Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2018-10-02
15:53
Příjmy evropských fotbalových klubů z Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA
Karas, Daniel ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Holánek, Michal (oponent)
Název: Příjmy evropských klubů z Ligy mistrů a Evropské ligy UEFA Cíle: Hlavním cílem této práce je sledování vlivu financí z FIFA a UEFA na financování evropských fotbalových klubů, porovnání poměru těchto příjmů k celkovým příjmům českých a zahraničních klubů; v závislosti na tom sledovat chování vlastníků klubů. Metody: Pro získání relevantních a aktuálních informací byla využita analýza sekundárních dat. Práce kladla důraz, aby data byla validní a pocházela z důvěryhodných zdrojů. Bakalářská práce také uplatnila metodu komparativní analýzu poměru druhů příjmů klubů. Získaná sekundární data byla zpracována a poté prezentována prostřednictvím grafů a tabulek. Výsledky: Výsledky ukazují, že hlavním příjmem fotbalových klubů v evropských soutěží je prodej vysílacích práv. Výnosy z tohoto zdroje jsou ale významné především pro kluby z nejatraktivnějších lig, například pro francouzský Lion tato položka činila 56 % příjmu z Ligy mistrů oproti FC Porto s 12 %. Pro ostatní - včetně českých klubů - jsou důležitější příjmy ze sponzoringu. Naopak příjmy ze vstupného jsou prakticky zanedbatelnou položkou pro všechny kluby. Klíčová slova: fotbal, UEFA, FIFA, financování, sugar daddy, Liga mistrů, Evropská liga

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Runtime Checking of Privacy and Security Contracts in Dynamic Architectures
Kliber, Filip ; Parízek, Pavel (vedoucí práce) ; Hnětynka, Petr (oponent)
Mezi důležité aspekty konceptu IoT patří zajisté soukromí a bezpečí. Jsou známy případy z minulosti, kde implementace bezpečnosti nebyla dostačující, což umožnilo hackerům získat nepovolený přístup k desítkám tisíc každo- denních zařízení připojených k internetu a zneužít tuto moc k ochromení komunikace na internetu. V této práci jsme navrhli a naimplementovali nástroj Glinior, který umožňuje definovat vzájemné kontrakty mezi ob- jekty nebo komponentami v aplikaci, a zajistit, že komunikace mezi těmito objekty nebo komponentami probíhá podle takto specifikovaných kontraktů. Nástroj Glinior pro ověřování kontraktů specifikované uživatelem používá techniky dynamické analýzy, pomocí frameworku JVMTI v kombinaci s kni- hovnou ASM pro manipulaci s byte-kódem.

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Vybrané náboženské kategorie v představách lidí s mentálním postižením
Koubská, Soňa ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce interpretuje a analyzuje výsledky výzkumného šetření, které se zabývá tím, jak věřící lidé s mentálním postižením uvažují o vybraných náboženských pojmech. Cílem práce je zmapovat názory, definice a postoje lidí s mentálním postižením k vybraným náboženským kategoriím. Teoretická část řeší nejenom problematiku duchovního života, setkání, dialogu a rozhovoru s lidmi s mentálním postižením, ale zabývá se také specifickými vlastnostmi lidí s mentálním postižením a také jejich postavením v katolické komunitě. Výzkumná část představuje dvě výzkumná šetření - s věřícími lidmi s mentálním postižením a s věřícími lidmi bez postižení. Na základě porovnání obou šetření definuje studie rozdíly v uvažování obou skupin věřících lidí o vybraných náboženských pojmech. Diplomová práce využívá metodu kvalitativního výzkumu, konkrétně metodu polostrukturovaného rozhovoru a metodu skupinové diskuse.

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Opomenutí v trestním právu
Kučera, Pavel ; Šámal, Pavel (vedoucí práce) ; Ivor, Jaroslav (oponent) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
Opomenutí v trestním právu Abstrakt Předkládaná práce je relativně uceleným a vzhledem k současnému stavu tuzemské trestněprávní teorie i vcelku komplexním zpracováním otázek týkajících se fenoménu opomenutí v trestním právu. V textu jsou tedy řešeny z mého pohledu všechny významné problémy, které s trestní odpovědností za omisivní jednání souvisejí. Jedná se především o materii spojenou s postavením institutu opomenutí v rámci nauky trestního práva hmotného, pojem opomenutí v trestním právu a důvod a historický vývoj trestnosti opomenutí. Dále je v práci pojednáno o jednotlivých typech trestných opomenutí a otázkách s tím souvisejících, a to včetně upozornění na rozdíly mezi tradičním, dvojím členěním na straně jedné a novějším, trojím členěním trestných omisí na straně druhé, počítaje v to zdůraznění nedostatků tradičního přístupu a poukázání na přednosti novějšího konceptu. Novějšímu přístupu k trestní odpovědnosti za opomenutí přitom v práci věnuji největší pozornost a jeho východiska podrobně popisuji, neboť to považuji za klíčové, nejvýznamnější téma dizertace. Vyjadřuji se rovněž k velice důležité problematice příčinného vztahu, samozřejmě zejména z hlediska trestní odpovědnosti za opomenutí. Pozornost je v rámci předkládaného textu věnována též tuzemskému přístupu k trestní odpovědnosti za...

