Charles University Faculties (theses)

Latest additions:
2021-04-11
00:01
Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu
Zahradník, Petr ; Kolář, Pavel (vedoucí práce) ; Janura, Miroslav (oponent)
SOUHRN Femoroacetabulární impingement syndrom (FAI) je porucha kyčelního kloubu, ke kterému dochází nejčastěji následkem opakovaného přetěžování kloubu v kombinaci s neideální orientací artikulujících ploch, které tedy nerespektují biomechanicky ideální postavení kloubu. V současné době řada odborníků považuje FAI jako významný faktor přispívající k degeneraci kyčelního kloubu s následným rozvojem koxartrózy. V našem výzkumu jsme hodnotili, jakým způsobem se FAI promítá do běžné chůze. Jako objektivizační metodu jsme k tomu využili 3D kinematickou analýzu pohybu. Cíl práce: Cílem práce bylo objektivizovat změny základních parametrů chůze, pohybů kloubů dolních končetin a pohybů pánve v běžné chůzi u osob s FAI pomocí 3D kinematické analýzy a výsledky porovnat se skupinou zdravých osob. Soubor: Do výzkumu bylo vybráno 21 pacientů (7 žen, 14 mužů), u kterých byl klinickým vyšetřením a pomocí RTG potvrzen FAI. Kontrolní skupinu tvořilo 18 zdravých probandů (8 žen, 10 mužů), u kterých byla vyloučena patomorfologie kyčelního kloubu pomocí MRI. Metody: Všichni probandi absolvovali vyšetření chůze pomocí 3D kinematické analýzy pohybu systémem Qaulisys. Data byla zpracována softwary Qualisys Track Manager a Visual3D. Předmětem zkoumání byly základní parametry chůze, pohyby v hlezenním a kolenním kloubu v sagitální...

Detailed record
2021-04-11
00:01
Wnt/beta-catenin and mTOR signaling in regulation of T-cell phenotype and cytotoxic activity for adoptive cellular immunotherapy of cancer
Stakheev, Dmitry ; Smrž, Daniel (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent) ; Říhová, Blanka (oponent)
(CZ) Adoptivní buněčná imunoterapie (ACI; z angl. Adoptive Cellular Immunotherapy), která je založená na ex vivo přípravě T buněk, je moderní léčebnou metodou nádorových onemocnění. Ex vivo příprava T buněk s vysokým terapeutickým potenciálem není však doposud úspěšně zvládnuta. Wnt/β-cateninová a mTOR signalizace ovlivňují jak nádorové, tak i imunitní buňky. Modulace těchto signalizačních drah může být tudíž slibnou cestou k přípravě T buněk s vyšší terapeutickou účinností. Cílem projektu bylo zjistit, jak zásah do Wnt/β-cateninové a mTOR signalizace může zlepšit ex vivo přípravu T buněk s požadovaným a ustáleným fenotypem, který by byl vhodný pro protinádorovou ACI. V první části studie jsme se zaměřili na inhibici Wnt/β-cateninové signální dráhy pomocí molekuly XAV939 a vliv této inhibice na eliminaci nádorových buněk pomocí lymfocytů pacinetů s lokalizovaným biochemickým rekurentním nádorem prostaty (BRPCa; z angl. localized biochemically recurrent prostate cancer). Zjistili jsme, že ošetření lymphocytů BRPCa pacientů 5µM XAV939 urychlilo eliminaci LNCaP a PC3 nádorových buněk během následné kokultivace. Nicméně během opakované kokultivace s čerstvými LNCaP a PC3 nádorovými buňkami ošetřené lymphocyty již nebyly nádorové buňky schopny dále eliminovat. K eliminaci však došlo, pokud byly...

Detailed record
2021-04-11
00:01
Three Essays on Corporate Financial Misconduct and Market Reactions
de Batz de Trenquelléon, Laure ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Havránek, Tomáš (oponent) ; Brůna, Karel (oponent) ; Karpoff, Jonathan M. (oponent)
Chapter 1 Summary of the Dissertation "We are in the golden age of fraud." Jim Chanos, Kynikos Associates, Financial Times 24/07/2020. Beyond the speculations about the consecutive waves of Covid, 2020 will be reminded for one of the most notorious failures of a listed firm, due to a massive accounting fraud: the German payment fintech Wirecard. The firm, with 30 subsidiaries in 26 countries, joined the prestigious DAX index just two years before. The spillovers of the billion-euro fraud range from the arrest of top managers to suspicion of auditors, politicians, and regulatory authorities (BaFin, European Commission, and ESMA), as suggested the Financial Times headline "Why was Frankfurt so blind for so long?"1 Such a failure serves as a reminder of the relevance of financial markets regulation, oversight, and enforcement, in order to protect investors and to encourage compliance with regulations. Research on the relationship between the publication of financial misconducts and financial performance for corporates has continuously grown, as illustrated by the recent in- depth literature reviews undergone by Amiram et al. (2018) and Liu and Yawson (2020). It is fueling regulatory debates on how to enforce more efficiently financial regulations. Some specificities of white-collar crimes must be accounted for...

