Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Badatelský kroužek pro děti ve volnočasové činnosti
Šulcová, Alena ; Čapek Adamec, Martin (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá využitím badatelsky orientované výuky v zájmové činnosti v rámci volnočasových aktivit v oblasti přírodních věd, zejména chemie. V současné době je patrný trend začínat s badatelskými aktivitami a budováním vztahu k přírodním a technickým vědám ve velmi raném věku žáků. V teoretické části popisuje principy a formy badatelsky orientované výuky a jejich realizaci, podmínky kvalifikace lektora a bezpečnosti práce při experimentech v zájmové činnosti, rozvoj potenciálu žáků v mladším školním věku, specifika tohoto vývojového období žáků a podrobně charakterizuje volnočasové aktivity a jejich vymezení vůči formálnímu vzdělávání. Součástí praktické části je lokální průzkum přístupnosti badatelsky orientovaných kroužků v okrese Polepy a Libochovice. Empirická část obsahuje ověřené návrhy pěti setkání badatelského kroužku přírodovědného zaměření pro žáky mladšího školního věku. Příprava umožnuje prezenční i distanční formu a uvádí dostupnost a cenový rozpočet materiálu, rizika a bezpečnost práce s pomůckami, jasně daný cíl každého setkání a detailní popis činnosti badatelsky orientované činnosti žáků, včetně otázek a možných hypotéz s jejich ověřením. Činnosti byly navrženy tak, aby vycházely z běžného života žáků a využívají pomůcek, které jsou běžně dostupné a žáci je dobře...
Vytvoření metodiky pro tvorbu digitální lektorské platformy
Šišková, Vanda ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Vaněček, David (oponent)
Práce je věnována zmapování a analýze současné situace digitální lektorské platformy v České republice a pravidel pro lektory jež u nás vzdělávají dospělé. Nabízí stručný vhled do oblasti vzdělávání dospělých, zmiňuje aktuální legislativní situaci oblasti vzdělávání dospělých v České republice, nabízí stručný příklad zakotvení vzdělávání dospělých do celého vzdělávacího procesu v Norsku, věnuje se postavení a využití informačních a komunikačních technologiích ve vzdělávání, a především osobnosti vzdělavatele dospělých. V úvodních částech práce poskytuje přehled, věcí, které se vzděláváním dospělých souvisí a nějak jej ovlivňují, čímž vede k uvědomění si složitosti a celkové náročnosti přípravy, realizace i evaluace takovéto akce. Metodika definuje místo, kde si zadavatel má možnost vybrat lektora na vzdělávací akci. Platforma nabízí místo pro vyhledávání vzdělávacích kurzů, hodnocení kvality, zadání poptávky po vzdělávací akci či žádost o rozvojový plán. Hlavním výsledkem práce je navržení metodiky pro tvorbu digitální platformy v České republice, která bude nabízet určitou míru záruky za lektory v ní vedené a tím nabízet určitou kvalitu ve vzdělávání dospělých. Metodika obsahuje požadavky na lektora, principy pro fungování digitální platformy a podklady pro digitální zpracování. Přínosem vytvoření...
Lektor moderního tance jako pedagog volného času
PRŮŠOVÁ, Monika
Práce se zabývá lektorem moderního tance, který působí jako pedagog volného času. Autor zde vymezuje moderní tance, popisuje jeho historický vývoj a charakterizuje specifika tohoto sportovního odvětví. Také se zaměřuje na tanec jako náplň zájmové činnosti. V práci je pojednána stručná charakteristika zájmového vzdělávání zaměřeného na tanec a didaktika zájmové činnosti. Dále se zaměřuje na děti ve věku od šesti do jedenácti let. Stručně charakterizuje vývoj a fyzické schopnosti. Opomenuty nejsou ani metody a přístup pedagoga volného času k dětem zmíněného věku. Poslední kapitola se věnuje pedagogovi volného času. V této pasáži je stručně vymezena náplň jeho práce a působnost. Dále se zaměřuje na roli pedagoga volného času v zájmovém vzdělávání zaměřeném na tanec.