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Rozvoj rečových a neřečových oblastí u dítěte s vývojovou dysfázií
Kovaříková, Barbora ; Kotvová, Miroslava (vedoucí práce) ; Klenková, Jiřina (oponent)
Bakalářská práce je vedena jako případová studie chlapce s expresivním typem vývojové dysfázie. Věnuje se možnostem rozvoje jednotlivých řečových a neřečových oblastí u daného chlapce. Teoretická část je zaměřena na popsání vývoje dětské řeči, teoretické vymezení narušené komunikační schopnosti a teoretické ukotvení vývojové dysfázie z pohledu etiologie, symptomatologie a diagnostiky. Dále se teoretická část také věnuje terapii a rozvoji jednotlivých oblastí u dítěte s vývojovou dysfázií. Druhá část práce se již zaměřuje na rozvoj řečových a neřečových oblastí po praktické stránce. Analyzuje dostupné lékařské zprávy a výsledky ze vstupního a výstupního orientačního hodnocení jednotlivých oblastí chlapce. Také popisuje průběh rozvoje jednotlivých oblastí u daného chlapce a prezentuje použitý materiál. Bakalářská práce si tedy klade za cíl, analyzovat řečové a neřečové oblasti u chlapce s vývojovou dysfázií a popsat možnosti jejich rozvoje. Klíčová slova: Vývojová dysfázie, narušená komunikační schopnost, komunikace, řečové roviny, sluchové vnímání, zrakové vnímání, rozvoj, případová studie.

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Application for automatic recognition of textures in map data
Šípoš, Peter ; Skopal, Tomáš (vedoucí práce) ; Lokoč, Jakub (oponent)
Cielom tejto práce bola implementácie aplikácie, čo sa dá jednoducho používať a pomáha pri navigácii caz letecké zábery, priradiť části tohto obrazu do rôznych kategórií. Na základe priradených kategórií aplikácia umožňuje priradenie kategórií pre dokial neznámych políčok bez ďalšej používatelskej interakcie, čo značne zjednodušuje označenie vačších plôch.Výstupom tejto aplikácie je indexový súbor, čo môže slúžiť ako základný vstupný súbor pre ďalšie experimenty, ktoré možu skúmať daný oblasť z geografického alebo eko- nomického pohladu. Na splnenie tejto úlohy používajú sa MPEG-7 deskrip- tory, ktoré slúžia na vypočítanie rôznych špecifických zjednodušených reprezentácií obrázkov.

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Marketingová komunikace hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary
Strnad, Daniel ; Pecinová, Markéta (vedoucí práce) ; Voráček, Josef (oponent)
Název: Marketingová komunikace hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary Cíle: Hlavním cílem práce je na základě analýzy sestavit konkrétní a realizovatelné návrhy na zlepšení marketingové komunikace v klubu HC Energie Karlovy Vary. Metody: V práci bylo využito metod kvalitativních rozhovorů, které byly provedeny formou polostrukturovaného interview. Tyto rozhovory mi pomohly proniknout do problematiky marketingové komunikace ve sportovním klubu, a také k získání názoru diváků na marketingové aktivity klubu. V práci bylo dále využito metod pozorování a analýzy interních dokumentů. Výsledky: Byla provedena analýza, kterou byly zjištěny slabiny hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary. Z analýzy vyplývá, že klub má největší problémy ve sponzoringu a v propagaci. Na základě toho byly sestaveny konkrétní návrhy na vylepšení marketingové komunikace. Klíčová slova: Marketing, sponzoring, reklama, diváci, sportovní klub

