Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáka s odlišným mateřským jazykem
Štefková, Martina ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Diplomová práce "Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na žáka s odlišným mateřským jazykem" je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je vypracována na základě odborné literární rešerše zvolené problematiky, ve které se autorka zaměřuje na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami z jiného sociokulturního prostředí, na žáka s odlišným mateřským jazykem, který je edukován na běžné základní škole. V úvodní teoretické části se autorka věnuje migraci, multikulturalismu a stručně zde představuje zemi, národnostní menšinu, odkud žák s odlišným jazykem pochází. K této tematice autorka zařazuje i vysvětlení k pojmům interkulturní identita, komunikace-jazyk a integrace cizinců. V druhé kapitole teoretické části "Inkluzivního vzdělávání" žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, se autorka zaměřuje na žáky s odlišným mateřským jazykem. Uvádí příslušné legislativní dokumenty a představuje zde pojmy, jako jsou bilingvismus, poradenská zařízení, podpůrná opatření a definuje personální pozici asistentů pedagoga. Autorka se dále věnuje v této části školským zařízením, klimatu školy, výuce multikulturní výchovy na školách, popisuje intervence při úskalích v inkluzivním vzdělávání žáka s odlišným mateřským jazykem v běžné základní škole. Druhou část teoretické práce uzavírá výběrem organizací, které se podílejí...
Podpora rozvoje polytechnického vzdělávání v Jihomoravském kraji: případová studie SVČ Lužánky
Šimková, Kristýna
ŠIMKOVÁ, K. Podpora rozvoje polytechnického vzdělávání v Jihomoravském kraji: případová studie SVČ Lužánky. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá polytechnickým vzděláváním ve střediscích volného času v Jihomoravském kraji. Stále se snižuje zájem o řemeslná povolání a jedním potenciálním přístupem k řešení je posílení atraktivity volnočasových aktivit zaměřených na polytechniku. Hlavním cílem práce je představení možností rozvoje polytechnického vzdělání prostřednictvím činnosti vybraného zařízení pro volný čas SVČ Lužánky, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Teoretická část obsahuje hlavní vymezení pojmu polytechnické vzdělávání a jeho ukotvení ve strategických dokumentech na národní a krajské úrovni. V praktické části práce jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření a provedených rozhovorů se zástupci vybraných zařízení. Následně jsou formulována doporučení a návrhy pro další střediska volného času, jak polytechnické vzdělávání efektivně podporovat.
Kulturní aspekty vzdělávání dospělých
Brücknerová, Lenka ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Krámský, David (oponent)
Tato práce se zabývá přínosem kulturního vzdělávání v kontextu celoživotního vzdělávání s důrazem na kulturní vzdělávání v prostředí muzeí a galerií, které tradičně přispívají k rozvoji kulturních kompetencí člověka. Práce dále popisuje základní oblasti muzejní činnosti, vývoj muzejní edukace a typické formy učení v muzeu. Přínos činnosti muzea spatřujeme nejen ve shromažďování dokladů naší kulturní či přírodní historie a následné péče o ně, ale také v možnosti se skrze tyto předměty vzdělávat. Základem pro takové poznání je možnost setkávání se s autentickými artefakty. Současně se práce zaměřuje na získání povědomí o edukačních aktivitách, které jsou nabízeny v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze s akcentem na edukační programy věnované skupině dospělých návštěvníků muzea. Výzkumné šetření popsané v závěru práce probíhalo formou rozhovorů s několika odbornými pracovníky Uměleckoprůmyslového musea v Praze a ukázalo, že tato významná kulturní instituce ve svých edukačních programech cílí mimo jiné právě na dospělého návštěvníka. Edukační programy zprostředkovávají hlubší porozumění prezentovaného tématu, prohlubují zájem a umocňují zážitek, čímž také přispívají k udržování kulturních kompetencí a kultivaci osobnosti.
