spojené s rozvojem osobnosti manažera a s podnikovým prostředím. Následující část, analytická, aplikuje tři metody zkoumání pro hodnocení daného prostředí, čímž poskytuje komplexní pohled na zkoumanou problematiku. Segment je navržen tak, aby odhalil potenciální nedostatky v rámci osobního rozvoje manažerů. Závěrečný segment se zabývá formulací návrhů a doporučení za účelem řešení nalezených rezerv.
Vývoj urbanistické struktury českého města
Kučová, Zuzana ; Tichý, Jan (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce prozkoumává historii města Přerov, nastiňuje jeho současnou strukturu a uvádí možnosti budoucího vývoje při využití konceptu kompaktní zástavby. V rámci historického vývoje přibližuje události, které významně ovlivnily fungování města. Dále práce rozebírá současně platný územní plán, vazbu města na nástroje územního plánování a jejich zakotvení ve stavením zákoně.
 Komunikace a firemní kultura ve stavebnictví
Macinková, Martina ; Molnár, Josef (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na komunikaci a firemní kulturu ve stavebnictví, s důrazem na jejich význam a zlepšování. Práce si klade za cíl podchytit důležitost tohoto tématu v kontextu stavebnictví. V teoretické části práce je detailně zkoumána problematika komunikace a kultury ve stavebnictví, aby byl získán její komplexní přehled. V praktické části jsou prezentovány výsledky provedených výzkumů, které kombinují kvantitativní a kvalitativní přístup. Data byla získána prostřednictvím dotazníkových šetření a řízených rozhovorů se zaměstnanci vybraných stavebních firem. V závěru práce jsou shrnuty dílčí závěry a formulována doporučení pro zlepšení komunikace a firemní kultury ve stavebních firmách. Součástí této práce byl návrh účinnější metodologie dotazníkového šetření a tipy pro zatraktivnění tohoto oboru mladým lidem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 629 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.