National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Studie projekčních parametrů revitalizace soustavy odstavených říčních ramen a propojujících vodních toků v areálu „Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem“
Šindlar, Miloslav
Studie obsahuje základní údaje charakterizující stavbu, přírodní a související charakteristiky zájmové lokality, urbanistické a architektonické řešení území, územně technické podmínky pro přípravu území, majetkoprávní vztahy, požadavky na zajištění budoucího provozu, vliv stavby na zaměstnanost, propočet nákladů, fotodokumentaci a tabulkové přílohy.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Problematika plavené dřevní hmoty (spláví) v CHKO Litovelské Pomoraví
Lohniský, Jaroslav ; Zapletal, Jan ; Šindlar, Miloslav
Ve studii jsou zpracovány výsledky terénního šetření, které proběhlo v roce 2003 na toku řeky Moravy v ř. km. 273,0 - 242,5. Mapování a klasifikace typů spláví byla řešena dle metodiky Abbe and Montgomery. Na jejím základě došlo k definování hlavních typů spláví v území včetně popisu vlivu na morfologii toku. Dále byl zjištěn diametrální rozdíl ve frekvenci výskytu a početností významných akumulací spláví mezi jednotlivými úseky roku. Jsou popsány a graficky zpracovány návrhy opatření řešící transport spláví v Litovelském Pomoraví, možnosti jeho využití v revitalizačních opatřeních, včetně využití vlivu spláví na chod splavenin. Navržená řešení a závěry výzkumu potvrzují vliv spláví na ekosystém toku a přilehlé nivy, které jsou platné pro všechny říční systémy. Výkresová část zahrnuje obecné charakteristiky a analýzy současného stavu a návrhové výkresy.
Zhodnocení stávajících návrhů a koncepce doplňujících variant pro řešení protipovodňové ochrany města Krnova a obcí v povodí Opavy systémem dílčích úprav využívání povodí Opavy a Opavice‚ které umožní minimalizaci retenčního prostoru plánované údolní nádrže Nové Heřmínovy
Šindlar, Miloslav
Zhodnocení stávajících návrhů a koncepce doplňujících variant pro řešení protipovodňové ochrany města Krnova a obcí v povodí Opavy systémem dílčích úprav využívání povodí Opavy a Opavice, které umožní minimalizaci retenčního prostoru plánované údolní nádrže Nové Heřmínovy. Součástí návrhu bude návrh postupu řešení jednotlivých opatření s okamžitými efekty a odborný odhad snížení nákladů proti variantě s velkou přehradní nádrží. Cílem studie je zadání pro podrobné rozpracování dokumentace alternativní varianty k současnému návrhu údolní nádrže Nové Heřmínovy tak, aby mohla být obhájena v odborných kruzích a použita pro osvětu veřejnosti.
Revitalizace Metuje v NPR Adršpašsko-teplické skály
Šindlar, Miloslav
Zhodnocení nulové varianty (současný stav), maximální varianty (úplné zpřírodnění) a návrh optimální varianty z hlediska všech zájmů v řešeném území. Cílem studie je zadání pro podrobné rozpracování navazujících stupňů projektové dokumentace jednotlivých řešených úseků. Obsah dokumentace: Zpracování analýzy problematiky z hlediska možnosti revitalizace toku Metuje v NPR Adršpach včetně levostranného přítoku, doporučení variant řešení, výběr optimální varianty, zakreslení charakteristických úseků do přehledné mapy, projednání s dotčenými subjekty, návrh řešení majetkoprávních vztahů, specifikace harmonogramu prací, návrh řešení v rámci PRŘS.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Hodnocení vlivu hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity periodicky průtočných ramen řeky Moravy v NPR Ramena řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
Ústav geoniky AV ČR, Brno ; Máčka, Zdeněk ; Šindlar, Miloslav ; Merta, Lukáš
Předkládaná práce si klade za cíl poskytnout základní poznatky o změnách biologické diverzity dvou periodicky průtočných ramen řeky Moravy (tzv. smuh) v CHKO Litovelské Pomoraví. Důraz je kladen na výskyt zvláště chráněných druhů lupenonohých korýšů Lepidurus apus a Siphonopanes grubii po provedených vodohospodářských úpravách obou smuh v letech 1995 - 1997. Vodohospodářské úpravy říčních ramen spočívaly v obnově jejich koryt a znovu napojení na hlavní tok Moravy. Studie se sestává ze tří částí, z nichž každá reprezentuje určitý úhel pohledu na provedené zásahy a hodnotí je z hlediska hydrobiologického, vodohospodářského a geomorfologického.
Studie procesu aktualizace‚ dopracování a zkvalitnění databáze krajinotvorných programů se zaměřením na realizovaná opatření a studie podporující stabilitu a obnovu hydroekosystémů‚ protipovodňovou a protierozní ochranu. Návrh rozšíření systému pro území České republiky
ŠINDLAR s.r.o, Býšť ; Pelíšek, Igor ; Zapletal, Jan ; Šindlar, Miloslav
Cílem studie je aktualizace, dopracování a zkvalitnění databáze krajinotvorných programů se zaměřením na realizovaná opatření a studie podporující stabilitu a obnovu hydroekosystémů, protipovodňovou a protierozní ochranu. Obsahuje přehled podkladů a pracovních nástrojů, popis použitého software, metodiku – základní cíle a okruhy, podrobný popis základních okruhů a dílčích témat rozdělený do částí: A. Teoretické podklady pro řídící proces, B. Www portál, GIS, relační databáze, C. Proces přípravy vzniku staveb, D. Proces realizace, hodnocení a zpětné vazby, E. Syntetizující výstupy.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.