Charles University Faculties (theses)

Latest additions:
2021-11-28
01:00

Detailed record
2021-11-28
01:00
Rozvoj myšlení a řeči jako oblast čtenářské pregramotnosti
Němcová, Nikola ; Ronková, Jolana (vedoucí práce) ; Laufková, Veronika (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku rozvoje myšlení a řeči jako oblasti čtenářské pregramotnosti u dětí předškolního věku. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce je věnována problematice čtenářské pregramotnosti, rozvoji myšlení a řeči jako oblasti čtenářské pregramotnosti, upozorňuje na riziko vzniku specifických vývojových poruch učení a pojednává o působení předškolní instituce na dítě. Na základě těchto poznatků je sestavena část empirická. Cílem empirické části je zmapování úrovně čtenářské pregramotnosti u dětí ve věku 5 - 6 let v Humpolci. Specificky výzkumné otázky zjišťují erudovanost učitelek mateřských škol v čtenářské pregramotnosti, dále jak učitelky rozvíjí tuto pregramotnost a je navržena testová baterie pro následné zjištění úrovně čtenářské pregramotnosti u dětí. V empirické části diplomové práce jsou kombinovány dvě metody získávání dat, dotazníkové šetření a pozorování dětí během plnění úkolů v testové baterii. Prokázala se poměrně dobrá úroveň čtenářské pregramotnosti u dětí ve věku 5 - 6 let, ovšem s velkými individuálními rozdíly mezi dětmi. KLÍČOVÁ SLOVA dítě předškolního věku, čtenářská pregramotnost, myšlení, řeč, slovní zásoba, paměť, pozornost

Detailed record
2021-11-28
01:00
Developing Critical Literacy: Postcolonial Literature in English Lessons at Upper Secondary Schools
Helebrant, Šárka ; Mikuláš, Martin (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohuslav (oponent)
Cílem této diplomové práce je představit využití postkoloniální literatury v rámci rozvoje kritické gramotnosti v hodinách anglického jazyka na středních školách, a zároveň zvýšení povědomí o problematice bývalých kolonií, především Jižní Afriky. Teoretická část práce se zaměřuje na současnou podobu metodologie výuky literatury, strategie čtení a kritické gramotnosti, včetně jejího vývoje a hodnocení. Teoretická část práce zároveň ustanovuje základy pro praktickou část, která se skládá z kvalitativního výzkumu, a zahrnuje vstupní test, vlastní výzkum, průběžnou reflexi a sebereflexi učitele a žáků, a závěrečný test. Výzkum naznačuje, že je na kritickou gramotnost pohlíženo rozdílně, s ohledem na různé odborníky a další související obory. Výzkum dále ukazuje, že hodnocení kritické gramotnosti je postaveno především na domněnkách specialistů, kteří se o téma kritické gramotnosti zajímají, a proto v současné době nejsou k dispozici žádné standardizované testy, které by kritickou gramotnost měřily. V neposlední řadě výzkum ukázal, že se využití postkoloniální literatury zdá být optimálním zdrojem pro zvyšování kritické gramotnosti studentů, protože obě oblasti zahrnují stejná témata. Tato práce prokazuje, že využití postkoloniální literatury a vhodných učebních strategií vede ke zvýšení kritické...

Detailed record
2021-11-28
01:00
Childhood trauma and its aftermath in Anne Enright's The Gathering and Trezza Azzopardi's The Hiding Place
Hudáková, Kateřina ; Chalupský, Petr (vedoucí práce) ; Ženíšek, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá trauma, jeho historický vývoj, prožívání a symptomy. Teoretická část klade zvláštní důraz na posttraumatickou stresovou poruchu a její klasifikaci a diagnostiku, aby čtenáři měli rozsáhlé znalosti o traumatu. Jsou seznámeni také s typickými následky traumatu. Praktická část poukazuje na trauma z dětství hlavních protagonistů The Gathering a The Hiding Place od autorek Anne Enright a Trezza Azzopardi. Míním se ptát, co se těmto postavám stalo, místo, abych se zaměřovala na to, co je s nimi špatně. Cíle je vidět danou osobu, která stojí za svým chováním. Mnoho studií poukazuje na rostoucí problémy z hlediska duševního zdraví dětí a dospívajících, které jsou spojeny s raným dětským traumatem. Mým cílem v tom, co následuje, je zvážit, zda je možné napravit újmu na traumatu z dětství, nebo zda traumata z dětství přetrvávají až do stáří. KLÍČOVÁ SLOVA Trauma v dětství; post-traumatická stresová porucha; trauma fikce; Enright; Azzopardi; Shledání; The Hiding Place1 1 Tento román nebyl, v březnu roku 2020, přeložen do českého jazyka