Detailed record
2021-04-11
00:01
Nejvýhodnější daňové ráje pro sportovce a vlastníky sportovních klubů
Šebák, Marek ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Nejvýhodnější daňové ráje pro sportovce a vlastníky sportovních klubů Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo určit nejvýhodnější daňové ráje pro sportovce jakožto fyzické osoby a nejvíce vyhovující offshorové oblasti pro majitele fotbalových klubů představující osoby právnické, a zároveň reprezentující kategorii sportovních klubů. Ke každé kategorii budou určeny tři nejvýhodnější daňové ráje, které budou plně odpovídat ideálním daňovým rájům, které by sportovci a firmy mohli legálně využívat. Metody: V naší práci jsme použili metodu analýzy dokumentů z tištěné literatury a elektronických zdrojů, díky kterým jsme zprostředkovaly důležité informace jak v teoretické, tak praktické části. K určení stěženích kritérií pro výběr nejvýhodnějších daňových rájů jsme použili vícekriteriální analýzu, kdy dominantní variantou bylo nulové zdanění daňových subjektů. K finálnímu sestavení žebříčku jsme použili nominální informace ze tří studií zabývajících se daňovými ráji. Výsledky: Zjistili jsme, že nejvýhodnějšími daňovými ráji pro sportovce jsou Kajmanské ostrovy, Bahamy a Monako. Všechny tyto země mají nulové zdanění příjmů fyzických osob a zároveň splňují další kritéria. Pro firmy, vlastnící fotbalové kluby, jsou nejvýhodnější z daňového hlediska Britské Panenské ostrovy, Bermudy a Spojené Arabské...

Detailed record
2021-04-11
00:01
Posouzení vhodnosti TD testu pro stanovení perzistence či tolerance u klinických izolátů Staphylococcus aureus
Kotková, Hana ; Lichá, Irena (vedoucí práce) ; Fišer, Radovan (oponent)
Perzistence představuje schopnost bakterií přežít působení antibiotik, i když bakterie nekódují geny rezistence. Jedná se o velice komplexní proces, který je pravděpodobně důsledkem omezení fyziologických dějů u dané subpopulace bakterií. Cílem této práce bylo ověřit vhodnost nově vyvinutého testu "Tolerance Disk test" (TD testu, Gefen et al. 2017) k detekci perzistentní nebo tolerantní subpopulace bakteriálních buněk u klinických izolátů Staphylococcus aureus. TD test jsme provedli u tohoto druhu bakterie, která je významným podmíněně patogenním organismem člověka, a jeho výsledky jsme porovnali s výsledky křivek hynutí. Zjistili jsme, že i v tomto případě lze semikvantitativně sledovat schopnost perzistovat a tento test tedy považujeme za vhodný pro zavedení do klinické praxe. Kromě toho navrhujeme, že by TD test mohl umožnit rozlišení perzistentní a tolerantní subpopulace. Klíčová slova: Staphylococcus aureus, perzistence, antibiotika, tolerance

Detailed record
2021-04-11
00:01
Informelní projevy v díle vybraných českých umělkyň
Vašíčková, Tereza ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Vymazalová, Marie (oponent)
Bakalářská práce je zpracována jako studie, jež se zaměřuje na tvorbu vybraných umělkyň v stylovém médiu českého informelu. V úvodní kapitole je exponován český informel jednak ve vývojových souvislostech, jednak v kontextu uměleckém, kulturním a kulturně politickém. Jsou stanoveny jeho charakteristiky a připraven rámec pro jádro práce, v němž je informel uveden do souvislosti s výrazným prosazováním žen-umělkyň v daném období. V následující kapitole je formou stručných medailonů představeno sedm vybraných výtvarnic. Srovnávací analýza jejich informelních projevů je shrnuta v závěrečné kapitole v typologii pojetí informelu, jež se v díle zvolených umělkyň projevují, a studie se snaží argumentovaně odpovědět na otázky, proč se informelu věnovaly právě vybrané umělkyně. Klíčová slova informel, umělkyně, umění 20. století, Zorka Ságlová, Ludmila Padrtová, Pavla Mautnerová, Eva Janošková, Dana Puchnarová, Emila Medková, Eva Kmentová

