Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Průzkum a dotazníkové šetření v oblasti uplatnění gymnastického názvosloví ve vysokoškolské praxi
Drahotová, Karolína ; Černá, Jana (vedoucí práce) ; Novotná, Viléma (oponent)
Název: Průzkum a dotazníkové šetření v oblasti uplatnění gymnastického názvosloví ve vysokoškolské praxi Cíle: Cílem diplomové práce bylo, prostřednictvím dotazníkového šetření, zjistit zda je využíváno v tělovýchovné praxi na sportovních vysokých školách gymnastické názvosloví, v jaké míře a jakého typu. Metody: V práci jsem použila metodu dotazníkového šetření. Výsledky: Průzkum ukázal, že gymnastické názvosloví je plně využíváno na všech veřejných vysokých školách se specializací na tělesnou výchovu a gymnastické sporty. Klíčová slova: gymnastika, gymnastické názvosloví, vysoké školy, tělovýchovné názvosloví
HR Excellence in Research Award jako nástroj managementu kvality na vysokých školách
Janouchová, Kristina ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Liška, Roman (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na udílení certifikátu HR Excellence in Research Award, jakožto mezinárodního standardu pro pravidla kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu, a to na vybraných vysokých školách. Jedná se o ocenění, které uděluje Evropská komise za excelenci v rámci péče o lidské zdroje ve vědeckém prostředí, a jehož udělení je výsledkem úspěšné implementace Strategie řízení lidských zdrojů ve výzkumu (Human Resources Strategy For Researchers). Ocenění HR Award přináší pro výzkumné pracovníky záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrových řízení na pracovní pozice, jakož i zaručenou kvalitu pracovního či akademického prostředí. Cílem, který Evropská komise tímto oceněním sleduje, je zavedení koncepce strategického řízení lidských zdrojů, používání moderních praktik HR ve vědeckém prostředí a důsledné dodržování moderních principů rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu. V diplomové práci jsou popsána základní teoretická východiska k tématu, podmínky pro udělení ocenění HR Award ze strany Evropské komise a posouzení relevantních ustanovení Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků. Ve výzkumné části jsou popsány vybrané objekty šetření, vybrané veřejné vysoké školy, a jejich...
Za studiemi do Německa
Stuláková, Klára ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Míšková, Alena (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vysokoškolské studium v Německu v letech 1918-1933, a sice z pohledu československého studentstva. Je založena především na studiu archiválií z Archivu Univerzity Karlovy a dobové literatury. Pro zasazení do dějinného kontextu jsou využity v prvé řadě dvě obsáhlé monografie, konkrétně Germania docet od Daniely Siebe a Die Alexander von Humboldt-Stiftung und das Ausländerstudium in Deutschland 1925-1945 od Holgera Impekovena. Cílem této práce je statisticky vyjádřit, jak velký počet československých studentů do Německa za studiemi v daném období směřoval. Dále se zaměřuje na politické, finanční a studijní aspekty studia ve výmarské republice i na problémy s integrací československých studentů v německém prostředí. Jak ukázalo studium pramenů, je mezi Čechoslováky nutné důsledně odlišovat Čechy a Slováky na straně jedné od Němců na straně druhé. Mezi těmito národnostními skupinami totiž panovaly zásadní rozdíly, a to nejen v počtech, ve kterých do Německa směřovaly, ale i ve způsobu, jakým byly přijímány tamním obyvatelstvem. Českoslovenští Němci, tzv. Auslandsdeutsche, totiž neváhali ve výmarské republice opakovaně vyvolávat protičeskoslovenské nálady, které měly na jejich slovanské kolegy negativní dopad v podstatě ve všech výše zmíněných aspektech.
Ubytování vysokoškolských studentů v Praze v letech 1918-1939
Daněčková, Michala ; Čechurová, Jana (vedoucí práce) ; Zilynská, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá praktickými otázkami života mimopražských vysokoškol- ských studentů v hlavním městě v meziválečném období. Největší pozornost je kladena na formy studentského bydlení, ostatní témata - finanční náročnost studia, stravování a spolkový život stu- dentů - zde doplňují obrázek studentského života. Práce je rozdělena do tří samostatných tema- tických celků. Úvodní kapitola představuje strukturu vysokých škol v letech 1918 až 1939, složení studentstva pražských vysokých škol. Dále se v této části nacházejí výsledky statistického šetření, které zkoumalo preferované formy ubytování studentů v Praze a volené čtvrti privátního ubytování v letech 1913/14, 1920/21, 1930/31, 1939/40. Základní pramen této statistiky tvoří katalogy poslu- chačů Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení technického. Druhá kapitola práce popisuje jednotlivé formy ubytování. Pozornost je zaměřena na obecné charakteristiky těchto forem, v přípa- dě kolejí také na budování jejich sítě v daném období. Závěrečnou část práce tvoří medailonky jednotlivých pražských kolejí. Práce vychází z archivních materiálů Národního archivu, Archivu Kanceláře prezidenta republiky, Archivu Univerzity Karlovy a Archivu Českého vysokého učení technického. Užitečné informace poskytly také dobové studentské příručky,...