Detailed record
2021-11-28
01:00
Význam asistenta pedagoga na 1. stupni základní školy
Kuchařová, Monika ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Cílem diplomové práce je vyzdvihnout význam asistenta pedagoga z hlediska přínosu ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků se SVP na primárním stupni vzdělávání. Teoretická část práce se opírá o problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Reflektuje současný trend vzdělávání, který se opírá o jednotná práva všech na vzdělání a to zejména v případě odlišnosti ať už zdravotní nebo sociální, popisuje inkluzivní přístupy ve vzdělávání. Inkluze se opírá o kooperaci vybraných činitelů - žáka, vedení školy, pedagogů, asistentů pedagoga, zákonných zástupců a zástupců poradenských zařízení, proto se teoretická část dotýká i uvedené problematiky. Dále obsahuje charakteristiku žáků se SVP a sumarizuje zdravotní postižení, sociální a zdravotní znevýhodnění, která opravňují žakovi přidělení asistenta pedagoga ve výuce. Asistenta pedagoga přibližuje z profesního hlediska - výklad profese, potřebné vzdělání k výkonu profese, historický vývoj z hlediska výskytu této profese při výuce a současně i zachycení vývoje významu této role. V praktické části byl proveden kvantitativní výzkum realizovaný formou online dotazníků. Cílem bylo potvrdit nebo vyvrátit dvě hypotézy. První z nich byla, že role asistenta pedagoga je v procesu vzdělávání přínosná pro žáky se SVP. Následně mělo dojít na základě konkrétního...

Detailed record
2021-11-28
01:00
Pojetí úspěšného žáka učitelem na 1. stupni ZŠ ve společném vzdělávání
Šlégrová, Linda ; Hejlová, Helena (vedoucí práce) ; Pěnička, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou pojetí úspěšného žáka učitelem na 1. stupni ZŠ ve společném vzdělávání. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou objasněna možná teoretická východiska, která se vztahují k dané problematice. K zodpovězení výzkumných otázek bylo použito kvalitativního výzkumu prostřednictvím rozhovorů s menší skupinou respondentů. Respondenty byli učitelé 1. stupně jedné základní školy. Učitelé byli rozděleni do svou skupin podle doby jejich praxe v oboru. Výzkum byl doplněn o sebereflexi vývoje výzkumníkova pojetí úspěšného žáka. V závěru byly zodpovězeny výzkumné otázky. Bylo zjištěno, jak učitelé 1. stupně pojímají úspěšného žáka a jak silný vliv má na toto pojetí prostředí dané školy. Klíčová slova žák mladšího školního věku, učitel, školní úspěšnost, školní neúspěšnost, společné vzdělávání, inkluze

Detailed record
2021-11-28
01:00
Christian education in pre-primary education in the Kingdom of Spain
Ďorďovičová, Mariana ; Loudová Stralczynská, Barbora (vedoucí práce) ; Uhlířová, Jana (oponent)
Cieľom tejto diplomovej práce bolo skúmať, akú pozíciu má kresťanská výchova v predškolskom vzdelávaní v Španielsku a ako sa uplatňuje v praxi predškolských zariadení. Teoretická časť približuje pohľad na španielsky vzdelávací systém, vzdelávanie náboženstva v európskom kontexte, vzdelávaciu legislatívu s dôrazom na náboženstvo a jeho prepojenie so štátom, špecifiká vo výučbe náboženstva a učiteľské kvalifikačné požiadavky. Praktická časť mala za cieľ preložiť a obsahovo zanalyzovať Kurikulum pre náboženskú oblasť a katolícku morálku v predškolskom vzdelávaní. Jeho analýzou bolo zistené, že vyučovanie náboženstva predstavuje jedinečný spôsob, ako prirodzene prepojiť niekoľko odlišných vzdelávacích oblastí. Druhá časť výskumu pozostávala z prípadových štúdií štyroch predškolských zariadení, a to dvoch katolíckych a dvoch verejných, v ktorých sú analyzované a porovnávané charakteristiky navštívených škôl, zápisy z hospitácií na vyučovacích hodinách katolíckeho náboženstva a tri používané učebné materiály. Medzi navštívenými katolíckymi a verejnými školami boli pozorovateľné podobnosti i rozdiely, napríklad v spôsobe prezentácie školy alebo v pomere počtu žiakov na hodinách Náboženstva k predmetu Hodnoty. Pri hospitáciách hodín náboženstva sa skúmalo, ako sa skutočne kresťanská výchova realizuje a či...

