Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2020-08-02
01:05
Ochrana obchodního tajemství (se zaměřením na směrnici 2016/943)
Kučerová, Lucie ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Josková, Lucie (oponent)
Ochrana obchodního tajemství (se zaměřením na směrnici 2016/943) Abstrakt Předmětem této diplomové práce je posouzení ochrany obchodního tajemství v kontextu české právní úpravy s porovnáním požadavků Směrnice na ochranu obchodního tajemství. Tato práce vychází zejména ze současné platné právní úpravy a české judikatury, jež je spojena s úpravou ochrany obchodního tajemství. Jednotlivé subjekty hospodářské soutěže za účelem získání konkurenční výhody či zachování si konkurenceschopnosti investují do výzkumu a vývoje. Výsledky této inovační činnost pak bývají často vystaveny nepoctivým praktikám zaměřeným na jejich narušení či zneužití. Institut obchodního tajemství je tak jedním z významných způsobů, jak výsledky inovační činnosti ochránit. Jeho význam potvrzuje přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943. V první části své diplomové práce se nejprve zaměřuji na vymezení pojmu obchodního tajemství dle české právní úpravy, jeho komparaci s pojetím dle Směrnice a zhodnocení jejich vzájemného souladu. Druhá kapitola je věnována hlavnímu zaměření této práce, kterým je ochrana obchodního tajemství podle práva proti nekalé soutěži. Jeho úpravu považuji za hlavní jádro ochrany, která je obchodnímu tajemství českým právním řádem poskytována. Nejprve jsou v této práci rozebrány podmínky generální...

Úplný záznam
2020-08-02
01:05
Alternativní způsoby řešení sporů v obchodních závazkových poměrech se zaměřením na mediaci
Ištocyová, Aurélia ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Růžička, Květoslav (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl představit alternativní řešení sporů v rámci mezinárodních obchodně závazkových poměrů a následně se zaměřuje na jeden z nich, mediaci. Téma bylo zvoleno s ohledem na jeho aktuálnost a rozvíjející se trend alternativních řešení sporů jak v České republice, tak v zahraničí. Práce je rozdělena do osmi kapitol. Úvodní kapitola obecně představuje ADR, jejich charakteristiku, výhody a dělení. Druhá kapitola je zaměřena na vymezení obchodně závazkových poměrů, mezinárodních obchodně závazkových poměrů a vhodnosti použití ADR v těchto případech. Třetí kapitola se věnuje charakteristice jednotlivých druhů ADR jako je negociace, konciliace, právo spolupráce, rozhodčí řízení, med-arb, medaloa, minitrial a expertiza a jejich vzájemné komparaci. Čtvrtá kapitola se věnuje právní úpravě ADR v rámci České republiky a následně mezinárodní právní úpravě ADR. Pátá kapitola se soustřeďuje na mediaci, její charakteristiku, definici, formy, historii a národní a mezinárodní právní úpravu. Šestá kapitola má za cíl představit mediaci z pohledu mezinárodního práva soukromého. V sedmé kapitole je charakterizována osoba mediátora pomocí komparace české a rakouské právní úpravy. Závěrečná kapitola přibližuje samotný mediační proces se zaměřením na jeho právní aspekty a blíže charakterizuje...

Úplný záznam
2020-08-02
01:05
Druhové charakteristiky a ekologické podmínky související s průnikem ptáků do měst
Grünwald, Jan ; Reif, Jiří (vedoucí práce) ; Sedláček, Ondřej (oponent)
Lidská sídla představují nový typ prostředí, na jehož rychlou expanzi musí organismy reagovat. Pro ochranu biodiverzity je klíčové pochopit, jaké mechanismy tuto reakci podmiňují. Tato práce se zaměřuje na urbanizaci u ptáků, a to jak z pohledu společenstva, tak z pohledu jednotlivce. Cílem práce je zjistit, zda jsou některé druhy "předurčeny" k úspěchu v městském prostředí, nebo zda do měst mohou potenciálně proniknout všechny druhy na základě lokálních podmínek. Rešerší dostupných literárních pramenů jsem zjistil, že nelze definovat univerzální mechanismus, kterým urbanizace ptáků probíhá, existují však společné vlastnosti, které sdílí většina ptáků obsazujících města. Úspěšné městské druhy jsou většinou omnivorní nebo granivorní, hnízdí na stromech nebo v dutinách a celkově jde spíše o ekologické generalisty. Velmi často jde o druhy nepůvodní, které se vyskytují ve městech po celém světě.

