National Repository of Grey Literature 43 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Metodiky zjišťování skladby komunálních odpadů
Český ekologický ústav, Praha
Literární rešerše zpracovaná v prvním roce řešení projektu obsahuje anotované dokumentační záznamy odborných článků z časopisů a sborníků a plné texty článků vyhledaných na internetu. Průzkum byl proveden v databázích SVIS pro ŽP, v souborném katalogu NK, a v časopisech on-line přístupných na internetu.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu
EKO-KOM, Praha ; ENZO, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Havránková, Věra ; Kotrčová, Jaroslava ; Matějíček, Luboš ; Černík, Bohumil ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Předběžné výsledky projektu: 1. Dílčí projekt Stanovení skladby TKO - ve 4 vybraných lokalitách jsou pravidelně měsíčně odebírány vzorky a prováděny analýzy podle schválených metodik. 2. Dílčí projekt Analýza systémů sběru a třídění odpadů - byl proveden návrh kritérií na hodnocení systémů a návrh metody na objektivní hodnocení systémů. Pro potřebu úkolu byl sestaven dotazník sloužící ke sběru dat o nakládání s TKO v obcích a městech. Pro vyhodnocení dotazníků byl zpracován software. Byl proveden průzkum veřejného mínění. 3. Dílčí projekt Ekologické hodnocení druhotných surovin - byly specifikovány jednotlivé druhy surovin z hlediska ekologického hodnocení (inventarizační analýza) a byla zahájena spolupráce se zpracovatelským průmyslem. 4. Dílčí projekt Matematický optimalizační model - byla zpřesněna infrastruktura modelu a bylo provedeno odladění základního programového modulu pro optimalizaci svozu odpadu pro oblast Benešov. 5. Dílčí projekt Komunikační strategie - publikace projektu a jeho prozatímních výsledků.
Analýza veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí a podpor‚ které nejsou v souladu s principem udržitelného rozvoje: Východiska a cíle projektu, metodický rámec řešení, hodnocení dopadů podpor na životní prostředí, zahraniční zkušenosti. Výstup A
CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; BDO CS s.r.o., Praha
Analýza zejména podpor a zdrojů poskytovaných v energetice, dopravě, stavebnictví, v sektoru zemědělství, podpora podnikání a podpory domácnostem z hlediska zhodnocení negativních externalit a forem, podmínek a výše konkrétních veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí. Zhodnocení přehledu veřejných podpor a specifických fondů - všech druhů subvencí, dotačních titulů, parafiskálních podpor z hlediska environmentálního, sociálního a ekonomického působení, tj. stanovení a zhodnocení pozitivních přínosů a negativních externalit, posouzení druhu a forem udělovaných podpor z hlediska klasifikace ekonomiky veřejného sektoru.
Recyklační programy: Recyklační programy v zahraničí
Český ekologický ústav, Praha ; Vejnar, Pavel ; Peňázová, MIlena ; Kotrčová, Jaroslava ; Jarešová, Jindřiška ; Havránková, Věra
Zpráva o činnosti Českého ekologického ústavu v rámci řešení projektu za rok 2001 obsahuje vstupní informační zabezpečení projektu - rešerši z dostupné literatury a z internetu.
Analýza veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí a podpor‚ které nejsou v souladu s principem udržitelného rozvoje: Souhrnný přehled podpor státního rozpočtu, přehledy podpor v neprůmyslových resortech, přehledy dalších podpor. Výstup B - přehledy podpor
CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; BDO CS s.r.o., Praha
V materiálu je zpracován souhrnný přehled veřejných podpor, jejich stručný popis a zjednodušené vyjádření jejich možného vlivu na životní prostředí. Zemědělství. Vodní hospodářství. Lesní hospodářství. Státní fondy. Místní veřejné rozpočty. Daňové úlevy. Podpora podnikání. Další podpory.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Druhotné suroviny II
Český ekologický ústav, Praha
Literární rešerše zpracovaná v prvním roce řešení projektu obsahuje anotované dokumentační záznamy publikací z fondu knihovny ČEÚ, anotované dokumentační záznamy z databáze Projekty PPŽP a VaV, záznamy odborných článků z časopisů a sborníků a abstrakta článků vyhledaných na internetu. Tato část rešerše je zaměřena na problematiku hodnocení životního cyklu druhotných surovin.
Recyklační programy
EKO-KOM, Praha ; Fakulta podnikatelská VUT, Brno ; Český ekologický ústav, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha
V roce 2001 proběhlo informační šetření s cílem získat maximum informací o recyklačních programech. Všeobecně uznávanými hodnotitelskými metodami byl proveden výběr komodit. Ve spolupráci s Podnikatelskou fakultou VUT Brno byl řešen systémový a logistický přístup ke zdůvodnění recyklace (dílčí úkol Logistika je uveden v příloze. Součástí projektu je komunikační strategie, která je orientována na proces prezentace výsledků řešení projektu.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Překlady a rešerše
Český ekologický ústav, Praha
Literární rešerše: Kritéria pro hodnocení systémů separovaného sběru; Optimalizační programy pro nakládání s komunálními odpady; Hodnocení společenské akceptace tříděného sběru a druhotných surovin. Překlady odborných článků: Moderní systémy logistiky zneškodňování odpadů; Oddělený sběr a recyklace v Evropě; Působení optimalizovaného sběru hodnotných látek a biologického odpadu; Studie dává přednost recyklaci plastových odpadů: Třídění místo spalování. Překlad článku o projektu do němčiny - Intensivierung von Kommunalsammlung, -transport und -sortierung.

National Repository of Grey Literature : 43 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.