Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 654 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Zhoř, Přemysl ; Kolman, Jakub (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Projekt se věnuje urbanistickému řešení městského obytného bloku, základní školy a parku v nově vznikající ekologické čtvrti Plaines du Loup ve švýcarském Lausanne. Návrh navazuje na vytvořenou urbanistickou studii a regulační plán od studia TRIBU architectes, který stanovuje základní pravidla zastavění a přístupu k území.
Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce
Holcová, Petra ; Müller, Zdeněk (oponent) ; Ruller, Ivan (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je architektonická studie komplexu školských staveb v Ostravě. Jedná se o mateřskou, základní a střední školu – gymnázium. Škola je situována vedle kulturního klastru Černá louka v Ostravě – nově navrženého kulturního centra města, a na nábřeží Ostravice. Hlavní myšlenkou je přizpůsobení jednotlivých pobytových prostor měřítku dětí různého věku, orientace tříd na jihovýchod a zároveň k řece. Mateřská škola je provozně i hmotově oddělena, základní škola a gymnázium jsou propojeny v jednom dvou- a třípodlažním objektu s vnitřním dvorem. Objekty jsou přístupné pro žáky ze vstupního prostranství od Černé louky, vstup pro veřejnost se nachází na nově navržené městské třídě propojující Louku s Novou Karolinou. Areál také nabízí sportovní zázemí, tělocvičnu, bazén a venkovní sportoviště, které je přístupné z cyklostezky vedoucí okolo Ostravice. Vzhled objektů vychází z konstrukce, železobetonového skeletu z běleného pohledového betonu, a je ozvláštněn stínícími panely z cortenového plechu.
Analýza návštěvnosti škol města Olomouc pomocí časových řad
Zbranková, Kateřina ; Kuba, Pavel (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Obsahem této práce je analyzovat demografický vývoj a provést analýzu základních a středních školských zařízení v městě Olomouc. Hlavním cílem je stanovení prognózy počtu žáků, kteří se zapíší do základních škol v závislosti na počtu narozených dětí. Prognóza počtu dětí bude porovnána se současnou kapacitou školských zařízení. V práci jsou použity časové řady.
Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce
Bírová, Eva ; Nový, Alois (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Vo svojom návrhu som sa rozhodla nadviazať na víťazný návrh od architektonickej kancelárie MAXWAN, zachovaním plánovaných kultúrnych stavieb a lokalizovaním nového komplexu škôl priamo na brehu rieky.
Tvorba rozvrhů pomocí genetických algoritmů
Horký, Aleš ; Matoušek, Jiří (oponent) ; Minařík, Miloš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje návrh a implementaci dvoufázového genetického algoritmu určeného pro tvorbu rozvrhů na základních školách. Algoritmus je vytvořen tak, aby bez snížení obecnosti výpočtu co nejvíce zredukoval stavový prostor řešeného problému. Implementovaný program v jazyce C++ je použitelný pro tvorbu rozvrhů na menších a středních školách.
LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město
Menšík, Daniel ; Štukheil, Petr (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Město je ze své podstaty ekologické v tom smyslu, že se v něm kumuluje energie a neztrácí se při přenosu na dlouhé vzdálenosti. Mám na mysli energii v tom nejširším slova smyslu. Otázka tedy zní: Jak udělat městské prostředí takové, aby se v něm dal prožít dobrý život, a touha po rodinném domku v suburbii byla pasé. Ekologii v tomto kontextu chápu jako způsob bytí, vztah k místu, k práci, k vystavěnému prostředí, kvalitu a péči.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Barilková, Eva ; Vrtalová, Jana (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
BARILKOVÁ, E. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Diplomová práce. Brno: VUT v Brně, 2013. V diplomové práci se zabývám finančním řízením příspěvkových organizací zřizova-nými územním samosprávným celkem se zaměřením na základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části obecně charakterizuji příspěvkové organizace a analyzuji systém financování základního školství v České republice. V praktické části se snažím aplikovat teorii na konkrétní případ základní školy. Především se zaměřuji na finanční toky plynoucí do tohoto rezortu ze státního rozpočtu a rozpočtu obce, jakožto zřizovatele základní školy. Také zde rozebírám alternativní způsoby financování, které škola získává vlastními aktivitami (čerpání zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie). Práce ve svém závěru obsahuje návrh zefektivnění financování dané základní školy.
