Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 108 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Politika celoživotního učení: komplementarita a kompatibilita postupu ČR vůči EU
Svobodová, Aneta ; Plechanovová, Běla (vedoucí práce) ; Knutelská, Viera (oponent)
Ve své bakalářské práci se zabývám definováním souvislostí mezi vznikajícím konceptem vzdělávání dospělých na úrovni EU a následným projevem podpory v národním vzdělávacím programu ČR, reakcí na jednotlivé dokumenty a uvedením v praxi v národním měřítku. Za stěžejní bod považuji koncepci Lisabonského procesu a jeho naplňování na evropské úrovni. Prioritou bakalářské práce bude zhodnocení postupu České republiky v souladu se vzdělávací politikou Evropské Unie, vzájemná kompatibilita a komplementarita obou konceptů vzdělávání.
Motivace a bariéry dospělých studentů ve vzdělávání na vysoké škole.
Bakalíková, Gabriela ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dostálová, Vladimíra (oponent)
Diplomová práce se zabývá motivací a bariérami dospělých studentů ve vzdělávání na vysoké škole. Práce řeší problematiku motivace a bariér u vybraných ekonomicky aktivních studentů ve vzdělávání na vysoké škole. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce popisuje základní pojmy, které se vztahují k tématu diplomové práce- motivace, motivace k učení, celoživotní učení, vzdělávání dospělých, vzdělávání na vysokých školách, bariéry ve vzdělávání a další. Cílem práce je zjistit a popsat co motivovalo a nadále motivuje vybrané ekonomicky aktivní dospělé jedince ke vzdělávání na vysoké škole, identifikovat bariéry, které v tomto vzdělávání pociťují a zjistit, jak se s těmito bariérami vypořádávají. Práce zjišťuje, analyzuje a popisuje motivaci a překážky vybraných dospělých studentů ve vzdělávání na vybrané vysoké škole. V rámci empirické části práce jsou, na základě cíle práce, stanoveny výzkumné otázky, na které se následně pomocí šetření hledají odpovědi. Empirická část obsahuje popis metodiky, interpretaci získaných dat, shrnutí výsledků a výstupy šetření. Celý výzkum se opírá o kvalitativní metodologii, konkrétně o výzkumný design zakotvené teorie. Data jsou v rámci výzkumu získávána prostřednictvím kvalitativní metody sběru dat- pomocí polostrukturovaných rozhovorů s...
Kompetence ideálního jazykového lektora na základě subjektivních názorů lektorů a účastníků jazykového vzdělávání
Jandová, Daniela ; Kříž, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vaněček, David (oponent)
Předložená práce se zabývá aktuální problematikou posilování a vytváření kompetenčního modelu soukromých jazykových lektorů. V současné době se jedná o velmi často probírané téma v lektorské komunitě, i vzhledem k tomu, že nároky na toto povolání nejsou nijak konkrétně stanoveny. Lektoři cizích jazyků si tedy mnohdy představu o svých potřebných kvalifikacích dělají sami. Cílem této diplomové práce je sestavit kompetenční model ideálního jazykového lektora na základě subjektivních názorů samotných lektorů a účastníků jazykového vzdělávání a zvýšit povědomí o náročnosti této profese. Teoretická část nejprve popisuje pozici jazykového vzdělávání v kontextu celoživotního vzdělávání, poté se věnuje problematice kompetencí se zaměřením na jazykového lektora a v neposlední řadě se zabývá osobou účastníka jazykového vzdělávání. Část je také věnována momentálnímu stavu poznání a dosavadním výsledkům výzkumných šetření týkajících se kompetencí jazykových lektorů v českém i zahraničním kontextu. Empirická část je založena na polostrukturovaných rozhovorech se soukromými jazykovými lektory a s účastníky soukromého jazykového vzdělávání ze čtyř různých věkových kategorií. Cílem je popsat, jak studenti a lektoři samotní vnímají ideálního jazykového lektora a porovnat, v čem a jak se představy o ideálním...
Idea sebeřízeného učení z pohledu andragogiky
Yakubyak, Iryna ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Diplomová práce se zabývá ideou sebeřízeného učení z pohledu andragogiky. Hlavní cílem této práce je charakterizovat a popsat sebeřízené učení u studentů vybrané pedagogické fakulty. Dílčím cílem je porovnat proces sebeřízeného učení z pohledu studentů prezenční a kombinované formy studia vybrané pedagogické fakulty. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zpočátku věnuje významu celoživotního učení a vzdělávání, posléze andragogickému východisku, v němž jsou shrnuty základní andragogické pojmy, historické hledisko andragogiky a andragogická didaktika. Významnou podkapitolou teoretické části je Knowlesova teorie vzdělávání dospělých. Poslední a klíčová kapitola teoretické části se věnuje historickému a filozofickému hledisku sebeřízeného učení, definuje pojem sebeřízené učení a vymezuje jeho úskalí. Dále jsou zde představené různé modely sebeřízeného učení a faktory determinující sebeřízené učení. Empirická část vychází ze základních poznatků o sebeřízeném učení získaných při zpracování teoretické části. Pro tuto práci byl zvolen kvantitativně orientovaný výzkum a jako nástroj pro sběr kvantitativních dat byl použit polostrukturovaný dotazník. Na konci této práce je diskuse a shrnutí výzkumných zjištění. Výsledky výzkumu ukázaly, že mezi studenty prezenční a...
