National Repository of Grey Literature 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Impact of the regional climate change on the hydrological regime with regard to extremes
Blahušiaková, Andrea ; Matoušková, Milada (advisor) ; Kašpárek, Ladislav (referee) ; Pekárová, Pavla (referee)
Investigation of changes in the rainfall-runoff regimes of rivers and its extremes has become more important especially in the context of ongoing and future climate changes. The main aim of this study is to investigate the key factors involved in these changes and thus influence the hydrological regime. Trends and changes in climatic and hydrological variables are detected and the development of flood and drought extremes is assessed. Several methods are used to identify trends and examine their changes; the Mann-Kendall test, linear regression, simple mass curves, and comparative analysis (IHA). Flood extremity is evaluated based on flood activity levels and return period (N-year flood event), frequency and seasonality using the threshold method and culmination day. Extremity, frequency and seasonality of meteorological drought are evaluated by the threshold method, followed by de Martonne Aridity index and Relative precipitation index. Hydrological drought is evaluated based on Base flow index, Low flow index and threshold method. The main variables involved in these analyzes were annual, seasonal and monthly discharge, air temperature, precipitation and snow cover. The database of the base and other calculated variables is compiled for the period from 1931/1961 to 2010/2012. Trends and changes...
Analysis of flood on Sázava River in February 1909
Jelínková, Karolína ; Šobr, Miroslav (advisor) ; Kašpárek, Ladislav (referee)
This Diploma Thesis deal with complex assessment of spring flood in 1909. In the theoretical part there are described types of floods. It focuses on rain-on-snow events together with melting of the snow and ice phenomena on streams. It also describe hydraulic models and especially in detail AquaLog model and its individual parts. The flood in 2006 which is compared to the event in 1909 is also described in more detail. In the historical archive there were found informations about flood in 1909 and because of them we know its area range. Next the flooding waves in Czech Republic were analized. The AquaLog model was used for basin of the river Sazava. Flooding waves were simulated for 9 stations in the whole basin using this model.
Seasonal probabilistic hydrological forecasting
Šípek, Václav ; Daňhelka, Jan (advisor) ; Kašpárek, Ladislav (referee) ; Fošumpaur, Pavel (referee)
Seasonal hydrological forecasts represent a very current topic, especially in the context of extreme hydrological events that have taken place at the end of the 20th and beginning of the 21st century. These events are represented by large scale floods and long lasting periods of drought. This has led to a need for the effective water management strategies. These management strategies have to be able to efficiently distribute water resources both in the space and time. Seasonal hydrological forecasting systems constitute an essential part of water management strategies, as they enable the runoff estimation in a sufficient advance. This thesis deals with the seasonal hydrological forecasting system with a one month lead. The aim of this study is to apply three forecasting methods using an experimental watershed in the Czech Republic. The first method is represented by the reference climatology approach, the latter by the well-tested Ensemble Streamflow Prediction system (ESP), and the last by its newly proposed modification. This modification (modified ESP - mESP) is based on the restriction of input data established on their relations to the large scale climatological variables and patters. The first part of the thesis is focused on the investigation of possible relations among hydrometeorological...
Weight-In-Motion
Kašpárek, Ladislav ; Klusáček, Stanislav (referee) ; Beneš, Petr (advisor)
This Master's Thesis deals with Weight-In-Motion (WIM) Systems. It focuses on piezopolymer-coaxial-cable-based sensors. The work contains summary of WIM sensors, methods for signal processing and evaluation provided by WIM sensors. The design of WIM station including measuring chain is also drawn out here. Basic meaurements on sample output from the sensor are carried out using formely designed amplifier. By this, its properties and suitability can be assessed.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Analýza a upřesňování hydrologických podkladů v povodí Ohře a Bíliny
Hydroprojekt a.s., Praha ; Kašpárek, Jan ; Kašpárek, Ladislav
Dílčí úkol uvádí registraci zdrojů povrchové vody a hodnocení jejich využitelnosti, které zahrnuje průtokové řady z povodí Ohře a Bíliny, dlouhodobý vývoj atmosférických srážek a hodnotí homogenitu průtokových řad. Jsou uvedeny výsledky hydrologických měření. V závěru jsou zpracovány celkové hydrologické bilance a bilance jednotlivých dílčích povodí.
Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na Českou republiku: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory hydrologie, zemědělství a lesního hospodářství a vliv klimatických změn na lidské zdraví. Zpráva za sektor hydrologie
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Národní klimatický program České republiky ; Kašpárek, Ladislav ; Sobíšek, Bořivoj ; Nemešová, Ivana
Zpráva za sektor hydrologie obsahuje souhrn poznatků o dopadech klimatické změny pro vodní zdroje z mezinárodních hodnocení a rozborů, zhodnocení výsledků výzkumu dopadů klimatické změny na vodní zdroje v ČR (časový vývoj a shrnutí nejdůležitějších poznatků, vliv klimatických změn na kvalitu vody, dopady klimatické změny na vodní zdroje a vodní hospodářství ČR), metodiku odhadu dopadů klimatické změny na vodní zdroje v ČR (režim povrchových a podzemních vod, vodní hospodářství a vodní zdroje).
Klimatická změna a klimatické fluktuace - normály vybraných klimatologických prvků na území České republiky: Výzkum dopadů klimatické změny vyvolané zesílením skleníkového efektu na sektory vodních zdrojů, zemědělství, lesního hospodářství a zdravotnictví. Sektor vodních zdrojů
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta ; Národní klimatický program České republiky ; Kašpárek, Ladislav
Výzkum byl zaměřen na oblast Krušných hor, tj. povodí Ohře a Bíliny a na povodí Vltavy nad nádrží Hněvkovice, z které je vodou zásobována jaderná elektrárna Temelín. Výsledky studie vlivu klimatických změn na vodní zdroje dvou vodohospodářsky významných povodí ukazují, že s účinky klimatických změn je nezbytné se podrobně zabývat. Dokonce i vodohospodářské soustavy, které z hlediska současných potřeb mají značnou rezervu zdrojů, by bez určitých opatření nezajistily odběry v podmínkách odpovídajících nepříznivým scénářům klimatické změny.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Hydrologické podklady pro řešení tvorby krajiny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Charvát, Petr ; Kašpárek, Ladislav
Dílčí zpráva obsahuje výsledky pro oblast Mostecka, klimatické i hydrologické poměry byly posouzeny jak pro vlastní oblast dotčenou těžbou, tak pro její širší okolí. Byly posouzeny možné změny srážkového režimu v minulosti, ale i předpokládanému vlivu globálních klimatických změn. Po stránce metodické navazuje zpráva na analogickou studii pro oblasti Sokolovska.
Vliv‚ analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Povodí Vltavy s.p., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Drbal, Karel ; Boháč, Miloň ; Daňhelka, Jan ; Zezulák, Jiří ; Brožková, Blanka ; Kulasová, Bohuslava ; Kašpárek, Ladislav
Zpráva shrnuje výsledky řešení úkolu v roce 2005. Řešení úkolu bylo zaměřeno na tyto oblasti: 1. Dokončení přípravy datových souborů (výpisy, resp. digitalizace vodních stavů, výsledků hydrometrických měření, srážek, teplot vzduchu a údajů o manipulacích na nádržích) z období, kdy tato data ještě nebyla ukládána na paměťová média počítačů, již v návaznosti na výsledky simulací povodňových vln; 2. Další výzkum historických povodní a zhodnocení získaných poznatků; 3. Simulace povodňových vln, jak pro stav bez nádrží, tak pro model soustavy s nádržemi; 4. Statistické hodnocení neovlivněných a ovlivněných řad, posouzení míry ovlivnění a výpočet N-letých průtoků; 5. Zpracování odhadu charakteristiky chyb výsledků; 6. Vývoj jednoduchého programu pro posuzování transformace povodňové vlny při rozlivu do inundací a aplikace této metodiky a modelu HEC-SIM na povodeň 2002 v úseku Labe Lovosice-Žernoseky.
Vliv‚ analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Kašpárek, Ladislav
Údolní nádrže obecně představují nejzávažnější antropogenní zásah do hydrologického režimu. V povodí Labe na území ČR je vybudováno celkem 117 vodních nádrží s celkovým ovladatelným objemem 2,5 miliardy m3, tj. asi 25 % ročního odtoku z povodí Labe. Obecně je ochranný účinek nádrží významnější při menších povodních, kdy ochranný objem zachytí podstatnou část povodňové vlny. Úkol je rozdělen do dílčích úkolů: 01: Vypracování metodiky a koordinace projektu; 02 Příprava datových souborů - časových řad; 03 Příprava podkladů o nádržích a jejich řízení za povodní; 04 Vytvoření a kalibrace simulačního modelu pro zkoumanou soustavu; 05 Simulace průběhů jednotlivých povodní říční sítě včetně nádrží; 06 Statistické analýzy časových řad kumulačních průtoků; 07 Hodnocení přesnosti a spolehlivosti výsledků; 08 Zpracování doporučení a závěrů.

National Repository of Grey Literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Kašpárek, Libor
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.