Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 736 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů se zaměřením na zavedení talent managementu ve vybraném podniku
Jurák, Tomáš ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o termínu „talent management“, konkrétně vymezením návrhu talent managementu ve vybrané společnosti a jeho implementaci, a to za účelem stabilizace zaměstnanců s potenciálem dalšího úspěšného rozvoje. Společnost ACD je tuzemskou společností se zaměřením na vývoj a výrobu farmaceutik. Práce cílí na vymezení talentu ve společnosti ACD a analýzu požadavků pro zavedení talent managementu. Na základě výsledků analýz lze vyhodnotit konkrétní doporučení pro zavedení talent managementu ve společnosti ACD.
Rozvoj manažerských dovedností v podniku
Procházka, Richard ; Bednářová, Markéta (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na proces rozvoje manažerských dovedností v podniku. Práce je strukturována do tří částí. První část tvoří přiblížení teoretických východisek nezbytných pro sestavení práce. Tato východiska jsou zaměřena na manažerské dovednosti a jejich rozvoj. Druhá část je věnována analýze konkrétního podniku a obsahuje dvě metody zkoumání čímž poskytuje celkový pohled na zkoumanou problematiku. Tato část je navržena tak, aby odhalila potenciální nedostatky v rámci manažerských dovedností a jejich rozvoje. Poslední část se věnuje formulaci návrhů a doporučení k vyřešení zjištěných nedostatků.
Ergoterapeutický program rozvoje dovedností dítěte s tělesným postižením pro přechod z mateřské na základní školu
Veselá, Markéta ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Valešová Malecová, Barbara (oponent)
Tato práce se zabývá evaluací ergoterapeutického programu vlastní konstrukce, který byl navržen jako podpora dětí s tělesným postižením při přechodu na základní školu. Cílem výzkumu je ověřit efektivitu tohoto programu. V rámci teoretického základu jsou zkoumány koncepty ergoterapie a fyzioterapie v pedagogickém prostředí, jejich roli v pediatrii a vliv tělesného postižení na školní adaptaci. Dále se zaměřuje na význam pohybu, senzorické integrace a wellbeingu ve vztahu k úspěšné adaptaci ve škole. Tranzice do základní školy u dítěte s tělesným postižením a příprava prostředí rodiny i samotného dítěte k tomuto kroku jsou dalšími tématy této práce. Další snahou je zjistit, zda může být program používán učiteli jako součást vzdělávacího kurikula. Tato závěrečná pasáž ukazuje, jak ergoterapeutický program může být integrován do běžného školního prostředí a jak může přispět k úspěšnému začlenění dětí s tělesným postižením do nového školního prostředí. Metodologická část popisuje použité metody výzkumu, včetně akčního evaluačního výzkumu a plán testování programu. V empirické části je pak představen samotný ergoterapeutický program, jeho aplikace v praxi a diskutuje se o jeho účinnosti na základě pozorovaných změn u dětí. KLÍČOVÁ SLOVA Ergoterapie, Tranzice, Tělesné postižení, Školní adaptace, Podpůrný...
Vliv vzdělávání manažerů na motivaci podřízených k dalšímu vzdělávání
Tůmová, Klára ; Urbanová, Eva (vedoucí práce) ; Liška, Roman (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem dalšího vzdělávání manažerů na motivaci jejich podřízených k dalšímu vzdělávání. Cílem práce bylo zjistit, jak jsou zaměstnanci ovlivňováni přístupem jejich nadřízeného k dalšímu vzdělávání a zda má vzdělávání manažera pozitivní vliv na motivaci ke vzdělávání a rozvoji. Teoretická část je rozčleněna do tří hlavních kapitol. Nejprve se věnuje úvodu do managementu, roli a úlohám manažera, přístupům k vedení lidí, nebo manažerským kompetencím. Druhá část pojednává o vzdělávání manažerů a systematickém přístupu k jejich rozvoji, včetně případných překážek ve vzdělávání. Třetí kapitola se zabývá motivací, kde jsou definovány pojmy motivace a stimulace, kontext motivace a hierarchie potřeb a jsou zde popsány strategie, jak motivovat dospělé k učení. V praktické části práce je v rámci zvolené organizace zanalyzována vzdělávací nabídka, kterou mohou manažeři, ale i zaměstnanci pravidelně využívat. Dále jsou provedeny strukturované rozhovory se šesti vybranými manažery. Tyto rozhovory slouží k hlubšímu porozumění postojů manažerů ke vzdělávání, jejich přístupu k rozvoji jak vlastních dovedností, tak členů jejich týmů. Na rozhovory následně navazuje dotazníkové šetření v týmech, které oslovení manažeři vedou. Cílem dotazníkového šetření bylo získat širší pohled...
