National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Discrimination on the grounds of sex and its prohibition
Novotná, Miroslava ; Koldinská, Kristina (advisor) ; Štefko, Martin (referee)
Resume v Aj The purpose of my thesis is to analyse the issue of gender discrimination in labor relations and its prohibition, enumerate the ways of legislation and compare legislation with the actual situation in the society. The thesis is composed of two parts divided into nine chapters, each of them dealing with diferent aspects of the issue in question. The first part is a sort of general parts, including introduction, historical development and sources of law. The second part, which could also be called special parts, then contains individual aspects of the right to equal treatment, demonstrated in specific cases, particularly judgments of the European Court of Justice. The first and second chapter deal with the history and development of anti- discrimination issues and define the basic concepts. The third and fourth chapter lists and describes the regulation of sex discrimination in international legal documents and documents of the European Union. The first part ends with the fifth chapter describing how legal constitution of the prohibition of discrimination on grounds of sex in the Czech Republic and then comparing it with the real situation in society. The second part consists of six to nine chapters, the first of which contains a short introduction defining the judicial authorities of...
Specifika likvidace škody na motorovém vozidle v souvislosti s dopravní nehodou
Novotná, Miroslava
This bachelor thesis wants to explain the procedures necessary to carry out when settling a claim on a motor vehicle in the event of a collision with another vehicle on the road. The thesis deals with the individual steps taken during the settlement process by the damaged party and by the party who will pay the indemnity. It also explains the way of calculating the compensation of a claim which occurred on a damaged vehicle in connection with an accident caused by another vehicle. Then the thesis focuses on the way of calculating the amount of claim by comparing the calculation used in different expert systems.
Analysis of pigments and binders in colour layer of art works
Kučková, Štěpánka ; Pacáková, Věra (advisor) ; Štulík, Karel (referee) ; Kopecká, Ivana (referee) ; Novotná, Miroslava (referee)
4. Conclusions 1. The method of gas chromatography was successfully optimised for a reliabie oeteňation of individual components in coiophony and Mexioan coPai' ificant 2. of arl the stu<iied pigments, verdigris exhibits the most stgn effect on the composition of fresh corophony and Mexican copal' 3. The degradative processes caused by aftif,rcial ageing of diterpenoids (pimaradiene tolttul"' and abietadiene acids) in colophony and triterpenoids (ct- and B-amyrin) in Mexican copal were detected' ___________ i I -. l i3 c:oriern oť u]tramícrotom. ,,.^'::..:. distonion can be solved by the use oť compare tt," int.u.i A more convenienl reÍlection ...nn,o,..o spectra ", ;;;": J:ffi: ";J-",,;,J.5. The detection iimit corour rayers ,.. Jt ".t infrared spectroscopy for the non-aged moder (*zw) forprussian :',t'' n (w/w) for c6pp1 rimits were rouna Tand0'3-1 "@;;;;: phthalocvanine' 1-3 %o phtharocyanin " r, n'l'.the artinciatl;' ;JTil:t:Jffi:: ó. MALDI.T.F MS is w/w) and indigo (3.l0 % wlw). in fresh and artificial able to ídentify indigo ar are 0.01 o/o lv/wÍ.b. i".: aged model cil;, copper phthalocyanine 7. MALDI-T.. ,, ,o,tt*o and 0'03 n *,* ^i,""' The detection limits their morecurar ions. :ntifies carmine, tu..ui. ropper phthalocyanine' associatedproreins. In addition' t"*;;:1""::"::ff:;;'Jl 8. The technique...
