Charles University Faculties (theses)

Latest additions:
2020-04-01
19:10
Darování pro případ smrti
Drachovský, Ondřej ; Frinta, Ondřej (oponent)
Darování pro případ smrti Abstrakt Dědické právo, do jehož širšího pojetí spadá též institut, jemuž je zasvěcena tato práce, bývá nazýváno srdcem občanského práva. Toto pododvětví v sobě totiž propojuje jak aspekty majetkové (smluvní), tak osobní (rodinné). Rekodifikace přinesla významnou změnu právní úpravy dědického práva spočívající též v renesanci řady staronových právních zařízení, včetně darování pro případ smrti. Cílem této práce je podat komplexní kritický výklad právní úpravy darování pro případ smrti, přičemž důraz je kladen především na problematické aspekty a bílá místa této úpravy. Právní úprava je hodnocena z hlediska praktické využitelnosti, autor se dále výkladem pokouší překlenout úskalí, jež skýtá lex lata. Aby práce nevyzněla pouze jako prázdná kritika, nabízí v rámci resumé též návrh legislativního řešení de lege ferenda. Práce je systematicky rozčleněna na šest částí, jež se pro větší přehlednost dále dělí na dílčí kapitoly a podkapitoly. Prvá část líčí historickou genezi a vývoj darování pro případ smrti. Terminologickou základnu poskytuje část druhá, jež odpovídá na otázku, kdy je darování pro případ smrti posuzováno jako odkaz a kdy jako obligace. V části třetí následuje rozbor vybraných náležitostí donationis mortis causa, klíčové je zamyšlení nad eventualitou darování veškerého...

Detailed record
2020-04-01
19:10
Health Security - Role of the Security Sector in Combating the 2014 Ebola Outbreak in Sierra Leone
Dabo, Mohamed Sidique ; Torney, Diarmuid (vedoucí práce) ; Tesař, Jakub (oponent) ; Butler, Eamonn (oponent)
This study assessed the role of the security sector in combating the 2014 Ebola outbreak in Sierra Leone. In achieving the overall goal of the study, the assessment broadly covered the following: examined the national response structure before the outbreak; the emergence of Ebola and conspiracy theories in Sierra Leone, ascertained the early national Ebola response structure; the transition and composition to a new response architecture; assessed the effectiveness of policies and strategies by the security sector in combating Ebola; ascertained whether the effects of policies and strategies implored by the security sector in response to the outbreak; evaluated the impact of civil-military relations in combating the outbreak; and in the end examined the overall challenges in terms of the security sector's roles, and policies and strategies implored in responding to the outbreak. These areas broadly correspond to some of the objectives in response to the security sector's roles. Based on findings from assessing the areas stated above, the study has argued that the role played by the security sector in combating the 2014 Ebola outbreak have been largely effective. But while the role of the security sector has been largely positive, but this is not without many other factors - notably without the...

Detailed record
2020-04-01
19:10
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání
Zichová, Aneta ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Název práce: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání Cílem rigorózní práce je analyzování a představení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Druhým záměrem je zkoumání řešení BOZP v atypických formách zaměstnání s ohledem na současný vývoj pracovněprávních vztahů. Práce se rovněž věnuje otázce atypických forem zaměstnání a souvisejícím zajišťováním BOZP v SRN s tím, že informace jsou v práci využity ke komparaci a hodnocení obou zemí a přístupů k BOZP ve vybraných atypických formách výkonu závislé práce. Součástí práce je i část věnovaná možnému směřování BOZP v atypických formách zaměstnání de lege ferenda včetně případné inspirace ze SRN. Rigorózní práce je založena především na studiu právních předpisů, odborné literatury, komentářů a aktuálních článků. Pro zpracování práce byl využita metoda popisná a analytická, jež jsou v závěru doplněny o metodu komparativní. Práce je členěna do celkem šesti kapitol dále systematicky rozdělených na podkapitoly. V první části práce je pozornost zaměřena na vymezení základních pojmů, se kterými je v následujících kapitolách pracováno. V úvodích podkapitolách se práce zabývá samotným pojmem BOZP, atypickým zaměstnáním, pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Druhá kapitola se věnuje historii a vývoji...

