Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Respektování didaktických zásad během kurzů dalšího vzdělávání
Englová, Kristýna ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Vaněček, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá ověřením, zda lektoři dalšího vzdělávání respektují během svých kurzů didaktické zásady. Teoretická část práce obsahuje vymezení příslušných pojmů souvisejících se vzdělávacím procesem dospělých včetně zasazení dalšího vzdělávání do kontextu celoživotního učení. Osobnosti lektora je věnovaná samostatná kapitola, kde jsou popsány nezbytné kompetence pro výkon tohoto povolání a jeho deskripce na základě dat vycházejících z Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání. Nastíněna je zde i jejich typologie. Kromě lektora se práce zabývá i osobností vzdělávaného, jeho motivací k učení a možnostem jeho přístupu k účasti na vzdělávací akci. Zbytek teoretické části obsahuje výčet jednotlivých androdidaktických zásad společně s jejich vysvětlením, metod a také trendů ve vzdělávání dospělých v kontextu ICT. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkumné šetření zaměřené na zjištění a popis androdidaktických principů aplikovaných během kurzů dalšího vzdělávání ze strany lektorů. Výzkumný problém je řešen prostřednictvím případové studie v konkrétní vzdělávací organizaci, která je pro účely této práce anonymizována, data jsou získána s využitím metod hloubkových rozhovorů s lektory doplněných o následná strukturovaná pozorování průběhu kurzů. Výsledky tohoto šetření jsou dále...
Badatelský kroužek pro děti ve volnočasové činnosti
Šulcová, Alena ; Čapek Adamec, Martin (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá využitím badatelsky orientované výuky v zájmové činnosti v rámci volnočasových aktivit v oblasti přírodních věd, zejména chemie. V současné době je patrný trend začínat s badatelskými aktivitami a budováním vztahu k přírodním a technickým vědám ve velmi raném věku žáků. V teoretické části popisuje principy a formy badatelsky orientované výuky a jejich realizaci, podmínky kvalifikace lektora a bezpečnosti práce při experimentech v zájmové činnosti, rozvoj potenciálu žáků v mladším školním věku, specifika tohoto vývojového období žáků a podrobně charakterizuje volnočasové aktivity a jejich vymezení vůči formálnímu vzdělávání. Součástí praktické části je lokální průzkum přístupnosti badatelsky orientovaných kroužků v okrese Polepy a Libochovice. Empirická část obsahuje ověřené návrhy pěti setkání badatelského kroužku přírodovědného zaměření pro žáky mladšího školního věku. Příprava umožnuje prezenční i distanční formu a uvádí dostupnost a cenový rozpočet materiálu, rizika a bezpečnost práce s pomůckami, jasně daný cíl každého setkání a detailní popis činnosti badatelsky orientované činnosti žáků, včetně otázek a možných hypotéz s jejich ověřením. Činnosti byly navrženy tak, aby vycházely z běžného života žáků a využívají pomůcek, které jsou běžně dostupné a žáci je dobře...
Vytvoření metodiky pro tvorbu digitální lektorské platformy
Šišková, Vanda ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Vaněček, David (oponent)
Práce je věnována zmapování a analýze současné situace digitální lektorské platformy v České republice a pravidel pro lektory jež u nás vzdělávají dospělé. Nabízí stručný vhled do oblasti vzdělávání dospělých, zmiňuje aktuální legislativní situaci oblasti vzdělávání dospělých v České republice, nabízí stručný příklad zakotvení vzdělávání dospělých do celého vzdělávacího procesu v Norsku, věnuje se postavení a využití informačních a komunikačních technologiích ve vzdělávání, a především osobnosti vzdělavatele dospělých. V úvodních částech práce poskytuje přehled, věcí, které se vzděláváním dospělých souvisí a nějak jej ovlivňují, čímž vede k uvědomění si složitosti a celkové náročnosti přípravy, realizace i evaluace takovéto akce. Metodika definuje místo, kde si zadavatel má možnost vybrat lektora na vzdělávací akci. Platforma nabízí místo pro vyhledávání vzdělávacích kurzů, hodnocení kvality, zadání poptávky po vzdělávací akci či žádost o rozvojový plán. Hlavním výsledkem práce je navržení metodiky pro tvorbu digitální platformy v České republice, která bude nabízet určitou míru záruky za lektory v ní vedené a tím nabízet určitou kvalitu ve vzdělávání dospělých. Metodika obsahuje požadavky na lektora, principy pro fungování digitální platformy a podklady pro digitální zpracování. Přínosem vytvoření...
Lektor moderního tance jako pedagog volného času
PRŮŠOVÁ, Monika
Práce se zabývá lektorem moderního tance, který působí jako pedagog volného času. Autor zde vymezuje moderní tance, popisuje jeho historický vývoj a charakterizuje specifika tohoto sportovního odvětví. Také se zaměřuje na tanec jako náplň zájmové činnosti. V práci je pojednána stručná charakteristika zájmového vzdělávání zaměřeného na tanec a didaktika zájmové činnosti. Dále se zaměřuje na děti ve věku od šesti do jedenácti let. Stručně charakterizuje vývoj a fyzické schopnosti. Opomenuty nejsou ani metody a přístup pedagoga volného času k dětem zmíněného věku. Poslední kapitola se věnuje pedagogovi volného času. V této pasáži je stručně vymezena náplň jeho práce a působnost. Dále se zaměřuje na roli pedagoga volného času v zájmovém vzdělávání zaměřeném na tanec.
