National Repository of Grey Literature 26 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The role of perception in knowing and description of living nature in renaissance
Čermáková, Lucie ; Kleisner, Karel (advisor) ; Sklenička, Petr (referee) ; Horský, Jan (referee)
This work focuses on the use of senses and sense perceptible qualities in cognition and description of nature in the Renaissance. The development of natural history as a discipline started in that time. Brian Ogilvie even defined this period as a period of "The Science of Describing". The core of Renaissance natural history is the study of plants - Res herbaria. There were various motivations for studying plants during the sixteenth century - from the philological interest in plant descriptions of ancient texts, across their use as medical remedies, up to the study and observation of living plants in nature. This transformation of goals and interests in natural history brings different use of senses and different appreciation of sensory perceptible qualities of plants. First, it is necessary to determine the therapeutic effects of plants. Medicinal properties are based on the primary composition and are closely linked to sensory perceptible qualities. Another motivation for the study and description is the determination of the plant itself. First, it is mainly the identification of plants of the texts of ancient authors - Dioscorides, Galen, Pliny and Theophrastus. Descriptions of these texts then naturalists compared with their knowledge and experience with living plants. Observing and describing...
The Theory of Self-Domestication in German Anthropology and Biology till 1945.
Stella, Marco ; Komárek, Stanislav (advisor) ; Sklenička, Petr (referee)
Concerned with the theory of self-domestication, claiming that humans have morphological, anatomical, physiological, behavioural or psychological traits typical for domestic animals, this master's thesis attempts to describe how anthropological and biological stories speaks to people and how people are shaped by them. Has given rise to eugenics and racial hygiene, the idea implicit to this theory that the practice of animals domestication and cultivation can be applied to humans, is still relevant when speaking of genetic engineering.
Visual preferences for wind turbines
Běťáková, Vendula ; Sklenička, Petr (advisor) ; Janečková, Kristina (referee)
This dissertation is a selection of three papers focused on visual preference of wind turbines. Visual impact presents the connectivity of the articles, whereas each one deals with the topic from different perspective. First paper "Wind turbines location: How many and how far?" analyses in detail the characteristics of wind turbines themselves, i.e. their number and distance from observer or vantage point in relation to landscape quality. Second paper "How education orientation affects attitudes toward wind energy and wind farms: implications for the planning process" concentrates on respondents´ characteristics, in particular educational orientation, general attitude, occurrence of WTs in respondents´ vicinity and willingness to live close to WTs. Whereas first two papers use same assessment method to analyse differences of WTs perception from different point of view, the third paper "Futuristic Wind Power Systems Suitable as Artistic Sculptures" presents review of WTs appearance in general and proposals of possible future look as an alternative to traditional wind turbines.
The causes and consequences of the farmland fragmentation
Janovská, Vratislava ; Sklenička, Petr (advisor) ; Karel, Karel (referee)
Fragmented ownership of agricultural land is currently a very actual topic in the Czech Republic but also abroad. The research studies were developed in collaboration with the research team at the Faculty of Environment Sciences, Department of Land Use and Improvement, led by Professor Petr Sklenička. This research is solving problems related to the impact of agricultural land use on the spatial structure of agricultural land, fragmentation, and homogenization. Scientific studies that are part of this doctoral thesis emerged progressively and are logically linked.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Tvorba krajiny povodí Ohře a Bíliny - Chabařovicko
Hydroprojekt a.s., Praha ; Trpáková, Ivana ; Šíma, Martin ; Sklenička, Petr ; Ripl, Wilhelm ; Pokorný, Jan ; Lhota, Tomáš ; Trpák, Pavel
Účelem projektu bylo speciální ekologické posouzení funkčnosti budoucího jezera Chabařovice a navrženého zapojení okolních výsypek do okolní krajiny. Zpráva vychází z posouzení širšího území pánve z hlediska možnosti obnovy toků energie a látek v krajině, z ekologické analýzy dostupných historických údajů o více něž 150 let tvrvajícím vývoji krajiny, z analýzy prostupnosti krajiny v období Stabilního katastru, Generelu rekultivací a ze současného stavu. Podkladem bylo také posouzení funkčnosti systému ÚSES a jeho provázání s navrženými úpravami. Byly předloženy závěry a výstupy pro rozhodování státní správy.