Detailed record
2020-04-01
19:10
Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ
Doležalová, Kateřina ; Novotná, Viléma (vedoucí práce) ; Blahutková, Marie (oponent) ; Pelclová, Jana (oponent)
Název: Ovlivnění úrovně hudebně-pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň na II. stupni ZŠ Cíle: Cílem práce je ověřit, do jaké míry ovlivní nově vytvořený program hudebně- pohybové výchovy úroveň vybraných hudebně-pohybových schopností skupin žákyň, ve věku 12-16 let. Dílčím cílem je sestavit intervenční program modernizované hudebně-pohybové výchovy, naplňující současné potřeby dívek daného věku a vytvořit metodické materiály pro jeho výuku. Metody: K ověření úrovně hudebně-pohybových schopností byla u všech skupin použita baterie hudebně-pohybových testů: test rytmické přizpůsobivosti, test rytmické percepce, test dynamické rovnováhy, test společné pohybové tvořivosti (Brtníková, 2009) a test rozlišování výšky tónu dle Bentleye. Pro analýzu dat byly použity testy: Shapiro-Wilkův test, Leveneův test, Wilcoxonův test, párový T-test, Mann-Whitney U-test. Interskupinové rozdíly byly hodnoceny jednofaktorovou a dvoufaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA) ve statistickém programovacím jazyce R. Statistické a věcné působení programu provedeno v programu STATISTICA. Grafické znázornění výsledků bylo uvedeno prostřednictvím boxplotů a Q-Q grafů. Výsledky: Naměřené výsledky vstupních testů ukázaly rozdílné hodnoty, tedy odlišné vstupní úrovně jednotlivých skupin (E1, E2 a K)....

Detailed record
2020-04-01
19:10
Řady
Klosse, Patricie ; Staněk, Jakub (vedoucí práce) ; Rmoutil, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá součty řad. V první části se nachází historický úvod a poté je uvedena základní teorie řad. Následně je představena Cesarova sumační metoda. V práci jsou také uvedeny ukázky součtů konkrétních řad. Bakalářská práce se zabývá součty řad. V první části se nachází historický úvod a poté je uvedena základní teorie řad. Následně je představena Cesarova sumační metoda. V práci jsou také uvedeny ukázky součtů konkrétních řad. 1

Detailed record
2020-04-01
19:10
"Neoklasicismus" v moderní čínské poezii?
Tkáčová, Marína ; Lomová, Olga (vedoucí práce) ; Andrš, Dušan (oponent)
Cieľom tejto diplomovej práce je analýza básní piatich autorov (Shi Guanghua, bratia 90. rokoch minulého storočia, stránke bytostne modernej poézie. Na základe tejto analýzy sa pokúšame identifikovať touto tradíciou vyrovnávajú a zvážiť, v vo svojom nepublikovanom referáte rozvinula Olga Lomová. Kompilačná časť práce pozostáva zo stručného zhrnutia charakteristík tradičnej poézie v hľadiska vzťahu k kapitole a z tretej kapitoly, kde podrobnejšie predstavíme koncepciu neoklasicizmu uhá, analytická časť, ktorá obsahuje rozbor básní rámci štvrtej kapitoly, členenej na podkapitoly o pričom tá prvá je delená na päť tematických okruhov. Všetky básne sprevádzajú pracovné preklady. Záver práce zhŕňa výsledky analýzy a obsahuje úvahu o možnostiach návratu tradícii, pričom si kladieme otázku, nakoľko je vôbec možné prepojenie hodnôt tradičnej odlišných kultúrnych a

Detailed record
2020-04-01
19:10
Sedlecko v 10. - 13. století a německý vliv v regionu
Bělohlávek, Miloš ; Kubín, Petr (vedoucí práce) ; Doležalová, Eva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá zvláštním postavením Sedlecka (později Loketska) jako specifického regionu na pomezí českých a německých zemí v době od konce 10. století, kdy je oblast poprvé výslovně zmíněna v souvislosti se vznikem pražského biskupství, až do počátku 14. století, kdy se i sousední Chebsko stalo trvalou součástí českých zemí. Velký důraz je v práci kladen na období, kdy byla tato oblast vyjmuta z pravomoci českého knížete a přičleněna ke štaufské říši. Zvláště se věnuje nadefinování a vymezení regionu v tomto období, se zřetelem na německou kolonizaci a silný vliv německých klášterních újezdů a drobné říšské ministeriality. Střetávání slovanského obyvatelstva a germánských kolonialistů výrazně určilo další vývoj oblasti a její charakter, proto práce sleduje i postupnou kulturní a jazykovou asimilaci slovanského obyvatelstva. Klíčová slova Loketsko - Sedlecko - Chebsko - kolonizace - Štaufové - asimilace

