Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2019-06-11
07:57
Teleologický výklad v soukromém právu
Anzenbacher, Vilém ; Beran, Karel (oponent)
Teleologický výklad v soukromém právu Abstrakt Práce pojednává o problematice teleologického výkladu v soukromém právu, který se po rekodifikaci soukromého práva v České republice stal neopominutelnou výkladovou metodou v procesu interpretace soukromoprávních norem. V práci je popsán historický vývoj v přístupu k teleologickému výkladu a jeho vztah k ostatním výkladovým metodám. Interpretace práva je komplexním procesem a k jednotlivým výkladovým metodám nelze přistupovat odděleně, ale naopak v jejich vzájemné souvislosti. K takovému postupu se snaží nabádat i interpretační ustanovení obsažené v úvodu nového občanského zákoníku. V práci jsem zvolil takzvané čtyřprvkové schéma, tedy dělení interpretačních metod na výklad teleologický, historický, jazykový a systematický, které odpovídá i členění, jež lze dovodit z dikce nového občanského zákoníku. Práce je členěna do kapitol, z nichž jsou těžištěm obsahu kapitoly dva až sedm, kapitola první je úvodem a osmá závěrem. Ve druhé kapitole se věnuji otázce dělení na soukromé a veřejné právo a samotnému pojmu interpretace. V rámci vymezení interpretace pro potřeby práce definuji rozdělení na čtyři základní interpretační metody v kontextu české a zahraniční právní vědy. Rovněž se v této kapitole zbývám obecným pojetím interpretace a jejího vztahu ke společenskému...

Úplný záznam
2019-06-11
07:57
Kondiční trénink u jedinců po poranění míchy
Mandát, Marek ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Pavlová, Ilona (oponent)
Název: Kondiční trénink u jedinců po poranění míchy Cíle: Cílem bakalářské práce je sledovat vliv pohybové intervence v podobě kondičního tréninku na tělesné složení a pohybový výkon u jedinců po míšní lézi. Metody: V rámci kvantitativně-kvalitativního výzkumného šetření byli formou případových studií sledováni 4 probandi po míšní lézi účastnící se rekondičního pobytu v Centru Paraple. Mezi vybranými probandy byli tři muži a jedna žena, z toho 3 s paraplegií a 1 s tetraplegií v rozmezí C 6 - Th 6. Průměrný věk probandů byl 41,5 let (24 - 74). Kromě jednoho jedince všichni probandi vykazovali mírnou nadváhu a sníženou pohybovou aktivitu v běžném životě mimo prováděný výzkum. Metodika výzkumu zahrnovala měsíční intervenci v podobě individuálně nastaveného kondičního tréninku. Pro nastavení intervence a zhodnocení efektu byly při vstupním i výstupním testování využity tyto metody: pozorování, hodnocení tělesného složení pomocí přístroje Bodystat a hodnocení pohybového výkonu pomocí měření na veslovacím a běžkařském trenažéru, kde byl sledován čas kilometrového úseku. Výsledky: Všichni sledovaní probandi dosáhli u výstupního testu na přístroji Bodystat mírného zlepšení v tělesném složení v podobě snížení tělesného tuku a zvýšení aktivní tělesné hmoty, které však při zahrnutí ovlivňujících faktorů a...

Úplný záznam
2019-06-11
07:57
Využití virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací míchy u jedince s inkompletní míšní lézí
Svobodová, Anna ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Šifta, Petr (oponent)
Název: Využití virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací míchy u jedince s inkompletní míšní lézí Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda má virtuální realita ve formě terapeutických videí natočených z pohledu první osoby v kombinaci s elektrostimulací míchy vliv na neurologický stav a subjektivní vnímání mladého muže s inkompletní míšní lézí. Metody: Kvalitativního výzkumu (případové studie) se zúčastnil jeden 25letý proband mající 10 let inkompletní míšní lézi. Proband po dobu 5 měsíců sledoval průměrně 2-3krát týdně desetiminutová terapeutická videa pouštěná v brýlích virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací. K porovnání neurologického stavu probanda bylo použito vyšetření ASIA Impairment Scale, provedené před výzkumem, v jeho průběhu a po výzkumu. Subjektivní pocity a bolest proband zaznamenával do deníku, přičemž je hodnotil bodovou škálou (0-10). Výsledky: Po intervenci proband vykázal mírné zlepšení v oblasti senzitivity. Vstupní hodnoty senzitivního subskóre lehkého dotyku dle vyšetření ASIA Impairment Scale byly 84 bodů, při výstupním vyšetření proband dosáhl navýšení na 86 bodů. U senzitivního subskóre píchnutí špendlíkem došlo k navýšení ze 75 bodů na 78 bodů z celkového počtu 112 bodů. Nedošlo však k žádnému zlepšení motoriky horních ani dolních končetin. V...