Detailed record
2021-04-11
00:01
Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018
Svobodová, Markéta ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018 Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je na základě výzkumu vývoje spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem poskytnout konkrétní doporučení pro zlepšení vzájemné součinnosti mezi těmito stranami. Výzkum se zaměří na spolupráci ČOV a dobrovolníků v rámci olympijských parků Rio - Lipno 2016 a PyeongChang 2018. Metody: Výzkum byl proveden pomocí kvalitativní a kvantitativní metody. Pro kvalitu získaných dat byl realizován rozhovor s hlavním koordinátorem dobrovolníků Tomášem Mirovským a zúčastněné pozorování v přirozeném prostředí. Této sportovní události se autorka účastnila jako dobrovolník. Působila jako účastník pozorovatel, tzv. rovnoprávný člen skupiny, který informuje spolupracovníky o své pravé totožnosti. Kvantitativní metoda byla realizována prostřednictvím písemných a elektronických dotazníků. Výsledky: Z výsledku výzkumu vyplynulo, že vývoj spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem se v roce 2018 zlepšil. Pomocí výzkumu byly odhaleny nedostatky ČOV zejména v oblasti organizace, nedostatečné informovanosti a aroganci některých placených členů ve vyšších postech. V případě, že ČOV nebude věnovat pozornost kvalitní péči dobrovolníkům a zajištění jejich potřeb, může se...

Detailed record
2021-04-11
00:01
Roztroušená skleróza: Klinické a paraklinické markery pro sledování aktivity nemoci.
Srpová, Barbora ; Horáková, Dana (vedoucí práce) ; Taláb, Radomír (oponent) ; Bartoš, Aleš (oponent)
Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní, neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému. V současnosti máme pouze omezené markery vypovídající o aktivitě onemocnění a schopné predikovat budoucí průběh nemoci u pacientů s RS. Tato práce se zabývá dvěma potenciálními markery. Prvním z nich je řeč, jejíž parametry jsme hodnotili v kohortě o 141 pacientech a 70 zdravých kontrol. Pomocí akustické analýzy jsme prokázali přítomnost řečových abnormalit již u pacientů s minimálním neurologickým postižením (EDSS<2) a korelaci těchto odchylek s regionální i celkovou mozkovou atrofií. Hlavní část práce je věnována lehkým řetězcům neurofilament (NfL), především jejich sérovým hladinám (sNfL) jakožto v současnosti nejslibnějšího markeru nejen pro sledování aktivity onemocnění, ale také zhodnocení efektu terapie a predikce průběhu nemoci. Cílem bylo objasnit význam tohoto parametru a jeho možné uplatnění v běžné klinické praxi. V kohortě 172 nově diagnostikovaných pacientů byly stanoveny sérové a likvorové hladiny NfL společně s klinickým vyšetřením a magnetickou rezonancí mozku. Nejdůležitějšími závěry naší práce byly průkaz NfL jako markeru probíhajícího zánětu CNS (zánětlivé neurodegenerace), potažmo aktivity nemoci, a zároveň jako prediktivního markeru budoucí mozkové atrofie. Dále jsme se...

Detailed record
2021-04-11
00:01
Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence
Pokorný, Petr
ráce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje popis postavení německého jazyka v současném vzdělávacím systému České republiky, následuje přiblížení základních meto výuky německého jazyka relevantních pro zvolené téma a rovněž specifikace vybraných psychologických problémů souvisejících s využitím hudby v cizojazyčné výuce. Předmětem praktické části je výzkumné šetření mezi žáky a učitel škol a na školách středních. Cílem výzkumného šetření je zjistit a popsat současnou situaci využití písní v hodinách německého jazyka a odhalit, kdy a proč dochází k využívání písní hodinách němčiny jako cizího jazyka. Na základě zjištěných dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů byl po konzultaci s vytvořen soubor pracovních a metodických listů pro úrovně A1, A2 a B1 dle SERR, ve kterých jsou prezentovány různorodé způsoby práce s hodinách německého jazyka. Ty mohou pomoci jako metodická opora a příklady dobré praxe učitelům německého jazyka častějšímu využívání písní ve výuce německého jazyka.

Detailed record
2021-04-11
00:01
"Soustroví Carpathia" - Vhled do současného uvažování o prostoru periferie
Křižková, Aneta ; Činátlová, Blanka (vedoucí práce) ; Hrdlička, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá vybraným dílem současných autorů středoevropského prostoru, které se váže ke krajině Zakarpatské Ukrajiny. Výchozím předpokladem k interpretaci textu je periferní charakter prostoru, nostalgie a vzpomínky na místo, které už není, fascinace exotikou a kombinace idealizování a sarkastického odsuzování daného areálu z pozice vypravěče sužovaného hraniční identitou. Analyzovanými díly jsou beletristické texty Carpathia Maroše Krajňaka, Přijde mordor a sežere nás aneb Tajná historie Slovanů Ziemowita Szczereka a Jinací Tarase Prochaska. Primárně se práce věnuje topografii (krajině s mytickými a dystopickými charakteristikami) a vztahu vypravěče k prostoru, identitě, kolektivní paměti. Uvažování o prostoru a jeho narativní potenciál je experimentálně vsazen do postkoloniálního rámce, práce se snaží postihnout i rezonanci materiálu v jiné kultuře (tzn. v česko-slovensko-polském prostředí). Klíčová slova středoevropská literatura, kulturní kontext, periferie, postkolonialismus, identita, krajina, Zakarpatská Ukrajina

Detailed record