Efektivnost programů vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizaci
Honková, Veronika ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kolek, Jindřich (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení efektivnosti programů vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v organizaci. V současné době probíhají programy vzdělávání a rozvoje v organizacích v soukromém sektoru ve velké míře nesystematicky a nahodile. Bez provedené analýzy vzdělávacích a rozvojových potřeb ku prospěchu podniku a zároveň i ku prospěchu individuálních potřeb zaměstnanců, není efektivnost zaručena. Cílem této diplomové práce je zjistit, zda v organizaci v soukromém sektoru probíhají programy vzdělávání a rozvoje a zhodnotit tak jejich efektivitu s ohledem na strategii organizace a osobnímu rozvoji zaměstnance. V teoretické části jsou uvedeny, jaké existují vzdělávací strategie a politika a jednotlivé přístupy k nim a jaké jsou momentální vzdělávací trendy. Je vymezeno systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizaci včetně identifikace vzdělávacích potřeb, plánování a realizace vzdělávání pracovníků, vyhodnocování výsledků vzdělávání a samotné posuzování efektivnosti vzdělávání s příklady různých metod jejího měření. Součástí je také představení vybrané organizace a její strategie vzdělávání a rozvoje spolu s uvedením aktivit, které v ní probíhají. Praktickou částí je pomocí analýzy interních dokumentů, polostrukturovaného rozhovoru s odpovědným pracovníkem zajišťující vzdělávání a...
Úloha a přínos vězeňských kaplanů v procesu rozvoje a reintegrace odsouzených
Galíková, Gabriela ; Kříž, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Diplomová práce analyzuje působení a přínos duchovních ve Vězeňské službě České republiky. V teoretické části práce představuje roli duchovních kaplanů v prostředí vězení, zabývá se také jejím historickým vývojem a klíčovými momenty v dějinách, majícími vliv na současnou podobu duchovní péče odsouzených. Teoretická část dále předkládá výčet možností a specifik rozvoje a vzdělávání odsouzených v systému vězeňské péče a systém fungování vzdělávacího a rozvojového systému, který je odsouzeným po dobu výkonu trestu dostupný. Do tohoto spektra aktivit a činností je dále v teoretické části zasazena právě role duchovní péče. Dále je v teorii formulován vliv duchovní péče na život odsouzených a prožívání trestu. Závěr teoretické části je věnován srovnání českého a mezinárodního kontextu kaplanské a duchovenské činnosti a také tématu postpenitenciární péče, v rámci které práce předkládá specifika a způsoby duchovenské práce při reintegraci odsouzených zpět do společnosti. Teoretická část práce tvoří základ pro empirickou část, která tento výčet a popis zasazuje a ověřuje v praxi. Praktickou část tvoří analýza celkem 4 polostrukturovaných rozhovorů s vězeňskými kaplany a 1 rozhovor s kaplankou, která detailně zachycuje popis vlastního vnímání kaplanské role, specifik této práce, výčet možností práce s...
Brownfields v úspěšných projektech regionálního rozvoje na příkladech tuzemských projektů
LIŠKOVÁ, Klára
Téma diplomové práce je spojeno s problematikou brownfileds v úspěšných projektech regionálního rozvoje na příkladech tuzemských projektů. V první části práce je shrnuta literární rešerše, základní terminologie, typologie, atd. Následně je představena metodika, tedy jaké metody jsou v práci využity. Samotná praktická část je zaměřena nejprve na shrnutí základních údajů o objektech a následně je za využití vybraných metod provedena analýza a hodnocení vybraných projektů. V závěru práce jsou shrnuty návrhy a doporučení pro nejhůře hodnocený projekt.
Komunikace a firemní kultura ve stavebnictví
Macinková, Martina ; Molnár, Josef (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na komunikaci a firemní kulturu ve stavebnictví, s důrazem na jejich význam a zlepšování. Práce si klade za cíl podchytit důležitost tohoto tématu v kontextu stavebnictví. V teoretické části práce je detailně zkoumána problematika komunikace a kultury ve stavebnictví, aby byl získán její komplexní přehled. V praktické části jsou prezentovány výsledky provedených výzkumů, které kombinují kvantitativní a kvalitativní přístup. Data byla získána prostřednictvím dotazníkových šetření a řízených rozhovorů se zaměstnanci vybraných stavebních firem. V závěru práce jsou shrnuty dílčí závěry a formulována doporučení pro zlepšení komunikace a firemní kultury ve stavebních firmách. Součástí této práce byl návrh účinnější metodologie dotazníkového šetření a tipy pro zatraktivnění tohoto oboru mladým lidem.
Rozvoj dopravní infrastruktury v rámci regionu soudružnosti Střední Čechy
VAGENKNECHT, Tadeáš
Práce se zaměřuje na rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Středních Čech. Analyzuje stávající vývoj infrastruktury s důrazem na financování a zkoumá plánované projekty v tomto regionu. Práce představuje teoretické základy a přístupy k rozvoji dopravní infrastruktury, zejména financování vybraných projektů. V analytické části jsou teoretické základy aplikovány při analýze vybraných projektů. Cílem práce je formulovat doporučení pro rozvoj dopravní infrastruktury v daném regionu, identifikovat optimální finanční strategie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 736 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.