Úplný záznam
2019-06-11
07:57
Interpretace výskytu ztrát míče v basketbalu mládeže v České republice
Musil, Jan ; Velenský, Michael (vedoucí práce) ; Jurková, Kateřina (oponent)
Název: Interpretace výskytu ztrát míče v basketbalu mládeže v České republice. Cíle: Záměrem práce je posouzení míry výskytu ztracených míčů v utkáních basketbalu dvou věkových kategorií a interpretace jejich příčin. Metody: Metodou práce pro sběr dat je pozorování videozáznamů, analýza vytipovaných jevů týmového herního výkonu a vytvoření dostatečného podkladu pro zpracování. Zpracování získaných dat má povahu kvantitativních operací a grafického záznamu. Předmětem výzkumu je týmový herní výkon družstev v kategoriích žáků U15 a dorostenců U19. Výsledky: Zjistili jsme, že mladší věková kategorie dosahovala většího počtu vynucených i nevynucených ztrát. Celkově družstva vykazovala vyšší počty vynucených ztrát a to v obou kategoriích procentuálně takřka totožně. Řešením je výrazně větší důraz kladený na rozvoj individuálního herního výkonu v rámci tréninku. Klíčová slova: basketbal mládeže, týmový herní výkon, kvantitativní analýza, ztráty míče.

Úplný záznam
2019-06-11
07:57
První pomoc v mateřské škole
Kašová, Michaela ; Malá, Michaela (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: První pomoc v mateřské škole Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit úroveň znalostí z oblasti první pomoci učitelek v mateřské škole a bylo zde porovnáváno, o kolik se jejich znalosti zlepší, pokud absolvují kurz první pomoci. Metody: V naší práci jsme použili metodu anonymní anketní šetření. Anketní šetření se skládalo ze dvou částí, z částí zjišťovací, která obsahovala 12 otázek a z části testové, která obsahovala 20 otázek. Výzkumný soubor tvořilo 23 respondentů, učitelek, v průměrném věku 37 let. Anketní šetření proběhlo ve spolupráci s Mateřskou školou Vodňany a získaná data byla zobrazena pomocí grafů. Výsledky: Na základě anketního šetření bylo zjištěno, že učitelky v MŠ mají zkušenosti s poskytováním první pomoci v MŠ. Nejčastěji se setkávají s drobnými oděrkami, odřeninami, úrazy hlavy a bolestí břicha. Nejméně chybovaly při odpovídání na otázky týkající se úrazových a život ohrožujících stavů. Po absolvování kurzu/ školení první pomoci, se jejich chyby v odpovědích snížily průměrně o 2 chyby na učitelku. Klíčová slova: předškolní věk, učitel, úrazové, neúrazové a život ohrožující stavy, statistika úrazů

Úplný záznam
2019-06-11
07:57
Kazuistika fyzioterapeutické péče u pacienta s funikulární myelózou
Voleský, Kryštof ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Hankovcová, Eva (oponent)
Autor: Kryštof Voleský Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče pacienta s funikulární myelózou Cíle: Zpracování teoretických podkladů pro diagnózu funikulární myelóza a vypracování postupu fyzioterapeutické péče o pacienta s funikulární myelózou formou kazuistiky. Metody: Tato bakalářská práce vznikala na podkladě souvislé odborné praxe v Ústřední vojenské nemocnici Praha od 14.1. do 8.2. V rámci praxe jsem pracoval s pacientem s poškozením míchy (funikulární myelózou), který byl hospitalizován v období mé praxe (do 28.1.). Práce je rozdělena do dvou částí - obecná a speciální. V obecné části jsou zpracovány teoretické poznatky k dané diagnóze. Tato část obsahuje charakteristiku onemocnění, etiopatogenezi, diagnostiku, léčbu, přidružená onemocnění a fyzioterapeutickou postupy vztahující se k dané diagnóze. Speciální část obsahuje kazuistiku pacienta s funikulární myelózou. Výsledky: U pacienta došlo ke zlepšení v oblastech svalové síly, svalového zkrácení, rozsahů pohybu, eliminace progrese spasticity a vertikalizace. Závěr: V práci bylo dosaženo stanovených cílů. Konkrétně byla zpracována literární rešerše na danou diagnózu a kazuistika pacienta s popisem efektu aplikované terapie. Klíčová slova: Funikulární myelóza, perniciózní anémie, akutní gastritida, fyzioterapie při funikulární myelóze,...