Úplný záznam
2020-08-02
01:05
Státní hospodářský plán v poválečném Československu. Produkce a spotřeba piva v letech 1945-1961
Minařík, Martin ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Jančík, Drahomír (oponent) ; Vilímek, Tomáš (oponent)
Předkládaná disertační práce má ambici přispět k porozumění hospodářskému systému v období poválečné socialistické a následného upevňování komunistického režimu padesátých 20. století Prostředek poznání představuje státní hospodářský plán, který se postupně stal jedním z klíčových determinantů československé ekonomiky po druhé světové válce Proces formování systému státem řízené je sledován ze zorného pole vybraného průmyslové odvětví - pivovarnictví, jehož význam zvyšuje hluboce zakořeněná specifika spotřeby piva v české společnosti ve výzkumu prostupování poválečných nacionálních, sociálních a hospodářských proměn československou produkcí i spotřebou piva. Sledovány jsou zejména limity podnikatelské svobody pivovarnictví v období třetí republiky, transformace soukromého podnikání na kolektivní formy vlastnictví výrobních prostředků specifika a detailnost státního plánu a jeho formování kontextu klíčových domácích politickýc i mezinárodních událostí. Výstupy disertační práce přináší poznatky plánování, o vývoji tradičního českého průmyslového odvětví a spotřeby piva období státního socialismu a současně poskytují vhled na roli plánovacích expertní výstavbě socialismu, v následných reformních pokusech a v samotném procesu udržování mocenské hegemonie komunistické strany.

Úplný záznam
2020-08-02
01:05
Mechanismus a rizikové faktory vzniku monozygotických dvojčat u savců
Žabková, Světlana ; Krylov, Vladimír (vedoucí práce) ; Petr, Jaroslav (oponent)
Monozygotická dvojčata jsou výsledkem rozdělení embrya během časného embryonálního vývoje. Vývojové stádium, ve kterém nastane rozdělení, je klíčovým faktorem určujícím stupeň sdílení plodových obalů. Etiologie a mechanismus vzniku monozygotických dvojčat nejsou zatím zcela objasněny. K pravidelnému přirozenému výskytu monozygotických vícečetných těhotenství dochází mezi savci pouze u člověka a dvou druhů pásovců, Dasypus novemcinctus a Dasypus hybridus. Spontánní výskyt u člověka se uvádí jako 0,45 % všech narozených. Se vzrůstajícím zájmem o metody asistované reprodukce ale roste i frekvence těhotenství s monozygotickými dvojčaty. V jistém ohledu lze monozygotická dvojčata také chápat jako vážný vedlejší efekt léčby neplodnosti, neboť monozygotická dvojčata se vyznačují mnohem vyšší prenatální mortalitou, předčasnými porody a vrozenými anomáliemi než jednočetná těhotenství. Tato bakalářská práce si pokládá za cíl shrnout získané poznatky o vzniku monozygotických dvojčat u savců. Rovněž se snaží diskutovat potenciální mechanismy a rizikové faktory, které mohou ovlivnit jejich vznik. Monozygotická dvojčata jsou důležitým modelem pro objasnění genetické predispozice řady onemocnění. Práce také v krátkosti naznačí, jakými způsoby lze monozygotická dvojčata experimentálně produkovat. Klíčová slova:...

Úplný záznam
2020-08-02
01:05
Obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích
Hošna, Vojtěch ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Pelikán, Robert (oponent)
Obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřená na téma obchodní podmínky a doložky v obchodních vztazích. Vzhledem ke zvýšeným nárokům na osobu podnikatele budou v obchodním vztahu relevantní ustanovení vykládána jiným způsobem než v případě spotřebitelského vztahu. Obchodní podmínky standardizují kontraktační proces a snižují náklady. Právní úprava obchodních podmínek zůstává stručná, ovšem oproti předchozí právní úpravě obsahuje řadu novinek. Především tzv. pravidlo průniku, které řeší výsledný obsah smlouvy v případě kolize obchodních podmínek. § 1752 obsahuje výslovnou úpravu jednostranné změny obchodních podmínek. Novinkou je také specifická obsahová/formální kontrola obchodních podmínek. Práce je věnována problematickým otázkám, které vyvstávají při uzavírání smluv odkazujících na obchodní podmínky. Pro dosažení cíle práce je užita deskriptivní a komparativní metoda. Z počátku se pokusím vymezit samotný pojem obchodních podmínek a jejich funkci. V platném právu ČR definici pojmu obchodních podmínek nenajdeme. V případě vymezení pojmu obchodních podmínek půjde především o názorový střet, zda mají být chápány z materiálního či formálního hlediska. Ve druhé kapitole jsou prezentovány požadavky pro platnou inkorporaci obchodních podmínek. Právě pro vztah...

Úplný záznam
2020-08-02
01:05
Vliv endokrinního disruptoru bisfenolu S na lidské zdraví a reprodukci
Procházková, Bára ; Petr, Jaroslav (vedoucí práce) ; Děd, Lukáš (oponent)
Bisfenol S (BPS) je environmentální polutant, který od roku 2011 nahradil v řadě plastových a papírových produktů bisfenol A (BPA) jako jeho bezpečnější "BPA-free" alternativa. Vzhledem k rychlé náhradě však nedošlo k podrobnému prozkoumání jeho potenciálních negativních účinků a vzhledem jeho strukturální similaritě s BPA řada studií předpokládá, že působí, stejně jako BPA, jako endokrinní disruptor. Jeho užití je široké a BPS je celosvětově rozšířen, nachází se v životním prostředí a byl detekován v tkáních zvířat i člověka. Nicméně celkový vliv BPS na organismus zůstává nejasný, tato práce se soustředí na shromáždění dostupných zdrojů o jeho vlivu na reprodukční schopnost a jeho souvislost s metabolickými poruchami.