Mateřská a základní škola ve Škrdlovicích
Peňáz, Zdeněk ; Vystrčil, Jan (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zpracování určených částí projektové dokumentace pro stavební povolení Mateřské a základní školy ve Škrdlovicích s téměř nulovou spotřebou energie. Budova je členěna na tři části: dvoupodlažní částečně podsklepená mateřská a základní škola pro první stupeň a jednopodlažní jídelna, která propojuje první dvě části. Jídelna má plochou vegetační střechu s extenzivním substrátem, zatímco mateřská a základní škola mají šikmou sedlovou střechu. Mateřská škola má dvě identická podlaží. Hlavní místnost tvoří herna, dále jsou zde šatny, sklady lůžek a hraček, kabinety učitelů a hygienické zázemí. V prvním podlaží základní školy se nachází šatny, kabinety učitelů, PC učebna, družina a hygienické zázemí. Ve druhém poté tři kmenové učebny, ředitelna, sborovna, volnočasová místnost a také hygienické zázemí. Budova je navržena jako kompletní systém Xella. Obvodové stěny a vnitřní příčky jsou tvořeny pórobetonovým zdivem, vnitřní nosné stěny jsou z akustického vápenopískového zdiva a konstrukce stropů a střech je tvořena pomocí betonových nosníků a pórobetonových vložek. Budova je zateplena systémovou izolací z nevláknitých minerálních desek. Druhá část projektu zahrnuje návrh technických systémů jako umělé osvětlení, vzduchotechniku, chlazení, zdroj tepla, využití dešťové vody či fotovoltaiku. Třetí část práce se zabývá 2D a 3D návrhem tří vybraných konstrukčních detailů a jejich tepelně technickým posouzením. Projekt je zpracován v BIM softwaru Revit.
Velký dům pro malé město
Havelka, Tomáš ; Novák,, Petr (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce)
Diplomový projekt řeší obnovu areálu SOU Rousínov. Areál se nachází v širším centru Rousínova a je tvořen pěti vzájemně propojenými budovami. Projekt navrhuje nové funkce, jakými jsou základní škola, knihovna, domov pro seniory nebo kavárna. Urbanistickým cílem je otevřít území veřejnosti a vytvořit relaxační zónu. Architektonickým cílem je vytvořit areál s jednotným charakterem. Budovy se vyznačují tvarovou jednoduchostí. Pojícím prvkem je též barevná jednota hlavních hmot s barevným zdůrazněním detailů a konstrukcí.
Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce
Musilová, Petra ; Halfar, Jiri (oponent) ; Mikulášek, David (vedoucí práce)
Zadání diplomové práce bylo navrhnout soubor školských budov v Ostravě na Černé louce. Návrh měl vycházet a navazovat na vítězný projekt architektonické kanceláře Maxwan, která vyhrála urbanistickou soutěž na toto území. Pro svůj návrh jsem se rozhodla rozdělit funkce do 3 objemů – mateřské školy, základní školy s lyceem a sportovní haly. Mateřská škola je umístěna v parku, u řeky. Škola s lyceem sdílejí jednu budovu, která je zasazena v prstenci budov kolem černí louky. Parter školy je průchozí a veřejný. Proto byla škola umístěna v místě, kde se setkává nejvíce pěších tras. V Blízkosti školy je navržena sportovní hala. Ta je přístupná nejen pro školu, ale i pro veřejnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 654 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.