Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2020-07-11
10:25
Význam složení a funkčních vlastností imunitního infiltrátu nádorového mikroprostředí pro klinický průběh nádorů hlavy a krku
Hladíková, Kamila ; Špíšek, Radek (vedoucí práce) ; Plzák, Jan (oponent) ; Reiniš, Milan (oponent)
Nádory hlavy a krku představují z imunologického hlediska velmi komplexní a heterogenní skupinu onemocnění. Původně byly tyto nádory spojovány především s kouřením a alkoholem. V posledních desetiletích ale výrazně narůstá procento nádorů asociovaných s perzistující infekcí lidským papilomavirem s onkogenním potenciálem v imunologicky privilegované oblasti tonzilárních krypt. Vzhledem k nezastupitelné roli imunitního systému, jak v protivirové, tak v protinádorové imunitní odpovědi je prognóza pacientů významně ovlivněna velikostí, složením a funkční kapacitou imunitního infiltrátu v nádorovém mikroprostředí. Pro nádory hlavy a krku je charakteristické silně imunosupresivní prostředí, zhoršující průběh onemocnění a snižující účinnost imunoterapie. Většina pacientů s touto diagnózou dobře odpovídá na standardní terapii, ta je ale spojená s velmi závažnými časnými a pozdními toxicitami, které mají zásadní vliv na kvalitu života. V roce 2016 byla schválena první imunoterapeutika pro léčbu refrakterních nádorů hlavy a krku - inhibitory kontrolních bodů imunitních reakcí blokující PD-1 - PD-L1 dráhu, nivolumab a pembrolizumab. Tento druh terapie, založený na odblokování imunosuprese, se v protokolech kombinujících více léčebných modalit ukázal být velmi účinný a zároveň výrazně méně toxický oproti...

Úplný záznam
2020-07-11
10:25
Analýza proteinů a jejich změn v biologických tkáních
Kulhavá, Lucie ; Mikšík, Ivan (vedoucí práce) ; Coufal, Pavel (oponent) ; Bílková, Zuzana (oponent)
(CZ) Proteiny jsou důležité biologicky aktivní látky organismu, jejich kvalitativní i kvantitativní složení rozhoduje o funkcích živého organismu. Analýzy proteinů v biologickém materiálu jsou významnou součástí biologického a lékařského výzkumu. Tato dizertace je věnována optimalizaci přípravy vzorků - biologického materiálu, a to zpracování vzorků v preanalytické fázi a jejich přípravě pro vlastní analýzy a zavádění nových postupů v jejich přípravě pro příslušné analýzy. U jednotlivých biologických materiálů byly vždy optimalizovány podmínky použitých analytických metod jednorozměrné a dvourozměrné gelové elektroforézy a hmotnostní spektrometrie. Získané výsledky byly statisticky zpracovány a navrženy další možné přístupy k výzkumu zmíněných problematik. Hlavním studovaným biologickým materiálem byla lidská slina a to s ohledem na orální zdraví. Byla provedena srovnávací studie vzorků lidské sliny, která byla získána od lidí se sanovanou (ošetřenou) denticí a lidí se zdravou denticí. Bylo studováno složení sedimentu (část vzorku celkové sliny získán centrifugací) ve vztahu k zubnímu kazu. Byly nalezeny odlišné exprese identifikovaných proteinů ve sledovaných skupinách lidí se sanovanou a zdravou denticí. Pomocí přístupu label-free kvantifikace byly prokázány rozdíly v proteinovém zastoupení ve...

Úplný záznam
2020-07-11
10:25
Optimalizace biologické léčby nespecifických střevních zánětů (IBD) u dětí s využitím moderních biomarkerů
Ohem, Jan ; Bronský, Jiří (vedoucí práce) ; Kotaška, Karel (oponent) ; Bajerová, Kateřina (oponent)
Optimalizace biologické léčby nespecifických střevních zánětů (IBD) u dětí s využitím moderních biomarkerů Abstrakt k disertační práci Oborová rada: Biochemie a patobiochemie Úvod: U dospělých pacientů korelují hladiny infliximabu (IFX) s aktivitou onemocnění a protilátky proti infliximabu (ATI, antibodies to infliximab) predikují selhání terapie. Cílem naší práce bylo určit asociaci hladin IFX a ATI s aktivitou onemocnění v pediatrické populaci. Metody: Tato práce byla koncipována jako prospektivní observační studie. Prospektivně jsme odebírali krev, stolici a klinická data 65 pacientů (ve věku 10,5-15,1 let) s Crohnovou chorobou (CD) a to před aplikací dávky IFX. U těchto pacientů jsme měřili hladiny IFX a ATI a fekálního kalprotektinu (CPT). K určení prediktorů hladin IFX jsme použili mnohorozměrnou analýzu. Hladiny IFX a ATI byly měřeny metodou ELISA. Výsledky: Nižší hladiny IFX byly asociovány s pozitivitou ATI (OR [odds ratio] 0,027, CI [konfidenční interval] 0,009-0,077). U pacientů s nižšími hladinami IFX byla nalezena vyšší hladina CRP, FW a CPT. Optimální kombinace specificity (50%) a senzitivity (74%) pro aktivitu onemocnění definovanou hladinou CPR pod 5mg/l byla nalezena pro hladinu IFX 1,1 µg/ml a více. V modelu, kde byla remise definována hladinou CPT 100 µg/g a méně, byla optimální hladina...

Úplný záznam
2020-07-11
10:25
Kdo a proč odchází z vědy? Vývoj profesní identity začínajících vědců a vědkyň a jeho oborová a genderová specifika
Cidlinská, Kateřina ; Císař, Ondřej (vedoucí práce) ; Vostal, Filip (oponent) ; Šima, Karel (oponent)
Tato dizertační práce navazuje na výzkum proměn vědeckého prostředí v posledních desetiletích a jejich vlivu na vědecké profesní dráhy a akademické identity. Specificky se zaměřuje na fenomén opouštění vědecké profesní dráhy, který zkoumá za pomoci perspektivy profesní identity. Vychází přitom z poznání, že akademické identity jsou nedílnou součástí proměn vědeckého prostředí, kterým tak umožňují lépe porozumět, a zároveň ovlivňují rozvoj akademických ambicí. Cílem práce je zjistit, jací lidé, s jakými profesními identitami, do vědy vstupují, a následně ji opouštějí, a z jakých důvodů, a na tomto základě identifikovat překážky rozvoje akademických identit a drah. Zvláštní pozornost přitom věnuje oborovým a genderovým aspektům vývoje profesních identit za účelem prozkoumat vliv specifických strukturních faktorů (zejména oborově specifické organizace vědecké produkce a genderově specifických biografií) a získat informace potřebné pro vhodné nastavení opatření, zaměřených na podporu profesního rozvoje začínajících vědkyň a vědců. Práce vychází z analýzy narativních rozhovorů s osobami, které opustily vědeckou profesní dráhu. Výstupem analýzy je typologie trajektorií vývoje prosní identity začínajících vědců a vědkyň a identifikace faktorů, které k tomuto vývoji a odchodu z vědy přispívají. Oblast...

Úplný záznam
2020-07-11
10:25
Role genu WT1 a dalších molekulárně-biologických abnormalit u germinálních nádorů varlat
Bakardjieva - Mihaylova, Violeta ; Boublíková, Ludmila (vedoucí práce) ; Chovanec, Michal (oponent) ; Kiss, Igor (oponent)
Testikulární germinální nádory (TGN) jsou poměrně vzácné solidní nádory dospělých. I tak postihují více než 700 mužů ročně v ČR, přičemž se většinou jedná o mladé pacienty ve věku 18-45 let. Velká část pacientů je vyléčitelná kombinací operace a chemoterapie, přesto zhruba 50 mužů ročně v ČR tomuto nádoru podlehne, a to v naprosté většině případů následkem rozvoje rezistence na chemoterapii obsahující cisplatinu. Méně častý výskyt a vysoká kurabilita jsou patrně příčinou toho, že molekulárně biologické i klinické studie se u těchto nádorů provádějí relativně zřídka, a naše porozumění biologickým procesům vedoucím ke vzniku primárního nádoru a vývoji rezistence na cisplatinu (CDDP) je stále omezené. V současné době se v klinické praxi nepoužívají žádné specifické molekulárně-biologické vlastnosti TGN, které by mohly sloužit jako prognostické nebo prediktivní faktory a přispět k lepší stratifikaci pacientů a perzonalizaci léčby. V této práci jsme studovali molekulárně- genetické pozadí vývoje TGN a rezistence na CDDP na několika úrovních. Za účelem komplexního studia vzniku cisplatinové rezistence jsme se rozhodli připravit a sekvenovat CDDP-exponované TGN buněčné linie. Dlouhodobá expozice CDDP zvýšila rezistenci 10krát v buněčné linii NCCIT, zatímco u Tera-2 nebyla dosažena významná rezistence....

