National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Závislost využitelného (vytěžitelného) potenciálu obnovitelných zdrojů energie na výkupních cenách energie: Větrná energetika v České republice a zkušenosti z vývoje solárních zařízení a jejich využívání v ČR
Československá společnost pro sluneční energii, Praha ; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Michalička, Ladislav ; Štekl, Josef
Větrná energetika v České republice - současný stav a její možnosti (zpracoval J. Štekl, ÚFA AV ČR), přehled větrných elektráren nad 50 kW v ČR, stav k 1. listopadu 1995. Zkušenosti z vývoje solárních zařízení a jejich využívání v ČR (zpracoval L. Michalička, Československá společnost pro sluneční energii). Charakteristika slunečního záření na území ČR a SR. Ploché kapalinové kolektory a absorbéry. Hromadně vyráběné solární systémy. Srovnání české a dánské heliotechniky. Současný stav a výhled heliotechniky v ČR.
Výzkum vhodnosti lokalit v ČR z hlediska zásob větrné energie a zpracování metodiky pro posuzování‚ schvalovací a aplikační řízení pro zavádění obnovitelných zdrojů energie‚ zejména větrných elektráren
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; RESEC, s.r.o., Jindřichovice pod Smrkem ; Čechura, Jiří ; Svoboda, Jaroslav ; Kerun, Jacek ; Hošek, Jiří ; Hanslian, David ; Štekl, Josef ; Pávek, Petr
Cílem výzkumné zprávy je na základě vlastního výzkumu a zahraničních zkušeností, převážně z Německa, zformulovat postupy, které umožní optimalizovat numerické modelování proudění, vymezí rámec jednotného přístupu k formulování předběžného posouzení větrných poměrů stanoviště na základě výpočtů meteorologických charakteristik matematickými modely a k formulování posouzení větrných poměrů stanoviště na základě stožárového měření složek větru, případně dalších parametrů. Součástí zprávy jsou dvě studie: 1. Studie větrného potenciálu. Optimalizace větrného parku. Větrný posudek a analýza výnosů větrného parku pro objekt Albrechtice u Frýdlantu; 2. Možnosti umístění větrných elektráren v Krušných horách z pohledu krajinného rázu. Další přílohy tvoří tabulky a mapy průměrných rychlostí větru, umístění meteorologických stanic a studie, 3-D pohledy, metodiky.
Vyhodnocení možnosti modelování klimatu v regionální oblasti za účelem zpřesnění scénářů klimatické změny a dlouhodobé předpovědi anomálií klimatu
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Metelka, Ladislav
Cílem projektu je vyhodnotit možnosti modelování klimatu na omezené oblasti pro region střední Evropy, adaptovat regionální předpovědní model atmosféry pro modelování klimatu a jeho změn v oblasti střední Evropy, verifikovat regionální klimatický model a připravit systém dynamického modelování klimatu a experimentálně ho otestovat. Řešení je rozděleno do pěti dílčích projektů: DP 01: Zprovoznění globálního klimatického modelu (GCM) APRÉGE a zpracování technologie navázání okrajových podmínek regionálního klimatického modelu (RCM) na výstupy GCM, DP 02: Optimalizace konfigurace RCM ALADIN-CLIMAT pro klimatologické simulace a provedení experimentální simulace pro 1 x CO2, DP 03: Porovnání výsledků kontrolního experimentu pro 1 x CO2 s dalšími metodami a výstupy, DP 04: Posouzení možnosti realizace ensemblových simulací a jejich experimentální validace, DP 05: Souhrnné zhodnocení, vypracování závěrečné zprávy projektu. Popis prací provedených v roce 2002.
Klimatická změna a klimatické fluktuace - normály vybraných klimatologických prvků na území České republiky: Zpřesnění scénářů vývoje klimatu na území ČR s přihlédnutím k regionálním změnám v oblasti střední Evropy podle nejnovějších dostupných modelů
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta ; Národní klimatický program České republiky ; Pišoft, Petr ; Dubrovský, Martin ; Mikšovský, Jiří ; Marván, Daniel ; Borák, Matouš ; Raidl, Aleš ; Halenka, Tomáš ; Kalvová, Jaroslava
Zpráva obsahuje výsledků projektu za DP 01 bod A Zpřesnění scénářů vývoje klimatu na území ČR s přihlédnutím k regionálním změnám v oblasti střední Evropy podle nejnovějších dostupných modelů (archivace výstupů nové verze klimatického modelu HadCM3 klimatického centra HCCPR z databáze IPCC, porovnání výstupů HadCM2 a HadCM3 pro období 1961-1990 (historický běh modelů), scénáře změny klimatu v tabelární podobě se zahrnutím a bez zahrnutí vlivu aerosolů, podklady pro publikaci Zpřesněné scénáře změny klimatu v ČR a jejich předpokládané dopady na vodní zdroje, zemědělství, lesní hospodářství a na lidské zdraví) a bod B Odhady změn ve variabilitě a četnosti výskytu vybraných charakteristik teploty vzduchu (výběr metodických postupů wavelet analýzy pro výzkum variability teplotních řad, ověření zvolených postupů wavelet analýzy na vybrané stanici, aplikace zvolených postupů wavelet analýzy na teploty vzduchu měřené na šesti vybraných stanicích ČR, zhodnocení výsledků wavelet analýzy z hlediska variability).
Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory hydrologie, zemědělství a lesního hospodářství a vliv klimatických změn na lidské zdraví. Zpráva za sektor hydrologie
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Národní klimatický program České republiky ; Kašpárek, Ladislav ; Sobíšek, Bořivoj ; Nemešová, Ivana
Zpráva za sektor hydrologie obsahuje souhrn poznatků o dopadech klimatické změny pro vodní zdroje z mezinárodních hodnocení a rozborů, zhodnocení výsledků výzkumu dopadů klimatické změny na vodní zdroje v ČR (časový vývoj a shrnutí nejdůležitějších poznatků, vliv klimatických změn na kvalitu vody, dopady klimatické změny na vodní zdroje a vodní hospodářství ČR), metodiku odhadu dopadů klimatické změny na vodní zdroje v ČR (režim povrchových a podzemních vod, vodní hospodářství a vodní zdroje).
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Jihočeská univerzita České Budějovice ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Cudlín, Pavel ; Macků, Jaromír ; Henžlík, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Janouš, Dalibor ; Šantrůčková, Hana ; Vránová, Valerie ; Formánek, Pavel ; Urban, Otmar ; Dubrovský, Martin ; Pokorný, Radek ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti.Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v roce 2004 v jednotlivých segmentech.
Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory hydrologie, zemědělství a lesního hospodářství a vliv klimatických změn na lidské zdraví. Zpráva za sektor zemědělství
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Národní klimatický program České republiky ; Rožnovský, Jaroslav ; Sobíšek, Bořivoj ; Nemešová, Ivana
Zpráva za sektor zemědělství obsahuje přehledovou studii stavu poznání (současné zemědělství České republiky, půdní poměry a jejich synergie s podnebím, citlivost zemědělských technologií a plodin na změny klimatu, predikované klimatické a agroklimatické poměry ČR, stručné hodnocení jarního období, poznatky o senzitivitě zemědělských plodin, dosud studovaná a navrhovaná adaptační opatření) a metodickou část (metody a modely dosud implementované v sektoru zemědělství, závislost výsledků na CO2).
Vyhodnocení možnosti modelování klimatu v regionální oblasti za účelem zpřesnění scénářů klimatické změny a dlouhodobé předpovědi anomálií klimatu
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Huth, Radan ; Halenka, Tomáš ; Metelka, Ladislav
Cílem projektu je vyhodnotit možnosti modelování klimatu na omezené oblasti pro region střední Evropy, adaptovat regionální předpovědní model atmosféry pro modelování klimatu a jeho změn v oblasti střední Evropy, verifikovat regionální klimatický model a připravit systém dynamického modelování klimatu a experimentálně ho otestovat. Výsledky a výstupy projektu: Existuje a byla otestována technologická linka pro modelování klimatu na omezené oblasti, včetně navázání regionálního modelu na globální model ARPEGE-CLIMAT a na nepozorované hodnoty (reanalýzy); Nová implementace modelu ALADIN-CLIMATE na novém počítači NEC SX-6 by měla vyhovovat a kapacitně stačit potřebám klimatologického modelování v ČR po dobu nejméně dalších cca 5 let; Byly získány kontakty na zahraniční centra. Realizovaný projekt představuje první krok k systematickému rozvoji klimatologického modelování v ČR.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Jihočeská univerzita České Budějovice ; ENKI o.p.s., Třeboň ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Ostravská univerzita v Ostravě ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Maxa, Josef ; Líšková, Zuzana ; Cudlínová, Eva ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Heřman, Michal ; Cudlín, Pavel ; Macků, Jaromír ; Henžlík, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Janouš, Dalibor ; Albrechtová, Jana ; Formánek, Pavel ; Špunda, V. ; Čížková, H. ; Soukupová, J. ; Urban, Otmar ; Huth, Radan ; Dubrovský, Martin ; Pokorný, Radek ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti.Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v roce 2005 v jednotlivých segmentech.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.