Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Muzea jako místa paměti a ostalgie: Obraz socialismu a každodennosti v ČSSR a NDR
Dohnalová, Kristýna ; Zelená, Alena (vedoucí práce) ; Emler, David (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá obrazem socialismu a každodenního života v Československé socialistické republice a Německé demokratické republice v muzeích tematicky zaměřených na minulý režim. Cílem výzkumu, který byl založen na metodě obsahové analýzy dvou muzejních expozic (analyzováno bylo Muzeum komunismu v Praze a DDR Museum v Berlíně), bylo srovnat, jaký obraz socialismu a každodennosti za socialistické diktatury daná muzea vytvářejí a jaké zde najdeme rozdílnosti. Pozornost byla směřována na expozice věnující se každodennímu životu, které byly zkoumány mimo jiné i z hlediska odrazu ostalgie v rámci muzejní expozice. Výsledná komparace ukázala odlišný pohled na éru v NDR, resp. ČSSR v rámci muzejních výstav, a potvrdila hypotézu, že v německém případě se bude fenomén ostalgie projevovat výrazněji. Zatímco v berlínském muzeu je pozornost věnována především každodennosti obyvatel, jež je zde zachycena v pozitivním duchu a která v některých tematických modulech evokuje až ostalgické ozvěny, v pražském muzeu je minulý režim pojímán spíše jako doba represe, což dokládá i kritické vymezení se autorů expozice vůči všudypřítomné propagandě, jež je patrné v panelových textech. V obou muzejních výstavách se tak odráží přístup současné české a německé společnosti k tomuto období, jehož...
Deníky Josefa Volfa jako sonda do československého knihovnictví
Kalousková, Kristýna ; Woitschová, Klára (vedoucí práce) ; Ebelová, Ivana (oponent)
Pramennou základnou pro tuto práci budou dva edičně dosud nezpracované díly deníku knihovníka, historika a pedagoga Josefa Volfa (1878 - 1937) z let 1925 a 1933. Tematicky bude práce navazovat na předchozí bakalářskou práci Knihovna Národního muzea v 1. polovině 20. století očima Josefa Volfa. Nyní se však bude zabývat osobností Josefa Volfa z pohledu jeho pedagogického působení na Karlově Univerzitě a především na Státní knihovnické škole. V souvislosti s tím se zaměří na vznik a fungování této vzdělávací instituce a všeobecně na proces vytváření knihovnické legislativy na začátku první československé republiky. Volfův deník by měl pomoci poodhalit konkrétní nesnáze provázející zavádění zákona o veřejných knihovnách, jednání mezi odborníky i v neformální rovině a také dopad na obor knihovnictví a rozvoj a organizaci knihoven po jeho zavedení. Vedle toho bude práce reflektovat každodenní pracovní záležitosti, události, postřehy a v neposlední řadě vztahy Josefa Volfa se svými spolupracovníky a známými, jež se v záznamech odrážejí. Zároveň se pokusí porovnáním obou dílů vysledovat proměny ve všech těchto aspektech, které s sebou delší časový odstup přináší. Přihlédnuto bude rovněž k bohatému přílohovému materiálu vztahujícímu se k Volfově odborné činnosti, který dokresluje celé jeho profesní...
Muzejní spolky ve středovýchodních Čechách a jejich osudy v 19. a 20. století
Šebelová, Lucie ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Charvát, Petr (oponent)
ABTRAKT Tato diplomová práce se věnuje regionálnímu muzejnictví v druhé polovině 19. a v první polovině 20. století v prostoru středovýchodních Čech. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První z nich podává na základě studia odborné literatury stručný přehled o vzniku a vývoji regionálního muzejnictví. Druhá kapitola se věnuje rozboru spolkových zákonů a stanov jednotlivých muzejních institucí. Třetí pak představuje nejdůležitější milníky v dějinách čtyř vybraných muzejních spolků, jimiž jsou: Musejní společnost v Chrudimi, Museum okresu hlineckého, Archeologický sbor Vocel a Archeologický a musejní spolek Včela Čáslavská. Autorka práce se na základě studia dostupných pramenů a za pomoci komparativní metody snažila ukázat shodné a rozdílné momenty v historii a činnosti jednotlivých muzejních spolků. KLÍČOVÁ SLOVA Regionální dějiny, spolková činnost, muzejní spolky, muzeum, muzejnictví, Archeologický a musejní spolek Včela Čáslavská, Archeologický sbor Vocel, Musejní společnost v Chrudimi, Museum okresu hlineckého.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.