Jazyk lektorů ve vybraných volnočasových aktivitách
Štěpánková, Kateřina ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Saicová Římalová, Lucie (oponent)
Tématem této bakalářská práce je jazyk lektorů ve volnočasových aktivitách se zaměřením na aktivity sportovní. V centru pozornosti se objeví žáci 1. stupně základních škol (dále jen ZŠ) a lektoři kickboxu a tanečních kurzů. První část práce má obecný charakter. Vychází z dosavadních publikací o komunikaci a upozorňuje na důležitost pedagogické komunikace pro rozvoj vzdělání dítěte a spolupráci žáka a učitele. Druhá část práce je zaměřena na užití verbální a neverbální komunikace ve volnočasových aktivitách.
Kvalifikace lektorů taneční výchovy dětí 3 až 6letých v základních uměleckých školách a domech dětí a mládeže
Pňovská, Tereza ; Hájková, Jana (vedoucí práce) ; Svobodová, Irena (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na kvalifikace a vzdělání pedagogů tance, pedagogů volnočasových aktivit i vychovatelů, včetně dalších pracovníků, vyučujících taneční výchovu v základních uměleckých školách a domech dětí a mládeže Teoretická část zpracovává teoretické i odborné poznatky o volném času, o volnočasových aktivitách, o zájmových činnostech, o dětech předškolního věku a jejich vztahu k pohybu, i o vedení taneční hodiny, o vzdělávání a dosahování kvalifikace potřebné k vedení tanečního oboru v základní umělecké škole a k vedení tanečních kroužků v domech dětí a mládeže. Praktická část potom zjišťuje, zda teoretické předpoklady k vedení taneční výchovy odpovídají praxi. Dále srovnává rozdíly mezi dvěma různými zařízeními a měří faktory spokojenosti spolu s tanečními kroužky a přípravným studiem tanečních oborů ze strany rodičů dětí i ředitele zařízení. Praktická část zkoumá požadavky ředitelů těchto zařízení, skutečné vzdělání a kvalifikaci vyučujících a spokojenost rodičů. Klíčová slova dítě, předškolní věk, tanec, pohyb, základní umělecká škola, dům dětí a mládeže, lektor, pedagog, kvalifikace, vyučující, vzdělání, podmínky, výuka, volný čas, zájmy
Didaktika profesního vzdělávání
Veselá, Petra ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Havlínová, Ivana (oponent)
Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá teoretickým pohledem nejprve na vzdělávání dospělých, na jeho vývoj a specifika. V další části jsou uvedeny rozdíly mezi vzděláváním dospělých a dětí. Poté je práce zaměřena na osobnost lektora a na didaktický process, jeho cíle, metody, formy a prostředky. Na závěr teoretické části je shrnuta podstata zpětné vazby. Druhá část je shrunutím provedeného výzkumu, kde respondenty jsou sami lektoři. Z výzkumu se dozvíme, do jaké míry jsou kompetentní k výkonu lektorského povolání z hlediska pedagogického, resp. didaktického. Při výzkumu je použita metoda dotazníkového šetření s uzavřenými i otevřenými otázkami.
Management vzdělávacích cest technických pracovníků v mimoškolní organizaci
Louč, Milan ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu vzdělávacích cest pro dvě konkrétní profese technických pracovníků dle moderních, nyní stále častěji používaných trendů se začleněním e-learningových metod výuky. Návrh se konkrétně týká nové struktury a komparace řízení vzdělávacích cest v rámci edukace technických pracovníků v mimoškolní organizaci, útvaru poprodejních služeb, oddělení After Sales Training, Toto oddělení je zaměřeno na vzdělávání zástupců importérů a české dealerské sítě. Porovnání se orientuje na dosud využívanou strukturu pevně stanovených vzdělávacích - kvalifikačních cest školených převážně prezenční formou (vždy specifické pro konkrétní profesi, často se společným, obecným základem) a nově připravovanou koncepcí zaměřenou na individuálně volitelný postup vzdělávání dle osobních preferencí a znalostí se závěrečným prověřením znalostí. Cílem této práce je tedy navrhnout novou strukturu řízení vzdělávání pracovníků ve dvou profesích v neškolské organizaci. Návrh obsahuje nejen vzdělávání postavené na metodách blended learningu ale i na určité dobrovolnosti přístupu a absolvování jednotlivých vzdělávacích kurzů s příslušnou technickou tématikou. Pevně stanoveno bude pouze ověření znalostí konkrétního pracovníka na vstupu do systému vzdělávání, a případné závěrečné přezkoumání kompetencí pro...
Kvalifikace lektorů taneční výchovy dětí 3 až 6letých v základních uměleckých školách a domech dětí a mládeže
Pňovská, Tereza ; Hájková, Jana (vedoucí práce) ; Svobodová, Irena (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na kvalifikace a vzdělání pedagogů tance, pedagogů volnočasových aktivit i vychovatelů, včetně dalších pracovníků, vyučujících taneční výchovu v základních uměleckých školách a domech dětí a mládeže Teoretická část zpracovává teoretické i odborné poznatky o volném času, o volnočasových aktivitách, o zájmových činnostech, o dětech předškolního věku a jejich vztahu k pohybu, i o vedení taneční hodiny, o vzdělávání a dosahování kvalifikace potřebné k vedení tanečního oboru v základní umělecké škole a k vedení tanečních kroužků v domech dětí a mládeže. Praktická část potom zjišťuje, zda teoretické předpoklady k vedení taneční výchovy odpovídají praxi. Dále srovnává rozdíly mezi dvěma různými zařízeními a měří faktory spokojenosti spolu s tanečními kroužky a přípravným studiem tanečních oborů ze strany rodičů dětí i ředitele zařízení. Praktická část zkoumá požadavky ředitelů těchto zařízení, skutečné vzdělání a kvalifikaci vyučujících a spokojenost rodičů. Klíčová slova dítě, předškolní věk, tanec, pohyb, základní umělecká škola, dům dětí a mládeže, lektor, pedagog, kvalifikace, vyučující, vzdělání, podmínky, výuka, volný čas, zájmy
Požadavky na kompetence lektorů adaptačních kurzů pro střední školy a druhý stupeň základních škol
Jelínková, Tereza ; Kocianová, Renata (vedoucí práce) ; Běhounková, Olga (oponent)
Práce se zabývá kompetencemi lektora adaptačního kurzu pro střední školy a druhý stupeň základních škol. Cílem práce je vytvořit soubor kompetencí, které by měl lektor mít, aby byl schopen naplnit cíle a principy adaptačního kurzu. Práce se zaměřuje na pojem adaptační kurz a představuje různé způsoby jeho realizace. Dále pojednává o kompetenčním přístupu a výhodách jeho použití a představuje dva již existující kompetenční modely, související s činností lektora adaptačního kurzu. S pomocí relevantních odborných zdrojů jsou identifikovány nejdůležitější cíle a principy adaptačního kurzu a kompetence, které z nich vyplývají. Součástí vytvořeného souboru kompetencí jsou příklady konkrétních projevů v chování lektora. Klíčová slova: adaptační kurz, střední škola, gymnázium, druhý stupeň základní školy, lektor, kompetence, kompetenční model, scoiálně-patologické jevy, primární prevence rizikového chování, zážitková pedagogika, skupinová dynamika 4
Jazyk lektorů ve vybraných volnočasových aktivitách
Štěpánková, Kateřina ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Saicová Římalová, Lucie (oponent)
Tématem této bakalářská práce je jazyk lektorů ve volnočasových aktivitách se zaměřením na aktivity sportovní. V centru pozornosti se objeví žáci 1. stupně základních škol (dále jen ZŠ) a lektoři kickboxu a tanečních kurzů. První část práce má obecný charakter. Vychází z dosavadních publikací o komunikaci a upozorňuje na důležitost pedagogické komunikace pro rozvoj vzdělání dítěte a spolupráci žáka a učitele. Druhá část práce je zaměřena na užití verbální a neverbální komunikace ve volnočasových aktivitách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: