National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Retrospektivní analýza reakce horských smrkových ekosystémů na působení stresových faktorů
Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Cudlín, Pavel
Projekt přispěje k objasnění vztahů mezi procesy poškozování a regenerace asimilačních orgánů smrku ztepilého, které jsou reakcí na synergické působení přírodních a antropogenních stresových faktorů. Kromě základních charakteristik podle mezinárodního programu ICP-Forest je sledován zejména tvar horní částí koruny, defoliace primární struktury, způsob poškození a výskyt sekundárních výhonů. Z posledních dvou jmenovaných charakteristik byl odvozen stupeň transformace koruny. Během prvních třech let trvání projektu bude na každé výzkumné ploše vybráno kolem 5 vzorníkových stromů, reprezentujících nejčastěji se vyskytující stupně transformace koruny. Z nich bude odebrána větev na dendroekologickou a morfologickou analýzu transformace struktury větvení. V poslední vegetační sezóně bude opět proveden průzkum stavu korun smrku ztepilého.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice
Cílem projektu je především vytvoření optimálního modelu koexistence ochrany biodiversity a přiměřeného socio-ekonomického rozvoje v chráněných územích a návrh metodiky integrovaného managementu chráněných území a odhad podmínek nutných pro jeho realizaci v praxi. Jako konkrétní modelová území pro srovnávací empirický výzkum byly vybrány Biosférické rezervace Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko. Stručný obsah jednotlivých dílčích úkolů a prací vykonaných v roce 2003: Problematika ochrany existence klíčových biologických parametrů modelových území z hlediska participativního managementu, Problematika komunikace mezi ochranou přírody a veřejností a Kvantitativní analýza dat pro tvorbu metodiky integrovaného managementu.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Cílem projektu je především vytvoření optimálního modelu koexistence ochrany biodiversity a přiměřeného socio-ekonomického rozvoje v chráněných územích a návrh metodiky integrovaného managementu chráněných území a odhad podmínek nutných pro jeho realizaci v praxi. Jako konkrétní modelová území pro srovnávací empirický výzkum byly vybrány Biosférické rezervace Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko. Řešení je rozděleno do biologického modulu a socio-ekonomického modulu. Stručné shrnutí výsledků, kterých bylo dosaženo v obou modulech. Popis dalších prací: Hodnocení socio-ekonomických podmínek založené na analýze dat z databází ČSÚ, Sociologický dotazníkový průzkum, Semistandardizované rozhovory s klíčovými osobnostmi, Komunikační strategie - východiska.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Jihočeská univerzita České Budějovice ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Cudlín, Pavel ; Macků, Jaromír ; Henžlík, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Janouš, Dalibor ; Šantrůčková, Hana ; Vránová, Valerie ; Formánek, Pavel ; Urban, Otmar ; Dubrovský, Martin ; Pokorný, Radek ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti.Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v roce 2004 v jednotlivých segmentech.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Jihočeská univerzita České Budějovice ; ENKI o.p.s., Třeboň ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Ostravská univerzita v Ostravě ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Maxa, Josef ; Líšková, Zuzana ; Cudlínová, Eva ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Heřman, Michal ; Cudlín, Pavel ; Macků, Jaromír ; Henžlík, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Janouš, Dalibor ; Albrechtová, Jana ; Formánek, Pavel ; Špunda, V. ; Čížková, H. ; Soukupová, J. ; Urban, Otmar ; Huth, Radan ; Dubrovský, Martin ; Pokorný, Radek ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti.Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v roce 2005 v jednotlivých segmentech.