Úplný záznam
2020-08-02
01:05
Působení antibiotik na střevní mikrobiom a vliv probiotik na jeho obnovu
Hloucalová, Nikola ; Lichá, Irena (vedoucí práce) ; Ulrych, Aleš (oponent)
Antibiotika se využívají k léčbě bakteriálních onemocnění. Negativně působí nejen na cílené patogeny, ale i na další mikroorganismy ve střevech, včetně těch zdraví prospěšných. Antibiotická léčba vyvolává změnu poměru v zastoupení střevních bakterií. Způsobuje snížení počtu přirozeně se vyskytujících bakterií, může být příčinou následného pomnožení oportunně patogenních bakterií a dochází k dysbióze. Zdravá střevní mikrobiota přispívá ke správné funkci imunity a celkového psychického i fyzického zdraví člověka, z toho důvodu je důležité po užívání antibiotik rovnováhu bakterií ve střevech obnovit např. pomocí probiotik. Tato práce shrnuje poznatky o narušení homeostáze střevní mikrobioty antibiotickou léčbou a o vlivu probiotik na její obnovu.

Úplný záznam
2020-08-02
01:05
Zákaz diskriminace spotřebitelů při poskytování zboží a služeb
Kautská, Anna ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Diskriminace spotřebitele při poskytování zboží a služeb Abstrakt Tématem této diplomové práce je zákaz diskriminace spotřebitele při poskytování zboží a služeb. V poslední době se toto téma dostalo objektu zájmu díky nálezu Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2019, ve kterém se ústavní soud zabýval diskriminací spotřebitele přímo. Cílem této práce je analyticky rozebrat pojem diskriminace v oblasti poskytování zboží a služeb a porovnat princip zákazu diskriminace s dalšími principy působícími protichůdně. Z toho důvodu je práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Po úvodu následuje část, která se plně věnuje rozboru pojmu diskriminace spotřebitele a dalších pojmů s tímto termínem souvisejících. Druhá část práce se zabývá principy, proti kterým princip zákazu diskriminace přímo působí. První část s názvem Diskriminace spotřebitele je rozdělena do pěti kapitol. Hlavní úvodní kapitola se detailně věnuje analýze pojmu diskriminace a v jednotlivých podkapitolách se zabývá diskriminačními kritérii. Druhá kapitola zmiňuje případy rozdílného zacházení, které z titulu zákona nejsou a nemohou být považovány za diskriminaci spotřebitele. Ve třetí kapitole je věnován prostor vysvětlení pojmu nepřímé diskriminace. Čtvrtá kapitola shrnuje právní zakotvení zákazu diskriminace spotřebitele v českém právním řádu, včetně...

Úplný záznam
2020-08-02
01:05
Materiály ke zlatnictví na dvoře Karla IV.: zlatnické práce v zahraničí
Kodišová, Lucie ; Kuthan, Jiří (vedoucí práce) ; Royt, Jan (oponent) ; Chlíbec, Jan (oponent)
Mezi odvětvími dvorského a církevního umění připadala ve středověku významná role zlatnictví. Početní zlatníci vytvářeli nejrůznější předměty využívané na vladařském dvoře každodenně i při ojedinělých ceremoniálech, stejně tak jako bohoslužebnému provozu významných církevních institucí. Zlatnické výrobky byly ve středověku dle svědectví listin, účtů a inventářů nejhojnějšími uměleckými zakázkami. Na rozdíl od ostatních běžně užívaných předmětů denní potřeby elkami přídavných významů a funkcí a vzhledem k drahocennosti použitého materiálu měly prakticky výhradně reprezentativní charakter. Několik desítek zachovaných, více či méně izolovaných zlatnických prací souvisejících s Karlem IV. a jeho okolím, amnými uměleckohistorickými dokumenty. Cílem této práce bylo přispět k jejich poznání shromážděním informací o dílech uložených v zahraničí a jejich kritickým zhodnocením. První část práce se zabývá zlatnictvím a jeho funkcemi na dvoře Karla IV. První kapitola věnovaná otázce českého zlatnictví se tak snaží rozlišit prokazatelně české práce a vysledovat jejich společné charakteristické stylové rysy. Popisované zlatnické práce převážně spadají do dvou oblastí středověkého dvorského života jimž je věnována d Obě oblasti se prolínají, protože sakrální povaha panovnické moci se ve středověku silně promítala rovněž...

Úplný záznam