National Repository of Grey Literature 137 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; AGRO-EKO, Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Petrášková, L ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin ; Holuša, Václav ; Pospíšilová, Eva ; Sýkora, Karel ; Sedláček, Miroslav ; Michalová, Marie
Současný stav v přípravě a diskusi o výhledovém nakládání s kaly a bioodpady v EU. Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR. Údaje o produkci a nakládání s kaly, produkce ostatních odpadů z ČOV v ČR. Charakteristika technického stavu kalového hospodářství v ČR. Prognóza vývoje následného využití/odstranění kalu z ČOV. Odhad investičních nákladů na kalové hospodářství s vazbou na nakládání s kalem podle zákona o odpadech. Nové trendy v nakládání s kaly. Dosahovaná kvalita kalů ve vztahu k limitům rizikových látek a platné legislativy.
Návrh technických požadavků a postupů při shromažďování zařízení před jejich následnou úpravou‚ která obsahují PCB nebo jsou jimi kontaminována
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Poláková, Kateřina
Hlavním záměrem projektu je splnění požadavků právních předpisů ČR a Směrnice Rady 96/95/ES v souladu s potřebami a možnostmi České republiky. Z tohoto pohledu je hlavním cílem řešení vypracování: 1. Návrhu technologického postupů pro dekontaminaci zařízení a návrhu technického předpisu pro shromažďování zařízení s obsahem PCB; 2. Přehledu nejlepších dostupných technologií pro shromažďování a dekontaminaci zařízení s obsahem PCB; 3. Posouzení aktuálního stavu výskytu neodstraněných PCB na území ČR ke konci roku 2003 jako podkladu pro časový harmonogram dekontaminace a odstranění zařízení s obsahem PCB. Výstupy z tohoto projektu budou sloužit jako podklady pro koncepční práce na regionální i celostátní úrovni. V roce 2003 jde zejména o zpracování Realizačního programu pro zajištění dekontaminace a odstranění zařízení s obsahem PCB.
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Jurová, Marie ; Černík, Bohumil
Přílohová část A obsahuje: Příloha 1: Ověření metodiky hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity (pneumatiky, elektronika a výpočetní technika). Příloha 2: Stanovení metodiky a základních ukazatelů pro hodnocení účinnosti recyklačních programů.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Úředník 2002 - veřejná správa v oboru OH
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Poláková, Kateřina
Řešení Modulu č. 1 - Úředník, řešitel (veřejná správa v odpadovém hospodářství) je zaměřeno na celkovou informační a rešeršní přípravu a následnou informační podporu projektu a na rozsáhlý dotazníkový výzkum informačních a vzdělávacích potřeb úředníka s rozhodovací pravomocí v odpadovém hospodářství. V roce 2003 bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření.
Strategie používání PVC výrobků‚ následné odstranění
BARKOV ČR, spol. s r.o. ; Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav chemie ochrany prostředí ; Ústav makromolekulární chemie AV ČR ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Kozáková, Bohdana
Použití metody LCA pro srovnání PVC výrobků a alternativních materiálů. Environmentální a zdravotní rizika způsobená výrobky z PVC. Systém sběru a fyzikální recyklace odpadu PVC podlahových krytin.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; DHV ČR‚ Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Suchánek, Zdeněk ; Poláková, Kateřina
Svazek Souhrnná dílčí zpráva o řešení projektu za rok 2002 obsahuje zprávu (MIZPP0079XQW), a přílohy, které jsou současně uložené jako samostatné svazky. Příloha č. 1: Zpráva o řešení modulu 1 za rok 2002 (Úředník 2002 - veřejná správa v oboru OH), (MIZPP0079XP1). Příloha č. 2: Zpráva o řešení modulu 2 za rok 2002 (Informační kampaň) (MIZPP0079XO6). Příloha č. 3: Zpráva o řešení modulu 3 za rok 2002 (Internetový portál INFO-ODPADY) (MIZPP0079XNB). Příloha č. 4: Zpráva o řešení modulu 4 za rok 2002 (Distanční vzdělávací kurz "Odpadář") (MIZPP0079XLL). Příloha č. 5: Zpráva o řešení modulu Plus za rok 2002 (Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu) (MIZPP0079XMG). Příloha č. 6: Zápis z jednání 1. KD.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Havránková, Věra ; Sirotková, Dagmar ; Peňázová, Milena ; Kotrčová, Jaroslava
Zpráva obsahuje studie: 1. Alternativní využití vytříděných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty). 2. Zásady principů udržitelného rozvoje. 3. Podpory podnikání a další zvýhodněné finanční zdroje využitelné pro rozvoj oboru odpadové hospodářství.
Využití stavebních a demoličních odpadů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Svoboda, Karel
Studie obsahuje rozpracování návrhů: - jednotného systému posuzování jakosti recyklátů, - optimálního podílu recyklace z celkově vyprodukovaného stavebního a demoličního odpadu, - posuzování materiálového využití stavebního odpadu vzniklého při zřícení a demolicích budov po záplavách a povodních. Dále se zabývá identifikací technologických postupů pro recyklaci a nakládání se stavebními a demoličními odpady. Popisuje současný stav technologických a kapacitních možností využívání stavebních a demoličních odpadů v ČR (produkce stavebních odpadů, recyklace stavebních odpadů a příklady použití recyklovaných stavebních materiálů).
Recyklační programy
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Beneš, David ; Jirkovská, Veronika ; Hrabina, David ; Jurová, Marie ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Souhrnná zpráva o výsledcích projektu v roce 2004: v roce 2004 byl zpracován návrh zásad designu pro recyklaci - popis životního cyklu vybraných komodit. Byl proveden sběr dat pro hodnocení recyklačních programů dle stanovené metodiky, navržen systém sledování informací o toku odpadů u vybraných komodit, dále byly navrženy optimální recyklační programy, naplňována databáze recyklačních technologií, provedeny prognózy vývoje vybraných komodit (elektrická a elektronická zařízení, textilní podlahové krytiny). Byly hodnoceny charakteristiky materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity (automobil).

National Repository of Grey Literature : 137 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.