Management vzdělávání pedagogických pracovníků
Nováková, Andrea ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce analyzuje současné problémy spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy. Teoretická část definuje základní pojmy, charakterizuje současný systém vzdělávání, nové trendy v dalším vzdělávání pedagogů a uvádí pohled na další vzdělávání v některých zemích EU. Praktická část vyhodnocuje výsledky výzkumného šetření, které zahrnuje analýzu a komparaci dat získaných ze strukturovaných rozhovorů, dotazníků a výročních zpráv škol. Problémy v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jeho kvalita, způsob realizace a faktory, které ho ovlivňují, jsou mimo jiné posuzovány s ohledem na konkrétní potřeby pedagogů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potížemi. KLÍČOVÁ SLOVA Další vzdělávání, kvalita ve vzdělávání, lektor, management vzdělávání, pedagogický pracovník, vzdělávání, vzdělávání dospělých
Androdidaktická specifika vzdělávání řidičů motorových vozidel
Marek, Prokop ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Oblast vzdělávání řidičů byla po dlouhá léta doménou středoškolsky vzdělaných lektorů. Tak jako v jiných oborech se začínají objevovat jednotlivci, kteří se v této oblasti chtějí dále vzdělávat a rozvíjet, např. studiem pedagogiky nebo andragogiky na vysokých školách, s cílem dosáhnout při svém edukačním působení vyšší odbornosti, efektivity, empatie. Chtějí dalším studiem kultivovat svou osobnost a zvyšovat úroveň svého lektorského působení. Osobnost lektora je v mnohých aspektech vzorem pro posluchače. Může být stejně tak dobrým jako špatným příkladem. V málokteré oblasti lidského života čelí lidé takovému nebezpečí, jako účastníci silničního provozu. Je tedy na místě zabývat se kvalitou a kompetencí lektorů zprostředkujících výklad ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) a souvisejících předpisů, včetně sdělení vlastních zkušeností a doporučení, případně vhodnou interpretací zkušeností jiných účastníků silničního provozu. Kvalitní příprava lektora a schopnost reprodukovat potřebná fakta a zkušenosti posluchačům odborných školení řidičů je důležitým faktorem při snižování dopravní nehodovosti a všech jejích důsledků. Následující text si klade za cíl využít poznatky andragogiky, respektive androdidaktiky při přípravě a realizaci odborného...
Faktory ovlivňující efektivní vyučování dospělých
Pařízková, Lenka ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Mühlpachr, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozličnými faktory, které z pohledu lektora ovlivňují efektivní vyučování dospělých. Cílem této práce je určit diskrepance v přístupu k této problematice na základě poznatků z odborné literatury a praxe dotázaných profesionálních lektorů. Práce nejprve vymezuje pojem (efektivní) vyučování dospělých a následně představuje jeho klíčové aspekty. V tomto kontextu identifikuje podstatu cílů vyučování, (andro)didaktických principů a zásad a vymezuje charakteristiky a kompetence efektivního lektora. Dále je v práci popsáno působení učebního prostředí na efektivní vyučování a podrobně je charakterizován (studijní) stres u účastníků stejně jako jeho vliv na efektivní vyučování dospělých. Klíčová slova: vyučování dospělých, cíle vyučování, (andro)didaktické principy, (andro)didaktické zásady, lektor, učební prostředí, (studijní) stres
Kompetence lektora využívajícího aktivizační metody ve vzdělávání dospělých
Míková, Gabriela ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Gruber, Jan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu lektorů a vymezení jejich kompetencí v rámci participativního stylu výuky ve vzdělávání dospělých. Práce se věnuje tématu lektorů využívajících aktivizační metody ve vzdělávání dospělých a nastiňuje současný stav profesionalizace lektorské práce v České republice. Vymezuje základní charakteristiky aktivizačních metod, které jsou ve výuce nejčastěji využívány s ohledem na nutné schopnosti lektora pracujícího s těmito metodami. V práci je představen kompetenční model lektora využívajícího aktivizační metody ve vzdělávání dospělých s možným návrhem využití tohoto modelu v praxi. Klíčová slova: lektor, profesionalizace lektorské práce, role lektora, lektorské kompetence, aktivizační metody.
Specifika lektorů v zájmovém vzdělávání dospělých - průvodců po památkových objektech
Bednaříková, Karolína ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Šerák, Michal (oponent)
Tato práce pohlíží na průvodce po památkových objektech jako na lektory zájmového vzdělávání dospělých. Začíná ukotvením zájmového vzdělávání v kontextu andragogiky a v životě dospělého jedince a posléze se přesouvá k problematice lektorů v oblasti zájmového vzdělávání. Uvádí role lektorů a požadavky, které jsou na ně kladené, nastiňuje možnosti rozvoje a profesionalizace lektorů a také shrnuje základní kompetence a charakteristiky lektorů jak v zájmovém vzdělávání, tak ve vzdělávání dospělých obecně. Pro bakalářskou práci je stěžejní průvodcovská činnost na památkových objektech pojímaná jako činnost lektorů zájmového vzdělávání dospělých. Prostřednictvím výsledků dotazníkového šetření práce předkládá tři pohledy na charakteristiky průvodců, objasňuje současný stav jejich vzdělávání a mapuje čí postoje průvodců a jejich nadřízených k případnému dalšímu vzdělávání v rámci průvodcovské práce. Klíčová slova zájmové vzdělávání dospělých, lektor, nároky na práci lektora, vzdělávání lektorů v zájmovém vzdělávání dospělých, průvodce po historických památkách

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.