Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vzdělávacích potřeb seniorů se zaměřením na jejich motivaci
Bredlerová, Karolína ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Salivarová, Jarmila (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vzdělávacích potřeb seniorů ve vybrané lokalitě a to se zaměřením na jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s gerontagogikou a oblastmi s ní souvisejícími. Část empirická je zaměřena na zjišťování vzdělávacích potřeb seniorů za pomoci empirického výzkumu prováděného dotazníkovým šetřením a rozhovorem s poskytovatelem dalšího vzdělávání seniorů. KLÍČOVÁ SLOVA stáří, vzdělávání seniorů, motivace, senior, potřeby, gerontagogika
Analýza konceptuálního rámce managementu vzdělávání v recenzovaných pedagogických časopisech v letech 2000-2017
Schrötterová, Martina ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou konceptuálního rámce managementu vzdělávání v recenzovaných pedagogických časopisech. Teoretická část je zaměřena na shrnutí dosavadních poznatků ohledně všech kontextů souvisejících s oblastí managementu vzdělávání z pohledu časové perspektivy. Čerpá jak ze zahraničních, tak z domácích zdrojů. Pozornost bude věnována také aktuální problematice terminologicky neustálených důležitých edukologických pojmů souvisejících s managementem vzdělávání. Další kapitoly se budou věnovat vzdělávacím teoriím, perspektivám leadershipu ve vzdělávání, celoživotnímu vzdělávání, vzdělávání dospělých a vzdělávání seniorů. Výzkumná část je zaměřena na obsahovou analýzu českých recenzovaných pedagogických časopisů Pedagogika, Pedagogická orientace a Studia paedagogica. Jejím cílem je analyzovat, jak se v nich vyvíjel konceptuální rámec managementu vzdělávání v letech 2000-2017. Na základě analýzy budou hledány odpovědi na to, jaké oblasti managementu vzdělávání a jakému subjektu je věnována největší pozornost, jaká témata jsou v souvislosti se vzděláváním dospělých a seniorů nejčastěji řešena, jak se vyvíjela frekvence těchto témat a jestli mezi analyzovanými časopisy existují nějaké společné vzorce. KLÍČOVÁ SLOVA management vzdělávání, leadership ve vzdělávání, celoživotní vzdělávání,...
Vývoj soukromého vysokého školství v České a Slovenské republice
Koberová, Michaela ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj soukromého vysokého školství v České a Slovenské republice. Studiem odborné literatury, legislativních předpisů a zpracováním statistických veřejných i neveřejných dat práce analyzuje vývoj systému soukromého vysokého vzdělávání v České a Slovenské republice včetně jeho porovnání a shrnuje aktuální podmínky, za kterých soukromé vysoké školy uskutečňují svou činnost. Zároveň se práce zaměřuje na zpracování získaných statistických dat k počtu soukromých vysokých škol, jejich studentů a absolventů. Nedílnou součástí práce je také analýza studijních programů, které jsou na soukromých vysokých školách uskutečňovány. Metodou zpracování statistických dat je zejména kvantitativní obsahová analýza poskytnutých ze statistických úřadů v Čechách i na Slovensku a prostřednictvím ministerstev školství obou zemí. Pro výstupy je využita trendová analýza zobrazující tendence jevů v určitém časovém období i komparativní analýza porovnávající stanovené ukazatele.