Discrimination on the grounds of sex and its prohibition
Novotná, Miroslava ; Koldinská, Kristina (advisor) ; Štefko, Martin (referee)
Resume v Aj The purpose of my thesis is to analyse the issue of gender discrimination in labor relations and its prohibition, enumerate the ways of legislation and compare legislation with the actual situation in the society. The thesis is composed of two parts divided into nine chapters, each of them dealing with diferent aspects of the issue in question. The first part is a sort of general parts, including introduction, historical development and sources of law. The second part, which could also be called special parts, then contains individual aspects of the right to equal treatment, demonstrated in specific cases, particularly judgments of the European Court of Justice. The first and second chapter deal with the history and development of anti- discrimination issues and define the basic concepts. The third and fourth chapter lists and describes the regulation of sex discrimination in international legal documents and documents of the European Union. The first part ends with the fifth chapter describing how legal constitution of the prohibition of discrimination on grounds of sex in the Czech Republic and then comparing it with the real situation in society. The second part consists of six to nine chapters, the first of which contains a short introduction defining the judicial authorities of...
Production, Characterization and Design of Applications of Regenerated Humic Acids
David, Jan ; Grasset, Laurent (referee) ; Taraba, Boleslav (referee) ; Novotná, Miroslava (referee) ; Kučerík, Jiří (advisor)
Předkládaná disertační práce se zabývá huminovými látkami (HL), zejména huminovými kyselinami a jejich solemi, tj. humáty. V práci je prezentována literární rešerše o huminových látkách, stručně je zmíněna historie výzkumu huminových látek, obsáhle jsou pak prezentovány práce o jejich struktuře a supramolekulovém uspořádání. Jsou též zmíněny metody extrakce huminových látek z různých zdrojů. Dále jsou v tomto pojednání zařazeny a diskutovány práce zabývající se biologickými „hormonálními“ vlastnostmi HL. Z hlediska chemie životního prostředí jsou zmíněny zejména sorpční vlastnosti HL. Popsané průmyslové aplikace HL pak zahrnují celou řadu patentů a publikovaných prací, zabývající se využitím huminových látek jakožto barviv či přísad do polymerů, atd. V experimentální části je popsána příprava regenerovaných lignitů, z nichž jsou dále extrahovány huminové kyseliny a připraveny huminové soli, tzv. humáty. Princip regenerace spočívá v oxidaci původního lignitu širokou koncentrační řadou kyseliny dusičné a peroxidu vodíku. K charakterizaci získaných huminových materiálů je výhodně použit nový přístup, kdy jsou kombinovány výsledky z analýz chemických (elementární analýza, infračervená spektroskopie, termogravimetrie) a fyzikálně-chemických (dynamický rozptyl světla, spektrometrie relaxační nukleární magnetické rezonance, vysoceúčelná velikostně-vylučovací chromatografie a fluorescenční spektrometrie se zhodnocením hydratace humátů pomocí vysocerozlišovací ultrazvukové spektrometrie a hustoměru). Tyto metody jsou navíc položeny do kontextu s charakterizací biologické aktivity humátů, která je provedena pomocí modifikované metody založené na měření délky a hmotnosti kořenů kukuřice a laterálních kořenů. V závěru je použit statistický přístup s využitím Pearsonova korelačního koeficientu a jsou též (na základě výsledků pilotních studií) navrženy dvě potenciální environmentální aplikace regenerovaných huminových materiálů – sorpce antibiotika tetracyklinu a využití regenerovaného lignitu jako zdroje zkvasitelných cukrů.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
8 NOVOTNÁ, Magdalena
20 NOVOTNÁ, Marie
52 NOVOTNÁ, Markéta
34 NOVOTNÁ, Martina
42 NOVOTNÁ, Michaela
2 NOVOTNÁ, Michala
1 NOVOTNÁ, Milada
9 NOVOTNÁ, Miroslava
20 NOVOTNÁ, Monika
2 Novotná, Magda
8 Novotná, Magdalena
8 Novotná, Magdaléna
8 Novotná, Marcela
5 Novotná, Mariana
20 Novotná, Marie
52 Novotná, Markéta
6 Novotná, Marta
34 Novotná, Martina
42 Novotná, Michaela
2 Novotná, Michala
1 Novotná, Miloslava
1 Novotná, Miriama
20 Novotná, Monika
1 Novotná, Monika Bc.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.