Detailed record
2020-04-01
19:10
Goal Oriented and Open Domain Dialogue Management
Vodolán, Miroslav ; Jurčíček, Filip (vedoucí práce) ; Psutka, Josef (oponent) ; Šedivý, Jan (oponent)
Název práce: Goal oriented a open domain řízení dialogu Autor: Miroslav Vodolán Katedra: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí práce: Ing. Mgr. Filip Jurčíček, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky Abstrakt: Tato disertační práce navrhuje nové přístupy k řízení dialogu v dialogových sys- témech. Zaměřuje se na dialogové systémy pracující s omezeným počtem domén (goal oriented dialogue) a systémy pracující v otevřených doménách (open do- main dialogue). V obou případech se snaží zlepšit kvalitu dialogů mezi systémem a jeho uživateli: 1) U goal oriented dialogů vylepšujeme přesnost metod pro odhadování cíle uživatele v hlasových dialogových systémech. Náš přístup omezuje vliv chyb vzniklých při automatickém rozpoznávání řeči (ASR). Využíváme komplexní neu- ronové sítě, které inkrementálně zdokonalují snadno interpretovatelné pravidlové jádro. Vytvořený systém dosahuje několika publikovaných state-of-the-art vý- sledků na veřejných datasetech. 2) Efektivní řízení dialogu v otevřených doménách je náročným problémem, který zdůrazňuje, jak složité je strojové porozumnění přirozenému jazyku. V této práci nabízíme principiální přístupy k vývoji systémů, které pracují s otevřenými doménami. Klíčovou myšlenkou našeho přístupu je využití interaktivního učení dialogového systému z konverzací s...

Detailed record
2020-04-01
19:10
Content-based exploration of unstructured data
Čech, Přemysl ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce) ; Barthel, Kai Uwe (oponent) ; Gudmundsson, Gylfi Thor (oponent)
Efektivní analýza, vyhledávání a procházení libovolných multimediálních kolekcí je stále náročný úkol. Pro potřeby porovnání multimediálních objektů musí být nejprve definován model podobnosti. Ten popisuje, jak zpracovat obsah jednotlivých objektů a jak z něj následně vytěžit klíčové vlastnosti, které lze použít pro porovnání dat. Tento úkol není snadný, protože existuje mnoho způsobů, jak porozumět obsahu multimediálních objektů. S rostoucí velikostí dat je navíc průzkum a analýza současných multimédiální databází mimořádně výpočetně náročná. Vědci proto zkoumají podpůrné indexační struktury, které mohou efektivně vyhodnotit podobnostní dotazy a dokážou reagovat na požadavky uživatelů téměř v reálném čase, a to dokonce i na datových sadách obsahujících až miliardy objektů. Dalším velmi důležitým aspektem jakéhokoliv vyhledávacího systému je uživatelské rozhraní pro definování dotazů a prezentaci získaných výsledků. Multimediální systém by měl nabízet různé možnosti pro formulaci uživatelských dotazů. Ty se hodí zejména v situacích, kdy uživatel nedokáže specifikovat ideální dotaz nebo příklad pro vyhledávání. V neposlední řadě je pro úspěch jakéhokoliv vyhledávacího sytému nezbytné přehledné a snadno čitelné rozhraní pro zobrazování získaných dat. V této disertační práci představujeme mnoho aspektů...

Detailed record
2020-04-01
19:10
Detecting semantic relations in texts and their integration with external data resources
Kríž, Vincent ; Vidová Hladká, Barbora (vedoucí práce) ; Harašta, Jakub (oponent) ; Pecina, Pavel (oponent)
Tato dizertační práce se zabývá automatickou extrakcí sémantických vztahů z textů. Jsou zkoumány jak metody strojového učení tak i pravidlový přístup. Pro každý přístup se experimentálně ověřuje vliv různých nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka na úspěšnost systému. V práci implementujeme systém RExtractor, a vylepšujeme několik nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka: od větné segmentace a tokenizace až ke automatickým syntaktickým parserům. Kromě toho, představujeme Český korpus právních textů s několika vrstvami anotací. Korpus byl použit na trénování a testování všech komponent systému RExtractor. Výsledky a nástroje v předkládané práci byli publikovány jako nové zdroje v projektu Sémantického webu.

Detailed record