Speciální andragogika
Moravová, Tereza ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje dospělému jedinci se zdravotním postižením v procesu jeho učení a vzdělávání se. Je zde vyzdvižena hodnota vzdělání v současné společnosti a význam vzdělávání a vzdělání pro život jedince. V práci jsou představena základní teoretická východiska oblasti vzdělávání dospělých, se zacílením na osoby se zdravotním postižením. Tato východiska vycházejí z požadavků na celoživotní učení a z oblasti vědních disciplín, které se zabývají vzděláváním a výchovou dospělých jedinců. Dále je v práci charakterizována samotná oblast vzdělávání dospělých a jsou zde představena základní specifika oblasti vzdělávání dospělých osob se zdravotním postižením. Klíčové pojmy: Dospělá osoba se zdravotním postižením, celoživotní učení, andragogika, speciální andragogika, vzdělávání dospělých osob se zdravotním postižením a jeho charakteristiky.
Systémy dalšího vzdělávání učitelů. Zaměřeno na území hlavního města Prahy
Janušková, Jindra ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Trojanová, Irena (oponent)
Profesní rozvoj učitelů, tedy i jejich další vzdělávání je jedním ze základních strategických cílů dnešního školství. Bakalářská práce zkoumá, jaké druhy a formy dalšího vzdělávání jsou nejčastěji voleny a jak toto vzdělávání je realizováno na jednotlivých stupních škol - mateřských, základních i gymnáziích. Teoretická část se postupně zaměřuje na historii, vysvětlení základních pojmů a cílů dalšího vzděláváním. V dalších kapitolách se práce zabývá právním rámcem, druhy a formami tohoto vzdělávání. Ve výzkumné části jsou na základě cíle výzkumného šetření stanovena tvrzení. Pro ověření těchto tvrzení byla zvolena kvantitativní obsahová analýza textu (výročních zpráv a záznamů o činnosti mateřských škol). Jako výzkumný vzorek byly metodou náhodného výběru vybrány zástupci mateřských a základních škol a gymnázií. Na základě výzkumného šetření bylo zjištěno, že ředitelé základních škol a gymnázií dodržují školský zákon, hodnocení dalšího vzdělávání učitelů je součástí všech jejich výročních zpráv. Nejčastějším realizovaným druhem dalšího vzdělávání na vybraných školách je průběžné studium, které slouží k prohlubování odborné kvalifikace učitelů. Klíčová slova: celoživotní učení, další vzdělávání učitelů, druhy vzdělávání, formy vzdělávání, gymnázium, mateřská škola, pedagogický pracovník, učitel,...
Porovnání manažerských kompetencí ředitele školy a manažera v komerční sféře
Hassmanová, Lucie ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Závěrečná práce se zabývá porovnáním manažerských kompetencí ředitele základní školy a manažera středního managementu komerční sféry v oblasti vedení lidí. Daná problematika vychází ze zkušeností, znalostí a dovedností, které využívají současní ředitelé základních škol a manažeři středního managementu v rámci svých manažerských kompetencí. Cílem práce a zvoleného kvalitativního výzkumu pomocí metody "shadowing", která vychází z celodenního pozorovatelného chování, je porovnat konkrétní manažerské kompetence mezi ředitelem základní školy a manažerem středního managementu komerční sféry v oblasti vedení lidí. Porovnáním konkrétních manažerských kompetencí bude možné porovnat úroveň, účel a důležitost konkrétních manažerských kompetencí pro ředitele základní školy a manažera středního managementu komerční sféry. Během výzkumu bylo použito i interview, které následovalo po některých pozorovaných situacích konkrétního chování ředitele základní školy a manažera středního managementu komerční sféry v oblasti vedení lidí. Konkrétní manažerské kompetence byly definovány na základě kombinace kompetenčních modelů, které jsou zmíněny a popsány v teoretické části této práce. Přínos výzkumu by mohl být v oblasti dalšího vzdělávání a v užší specifikaci manažerských kompetencí využitelných pro konkrétní pracovní...
E-learning a jeho používání z pohledu výuky společenských věd.
Růžanská, Hana ; Beneš, Milan (vedoucí práce) ; Buriánek, Jiří (oponent) ; Pančocha, Karel (oponent)
Disertační práce přináší komplexní pojednání o současných moderních metodách výuky včetně e-learningu. V úvodu práce, který přibližuje její obsah, smysl, východiska a cíle, je za hlavní cíl práce stanoven záměr analyzovat a zhodnotit nejnovější vývojové trendy e-learningu, moderních forem vzdělávání a využívání informačních technologií v organizaci studia. Dílčí cíle práce souvisejí se strukturou hlavního cíle a korespondují se členěním práce na jednotlivé kapitoly, ve kterých text zasazuje historii e-learningu do kontextu historie věd a institucionálního vzdělávání, zhodnocuje postavení e-learningu a dalších moderních forem vzdělávání v rámci politických a legislativních priorit Evropské unie a České republiky, prezentuje několik klíčových strategických a právních dokumentů upravujících tuto oblast mimo jiné v souvislosti s konceptem celoživotního učení. Ve stěžejní teoretické části práce je podán podrobný pohled na hlavní teoretické otázky související s e-learningem a s dalšími moderními formami vzdělávání v současné domácí i zahraniční odborné literatuře. Tato část popisuje e-learning v souvislosti s konceptem celoživotního učení, podává základní definice e-learningu a rozbor dalších souvisejících pojmů, stručnou historii e-learningu, e-learningových nástrojů a forem, porovnává výhody a nevýhody...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 108 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: