National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Techniques and security in cases of fraud of selected types of Electronic banking
Abu Dayeh, Christián ; Půlpánová, Stanislava (advisor) ; Šafařík, Miroslav (referee)
The main topic of the thesis are different methods of Electronic banking fraud and options of Electronic banking security. The history of Electronic banking and current legal regulations including definition of some ambigious terms are described in the first part. In this part there are also described means of remote access to Electronic banking, which also outlines present options of online communication with the bank. Analysis of different methods and practical forms of fraud of different kinds of Electronic banking are described in the next part. The fraud of payment cards and internet banking are those that are mostly specified. Various types of security and fraud prevention including solutions of problems that may arise are outlined in the last part. Responsibility for fraud is portrayed in the very last part of the thesis.
Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich internalizace
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Urban, Jan ; Šafařík, Miroslav ; Máca, Vojtěch ; Melichar, Jan ; Machálek, Pavel ; Klusák, Jaroslav ; Havránek, Miroslav ; Braun kohlová, Markéta ; Ščasný, Milan
Dílčí výstup 1: Aplikace metodiky ExtrnE v ČR: Odhad dopadů z výroby elektřiny a tepla (odhad efektů na lidské zdraví, odhad škod na budovách a materiálech způsobených znečištěním ovzduší v ČR, možnosti kvantifikace lesních ekosystémů a ztrát na zemědělské produkci v ČR a diskuse použití Hessenské metody a výsledky odhadu mezních nákladů škod způsobených změnou klimatu v důsledku emisí skleníkových plynů, diskuse a popis modelů pro odhad externalit v ČR). Aplikace metodiky ExterE: Případové studie (testování metodiky ExternE v rámci případových studií - energetika a doprava). Dílčí výstup 3: Horizontální úkoly (diskuse metody ExternE a diseminace výsledků, mezinárodní výzkumný tým ExternE, projekty a akce).
Výzkum a vývoj systémů využívajících obnovitelné zdroje energie a potenciál úspor energie pro bytové a rodinné domy: Vývoj stavebnictví a využívání OZE ve výstavbě
Eurosolar CZ ; Inter-projekt ; ŽDB - závod Viadrus ; UniServis Hašek ; Aton centrum ; POWER SERVICE ; Solar-Dynamics ; Společnost pro techniku prostředí ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Československá společnost pro sluneční energii, Praha ; Česká společnost pro větrnou energii, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie ; Tomeš, Petr ; Čimbura, Vlastislav ; Dubový, Jan ; Škarpa, Miroslav ; Havlíček, Michal ; Kramoliš, Petr ; Karásek, Dalibor ; Němeček, Josef ; Smrž, Milan ; Mizik, Josef ; Šafařík, Miroslav ; Tywoniak, Jan ; Pešat, Jan ; Hašek, Ilja ; Slejška, Antonín ; Šíma, Antonín ; Petříková, Vlasta ; Kutil, Antonín ; Novotný, Václav ; Židlický, Jiří ; Kottnauer, Antonín ; Peterka, Jaroslav ; Matuška, Tomáš ; Kuřina, Jiří ; Hošek, Jiří ; Sladký, Karel ; Váňa, Jaroslav ; Michalička, Ladislav ; Štekl, Josef ; Motlík, Jan
Rekapitulace řešení projektu v roce 2001 seznam autorů, kteří se na řešení projektu v roce 2001 podíleli. I. Část. Vývoj stavebnictví a využívání OZE ve výstavbě: Tepelně-technické vlastnosti obytných budov. Možnosti porovnání různých opatření k racionálnímu zacházení s energií v budově. Vývoj a trendy v bytové výstavbě. Popis projektu, cíle, plány a hlavní směry řešení úkolu.
Porovnání přístupů v oceňování vybraných částí přírody v ČR a Evropské unii s cílem sjednotit tento přístup
Český ekologický ústav, Praha ; Ptáček, Jan ; Šafařík, Miroslav ; Ščasný, Milan ; Kupka, Martin ; Kovář, Jaromír ; Sovová, Lenka ; Strejček, Jaromír ; Pokorný, Jan ; Vyskot, Ilja ; Černý, Karel ; Míchal, Igor ; Cudlín, Pavel ; Petříček, Václav ; Dejmal, Ivan ; Seják, Josef
Souhrnné vyhodnocení existujících metod oceňování přírody. Dostupné metody hodnocení přírody zahrnující jak peněžní tak nepeněžní metody. Pozornost studie je zaměřena na participativní postupy k odhalování hodnoty přírody. Využití metod mimotržního oceňování životního prostředí v zemích EU a v ČR. Specifikace úplného seznamu biotopů pro území ČR a bodové ohodnocení jejich ekologických charakteristik. Přístupy k peněžnímu vyjádření biotopů. Seznam bodových hodnot biotopů dle hesenské metodiky.
Systémový přístup ke snižování zatížení životního prostředí v souvislosti s výstavbou a provozem budov‚ s důrazem na stavebně-energetické souvislosti
EkoWATT, Praha ; Šafařík, Miroslav ; Truxa, Jan ; Srdečný, Karel ; Beranovský, Jiří ; Tywoniak, Jan ; Macholda, František
Cílem projektu je výběr optimálních opatření a doporučení pro snižování energetické a materiálové náročnosti společně se snižováním zátěže skleníkovými plyny ve stavebnictví (při výstavbě, rekonstrukcích, provozování a odstraňování staveb). Optimalizace postupů ve stavebnictví z hlediska dopadů na životní prostředí s důrazem na technologie, např. tzv. pasivních domů jak v nové výstavbě, tak zejména při rekonstrukcích. Cílem je prokázat, že energeticky optimalizovaná řešení, která přinášejí výrazné snížení zatížení životního prostředí, jsou investičně Ekonomicky) neutrální. Limitujícím faktorem většího rozšíření jsou pak záležitosti jiné než technické a ekonomické, ale spíše organizační a strategická.
Vývoj technologie zpracování obtížně využitelných organických odpadů při výrobě bioplynu a vývoj expertního systému na přípravu‚ kontrolu provozu a ověřování efektivnosti bioplynových stanic se zaměřením na výrobu bioplynu z trávy z trvalých travních ploch a kalů ČOV
CZ Biom - České sdružení pro biomasu, o.s., Praha ; Šafařík, Miroslav
Cílem projektu je navrhnout intenzifikaci postupů a technologií umožňujících energetické využití biologicky rozložitelných odpadů, doporučit postupy ke zkvalitnění nakládání s odpady a zajistit kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2007 byl vypracován přehled o tématice a současné situaci problematiky v Česku a ve světě. Byla provedena první sada pokusů s cukrovarskými řízky a kukuřičnou siláží. Byla vypracována metodika druhé sady pokusů a tyto byly dále dle navržené metodiky založeny. Součástí řešení je vyhotovení expertního systému na bioplyn. V rámci první etapy byl systém blíže definován. Byly specifikovány součásti expertního systému a navržena základní struktura.
Systémový přístup ke snižování zatížení životního prostředí v souvislosti s výstavbou a provozem budov‚ s důrazem na stavebně-energetické souvislosti
EkoWATT, Praha ; Knápek, Jaroslav ; Kabele, Karel ; Stuchlíková, Lucie ; Šašková, Dana ; Urbánková, Veronika ; Kalčev, Petr ; Staněk, Kamil ; Šafařík, Miroslav ; Truxa, Jan ; Srdečný, Karel ; Beranovský, Jiří ; Tywoniak, Jan ; Lupíšek, Antonín ; Hudcová, Lenka ; Macholda, František
Studie se zabývá energetickou a environmentální náročností staveb a možnostmi, jak ji ekonomicky efektivně snížit. Byly shromážděny a analyzovány údaje ze tří zdrojů: z průzkumu na stavebních úřadech, ze vzorku energetických auditů a z většího množství projektů reálných budov. byly vytvořeny modely budov, které hodnotí budovy jako celek. Do modelu byly zahrnuty potřeby energií na vytápění, ohřev vody a provoz elektrospotřebičů, odpovídající provozní náklady, potřebné reinvestice v průběhu sledované životnosti objektu a environmentální důsledky jeho provozu. Závěrečná zpráva podává celkový pohled na možnosti ovlivnění obvyklého způsobu navrhování staveb z hlediska všech účastníků tohoto procesu, a to v rámci technických, ekonomických a organizačních možností účastníků.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 ŠAFAŘÍK, Milan
11 ŠAFAŘÍK, Miroslav
3 Šafařík, Martin
5 Šafařík, Michal
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.