Školská rada a její podíl na řízení školy
Kubíček, David ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zřizování školských rad na základních školách. Respondenty empirického výzkumu byli ředitelé úplných základních škol v Královéhradeckém kraji. Výsledky šetření mohou být využity zejména k hledání možností spolupráce mezi ředitelem školy a školskou radou tak, aby její činnost napomohla k celkovému rozvoji výchovně vzdělávacího procesu v dané škole. Jako podklad k zamyšlení může sloužit všem zúčastněným stranám, tj. vedení školy, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a v neposlední řadě i rodičům. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, do jaké míry a v jakých oblastech školská rada ovlivňuje řídící práci ředitele školy. Dílčím cílem bylo specifikovat problematické oblasti vzájemného vztahu z pohledu ředitele školy a navrhnout, jak jejich účinky zmírnit nebo odstranit. KLÍČOVÁ SLOVA školská rada, pracovní výkon, školský zákon, kompetence, Česká školní inspekce
Strategie řízení a správy školství v ČR - Národní rada vzdělávání
Straková, Eva ; Fryč, Jindřich (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza a komparace již existujících a fungujících Národních rad vzdělávání v zemích Evropské unie a OECD. Práce dále shrnuje dosavadní poznatky o diskusi a realizaci Rady v České republice. Nabízí vhled do historie vývoje správy a řízení školství v České republice od roku 1918 po současnost s přiblížením změn, které nastaly po listopadových událostech roku 1989. Výstupem je návrh koncepce možné budoucí Národní rady vzdělávání České republiky, který je zpracován na podkladě výsledků provedené analýzy.
Rozvoj a vzdělávání pedagogů v preprimárním vzdělávacím systému
Pinkasová, Šárka ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
V diplomové práci, která se věnuje "Rozvoji a vzdělávání pedagogů preprimárního vzdělávacího systému" jsou zkoumány potřeby pedagogického vzdělání a dalších možností vzdělávání pedagogických pracovníků preprimárního vzdělávání. Práce se zabývá tématem rozvoje profesních a kompetenčních schopností, které jsou uplatnitelné v preprimárním vzdělávacím systému. Práce pojednává o legislativních požadavcích na vzdělání budoucích pedagogů, které je adekvátní k plnohodnotnému uplatnění. Cílem diplomové práce je popsat systémově nastavené a legislativou požadované vzdělání pedagogů preprimárního vzdělávání a komparovat ho s požadavky skutečné potřeby rozvojových aktivit pedagoga preprimárního zařízení za účelem připravenosti na vzdělávání za pomoci svých kompetenčních dovedností. Kladené výzkumné otázky jsou zda teoretické a praktické znalosti získané požadovaným studiem jsou dostatečné dle názorů pedagogů pro výkon začínajícího preprimárního pedagoga, zda mají pedagogové preprimárního vzdělávání snahu se opět zapojovat do dalšího vzdělávání a jaké typy kurzů jsou ze strany preprimárních pedagogů využívány? Samotný výzkum je zaměřen na zjištění aktivity a využívání nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Bylo dotazováno celkem osm pedagogů z třech zařízení preprimárního vzdělávání. Pozitiva,...
Začínající učitel v mateřské škole a možnosti jeho profesního rozvoje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Mrázková, Barbora ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem začínajícího učitele a možností jeho profesního růstu v rámci dalšího vzdělávání. Cílem práce je odhalit nedostatky v přístupu začínajících učitelů mateřských škol k dalšímu vzdělávání. Teoretická část vymezuje požadavky na učitele z hlediska právní legislativy a systémových dokumentů. Zaměřuje se na profesní kompetence a standard a popisuje vývoj jeho profesní dráhy a adaptační období. V rámci praktické části byl prováděn kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření. Dotazník byl rozeslán ředitelkám mateřských škol na Chrudimsku a zjišťoval potřebné kompetence začínajících učitelů, možné problémy spojené s jejich prací a požadavky ředitelek mateřských škol na další vzdělávání začínajících učitelů. Výzkum byl doplněn kvalitativními daty získanými polo- strukturovaným rozhovorem s vedoucím Národního institutu dalšího vzdělávání. Výzkum vedl ke zjištění, že nabídka vzdělávání pro začínající učitele v současné době neexistuje, přestože by v rámci okresu byl ze strany ředitelek o tyto kurzy zájem. Zároveň však byla nabídnuta možnost účastnit se nového projektu, který by se problematice věnoval. KLÍČOVÁ SLOVA Začínající učitel, uvádějící učitel, adaptace, kompetence učitele, Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců (DVPP)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Veteška, Jaromír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.