No exact match found for Páv,, Karel, using P v Karel instead...
National Repository of Grey Literature 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.14 seconds. 
Yield formation parameters of winter wheat under two CO2 levels in water sufficient and depleted environment
Hlaváčová, Marcela ; Klem, Karel ; Veselá, Barbora ; Findurová, Hana ; Hlavinka, Petr ; Smutná, P. ; Horáková, V. ; Škarpa, P. ; Trnka, Miroslav
Agricultural production faces with ongoing climate that in Europe takes form of changing seasonal precipitation pattern with more frequent drought spells. These changes come on top of rising air temperature and did and will affect productivity as well as onset and duration of key developmental stages for yield formation of major staple crops such as wheat. In order to ensure stable agricultural production and satisfy demand of the increasing humanpopulation, it is crucial to know responses of major field crops to these abiotic stress factors to assess suitability of genotypes to specific environmental conditions. The aim of this study was to evaluate final yield formation parameters of five winter wheat genotypes cultivated in pots and exposed to two different levels of CO2 concentrations (400 ppm as ambient and 700 ppm as elevated CO2 concentrations) and two water treatments (well- watered control and drought-stressed plants). Theexperimental treatments were set up in growth chambers from the end of heading stage (BBCH 59)to the beginning of ripening stage (BBCH 71) to simulate the conditions under future climate. The results showed that elevated CO2 concentration led to: (1) mitigation of reduction in final yield formation parameters of drought-stressed plants compared to those of control, (2) enhanced results of drought-stressed treatments compared to those of drought-stressed treatments exposed to the ambient CO2 concentration. Pannonia NS was found out as the less responsive genotype to the exposition of CO2 concentration (no statistically significant differences among ambient and elevated CO2 concentrations in all yield formation parameters were identified). On contrary, harvest index of genotype Bohemia was identified as the most sensitive parameter in response to drought stress as well as to the atmospheric CO2 concentration.
New data on the origin of the Fe-Cu-As skarn deposit at Obří důl, West Sudetes, Bohemian Massif
Pašava, J. ; Veselovský, F. ; Dobeš, P. ; Erban, V. ; Pour, O. ; Žák, Karel ; Ackerman, Lukáš ; Haluzová, Eva ; Creaser, R. ; Tásler, R.
The Obří důl Fe-Cu-As sulfide deposit is hosted in metamorphosed lenses of marble, calc-silicate rocks and skarns. The deposit is located up to a few hundred meters away from the contact of the large, late-orogenic Variscan Krkonoše-Jizera Plutonic Complex (KJPC). Mineralogical and fluid inclusion studies of the Gustavská ore lens show that the main sulfide stage, dominated by pyrrhotite, chalcopyrite and arsenopyrite, originated from water-rich hydrothermal fluids with salinities up to 8 wt.% NaCl eq. at temperatures ranging from 324 to 358°C.These fluids replaced mainly the carbonate-rich lithologies. The 34S values indicate a magmatic source of sulfur and Re/Os dating of molybdenite are consistent with simultaneous formation of the main sulfide stage ore and the KJPC.
Water-use efficiency of winter wheat under heat and drought stress
Hlaváčová, Marcela ; Klem, Karel ; Novotná, Kateřina ; Rapantová, Barbora ; Urban, Otmar ; Hlavinka, Petr ; Smutná, P. ; Horáková, V. ; Škarpa, P. ; Trnka, Miroslav
Because such extreme weather events as dry spells and heat waves are expected to occur more frequently\ndue to climate change, the issue of appropriate water management for sustainable agricultural production\nis increasingly important. This study focuses on wheat, the second most widely grown cereal in the world\nand the most common cereal in European countries. The study assesses the effects of short periods (3 and\n7 days) of high temperatures (26°C as a control, 32°C, 35°C, and 38°C as daily temperature maxima from\n12:00 to 14:00) and drought stress at different developmental stages (DC 31 – beginning of stem elongation,\nDC 61 – flowering, and DC 75 – early grain filling) on water-use efficiency (WUE) in winter wheat\ncultivar Tobak. This cultivar is one of the most widespread winter wheat cultivars in Czech Republic fields.\nThe analysis of WUE showed that the cv. Tobak plants were able to withstand drought stress conditions\nthrough increased WUE. In contrast, wheat plants were stressed more markedly if exposed to higher temperatures\nand drought in combination. Generally, the wheat plants were most sensitive to drought at DC\n31.
Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny
Šternberkovo muzeum, Praha ; ENKI o.p.s., Třeboň ; Trpáková T+T ; R-Princip Most s.r.o., Most ; LARECO, Říčany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice ; Drábek, Karel ; Přikryl, Ivo ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Svoboda, Ivan ; Pixová, Kateřina ; Sklenička, Petr ; Havelka, Ladislav ; Vácha, Aleš ; Sýkorová, Zuzana ; Procházka, Jan ; Šmahel, Lukáš ; Hais, Martin ; Wotavová, Kateřina ; Broumová, Hana ; Pechar, Libor ; Pecharová, Emilie
Pro potřeby studie byla vymezena následující kritéria hodnocení variant obnovy těžbou narušených segmentů krajiny: 1. stabilita toku energií, vody a látek v krajině s důrazem na malý oběh (odtoky, evaporace), 2. struktura krajiny, prostorové rozložení krajinných prvků (indikační hodnoty krajinného pokryvu), 3. biotická rozmanitost krajiny podmíněná různorodostí typů ekosystémů (heterogenita), 4. migrace organismů v návaznosti na okolní genofondové zdroje (migrace pozitivní, negativní, prostupnost krajiny), 5. stabilita krajiny (respektování paměti krajiny, schopnost zotavení, resistence a resilience po disturbanci, minimalizace vkládání dodatkové energie k zajištění stability, odnos částic, erozní zatížení) podmínky pro rozvoj diverzity krajiny včetně aspektů časových. Byla vytvořena první varianta srovnávací tabulky pro posouzení rozpracovaných jednotlivých kritérií (bez hodnocení kritérií ekonomických).
Výzkum a vývoj vědeckých podkladů kvantifikace znečišťování ovzduší v ČR
ENVIROTEC, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha, oddělení reakcí v plynné fázi, Praha ; Ekotoxa, Opava ; SEVEn, o.p.s., Praha ; Axys Varilab s.r.o., Vrané n/Vlt. ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; TESO Praha, a.s. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Kurfürst, Jiří ; Svoboda, Karel ; Kantor, Čestmír ; Skybová, Marie ; Heppner, Petr ; Kohoutek, Jiří ; Holoubek, Ivan ; Vrubel, Jiří ; Szomolányiová, Jana ; Tichý, Miloš ; Mitera, Jiří ; Machálek, Pavel ; Bureš, Vladimír ; Fara, Milan
Svazek obsahuje závěrečné zprávy k jednotlivým dílčím úkolům: DÚ 01 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy (etapa E01 - Základní podklady o emisních zdrojích těžkých kovů a jejich sledování); Příloha 3 - Návrh metodického pokynu MŽP pro stanovení emisních faktorů; Příloha 2 - Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ke stanovení persistentních organických látek (POP) ze stacionárních zdrojů znečišťujících ovzduší podle vyhl. MŽP č. 117/1997 Sb. a protokolu o POP k úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států (Aarhus, 24. 6. 1998); Příloha 1 - Návrh metodického pokynu MŽP pro stanovení koncentrací těžkých kovů a persistentních organických polutantů v emisích ze stacionárních zdrojů znečištění ovzduší; DÚ 06 Provedení měření emisí těžkých kovů a persistentních organických polutantů na určených zdrojích; DÚ 05 Emisní bilance respektující stav a vývoj inventarizace emisí v České republice a v zahraničí; DÚ 04 aplikace matematických modelů uznaných na úrovni EHK-OSN pro prognózu emisí a jejich dopadu v reálných podmínkách České republiky; DÚ 03 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší oxidy dusíku a příbuznými látkami (Emisní faktory NOx pro testované stacionární a mobilní zdroje emisí; Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování emisemi amoniaku a vybraných látek NM VOC; Aplikace matematického modelu CALINE pro stanovení měrné emise NOx a nejvýznamnějších látek VOC z mobilních zdrojů); DÚ 02 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší emisemi persistentních organických látek a získání objektivních informací o úrovni znečištění těmito látkami na území České republiky; DÚ 01 Výzkum a identifikace zdrojů znečišťování ovzduší těžkými kovy (Zdroje emisí těžkých kovů na území ČR, metody jejich hodnocení).
