No exact match found for CITYPLAN spol. s r.o., Praha, using CITYPLAN spol s r o Praha instead...
National Repository of Grey Literature 33 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Hodnocení celkového ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, Praha ; CityPlan spol. s r.o., Praha
Cílem práce je zevrubné posouzení alternativních zdrojů energie nejen s ohledem na jejich ekologické dopady, ale také na jejich dopady na celou společnost. Projekt obsahuje: Posouzení ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR pomocí bilančního lineárního modelu GEMIS; Vzorce chování člověka – nároky na energii současné a budoucí společnosti, pokud bude probíhat vývoj jako „business as usual“; adaptace člověka na proměnné životní podmínky; Zhodnocení potřeby energie pro neplýtvavý, leč kvalitní život; cesty ke snížení energetické náročnosti, potenciál úspor (proces dematerializace); Politická strategie a priority – jak dosáhnout udržitelné hladiny spotřeby energie v ČR v dlouhodobém měřítku; Synergie a antagonismy jednotlivých obnovitelných a alternativních zdrojů energie - dopady ve vztahu k udržitelnému rozvoji; Globální rozdělení energetických zdrojů a nejlepší cesta pro ČR v získávání energie ve střednědobém měřítku; Energetické a jiné krize (přizpůsobení energetického systému krizím; krize, přežití a zaměstnanost; adaptace člověka na krize).
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Návrh metodiky posuzování vlivu energetických toků na životní prostředí
CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
Účelem této části projektu je navrhnout metodiku posuzování stavu životního prostředí a predikce jeho vývoje na principu hodnocení energetických toků v daných systémech. V první části se popisuje navržená metodika analýzy energetických toků, ve druhé části je pak tato metodika demonstrována na případové studii. Případová studie: Vliv energetických procesů v ČR na životní prostředí v roce 1996.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Přehled realizovaných a výzkumných projektů
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Výzkumné evropské projekty. Německé projekty (různé zdroje, demonstrační a komerční projekty). Uskutečněné evropské projekty. Česká realizované projekty. Náhrada uhelných kotlů kotli na spalování biomasy. Vybrané evropské i tuzemské realizované projekty. Vodní energie, biomasa, větrná energie, teplovodní solární systémy, fotoelektrické systémy. Další vybrané projekty výroby elektrické energie ze sluneční energie. Další vybrané projekty vodní energie, skládkový plyn, bioplyn.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Uživatelská příručka GEMIS 4.0
CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) je počítačový program pro analýzy produkce škodlivých emisí a odpadů a nákladové analýzy metodou LCA. Plní funkci rozsáhlé databáze. Vyhodnocuje vlivy na životní prostředí energetických, dopravních a materiálových procesů, počítá emise škodlivých plynů, skleníkových plynů, produkci odpadů a potřebu obestavěné půdy. Praktické využití programu GEMIS. Databáze GEMIS. Algoritmy výpočtů. Popis programu GEMIS 4.0. Anglicko-německo-český slovník.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Případová studie: Vliv energetických procesů ČEZ a.s. na životní prostředí v letech 1990 až 1999
CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
Účelem této části řešení projektu je demonstrovat použití navržené metodiky posuzování stavu životního prostředí a predikce jeho vývoje na principu hodnocení energetických toků v daných systémech. Jako příklad použití navržené metodiky byla zvolena studie: Vliv energetických procesu ČEZ a.s. na životní prostředí v letech 1990 až 1999. Případová studie zpracovaná v této zprávě má ukázat praktické použití navržené metodiky na příkladu rozboru energetických toků podniku, v tomto případě energetické společnosti ČEZ.
Analýza veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí a podpor‚ které nejsou v souladu s principem udržitelného rozvoje: Východiska a cíle projektu, metodický rámec řešení, hodnocení dopadů podpor na životní prostředí, zahraniční zkušenosti. Výstup A
CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; BDO CS s.r.o., Praha
Analýza zejména podpor a zdrojů poskytovaných v energetice, dopravě, stavebnictví, v sektoru zemědělství, podpora podnikání a podpory domácnostem z hlediska zhodnocení negativních externalit a forem, podmínek a výše konkrétních veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí. Zhodnocení přehledu veřejných podpor a specifických fondů - všech druhů subvencí, dotačních titulů, parafiskálních podpor z hlediska environmentálního, sociálního a ekonomického působení, tj. stanovení a zhodnocení pozitivních přínosů a negativních externalit, posouzení druhu a forem udělovaných podpor z hlediska klasifikace ekonomiky veřejného sektoru.
Analýza veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí a podpor‚ které nejsou v souladu s principem udržitelného rozvoje: Souhrnný přehled podpor státního rozpočtu, přehledy podpor v neprůmyslových resortech, přehledy dalších podpor. Výstup B - přehledy podpor
CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; BDO CS s.r.o., Praha
V materiálu je zpracován souhrnný přehled veřejných podpor, jejich stručný popis a zjednodušené vyjádření jejich možného vlivu na životní prostředí. Zemědělství. Vodní hospodářství. Lesní hospodářství. Státní fondy. Místní veřejné rozpočty. Daňové úlevy. Podpora podnikání. Další podpory.
Hodnocení celkového ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, Praha ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; Kántor, Tibor ; Kotíková, Eliška
Konkrétní příklady vyhodnocení obnovitelných zdrojů energie na základě dané metodiky pro posouzení přínosů obnovitelných zdrojů, která byla v rámci VaV 320/4/03 vyvinuta. Vyhodnocení bylo provedeno pro konkrétní oblast ČR - Jihočeský kraj.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Energie slunečního záření
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Způsoby využití energie slunečního záření. Současný stav využití energie slunečního záření. Potenciál využití energie slunečního záření. Technologie, termosolární a fotovoltaický systém. Zkušenostní křivky fotovoltaických článků. Návrh solárních systémů.

National Repository of Grey Literature : 33 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.