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Foreign Workers and their impact on the Federal Republic of Germany
Kodýdková, Daniela ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Mlsna, Petr (oponent)
Kodýdková Daniela, Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD Abstrakt Tato bakalářská práce s názvem Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD (v češtině: Zahraniční pracovníci a jejich význam pro SRN) se zabývá ve své teoretické části tématem náboru zahraničních pracovníků do Spolkové republiky Německo z ekonomicky slabších evropských zemí jako Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko a Jugoslávie, později ale také ze zemí, které geograficky ani politicky do Evropy nespadají (Turecko, Maroko a Tunisko), v časovém rozmezí od poloviny padesátých let do úplného zastavení náboru v roce 1973, stejně jako jeho příčinami a důsledky v různých životních sférách. Analytická část práce je věnována výzkumu významu nebo také přínosu zahraničních pracovníků pro Spolkovou republiku Německo z pohledu za prvé ekonomického, za druhé politického a za třetí společenského. Nábor zahraničních pracovníků do Spolkové republiky však nepřinesl pouze pozitivní dopady, jak bylo zpočátku především v ekonomické sféře očekáváno. Zdaleka ne všichni zahraniční pracovníci toužili po tom, vrátit se do své rodné země, poté co ve Spolkové republice vydělají dostatek peněz pro své finanční zabezpečení, a právě z těchto se po roce 1973 stávají přistěhovalci s vizí dlouhodobého pobytu. Srovnáním negativních dopadů...

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Vnímání prožitku hraní online her v souvislosti se závislostním chováním
Hrdinová, Petra ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vondráčková, Petra (oponent)
(teze): Východiska: hraní MMORPG her se pojí s rozvojem počítačových technologií již několik let. Přestože závislost na hraní online her není oficiálně uznanou poruchou v MKN - 10 zaujímá hned po gamblingu další místo mezi behaviorálními závislostmi. Cíl výzkumu: hlavním cílem práce bylo popsat vnímání subjektivního prožitku hráčů při hraní online her. Výzkumné otázky se zabývaly vzorci prožitků u hráčů online her, výskytem závislostního chování a rozdíly v prožívání u hráčů se závislostním chováním a bez něj. Poslední otázka se týkala schopností hráčů uvědomit si závislostní chování. Metody a soubor: k získání respondentů byl použit záměrný výběr, včetně metody sněhové koule přes informanty. Tvorba dat probíhala formou polostrukturovaného interview, které bylo doplněno o záznamový arch k zachycení demografických údajů a dotazníku závislosti. Výzkumný soubor tvořilo 9 respondentů, jejichž intenzita hraní se pohybovala v průměru 15 hodin týdně, věk hráčů byl v rozmezí 17 až 40 let. Výsledky: z proběhlého výzkumu vzešlo několik témat. Subjektivní prožitky hráčů byly pozitivní i negativní, ty pozitivní převažovaly u většiny hráčů. V souvislosti s prožíváním se u většiny hráčů objevoval fenomén flow, který umožňoval hráčům ponoření se do hry. S hraním docházelo u hráčů k výrazné komunikaci a kooperaci...

Úplný záznam
2018-10-02
15:53
Prevence osteoporózy při malabsorpčním syndromu
Křížková, Ivana ; Zikán, Vít (vedoucí práce) ; Raška, Ivan (oponent)
Úvod: Téma diplomové práce je Prevence osteoporózy při malabsorpčním syndromu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. Teoretická práce se v první části zabývá osteoporózou a rizikovými faktory osteoporózy se zaměřením na nutriční faktory. Osteoporóza je systémové metabolické onemocnění skeletu charakterizované sníženým množstvím kostní hmoty a změnami kvality kostní tkáně. Etiologie osteoporózy je multifaktoriální. Při malabsorpčním syndromu dochází k poruše funkcí tenkého střeva, které jsou nezbytné pro absorpci živin. Ve druhé části teoretické práce je věnována pozornost malabsorpčnímu syndromu a chorobám, které vedou k jeho rozvoji. Cíl: Cílem vlastní práce je porovnat příjem vápníku a dalších důležitých živin ve vztahu ke kostnímu metabolismu u osob s laktózovou intolerancí ve srovnání s doporučenými hodnotami a s kontrolní skupinou osob bez laktózové intolerance. Metody: Stravovací zvyklosti byly hodnoceny pomocí dotazníkové metody a detailního rozboru čtyřdenního jídelníčku stravovacích zvyklostí. Pro zpracování jídelníčků (zjištění energetické hodnoty, množství základních živin, vlákniny, vápníku a dalších minerálních látek a vitaminů) byl využit program Nutriservis Profesional. Denzita kostního minerálu byla hodnocena pomocí dvouenergiové rentgenové absorpciometrie...

Úplný záznam