National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.01 seconds. 
Verification of our deformation member for measuring axial force under torsional dynamic load
Šulc, Petr ; Pešek, Luděk ; Štěpánek, Ivo ; Šnábl, Pavel ; Bula, Vítězslav
This paper deals with experimental testing of hard rubbers under torsional harmonic loading on an axial torsional servohydraulic testing machine Instron 8852. In evaluating these experiments, we focused on obtaining axial forces and elongation, which is a confirmation of the so-called Poynting effect under torsional loading. An important result from these experiments is a comparison of axial forces from this device with the results from our designed and assembled torsion device with a deformation member for measuring axial forces, which brings us some verification of this device.
Optimalizace infrastruktury a metodik hodnocení vlastností a chování systémů tenká vrstva – základní materiál s realizací měření na jednoduchých vzorkách i na reálných geometriích
Štěpánek, Ivo ; Štěpánová, Lucie ; Mertová, Andrea
Vzhledem k rozsáhlému souboru výsledků měření, které dokladují uvedené postupy, je realizován výběr výsledků u jednotlivých analytických metod. Na základě výsledků měření průběžně byly vybírány vhodné povrchové úpravy a geometrie nástrojů pro co nejefektivnější naplnění požadavku obráběcího procesu s optimalizovanými nástroji. Z pohledu analytických metod proběhla optimalizace vybraných analytických metod zejména indentačních a to v celém rozsáhlém rozsahu normálových sil od makro přes mikro až po nano pro hodnocení tvrdostních charakteristik, adhezívně kohezivního chování, křehkolomových vlastností a povrchového zpevňování s využitím jak statické indentace na makrotvrdoměru, statické i vrypové indentace na makroscratch testeru i nanoscratch testeru s využitím různých typů diamantových indentorů z pohledu geometrie a rozměrů pro realizaci velice rozdílných způsobů zatěžování a tím realizaci co největšího prověření rozdílů a odolnosti v jednotlivých systémech tenká vrstva – substrát pro možnosti správného výběru pro dané aplikační zaměření. Podařilo se finálně realizovat měření i na reálném stavu povrchu vzorků z pohledu zejména drsnosti ale i na konkrétních geometrických tvarech nástrojů a jejich funkčních plochách.
Hodnocení změn vlastností a chování vybraných polymerních materiálů po procesech stárnutí
Štěpánek, Ivo ; Štěpánová, Lucie ; Mertová, Andrea
Nejdříve byla realizována testovací měření na vybraných polymerních materiálech a to jak měřením na rtg fluorescenci z pohledu chemických změn, rozměrových a hustotních změn před a po aplikaci stárnoucích procesů, tak měřením mechanických vlastností a chování s různou velikostí normálové síly, s různými metodami zatěžování a geometrií indentačních těles ale též dokumentací vybranými mikroskopickými metodami. V návaznosti byly provedeny optimalizace analytických metod pro zachycení iniciace stárnutí, rozvoje procesů a finálních stavů degradace s dostatečnou citlivostí na vybrané polymerní materiály. Paralelně byly testovány možnosti komor pro stárnoucí procesy s působením teploty, vlhkosti a radiace i s kombinací jednotlivých procesů. Následně byly optimalizovány parametry pro další realizaci experimentů zohledňujících podmínky praxe ale i pro možnosti zachycení jednotlivých stádií průběhu degradace. Tyto podmínky byly aplikovány na vybrané polymerní materiály. Z realizovaných experimentálních výsledků vyplývá míra vlivu slunečního záření, zvýšené teploty i vlhkosti v dlouhodobém procesu. Z provedených experimentů dále vyplývá, že degradační proces je komplexní a tudíž jednoduchá úvaha, zda je vliv slunečního záření ten zásadní nelze tak jednoduše tvrdit. I v oddělených procesech tj. vliv samotné teploty má vliv na postupné změny v povrchu polymerního materiálu. Vliv teploty za současného působení vlhkosti ve vodních lázních ukázal, že vliv vlhkosti je významný v realizaci síťovacích procesů a to je ve změnách vlastnostech a chování polymerního materiálu se též projevuje. Přesto lze říci, že vliv slunečního záření v provedených experimentech byl dominantní nebo přesněji řečeno rychlost změn je nejvýraznější.
Comparison of properties and behaviour of selected systems of thin film - Substrate with TiSiN, AlCrN and AlTiN on samples and selected cutting tools
Mertová, Andrea ; Štěpánek, Ivo ; Šimečková, Lucie ; Dudáčková, Simona ; Ulrychová, Monika
The paper is devoted by evaluation of comparison of selected systems of thin film - basic material, which are optimized in the range of solution of the project with goal application of thin films on selected real cutting tools. There are evaluated thin films prepared by low voltage reactive arc evaporation in vacuum with different composition of ternary nitride. The evaluation of properties and behaviour is oriented on systems with thin films TiSiN, AlCrN and AlTiN. The surfaces of these systems of thin film - basic material are evaluated from point of view of verification homogeneity of thin films through of area of samples and through of geometry of selected real tools too. The distribution of thickness is evaluated by x-ray fluorescence analysis on samples and real selected places of geometry of tools too. The other comparison is realised from point of view of differences of mechanical properties and behaviour by using of indentation methods namely of nanoindentation and scratch indentation for evaluation of differences in hardness and adhesive cohesive behaviour of systems thin films - basic material.