Fyzikální procházky iQparkem
Zajacová, Blanka ; Kekule, Martina (vedoucí práce) ; Žák, Vojtěch (oponent)
Název práce: Fyzikální procházky iQparkem Autor: Blanka Zajacová Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Kekule, PhD., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá tvorbou fyzikálně zaměřených pracovních a metodických listů pro žáky a učitele základních i středních škol, kteří navštíví science centrum iQpark. V teoretické části jsou popsány některé výukové metody a formy a jejich rozdělení. Dále jsou zde shrnuty výsledky rešerše materiálů pro žáky a učitele zveřejněných na webových stránkách deseti science center v Evropě a USA. Součástí vlastní práce bylo vytvoření návrhů šesti fyzikálních procházek iQparkem pro žáky SŠ a čtyř fyzikálních procházek pro žáky ZŠ. Ke každému tématu procházky byl vytvořen pracovní list pro žáky a metodický list pro doprovázející učitele. Ve spolupráci s lektory iQparku byla provedena pilotáž pracovních listů. Celkem se do pilotáže zapojilo 284 žáků z 20 ZŠ a 407 žáků z 22 SŠ. Po prvním testování pracovních listů byla provedena analýza jednotlivých úloh a na základě této analýzy byly některé úlohy upraveny nebo zcela vynechány. Byla provedena také pilotáž metodických listů. K metodickým listům se vyplněním dotazníku vyjádřilo celkem 18 pedagogických pracovníků. Na základě shromážděných komentářů a připomínek byly...
Vliv vzdělávacích aktivit vybraných NNO v ČR na proces začleňování dětí cizinců do české společnosti
Tučková, Karolína ; Burešová, Karolína (vedoucí práce) ; Běhalová, Andrea (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám vlivem vzdělávacích aktivit vybraných nestátních neziskových organizací na proces začleňování dětí cizinců do české společnosti. Diplomová práce má teoreticko- empirickou povahu. Teoretická část se zabývá procesem integrace cizinců a rolí státu a nestátních neziskových organizací. Velká část je věnována vzdělávání dětí cizinců a obtížím, se kterými se setkávají a které musí překonávat. V závěru teoretické části jsou představeny vzdělávací aktivity vybraných neziskových organizací, které se zaměřují nejen na pomoc dětem cizincům, ale i na spolupráci se školami a rodinami dětí. Empirická část ověřuje, jaký vliv mají konkrétní vzdělávací aktivity realizované v komunitním centru InBáze na proces začleňování dětí cizinců do české společnosti. Empirické šetření bylo realizováno formou dotazníku. Při zpracovávání práce jsem čerpala informace z dostupných českých, anglických a amerických zdrojů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Učení se a obtížné okamžiky pracovní dráhy u pomáhajících profesí
Ghaloomová, Aneta ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Záškodná, Helena (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku celoživotního vzdělávání a učení se u pracovníků pomáhajících profesí. Nejprve poskytuje pohled na specifika a nároky pomáhající profese a na obtížné momenty spojené s jejím výkonem. Dále popisuje jednotlivé formy celoživotního vzdělávání a učení se, a to formální vzdělávání, neformální vzdělávání a informální učení se a klade si za cíl zjistit, která z těchto forem je hodnocena jako přínosná pro zvládání náročných okamžiků při výkonu pomáhající profese. Pomocí kvalitativní metody rozhovoru s vybranými respondenty, pracovníky pomáhajících profesí, je realizováno empirické šetření o zkušenostech s náročnými okamžiky a jednotlivými formami celoživotního vzdělávání a učení se. Následuje analýza získaných zjištění, formulace závěru a doporučení z něj vzešlých. Klíčová slova: pomáhající profese, formální vzdělávání, neformální vzdělávání, informální učení se, supervize, kvalitativní výzkum
Kvalifikace podle potřeb doby
Hanousková, Kateřina ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Mouralová, Magdalena (oponent)
Bakalářská práce Kvalifikace podle potřeb doby pojednává o celoživotním učení, jeho základní myšlence a hlavní znacích společnosti vědění. Věnuje se druhům a dělení celoživotního učení. Dále zmiňuje strategické dokumenty, ze kterých celá koncepce celoživotního učení vychází. V druhé části je popsán koncept celoživotního učení zavedený v České republice. Zde jsou popsány cíle konceptu celoživotního učení a způsob spolupráce systémů a organizací, které se podílejí na jeho realizaci. Poslední část bakalářské práce se věnuje analýze rozhovorů. Zde je stručně charakterizována metodologii kvantitativního výzkumu a následně je uvedeno jeho vyhodnocení. Rozhovory byly provedeny se zaměstnavateli v bezpečnostních službách, kteří mají s konceptem celoživotního učení v České republice největší zkušenosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: