Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 504 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Profesní autonomie učitelů a ředitelů v současné Číně
Wagenknechtová, Radana ; Voda, Jan (vedoucí práce)
Rigorózní práce představuje současný čínský vzdělávací systém nejenom jako celek, ale současně analyzuje i jednotlivé stupně řízení, s cílenou orientací na profesní autonomii ředitelů a učitelů školských zařízení. Stručně jsou představeny čínské školské reformy po roce 1976. Následuje podrobný rozbor principů současného školského systému, s orientací na jednotlivé stupně řízení a jejich řídící i rozhodovací pravomoci a plánované reformní změny. Pomocí odborné elaborace pojmů, studia klíčových dokumentů čínského vzdělávacího systému, školské politiky Číny a další cizojazyčné literatury, jsou ozřejměny legislativní procesy a dokumenty, kterými se současné čínské školské instituce řídí. Následně je posouzena shoda oficiální školské politiky, deklarovaná v příslušných dokumentech, s reálnou situací. Na základě nashromážděných aktuálních informací je popsána míra autonomie v řízení čínského školství a zhodnoceno postavení učitelů a ředitelů v současné Číně i možnosti jejich autonomního rozhodování Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ - aneb "Paní učitelko, mě to baví"
Šťastná, Jaroslava
Diplomová práce se zabývá výukou geometrie na 1. stupni ZŠ - jaké je v současné době postavení geometrie v porovnání s matematikou a ostatními výukovými předměty. Práce popisuje didaktické zásady výuky geometrie, metody a formy práce. Zabývá se přístupem učitelů k její výuce. Výzkumná část práce je rozdělena do dvou dílů. V prvním díle se zabývá zjišťováním vztahů a postojů učitelů ke geometrii. Zkoumá možné vlivy na jejich kladný či záporný vztah k ní a to, jak tyto podněty ovlivňují jejich současný přístup ke geometrii jako k vyučovanému předmětu. Druhý díl výzkumné části zjišťuje vliv kladného či záporného přístupu učitelů ke geometrii na výsledky žáků v tomto předmětu. Zabývá se konkrétními údaji z pracovních listů, které vypracovali žáci 5. tříd a porovnává je s odpověďmi jejich učitelek v dotazníku na oblibu výuky geometrie. Předpokladem totiž je, že výsledky žáků, které vede učitelka s kladným přístupem ke geometrii, budou lepší, než výsledky žáků, kteří jsou v geometrii vedeni učitelkou se záporným přístupem k tomuto předmětu. Zkoumá rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými testovanými školami a rozdíly v úspěšnosti chlapců a dívek. V práci jsou použity grafy pro zpřehlednění zjištěných dat. Práce je doplněna souborem pracovních listů, které by měly posloužit učitelům jako náměty pro...
Sebepojetí profese učitele.
Laporčáková, Nikola ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Diplomová práce pojednává o vybraných otázkách sebepojetí učitelek prvního stupně základní školy. Teoretická část se zabývá především problematikou pojmů týkajících se sebepojetí a jejich objasněním. Empirická část měla za úkol vysledovat důležité momenty, osoby a fáze vedoucí k formování postojů a představ, jaké kantorky o sobě chovají. Během profesního vývoje byla zásadní konstrukce učitelské identity a sebevědomí. Šetření bylo kvalitativně orientované a realizované prostřednictvím analýzy životní historie učitelek. Otevřeným kódováním byla narace respondentek rozdělena do 5 hlavních kategorií. Výzkum životních příběhů vedl k přepokládaným i překvapivým zjištěním a vyplynul z něj návrh doporučení pro pregraduální přípravu pedagogů. KLÍČOVÁ SLOVA Sebepojetí, učitel, profesní identita, klíčové dovednosti, sebevědomí
Tvorba školního vzdělávacího programu pro obor výtvarná výchova
Círová, Kateřina ; Kitzbergerová, Leonora (vedoucí práce) ; Svatošová, Zuzana (oponent)
Název práce: Výtvarná výchova ve školním vzdělávacím programu pro 2. stupeň základní školy Autor: Bc. Kateřina Círová Katedra: Katedra výtvarné výchovy Vedoucí práce: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. Obsahem diplomové práce je tvorba učebních osnov vyučovacího předmětu výtvarná výchova pro šestý ročník na druhém stupni základní školy. V teoretické části práce nejprve rozebírám pojetí výtvarné výchovy z hlediska jejího vývoje a proměn v čase. Poté analyzuji koncepci výtvarného oboru ve vztahu ke struktuře osnov v rámci charakteristiky vzdělávací oblasti Umění a kultura pro 2. stupeň základního vzdělávání. Hlouběji se zabývám vytvářením vzdělávacích obsahů ve vazbě na vzdělávací cíle. V poslední kapitole teoretické části vymezuji pojem učitelovo pojetí výuky a jeho specifika v roli učitele výtvarné výchovy. V praktické části diplomové práce aplikuji vzdělávací obsah oboru výtvarná výchova do programu výuky výtvarné výchovy na druhém stupni základní školy s ohledem na učitelovo pojetí výtvarné výchovy. V empirické části se v rámci akčního výzkumu zaměřuji na reflexivní praxi učitele. Kladu důraz na faktory, které učitelovo pojetí výuky ovlivňují. Představuji charakteristiku konkrétní školy a vymezuji vyučovací předmět výtvarná výchova ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu programu. Didaktická část...
