National Repository of Grey Literature 485 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analysis of attacks on (micro)chips and development of enhancement of their robustness/security
Malčík, Dominik ; Derawi, Mohammad (referee) ; Weippl, Edgar (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
S využitím mikročipů se dnes setkáváme prakticky na denní bázi, od jednoduchých zařízení pro domácí použití až po utajované vojenské vybavení. V mnoha případech navíc svěřujeme těmto zařízením velmi citlivá data, jako i v případě elektronických dokladů - otisky prstů, fotografie obličeje, osobní data; a v některých případech například i obraz oční duhovky. Ověření deklarované funkčnosti a míry zabezpečení takových mikročipů se tak stává žádanou službou. V rámci této disertační práce prezentujeme experimentálně ověřený proces mikroskopické analýzy mikročipů proveditelný v nízkonákladovém režimu. Popsaný proces jsme poté demonstrovali na čipu z českého biometrického pasu - od získání čipu z plastové karty až po jeho analýzu na základě získaných mikroskopických snímků. V rámci analýzy jsme prozkoumali a porovnali různé metody bez strojového učení potenciálně využitelné k rozpoznávání logických elementů. Dále jsme provedli zhodnocení aktuálních hardwarově orientovaných útoků na mikročipy. V návaznosti na toto zhodnocení jsme navrhli možná protiopatření zaměřená primárně na ztížení procesu mikroskopické analýzy.
New technologies for biometric recognition based on hand characteristics
Dvořák, Michal ; Jadlovský, Ján (referee) ; Marcialis, Gian Luca (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
Biometrie nám umožňuje identifikovat či verifikovat osoby na základě jejich fyzických vlastností. Přestože identifikace samotná je velmi rychlá, extrakce zvolené biometrie v reálném světě je netriviální problém. Pro snímání většího množství lidí, například na letišti, potřebujeme dosáhnout snímání a rozpoznání v co nejkratším čase, ideálně za chůze uživatele. Tato disertační práce se zabývá vývojem bezdotykového a tedy hygienického biometrického systému, který je schopen provést extrakci identifikačních charakteristik ruky a následně rozpoznat uživatele za běhu. Spolu s tím práce obsahuje další systémy a algoritmy potřebné pro řešení tohoto komplexního problému. Práce prezentuje současný stav výzkumu a vývoje v oblasti biometrické identifikace na základě vybraných charakteristik, se zaměřením na identifikaci pomocí geometrie ruky a otisků prstů. Dále se pak v2nuje technologickým principům využitých pro sběr těchto biometrických charakteristik. Dle disertačních cílů, formulovaných na základě rešerše, se praktická část této práce zabývá vývojem biometrických systémů pro použití k identifikaci velkého množství lidí za běhu, pro které většina současných biometrických systémů založených na charakteristikách ruky nejsou vhodné. Dále pak se práce zabývá souvisejícími problémy, zejména pak detekcí prezentačního útoku a biometrickou multimodalitou.
Connection of algorithms for removal of influence of skin diseases on the process for fingerprint recognition
Heidari, Mona ; Derawi, Mohammad (referee) ; Gomez-Barrero, Marta (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
Tato práce se zaměřuje na datové struktury, zpracování obrazu a metody počítačového vidění pro detekci a rozpoznávání nemocí ve snímcích otisků prstů. Počet vyvinutých biometrických systémů a dokonce i používaných biometrických charakteristik se zvyšuje. Všeobecně platí, že otisk prstu jednotlivce je jedinečný a zůstává relativně neměnný po celý život. Struktura papilárních linií se však může měnit nemocemi a může být poškozena kožními chorobami. Vzhledem k tomu, že jsou systémy do značné míry závislé na struktuře papilárních linií jednotlivce, která pozitivně ovlivňuje jejich identitu, lidé trpící kožními nemocemi mohou být diskriminováni, protože jejich papilární linie mohou být narušeny. Vliv kožních onemocnění je důležitým, ale často opomíjeným faktorem v biometrických systémech založených na otiscích prstů. Jedinec trpící kožním onemocněním, které postihuje konečky prstů nemusí být schopen používat určité biometrické systémy. Shromáždění databáze otisků prstů, ovlivněných kožními nemocemi, je náročný úkol. Je nákladný a časově náročný, vyžaduje také pomoc lékařských odborníků a ochotné účastníky trpící různými kožními nemocemi na bříšcíeh prstů. Surová databáze otisků prstů s onemocnénímí byla nejprve analyzována, aby poskytla pevný základ pro budoucí výzkum. Pro každé konkrétní onemocnění jsou nalezeny společné znaky mezi všemi snímky otisků prstů postižených nemocí a je definován obecný popis každého onemocnění a jeho vlivů. Poté automaticky přiřadíme označení na základě kombinace známého stavu obrazu otisku prstu. Navrhované řešení je integrováno s různými algoritmy zaměřenými na knihovny pro zpracování obrazu a metody počítačového vidění pro detekci objektů. Je vyhodnoceno na poškozených souborech dat otisků prstů a popisuje současný stav implementace pomocí navržených technik. Současný stav techniky pro implementaci detekce onemocnění využívá analýzu textury a detekci prvků porovnáváním hodnot intenzity pixelů v malém okolí v obraze. Vzhledem ke složitosti jednotlivých vzorů nemocí vede kombinace algoritmů analýzy textury k lepším výsledkům detekce. Kombinace Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM), Local Binary Pattern (LBP), pole orientací a matematické morfologie může detekovat poškození v obrazech otisků prstů. Kombinace těchto funkcí umožňuje identifikovat změny v textuře a tvaru toku papilárních linií otisků prstů způsobené nemocemi. Tyto techniky zachycují různé aspekty textury a tvaru poškození v obrazech otisků prstů a vedou k identifikaci změn v textuře způsobených nemocemi. V průběhu detekčního procesu jsou použity matematické morfologické operace pro zlepšení strukturálních detailů tím, že odstraňují malé nesrovnalosti v obraze a zjednodušují tvar objektů, což usnadňuje jejich identifikaci a izolaci, rozšiřováním hranic objektů v obraze nebo vyplněním mezer a propojením rozlomených částí objektů. To vede k lepší detekci a rozpoznání objektů.Na konci procesu detekce je použita koherence, která ukazuje hodnocení kvality polí obrazu otisku prstu na tři typy: zdravý, poškozený a pozadí.
Algorithmic Evaluation of the Quality of Dactyloscopic Traces
Sloup, Ondřej ; Tinka, Jan (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
Daktyloskopické stopy jsou jedním z klíčových aspektů biometrické identifikace. Reprezentují způsob, jakým lidé mohou ověřit svou identitu a být autorizováni. Nicméně je důležité ohodnotit, jestli daný otisk je validní a jestli dokáže poskytnout dostatek informací na to, aby bylo možné určit, jestli je použitelný anebo ne. Tato analýza rysů otisku dokáže specifikovat, jak moc přínosné pro nás je se daným otiskem zabývat. Navrhli jsme proces, který hodnotí otisky prstů na základě kontextuálních a statistických výsledků. Ne vždy je otisk ve stavu, kde všechny jeho prvky jsou viditelné a je nutné odstranit rušivé elementy před samotným ohodnocením, které by mohli negativně ovlivnit výsledky algoritmů pro hodnocení kvality. Tyto algoritmy rozpoznávají, jakou kvalitu má otisk prstu a jestli bude použit na další proces anebo zahozen. Rozdělili jsme otisky do skupin pomocí jejich kvality, která se hodnotila na základě počtu markantních bodů, počtu papilárních linií, kontrastu, sinusové podobnosti a tloušťky papilárních linií. Úspěšně jsme ohodnotili otisky a rozdělili je podobně jako v NIST SD27 databázi. Z výsledků těchto algoritmů jsme schopni ohodnotit otisky na základě jejich kvality, a tak vyvodit jejich použitelnost.
Evaluation of Biometric System - Eye Iris Technology
Mlčoch, Luboš ; Drahanský, Martin (referee) ; Dittrich, Petr (advisor)
This thesis briefly describes basic biometric terms, a brief history of biometrics, biometric system and its performance and characteristics. Basic principles of iris recognition technology are also discussed. Finally, this thesis describes tests performed on various iris recognition systems and sums up the results.