Úplný záznam
2019-06-11
07:57
Vliv maternálního diabetu na embryonální vývoj srdce a fetální programování
Čerychová, Radka ; Pavlínková, Gabriela (vedoucí práce) ; Nováková, Olga (oponent) ; Neckář, Jan (oponent)
Maternální diabetes negativně ovlivňuje embryonální vývoj a je spojen se zvýšeným rizikem vzniku vrozených vývojových vad. Vedle přímé teratogenicity dochází v diabetickém intrauterinním prostředí k tzv. procesu fetálního programování, který zvyšuje u dospělých potomků predispozice ke kardiovaskulárním chorobám, obezitě a onemocnění diabetes mellitus. Molekulární mechanismy embryonálních a fetálních odpovědí na maternální diabetické prostředí stále nejsou plně objasněny. Na myším modelu jsme ukázali, že maternální diabetes ovlivňuje expresi genů v srdcích vyvíjejících se embryí. Největší změny v expresi 11 vybraných genů byly detekovány v období souvisejícím s dokončováním septace, expanzí myokardu a zvýšením embryonální produkce inzulinu. Tyto geny jsou spojovány s procesem epitelo- mezenchymové tranzice, klíčového procesu ve vývoji srdce. Pomocí imunohistochemické analýzy jsme v srdcích embryí, které byly vystaveny maternálnímu diabetu, v kritickém stádiu kardiovaskulárního vývoje detekovali zvýšení hypoxie, čemuž odpovídalo navýšení exprese hypoxií indukovaného faktoru 1α (HIF-1α) a vaskulárního endotelového růstového faktoru A. Na základě výsledků ukazujících zapojení signální dráhy HIF-1 v rozvoji diabetické embryopatie byl pro studium vlivu maternálního diabetu na funkci srdce dospělých...

Úplný záznam
2019-06-11
07:57
Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením
Půlpán, David ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Čichoň, Rostislav (oponent)
Název: Klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením Cíle: Cílem této práce je vytvořit pomocí rešerše ucelený text, který se zabývá problematikou klasifikace v paralympijském sportu se zaměřením na stolní tenis hráčů s tělesným postižením Metody: Práce využívá kvalitativní výzkumné metody. Je založena na analýze a syntéze dostupných zdrojů z odborné literatury, podkladů klíčových organizací a konzultací s odborníky. Výsledky: Byl vytvořen ucelený text k tématu klasifikace v paralympijském stolním tenisu hráčů s tělesným postižením. Práce může pomoci národním klasifikátorům stolního tenisu hráčů s tělesným postižením při klasifikování hráčů. V budoucnu je třeba realizovat výzkum v této oblasti tak, aby byla klasifikace skutečně založená na vědeckých důkazech. Klíčová slova: zdravotní postižení, hodnocení, paralympijské hry, klasifikátor, sportovní třídy, způsobilost

Úplný záznam
2019-06-11
07:57
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po transplantaci jater
Neuhortová, Kristýna ; Polák, Alois (vedoucí práce) ; Charvát, Robert (oponent)
Souhrn Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku po transplantaci jater Cíle práce: Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o transplantaci jater a uvedení možného příkladu fyzioterapeutické péče na konkrétní kazuistice pacientky po transplantaci jater. Metoda: Bakalářská práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a speciální. Teoretická část obsahuje obecné poznatky z anatomie a fyziologie jater, problematiku patofyziologie, problematiku transplantace a fyzioterapeutické postupy a metody týkající se transplantace jater. Veškeré informace v teoretické části byly převzaty z odborné literatury. Speciální část této bakalářské práce byla zpracována na podkladě souvislé odborné praxe v době 7. 1. 2019 - 1. 2. 2019 v IKEM Praha. Je zpracována jako kazuistika určité pacientky. Obsahuje vstupní kineziologický rozbor, záznam z průběhu terapií, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie. Výsledky: Během terapií nastal u pacientky posun v celkovém zdravotním stavu. Na počátku se jednalo o pacientku s kvalitativní poruchou vědomí bez jakékoliv spolupráce na terapii, s potupným časem se její stav upravil takovým způsobem, že mohla terapeutickou jednotku provádět dle slovních instrukcí. Odezněly iritační jevy, šlacho - okosticové reflexy se dostaly do normy, zvýšil...

Úplný záznam
2019-06-11
07:57
Pozice a působení trenéra fotbalu jako manažera
Kozel, Jan ; Buzek, Mario (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Pozice a působení trenéra fotbalu jako manažera Cíle: 1) Analýza pozice a působení trenéra fotbalu jako manažera Zaměření: požadavky, nároky, kompetence, pravomoce a vzdělání 2) Srovnání pozice v České Republice a ve Velké Británii 3) Návrh a doporučení pro zlepšení pozice trenéra jako manažera do budoucna Metody: 1) Získání studijních materiálů a sběr informací z písemných a elektronických zdrojů 2) Polostrukturovaný rozhovor s vybranými osobnostmi Výsledky: 1) Potvrdily se předpoklady, že pozice a působení trenéra fotbalu je odlišná mezi oběma státy 2) Ukázaly, kde se nachází nejpodstatnější rozdíly 3) Naznačily možná doporučení a změny do budoucna Klíčová slova: kompetence, kopaná, management, nároky, vedení, vzdělání

Úplný záznam