Vliv osobnosti učitele a edukačního stylu na romského žáka
Cina, Pavel ; Kuchař, Pavel (vedoucí práce) ; Dočkal, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vlivem osobnosti a edukačními styly učitele na romského žáka. Teoretická část se věnuje školnímu prostředí a klimatu třídy. Učitel je hlavní determinant klimatu třídy. Společně s žáky vytváří a udržuje třídní klima. Učitel vytváří a udržuje klima svou osobností a zvolenými edukačními styly. V práci jsou uvedeny typologie osobností a edukační styly. V závěru teoretické části jsou shrnuty hlavní vlivy učitele na žáka. Teoretická část se nezabývá specifickými vlastnostmi, hodnotami, atd. u romského žáka. Tento fakt je vysvětlen na začátku praktické části práce. Praktická část se věnuje výzkumu vlivu edukačních stylů na zanechání nebo dokončení studia u romských žáků a českých žáků, které jsou navzájem srovnávány. Cílová skupina jsou bývalí a současní žáci střední škol s maturitní zkouškou a víceletých gymnázií. Metoda dotazníkového šetření je inspirována prací Ilony Gillernové. Na začátku praktické části jsou napsány výzkumné problémy a hypotézy. Pomocí dotazníkového šetření se zkoumají odpovědi na výzkumné problémy a shoda ve zvolených hypotézách.
Kariéra učitele mateřské školy a její podpora z úrovně managementu školy
Popovičová Lyra, Aneta ; Pavlov, Ivan (vedoucí práce) ; Šafránková, Jana Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem kariéry v učitelství, která má ve srovnání s klasickým pojetím kariéry mnoho specifických charakteristik. Práce se zaměřuje na skupinu učitelů mateřských škol, kteří stojí na počátku vzdělávacího systému jako významní činitelé na životní cestě za vzděláním každého z nás. Cílem práce je analyzovat pohled na kariéru učitele mateřské školy ze strany učitelů a ředitelů mateřských škol a hledat možnosti podpory z úrovně managementu školy. Teoretická část práce se zabývá třemi základními oblastmi, kterými jsou profesní rozvoj, profesní kariéra a kariérní systém. První kapitola poukazuje na souvislost mezi profesním rozvojem učitelů a jejich kariérou, zaměřuje se též na jeho jednotlivé složky, zejména potom další vzdělávání učitelů. Druhá kapitola se již věnuje kariéře jako takové a srovnává teoretická východiska kariéry s jejich specifiky v kariéře učitelské. Nahlíží na učitelskou profesi z hlediska její atraktivity a jednotlivých stádií profesní dráhy učitelů. Třetí kapitola reflektuje potřebu existence kariérního systému, charakterizuje jeho přínosy a představuje aktuální stav jeho nastavení v České republice a v zahraničí. Výzkumná část prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťuje, jak učitelé a ředitelé vnímají kariéru v učitelství mateřských škol. Na základě...
Analýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní škole
Novák, Filip ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce, jež nese název "Analýza vzdělávacích potřeb učitelů na vybrané základní škole", se věnuje a priori vzdělávacím potřebám učitelů na vybrané základní škole v Praze, kterou student vybral jako nejvhodnější pro vlastní realizaci výzkumného šetření. Jako cíl práce bylo určeno především identifikovat a analyzovat vzdělávací potřeby, pokud možno, všech učitelů vybrané základní školy, na jejímž základě bude dále stanoven adekvátní vzdělávací program, který bude v úplném závěru, po domluvě, zprostředkován výzkumnému objektu, tj. vybrané základní škole a jejím pedagogickým pracovníkům jako určitá směrnice k možnému zlepšení procesu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základní školy. Učitelé se totiž mnohdy v rámci své pedagogické práce mohou setkávat i s určitými bariérami, které stojí mezi nimi samotnými a jejich dalším vzděláváním. V souvislosti s touto skutečností je práce orientována právě na tuto problematiku. V teoretické pasáži diplomové práce jsou posléze objektivně, fakticky provedena terminologická vymezení hlavních oblastí, kterými se téma diplomové práce primárně ve svém obsahu zabývá. Praktická část pak zejména zabředává do výzkumu, který se snaží za pomoci zvolené metody dotazování identifikovat v plné šíři vzdělávací potřeby učitelů v rámci jejich profesní dráhy,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 504 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.