Verification of possibilities of evaluation of changing of polymeric surface properties and behaviour evoked by sun radiation and temperature loading
Šimečková, Lucie ; Dudáčková, Simona ; Štěpánek, Ivo ; Mertová, Andrea
The paper is devoted by simulation of conditions of sun radiation in correlation with real loading in operational conditions of selected polymeric materials. In the second the paper is devoted by simulation of temperature conditions of loading again in correlation with temperature loading in real operational conditions of selected polymeric materials. There are tested sensitivity of selected analytic methods in connection on running processes of ageing of polymeric materials for evaluation of initial of radiation ageing and temperature ageing with possibilities of prediction of evolution of running changing of properties and behaviour of evaluated materials. There are tested method x-ray fluorescence analysis and parameters of this method are optimized for increasing sensitivity for evaluation initial changing of properties and behaviour of tested materials on the base the first results. Indentation methods are used for analysis of changing of mechanical properties and behaviour namely static nanoindentation and scratch nanoindentation. These methods are optimized on the base the first results too. There are used more possibilities for control of indentation tests by the use different modes of measurements namely simple and cyclic measurement, setting different rate of loading and using different type of indentors for realization of measurements.
Nanoindentation methods of evaluation of mechanical properties and behaviour and complex application for evaluation of technology and degradation
Štěpánek, Ivo ; Mertová, Andrea ; Šimečková, Lucie ; Štěpánová, Lucie ; Ulrychová, Monika
Nanoindentation methods used for evaluation surface layers are static indentation and scratch indentation too. Static indentation methods are used namely for evaluation hardness characteristics and for evaluation elastic deformation and plastic deformation of surface layers too based on measurement indentation curves - dependence depth indentation and normal force during all indentation process during loading and unloading. Cyclic and step by step indentation modes give possibilities to evaluate much more information about resistivity of surface layers to the indentation stress. Scratch indentation methods are used for evaluation namely adhesive cohesive properties and behaviour of surface layers with very small thickness or/and thin films with very low resistivity of thin films and low hardness. The surface layering is created by technology process of creation of thin films and surface treatment process or by initiation and evolution of degradation process and\nageing process. The initiation of degradation and ageing are evaluated in the starting stadium and in the next with step by step sensitive analysis of changing properties and behaviour. From this point of view static nanoindentation and scratch nanoindentation are very useful for analysis step by step changing of mechanical properties and behaviour with high sensitivity and depth resolution too. The paper presented utilization of nanoindentation static and scratch nanoindentation too for very different application in surface treatment but for evaluation of degradation and ageing process too.
Optimalization of evaluation of initiation of temperature ageing processes of selected cable isolation
Štěpánová, Lucie ; Štěpánek, Ivo ; Mertová, Andrea ; Šimečková, Lucie
The paper is devoted of verification of possibilities of evaluation of initial changing of properties and behaviour of selected polymeric isolation of cables after defined temperature loading simulated of external operational conditions and simulated temperature loading evoked by current loading. There are evaluated initial properties and behaviour of selected polymeric cable isolations and properties and behaviour after natural ageing process and controlled accelerated ageing process during higher temperature loading and different time of exposition to the higher temperature. The method of x-ray fluorescence analysis is used for evaluation of differences of changing of properties and behaviour of polymeric isolation cable materials after natural ageing process and after accelerated controlled ageing processes. There are verificated the possibilities for analysis differences in behaviour of polymeric insulation materials after different ageing process. The paper is namely devoted by verification of the possibilities analytic methods for evaluation initial of changing of properties and behaviour by nanoindentation methods for analysis very small differences in mechanical properties and behaviour of surface layers of polymeric materials used in the application isolation of cables. There are optimized the parameters of nanoindentation measurements for analysis of differences in hardness and elastic plastic behaviour.
A Tool for Support of an Optimal Company Strategy Choice
Štěpánek, Ivo ; Bartík, Vladimír (referee) ; Květoňová, Šárka (advisor)
This thesis deals with an optimal strategy choice of a company. The issues of products and services, marketing and mainly strategic management with emphasis on optimal strategy choice of a company are described in theoretical part. There are introduced fundamental methods of internal and external strategic analysis. With use of mentioned facts a program for support of strategic management is proposed. This program is aiming to make well structured and quantifiable methods of strategic analysis easier and more clear, based on which it is possible to define and choose an optimal strategy of a company.
Semiautomatic Collection of Large Database of Handwritten Letters
Štěpánek, Ivo ; Juránek, Roman (referee) ; Herout, Adam (advisor)
This thesis deals with creation of database of handwritten characters further usable for handwritten character recognition. The issue of systems for unconstrained handwritten text recognition and datasets usable for it is discussed. Practical part of the thesis aims at preprocessing of the input document and line and word segmentation followed by extraction of isolated characters. These phases can be done entirely automatically, though user input to correct output of automatic processing is supposed. Furthermore the practical part is devoted to annotation of obtained character and to generation of XML document containing annotation and position of single characters from the input texxt. The created system is finally evaluated with emphasis on GUI and automatic segmentation succes rate.

See also: similar author names
1 Štěpánek, Ivan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.