Aspekty dlouhodobé udržitelnosti při obnově podkrušnohorské krajiny
Šternberkovo muzeum, Praha ; ENKI o.p.s., Třeboň ; Trpáková T+T ; R-Princip Most s.r.o., Most ; LARECO, Říčany ; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie, České Budějovice ; Drábek, Karel ; Přikryl, Ivo ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Svoboda, Ivan ; Pixová, Kateřina ; Sklenička, Petr ; Havelka, Ladislav ; Vácha, Aleš ; Sýkorová, Zuzana ; Procházka, Jan ; Šmahel, Lukáš ; Hais, Martin ; Wotavová, Kateřina ; Broumová, Hana ; Pechar, Libor ; Pecharová, Emilie
Pro potřeby studie byla vymezena následující kritéria hodnocení variant obnovy těžbou narušených segmentů krajiny: 1. stabilita toku energií, vody a látek v krajině s důrazem na malý oběh (odtoky, evaporace), 2. struktura krajiny, prostorové rozložení krajinných prvků (indikační hodnoty krajinného pokryvu), 3. biotická rozmanitost krajiny podmíněná různorodostí typů ekosystémů (heterogenita), 4. migrace organismů v návaznosti na okolní genofondové zdroje (migrace pozitivní, negativní, prostupnost krajiny), 5. stabilita krajiny (respektování paměti krajiny, schopnost zotavení, resistence a resilience po disturbanci, minimalizace vkládání dodatkové energie k zajištění stability, odnos částic, erozní zatížení) podmínky pro rozvoj diverzity krajiny včetně aspektů časových. Byla vytvořena první varianta srovnávací tabulky pro posouzení rozpracovaných jednotlivých kritérií (bez hodnocení kritérií ekonomických).
Identifikace‚ zpřístupnění a ochrana specifických ekosystémů hnědouhelných výsypek v Severozápadních Čechách: Soubor opatření k realizaci naučně-rekreačního využití Hornojiřetínské výsypky a její okolí
R-PRINCIP Most ; ENKI o.p.s., Třeboň ; ARTECH s.r.o., Litvínov ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; LARECO, Praha ; Pixová, Kateřina ; Šímová, Petra ; Svoboda, Ivan ; Sixta, Jan ; Vojnar, Jiří ; Linhart, Josef ; Trpáková, Ivana ; Trpák, Pavel ; Přikryl, Ivo ; Šťastný, Karel ; Bejček, Vladimír ; Sklenička, Petr
Vymezení území (Hornojiřetínská výsypka - vznik a základní charakteristiky). Historický vývoj území Hornojiřetínské výsypky. Cíle a předpokládané přínosy souboru opatření, metody. Zóny Hornojiřetínské výsypky: zóna zvýšeného návštěvnického zájmu A1, zóny návštěvnického zájmu A2 až A6, zóny zvýšeného zájmu ochrany přírody B1 a B2, zóny zájmu ochrany přírody B3 a B4. U jednotlivých zón je uvedena obecná charakteristika, vegetace, fauna, navržená prioritní funkce zóny, stávající negativní vlivy, návrh opatření a náklady na realizaci opatření.
Identifikace‚ zpřístupnění a ochrana specifických ekosystémů hnědouhelných výsypek v Severozápadních Čechách: Zpřístupnění významných lokalit hnědouhelných výsypek
LARECO, Praha ; Sklenička, Petr
Zpřístupnění lokalit bylo navrženo vesměs formou cyklostezek s ohledem na vzdálenosti mezi nimi. Tytéž cyklostezky jsou využívány jako stezky pro pěší. Studie uvádí přehled současného stavu a navrhování cyklostezek v jednotlivých lokalitách v souvislosti s ukončováním jejich těžební činnosti.
Návrh metodického doporučení Podrobný obsah krajských koncepcí ochrany přírody a krajiny‚ zpracovávaných na základě §77 a odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.‚ o ochraně přírody a krajiny‚ ve znění pozdějších předpisů‚ se zahrnutím problematiky související s krajinným plánováním: Podrobný obsah koncepce ochrany přírody krajů se zahrnutím problematiky související s krajinným plánováním
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Pittnerová, Blanka ; Pixová, Kateřina ; Sklenička, Petr
Studie se pokouší definovat strukturu krajských koncepcí, která v sobě již zahrnuje prvky krajinného plánování s napojením na jednotlivé jeho formy. Struktura definuje seznam obligatorních problémů (vrstev), které mají být řešeny spolu s dalšími fakultativními náměty. Obsahuje návrh osnovy koncepce se zahrnutím problematiky krajinného plánování.

National Repository of Grey Literature : 26 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.