Srovnání vybraných českých a slovenských vysokoškolských knihoven : na příkladu Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Komenského v Bratislavě
Juračková, Lenka ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
(česky) Cílem diplomové práce bylo popsat, zhodnotit a porovnat současný stav vysokoškolských knihoven na Univerzitě Karlově v Praze a Komenského Univerzitě v Bratislavě. První kapitola stručně charakterizuje současný stav českých a slovenských vysokoškolských knihoven, jejich zakotvení v zákonech daných států a zabývá se také spolky sdružujícími vysokoškolské knihovny. Ve druhé kapitole je popsána historie, současnost a perspektivy tří vybraných fakult Univerzity Karlovy a Univerzity Komenského (Filozofická fakulta, Právnická fakulta a Fakulta tělovýchovy a sportu) a dále jsou stručně popsány budovy, ve kterých fakulty sídlí. Třetí kapitola se již zabývá knihovnami vybraných fakult, jejich historií, nabídkou služeb, personálním zajištěním, popisem prostor, propagací knihoven na veřejnosti, ad. Čtvrtá a pátá kapitola představují stěžejní část práce. Obsahují vyhodnocení dotazníkového průzkumu mezi ředitelkami vybraných knihoven a porovnání těchto knihoven na základě daného průzkumu a dalších získaných údajů. [Autorský abstrakt].
Zajištění kvality vysokých škol v ČR prostřednictvím evaluace vzdělávací činnosti
Horáková, Hana ; Šikýř, Martin (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou evaluace a systémového nastavení zajištění kvality vzdělávací činnosti vysokých škol v České republice. Vymezuje postavení vysokých škol v rámci vzdělávacího systému, jejich členění dle typu poskytovaných studijních programů a podání aktuálního přehledu v současnosti působících vysokých škol v ČR, poskytuje náhled na světové žebříčky, jejich historii a postavení českých škol v nich, dále osvětluje pojem evaluace ve vzdělávání, rozdíl mezi vnitřním a vnějším hodnocením. Současně též představuje činnost Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a jeho odlišnost od předcházející Akreditační komise. Empirické šetření této diplomové práce se zaměřuje pomocí obsahové analýzy vnitřních dokumentů vybraných vysokých škol vztahujících se k problematice hodnocení a nastavení vnitřních systémů zabezpečení kvality vzdělávací činnosti, na odhalení předností a nedostatků nastavení současného systémů hodnocení kvality vzdělávací činnosti vysokých škol. KLÍČOVÁ SLOVA Evaluace, hodnocení, kvalita, vysoké školy, vzdělávací činnost
Chrámy vědění osiřely: Intervenční úsilí představitelů protektorátní správy o zmírnění následků německé akce vůči českému vysokému školství na podzim roku 1939
Borl, Petr ; Čechurová, Jana (vedoucí práce) ; Zilynská, Blanka (oponent)
Diplomová práce se věnuje snaze protektorátní správy vypořádat se s následky německého zákroku ze 17. listopadu 1939, kdy v odvetě za předchozí demonstrace došlo k uzavření českých vysokých škol a zatčení a následné internaci více jak tisícovky jejich studentů v koncentračních táborech v Německu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Prví pojednává stručně o příčinách, průběhu a bezprostředních následcích německé "Zvláštní akce 17. listopadu 1939." Náplní druhé pak je snaha dosáhnout propuštění a návratu studentů domů, realizovaná prostřednictvím intervenčních zákroků státního prezidenta Háchy a protektorátní vlády u představitelů okupačního režimu, dále zhodnocení jejich taktiky a úspěšnosti při těchto zákrocích. Předmětem další kapitoly je popis a rozebrání problémů, které uzavření vysokých škol doprovázely a s nimiž se byla protektorátní správa též nucena nějakým způsobem vypořádat. Jednalo se zejména o umístění studentů, kteří zůstali na svobodě, jimž však bylo pokračování ve vysokoškolských studiích znemožněno a jež se vláda prostřednictvím otevírání abiturientských kurzů a pomoci při hledání zaměstnání snažila uchránit před nebezpečím nuceného pracovního nasazení v Německu, dále o otázku případného studia na vysokých školách v Německu, promocí absolventů, pensionování vyučujících aj....
Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí v ČR
Vohlídalová, Marta ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Nedbálková, Kateřina (oponent) ; Smetáčková, Irena (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na exploraci fenoménu sexuálního obtěžování, konkrétně na obtěžování studujících ze strany vyučujících v českém vysokoškolském prostředí. "Sexuální obtěžování" je v této práci vymezeno jako nevítané, nevhodné a urážlivé chování, které je zneužitím nerovného mocenského postavení, daného formální a především genderovou (symbolickou) strukturou, jež může nabývat jak méně explicitní podoby genderového obtěžování (označované také jako "vytváření nepřátelského prostředí"), tak i explicitnější povahy sexuálního obtěžování (v legislativě označované jako "něco za něco"). Disertační práce vychází ze studie vybrané fakulty pražské vysoké školy, provedené na přelomu let 2008 a 2009, a využívá smíšený výzkumný design, zahrnující kombinaci kvantitativního dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů se studenty a studentkami. Práce se zaměřuje na exploraci tří hlavních tematických oblastí problematiky sexuálního obtěžování, kterými jsou: i) zkušenosti studujících se sexuálním obtěžováním, ii) problém definice a percepce sexuálního obtěžování, a iii) strategie zvládání a řešení sexuálního obtěžování. Kvantitativní studie ukázala, že na vybrané fakultě se s nějakou z forem obtěžování setkalo 67 % dotázaných. Přestože se studující nejčastěji setkávali s měkčími formami genderového...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: