National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Jurová, Marie ; Černík, Bohumil
Přílohová část A obsahuje: Příloha 1: Ověření metodiky hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity (pneumatiky, elektronika a výpočetní technika). Příloha 2: Stanovení metodiky a základních ukazatelů pro hodnocení účinnosti recyklačních programů.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu
EKO-KOM, Praha ; ENZO, Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Havránková, Věra ; Kotrčová, Jaroslava ; Matějíček, Luboš ; Černík, Bohumil ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Předběžné výsledky projektu: 1. Dílčí projekt Stanovení skladby TKO - ve 4 vybraných lokalitách jsou pravidelně měsíčně odebírány vzorky a prováděny analýzy podle schválených metodik. 2. Dílčí projekt Analýza systémů sběru a třídění odpadů - byl proveden návrh kritérií na hodnocení systémů a návrh metody na objektivní hodnocení systémů. Pro potřebu úkolu byl sestaven dotazník sloužící ke sběru dat o nakládání s TKO v obcích a městech. Pro vyhodnocení dotazníků byl zpracován software. Byl proveden průzkum veřejného mínění. 3. Dílčí projekt Ekologické hodnocení druhotných surovin - byly specifikovány jednotlivé druhy surovin z hlediska ekologického hodnocení (inventarizační analýza) a byla zahájena spolupráce se zpracovatelským průmyslem. 4. Dílčí projekt Matematický optimalizační model - byla zpřesněna infrastruktura modelu a bylo provedeno odladění základního programového modulu pro optimalizaci svozu odpadu pro oblast Benešov. 5. Dílčí projekt Komunikační strategie - publikace projektu a jeho prozatímních výsledků.
Recyklační programy
EKO-KOM, Praha ; Fakulta podnikatelská VUT, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha
Část 1 zprávy obsahuje kapitoly 1 až 5. Metodika popisu a hodnocení logistické spirály životnosti vybraných komodit a návrh metodiky pro hodnocení materiálových toků. Návrh ukazatelů k hodnocení recyklačních programů. Specifikace užívaných prognostických metod. Portfolio recyklačních programů (automobily, pneumatiky, textilie, elektronika - výpočetní technika, chladničky z domácností).
Výzkum možností zvýšené recyklace papíru‚ plastů‚ skla a neželezných kovů s ohledem na legislativu EU
EKO-KOM, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Vrbová, Martina ; Kotoulová, Zdenka ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Benešová, Libuše
Cílem projektu bylo stanovit podíly materiálové recyklace a dalších možností využití vybraných komodit odpadů - papíru, plastů, skla, neželezných a železných kovů, příp. dalších komodit, analyzovat stávající možnosti zpracování odpadů pro každou komoditu a navrhnout potřebné kapacity pro úpravu a zpracování na území ČR. V roce 2003 byla zpracována podrobná literární rešerše, současný stav nakládání s jednotlivými komoditami - technická vybavenost území, byly popsány nástroje a vlivové faktory a zpracována analýza stávajících a připravovaných právních norem ČR a EU.
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Kotoulová, Zdenka ; Durdil, Josef
Přílohová část C obsahuje: Příloha 5: Hodnocení charakteristik materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity (vozidla s ukončenou životností). Příloha 6: Metodika prognózování vybraných komodit (vozidla s ukončenou životností)
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Matematický model
EKO-KOM, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Bielan, Petr ; Balner, Petr
Předložený model vznikl jako nástroj pro zpřístupnění a propojení výsledků jednotlivých zpracovaných podprojektů VaV s možností jejich využití při navrhování a hodnocení systémů nakládání s komunálními odpady. Model pracuje na úrovni svozových oblastí, která si musí uživatel sám nadefinovat. Většina výpočtů probíhá na úrovni svozové oblasti, avšak primární výpočty, jako je produkce a skladba odpadu a výpočty dopravních vzdáleností probíhají na úrovni jednotlivých obcí přiřazených do svozových oblastí. Model byl prověřen na dvou svozových oblastech, a to v oblasti, kde převažovala vesnická zástavba (svozová oblast Studénka) a v Ostravě.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Hodnocení systémů sběru TKO
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Křečková, Kateřina ; Vrbová, Martina
Stav systémů tříděného sběru komunálních odpadů v ČR: Obecné předpoklady pro tříděný sběr komunálních odpadů; Vymezení druhů odpadů z komunálního odpadu; Vymezení základních typů systémů sběru odpadů; Charakteristika systémů sběru a třídění vybraných složek komunálních odpadů. Metoda pro hodnocení systémů v ČR.
Intenzifikace sběru‚ dopravy a třídění komunálního odpadu: Matematický model
EKO-KOM, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha ; Bielan, Petr ; Balner, Petr
Matematický model na optimalizaci nakládání s komunálními odpady: Analýza modelového řešení. Vymezení působnosti modelu. Uživatelé modelu. Vstupy modelu. Definování výstupů modelu. Blokové analýzy a způsoby jednotlivých výpočtů.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.