Universal Graphic Editor of Screens for LCD Devices
Šmejdíř, Radek ; Drahanský, Martin (referee) ; Orság, Filip (advisor)
This thesis aims at development of a universal graphic screen editor for LCD devices made by Honeywell. The editor is one module of a complex application, which serves automated testing of thermostats and similar devices. In the editor a display layout can be designed, as well as the individual screens. The output is stored to an XML file. The application is written in C# and must be executable in the Microsoft .NET Framework.
Scene Analysis Based on the 2D Images
Hejtmánek, Martin ; Drahanský, Martin (referee) ; Orság, Filip (advisor)
This thesis deals with an object surface analysis in a simple scene represented by two-dimensional raster image. It summarizes the most common methods used within this branch of information technology and explains both their advantages and drawbacks. It introduces the design of an surface profile analysis algorithm based on the lighting analysis using knowledge and experiences from previous work. It contains a detailed description of the implemented algorithm and discusses the experimental results. It also brings up options for the possible enhancement of the projected algorithm.
System for Recognition of 3D Hand Geometry
Svoboda, Jan ; Mráček, Štěpán (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
V posledním desetiletí došlo ke zvýšení zájmu o užití 3D dat k biometrické identifikaci osob. Možná vůbec největší výzkum proběhl v oblasti 3D rozpoznávání podle obličeje, přičemž je v současné době dostupných vícero komerčních zařízení. V oblastni rozpoznávání podle 3D geometrie ruky byl v minulých letech proveden určitý výzkum jehož výsledkem však nebylo žádné komerční zařízení. Nezávisle na tomto výzkumu se v posledních letech velmi rozšířil trh s cenově dostupnými 3D sensory, což potenciálně umožňuje jejich nasazení v mnoha typech biometrických systémů. Hlavním cílem této práce je vytvořit funkční vzorek bezdotykového systému pro rozpoznávání osob podle 3D geometrie ruky, který bude používat novou levnou kameru RealSense 3D vyvíjenou v současné době firmou Intel. Jedním z problémů při použití RealSense kamery je její velmi malý form factor, který je příčinou nižší kvality výsledných snímků v porovnání s velmi drahými alternativami, které byly použity v již dříve zmíněném výzkumu 3D biometrických systémů. Práce se snaží analyzovat robustnost různých 2D a 3D příznaků a vyzkoušet několik různých přístupů k jejich fúzi. Rovněž je vyhodnocena výkonnost výsledného systému, kde je ukázáno, že navržené řešení dosahuje výsledků porovnatelných se state-of-the-art. 
Forensic Optical Fingerprint Comparator
Dvořák, Marek ; Klubal, Ondřej (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
My Bachelor Thesis deals with the design and creation of an application that replaces the function of forensic optical comparator. It also describes features of fingerprints and their prominent points, which are used for recognition of individuals. Work with fingerprints is very sensitive as for the quality of images. For this reason a Gabor filter has been implemented and described. Furthermore, the thesis describes basic functions used for work with images.
Liveness Detection on Fingers Using Vein Pattern
Dohnálek, Tomáš ; Váňa, Jan (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
Tato práce se zabývá rozšířením snímače otisků prstů Touchless Biometric Systems 3D-Enroll o jednotku detekce živosti prstu na základě žil. Bylo navrhnuto a zkonstruováno hardwarové řešení s využitím infračervených diod. Navržené softwarové řešení pracuje ve dvou různých režimech: detekce živosti na základě texturních příznaků a verifikace uživatelů na základě porovnávání žilních vzorů. Datový soubor obsahující přes 1100 snímků jak živých prstů tak jejich falsifikátů vznikl jako součást této práce a výkonnost obou zmíněných režimů byla vyhodnocena na tomto datovém souboru. Na závěr byly navrhnuty materiály vhodné k výrobě falsifikátů otisků prstů umožňující oklamání detekce živosti pomocí žilních vzorů.

National Repository of Grey Literature : 485 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.