Detailed record
2021-11-28
01:00
Dynamics and variability of induced transgene silencing in tobacco cell line BY-2
Čermák, Vojtěch ; Fischer, Lukáš (vedoucí práce) ; Pečinka, Aleš (oponent) ; Lafon Placette, Clément (oponent)
RNA interference (RNAi) je důležitým mechanismem regulace genové exprese u rostlin. RNAi u rostlin je spouštěna přítomností dvouvláknové RNA (dsRNA), která je následně zpracována na malé RNA (sRNA) o délce 21-24 nt. Malé RNA po navázání na protein Argonaut (AGO) jsou schopné rozeznat cílovou molekulu na základě sekvenční komplementarity. Pokud je cílem mRNA, může ji AGO rozštěpit, nebo může blokovat translaci, což vede k posttranskripčnímu umlčení (PTGS). Pokud je cílem DNA, tak může navodit její metylaci, což vede k transkripčnímu umlčení (TGS), pokud dojde k metylaci v promotoru. Jednotlivé komponenty RNAi jsou celkem dobře popsány, ale méně je známo o vlivu odlišných typů dsRNA prekursorů na dynamiku RNAi. Ke studiu těchto aspektů RNAi jsme využili tabákovou buněčnou linii BY-2 s reportérovým genem pro GFP cíleným silencery s inducibilní expresí. Fungování silencerů bylo založeno na třech základních způsobech tvorby dsRNA: transkripcí antisense GFP (AS), GFP bez terminátoru (UT) a GFP v invertované repetici (IR). Tyto tři silencery spouštěly PTGS, čtvrtý silencer byla IR cílící na CaMV 35S promotor a spouštějící TGS. To nám umožnilo studovat RNAi od její iniciace, přes plné umlčení až po obnovení exprese při vysazení induktoru - vše relativně snadno analyzovatelné díky vysoce homogennímu...

Detailed record
2021-11-28
01:00
Vnímaná kvalita života u studentů vysoké školy
Havlová, Aneta ; Voňková, Hana (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou kvality života, konkrétně jejím subjektivním hodnocením z pohledu vysokoškolských studentů. Cílem práce je zjistit, jak hodnotí kvalitu života studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výzkum byl realizován pomocí metody SEIQoL a jako doplňková metoda byl zvolen polostrukturovaný rozhovor. Výběr respondentů byl záměrný, v tomto případě studenti bakalářského studia pedagogické fakulty, obor Výchova ke zdraví. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce se věnuje především kvalitě života, štěstí a well-beingu. Dále je v práci popsán životní styl a období mladé dospělosti a jeho charakteristiky. Empirická část je věnována samotnému výzkumu. Výsledná data ukazují, že studenti hodnotí svůj život kladně. Průměrný index kvality života u těchto studentů je 72,8 % a hodnocení celkové životní spokojenosti je průměrně 72,6 %. Z následných rozhovorů jsem zjistila, jaké životní cíle jsou pro respondenty významné. Nejvýznamnější cíl je pro respondenty zdraví a zdravý životní styl. Tuto oblast uvedli všichni respondenti. Průměrná spokojenost s tímto cílem je 69 %. Co se týká faktorů, které ovlivnily kladné hodnocení této oblasti, studenti uváděli nejčastěji pohyb, zdravou stravu a duševní pohodu. Druhá nejčastější oblast je pro...

Detailed record
2021-11-28
01:00
Právní úprava ochrany ovzduší před znečišťováním z mobilních zdrojů
Inquort, Vít ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Mobilní zdroje, tedy pohyblivá či přenosná zařízení vybavená spalovacím motorem, jsou významným přispěvatelem ke znečištění ovzduší a právní úprava ochrany před znečišťováním ovzduší z těchto zdrojů je důležitou součástí práva životního prostředí. Tato oblast práva se v současné době velice rychle vyvíjí a proměňuje, neboť je úzce provázána s řadou aktuálních témat, zejména změnou klimatu. Otázkou, kterou si předložená diplomová práce klade, je, jaká je současná úroveň ochrany ovzduší před znečišťováním z mobilních zdrojů v České republice, zda je dostačující, a jaký je její možný vývoj do budoucna. Práce proto obsahuje komplexní analýzu současné právní úpravy se zohledněním nejrůznějších přístupů, kterými se právo snaží mobilní zdroje a jejich provozování regulovat a zahrnuje témata jako jsou uvádění mobilních zdrojů na trh, regulace jejich provozování, stanovení požadavků na kvalitu paliv, dále se zabývá právní úpravou alternativních zdrojů energie pro pohon mobilních zdrojů a v neposlední řadě také nástroji ochrany ovzduší, které cílí na zachování či zlepšení kvality ovzduší na určitém území ve vztahu k mobilním zdrojům. S ohledem na to, že významná část současné právní úpravy v České republice vychází z mezinárodního, a zejména potom z unijního práva, jsou kromě relevantních právních předpisů...

Detailed record