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Cudlín, Pavel ; Cienciala, Emil ; Janouš, Dalibor ; Urban, Otmar ; Dubrovský, Martin ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů: 1: Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Cílem projektu je především vytvoření optimálního modelu koexistence ochrany biodiversity a přiměřeného socio-ekonomického rozvoje v chráněných územích a návrh metodiky integrovaného managementu chráněných území a odhad podmínek nutných pro jeho realizaci v praxi. Jako konkrétní modelová území pro srovnávací empirický výzkum byly vybrány Biosférické rezervace Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko. Řešení je rozděleno do biologického modulu a socio-ekonomického modulu. V rámci biologického modulu se řešily úkoly: Popis biodiversity modelových území, Identifikace klíčových problémových oblastí – potenciálních narušitelů stavu biodiversity a Návrh indikátorů monitorujících stav ekosystémů významných z hlediska ochrany přírody. V rámci socio-ekonomického modulu se hledaly odpovědi na následující otázky: 1. Jaká je role velkoplošného chráněného území v regionálním rozvoji: Analýza byla provedena jednak na základě „objektivních“ dat poskytnutých Českým statistickým úřadem, jednak z perspektivy lidí žijících v daném území a data popisující reflexi „objektivní“ situace byla získána jednak rozhovory s klíčovými osobnostmi v území, jednak dotazníkovým šetřením na běžné populaci. 2. Jaké je chování správy chráněného území jako instituce, tj. především chování správy vůči ostatním uživatelům území: Informace byly získávány jednak analýzou tisku, rozhovory s klíčovými osobnostmi a formou dotazníkového šetření. Přílohy v elektronické podobě zprávy jsou řešeny jako HTML obsah datového CD.
Červená kniha biotopů České republiky
Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kučera, Tomáš
Cílem projektu bylo vypracování podkladů pro knižní publikaci, která uzavře řadu "červených knih" a vyhodnotí podle moderního pojetí ochrany přírody přírodní biotopy. Po dohodě s garantem zadavatele byla knižní podoba převedena na webovou aplikaci http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha/. Zpráva obsahuje přehled výsledků řešení jednotlivé dílčí zprávy.
Červená kniha biotopů České republiky
Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kučera, Tomáš
Cílem projektu je vypracování podkladů pro knižní publikaci (rukopis), která uzavře řadu "červených knih" a vyhodnotí podle moderního pojetí ochrany přírody přírodní biotopy. Řešení projektu bylo rozděleno do tří částí: 1. Sestavení dílčích přehledů červených druhů různých skupin charakteristických pro biotopy (klasifikace podle Katalogu biotopů), 2. Sestavení vegetačních charakteristik biotopů a charakteristických druhů cévnatých rostlin, 3. Analýza prostorových charakteristik biotopů (na základě výsledků mapování biotopů).
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Svazek obsahuje tyto přílohy: Příloha 1: Biodiversita a udržitelný rozvoj Šumavy , Příloha 2: Biodiversita a udržitelný rozvoj Třeboňska, Příloha 3: Biodiversita Křivoklátska, Příloha 4: Legendy k mapám, Příloha 5: Porovnání potenciální diversity přírodních podmínek tří sledovaných území, Příloha 6: Střetové oblasti v rámci sledovaných biosférických rezervací, Příloha 7: Náhlé posuny v ekosystémech – teoretické základy pro určení maximální únosnosti stability ekosystémů a krajiny, Příloha 8: Srovnání biodiversity drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) biosférických rezervací Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko s vyhodnocením podle jejich ekologických nároků a citlivosti k antropogenním vlivům a podle stupně ohrožení, Příloha 9: Využití epigeických bezobratlých pro sledování změn ekosystémů a krajiny v chráněných oblastech (case study), Příloha 10: Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy, Příloha 11: Louky Šumavy a Předšumaví, Příloha 12: Návrh systému monitoringu ve vztahu k participativnímu / integrovanému managementu biosférických rezervací, Příloha 13: Indikátory biodiversity, Příloha 14: Návrh systému indikátorů biodiversity a bioindikátorů ve vztahu k participativnímu managementu biosférických rezervací, Příloha 15: Poznámky k připravovanému Metodickému pokynu Ministerstva životního prostředí, kterým se stanoví obsah plánů péče o chráněné krajinné oblasti a postup jejich zpracování, projednání a schvalování.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.