Úplný záznam
2020-07-11
10:25
Patogeneze dětských leukémií
Hovorková, Lenka ; Zuna, Jan (vedoucí práce) ; Kolenová, Alexandra (oponent) ; Jarošová, Marie (oponent)
Fúzní gen BCR-ABL1 je charakteristický pro pacienty s chronickou myeloidní leukémií (CML), je však možné jej detekovat i u části pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL). U pacientů s BCR-ABL1-pozitivní ALL jsou k hodnocení odpovědi na léčbu a stanovení minimální reziduální nemoci (MRN) využívány dva přístupy - kvantifikace klonálních přestaveb imunoreceptorových genů (Ig/TCR) na DNA úrovni a stanovení exprese BCR-ABL1. Zavedli jsme metody k nalezení genomického přechodu BCR-ABL1 a intronové zlomy využili k monitorování MRN i kvantifikací BCR-ABL1 na DNA úrovni. Srovnání hladin MRN získaných kvantifikací přestaveb Ig/TCR a BCR-ABL1 na DNA úrovni u konsekutivní kohorty 47 dětských pacientů ukázalo dlouhodobě zvýšené hladiny fúzního genu přibližně u 25 % pacientů. U těchto pacientů bylo možné detekovat fúzní gen nejen v ALL blastech, ale i v buněčných typech, které nenesou klonální přestavby Ig/TCR (T-lymfocyty, myeloidní buňky). Tuto novou podskupinu leukémie s přítomností BCR-ABL1-pozitivních buněk ve více liniích jsme - na základě podobnosti s CML - označili jako "CML-like". Naše probíhající studie je zaměřena na prognostický vliv tohoto multiliniového postižení. Celkem jsme genomickou fúzi BCR-ABL1 nalezli u 428 pacientů (jedná se o dosud nejrozsáhlejší kohortu pacientů), a tak bylo možné...

Úplný záznam
2020-07-11
10:25
Detekce časných patofyziologických změn dýchání u dětí s chronickým plicním onemocněním
Koucký, Václav ; Pohunek, Petr (vedoucí práce) ; Rybníček, Ondřej (oponent) ; Chlumský, Jan (oponent)
Detekce časných patofyziologických změn dýchání u dětí s chronickým plicním onemocněním MUDr. Václav Koucký - dizertační práce Abstrakt Úvod: V současné době je k dispozici řada metod plicní funkční diagnostiky nespolupracujících dětí (iPFT) a morfologického hodnocení mikroskopických změn ve vzorcích endobronchiálních biopsií (EBB). V rámci výzkumu umožňují detekovat časné patofyziologické změny dýchání již u nejmenších dětí s chronickým respiračním onemocněním, resp. v riziku jeho vzniku. Jejich klinické využití však v této věkové kategorii není dosud plně akceptováno. Cílem předkládané práce je zhodnotit bezpečnost, proveditelnost a klinický význam těchto metod ve věkové kategorii do 2 let. Ve vybraných skupinách pacientů je též hodnocena funkce periferních chemoreceptorů a dále vzájemný vztah morfologických a funkčních změn dýchacího traktu. Metodika: Studijní soubor tvoří 55 dětí s cystickou fibrózou (CF), 35 s opakovanými obstrukčními epizodami (AB), 9 s vrozenou brániční kýlou, 7 s intersticiálním plicním onemocněním (chILD) a 3 s primární ciliární dyskinezí (PCD). U všech pacientů bylo provedeno vyšetření iPFT a zaznamenány relevantní anamnestické údaje. CF skupina byla podle věku rozdělena na CFmalí (do 6 měsíců věku) a CFvelcí (nad 6 měsíců). Ve skupině AB byla na základě klinického indexu rizika...

Úplný záznam
2020-07-11
10:25

Úplný záznam
2020-07-11
10:25

Úplný záznam
2020-07-11
10:25

Úplný záznam