Vliv‚ analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Povodí Vltavy s.p., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Drbal, Karel ; Boháč, Miloň ; Daňhelka, Jan ; Zezulák, Jiří ; Brožková, Blanka ; Kulasová, Bohuslava ; Kašpárek, Ladislav
Zpráva shrnuje výsledky řešení úkolu v roce 2005. Řešení úkolu bylo zaměřeno na tyto oblasti: 1. Dokončení přípravy datových souborů (výpisy, resp. digitalizace vodních stavů, výsledků hydrometrických měření, srážek, teplot vzduchu a údajů o manipulacích na nádržích) z období, kdy tato data ještě nebyla ukládána na paměťová média počítačů, již v návaznosti na výsledky simulací povodňových vln; 2. Další výzkum historických povodní a zhodnocení získaných poznatků; 3. Simulace povodňových vln, jak pro stav bez nádrží, tak pro model soustavy s nádržemi; 4. Statistické hodnocení neovlivněných a ovlivněných řad, posouzení míry ovlivnění a výpočet N-letých průtoků; 5. Zpracování odhadu charakteristiky chyb výsledků; 6. Vývoj jednoduchého programu pro posuzování transformace povodňové vlny při rozlivu do inundací a aplikace této metodiky a modelu HEC-SIM na povodeň 2002 v úseku Labe Lovosice-Žernoseky.
Vliv‚ analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Povodí Vltavy s.p., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Drbal, Karel ; Boháč, Miloň ; Daňhelka, Jan ; Zezulák, Jiří ; Brožková, Blanka ; Kulasová, Bohuslava ; Kašpárek, Ladislav
Zpráva shrnuje výsledky řešení úkolu v roce 2004. Řešení úkolu bylo zaměřeno do dvou směrů: 1. příprava datových souborů (výpisy, resp. digitalizace vodních stavů, výsledků hydrometrických měření, srážek, teplot vzduchu a údajů o manipulacích na nádržích) z období, kdy tato data ještě nebyla ukládána na paměťová média počítačů; 2. Kalibrace dílčích srážko-odtokových modelů a říčních modelů, z kterých je složen model odtoku z povodí Vltavy a z povodí Labe pod Vltavou a ladění tohoto celkového modelu včetně simulací ovlivnění povodňových průtoků nádržemi.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ostravská univerzita, Ostrava ; Univerzita Karlova, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav ekologie krajiny AV ČR ; IDS Information and Data Systems, Praha ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Jihočeská univerzita České Budějovice ; ENKI o.p.s., Třeboň ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Maxa, Josef ; Líšková, Zuzana ; Cudlínová, Eva ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Matějka, Karel ; Cudlín, Pavel ; Macků, Jaromír ; Henžlík, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Černý, Martin ; Apltauer, Jan ; Janouš, Dalibor ; Šantrůčková, Hana ; Albrechtová, Jana ; Formánek, Pavel ; Špunda, Vladimír ; Čížková, Hana ; Soukupová, J. ; Urban, Otmar ; Huth, Radan ; Dubrovský, Martin ; Pokorný, Radek ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti. Příoha: Vázání uhlíku lesními ekosystémy a jeho místo v systému celospolečenských funkcí lesů. Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v projektu v jednotlivých segmentech.
Studium gelových elektrolytů na bázi PMMA a obsahujících ionty Na+ pomocí nukleární magnetické rezonance
Vognar, J. ; Macalík, M. ; Špičák, P. ; Vondrák, Jiří ; Novák, V. ; Krejza, O. ; Bartušek, Karel
Mixture of liquid MMA and PC displays significantly longer relaxation times T1 and T2 than clear solution of NaClO4 in PC. Possibly reason is that the presence of MMA release solvatation of ions Na+ by propylencarbonate.

National Repository of Grey Literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.