Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2020-01-13
08:30
Porovnání účinnosti psychoterapie a repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě psychogenního přejídání.
Jaššová, Katarína ; Papežová, Hana (vedoucí práce) ; Kocourková, Jana (oponent) ; Novák, Tomáš (oponent)
Úvod: Psychogenní přejídání je nejčastější nemocí ze spektra poruch příjmu potravy s prevalencí až 7,8%. Jedná se o onemocnění často spojené s nadváhou, až obezitou. Terapie psychogenního přejídání spočívá zejména v režimové terapii, psychoterapii, případně farmakoterapii. Recentně se jako nadějná léčebná metoda jeví repetitivní transkraniální magnetická stimulace, která je v současnosti účinně využívána například k terapii rezistentní deprese. Vzhledem k její neinvazivnosti, dobré snášenlivosti a minimu nežádoucích účinků se hledá její další využití. Jednou z cílových skupin jsou právě poruchy příjmu potravy. Hlavním experimentálním místem stimulace u psychogenního přejídání je levý dorsolaterální prefrontální kortex, který je zodpovědný za kontrolu impulzů a bažení po jídle. Metodika: Jde o randomizovanou dvojitě zaslepenou placebo kontrolovanou studii. Aktivní skupina byla stimulována vysokofrekvenční rTMS, s parametry stimulace: frekvence 10Hz, 1500 pulzů, 107s mezi-interval, 100% minimálního motorického prahu, 10 stimulačních sezení. Kontrolní skupina byla stimulována shamovou cívkou. Obě skupiny vyplnily dotazníky FCQ-S a FCQ-T před stimulací, po 10. sezení a měsíc po ukončení stimulace. Výsledky: Pro dotazník FCQ-S jsme zaznamenali statisticky významný pokles bažení ihned po ukončení stimulace...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Development of electrochemical methods for study of antibacterial compounds in small volumes
Gajdár, Július ; Barek, Jiří (vedoucí práce) ; Šiškanova, Tatiana (oponent) ; Labuda, Ján (oponent)
Hlavním cílem této disertační práce je vývoj voltametrických metod pro elektrochemickou studii nových antimykobakteriálních látek hydroxynaftalenkarboxamidů. Tato studie je v první řade zaměřena na miniaturizaci voltametrických metod a konstrukci elektrochemické mikrocely za účelem analýzy biologicky aktivních látek v biologických matricích, se kterou je obvykle spojené omezené množství vzorku. Všechny aspekty voltametrické analýzy musely být prostudovány s důrazem na miniaturizaci. Mikrocely byly zkonstruovány pomocí běžně komerčně dostupných elektrod: elektrody ze skelného uhlíku, jako spolehlivého a podrobně charakterizovaného materiálu, a nové stříbrné pevné amalgámové elektrody. Toto porovnávání bylo provedeno pomocí modelových analytů: 4-nitrofenol, pesticid difenzoquat a 1-hydroxy-N-(4-nitrofenyl)naftalen-2-karboxamid. Důraz byl kladen speciálně na optimalizaci postupů k odstranění signálu kyslíku v kapce roztoku. Byly vyvinuty miniaturizované metody, které měly stejné parametry stanovení těchto látek jako stanovení ve velkém mililitrovém objemu. Takto vyvinuté elektrochemické mikrocely mohou být obecně užívané k voltametrické analýze biologických nebo enviromentálních vzorků, kterých je k dispozici jen omezený objem. Druhá část této práce byla zaměřena na elektrochemickou studii nově...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Competitive Intelligence
Kovaříková, Marie ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent) ; Molnár, Zdeněk (oponent)
Disertace je zaměřena na informační podporu strategického řízení veřejných univerzit ČR v kontextu poznatků z oblasti Competitive Intelligence. K dosažení cílů práce byly využity kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody. Jednalo se textovou analýzu, dotazníkové šetření a konceptuální modelování. V první části práce je představen současný stav problematiky z globální perspektivy, následuje charakteristika situace v ČR, především legislativně-ekonomického rámce činnosti univerzit. Práce dále analyzuje strategickou a organizační rovinu informační podpory managementu a následně datovou základnu potřebnou pro tuto informační podporu. Je také identifikována role univerzitních knihoven v informační podpoře strategického řízení univerzit. Hlavním výstupem je kategorizace interních a externích informačních zdrojů datové základny pro podporu strategického managementu univerzity a konceptuální model datové základny. Klíčová slova ČJ competitive intelligence, strategický management, informační management, hodnocení univerzit, veřejné univerzity, informační podpora, informační systémy, systémová integrace, veřejná správa, Česká republika

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Anthelmintika v rostlinách - příjem, biotransformace a transkripční odpověď
Syslová, Eliška ; Szotáková, Barbora (vedoucí práce) ; Petrová, Šárka (oponent) ; Tůmová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Eliška SYSLOVÁ Školitel prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Konzultant RNDr. Radka PODLIPNÁ, Ph.D. Název disertační práce: Anthelmintika v rostlinách - příjem, biotransformace a transkripční odpověď Používání anthelmintik, léčiv proti parazitickým červům, je ve veterinární medicíně v dnešní době téměř nezbytné. S exkrementy ošetřených zvířat se však mohou anthelmintika dostávat do životního prostředí a tam ovlivňovat necílové organismy. Nedílnou součástí životního prostředí jsou rostliny, které tyto látky mohou přijímat, biotransformovat či akumulovat. Biotransformace anthelmintik může mít vliv na kapacitu antioxidačního systému, může zasahovat do endogenního metabolismu rostlin nebo biosyntézy polyfenolů, při které rostliny používají stejné detoxikační enzymy. Cílem této disertační práce je studovat vliv nejběžněji používaných anthelmintik albendazolu (ABZ), fenbendazolu (FBZ), flubendazolu (FLU) a ivermektinu (IVM) na rostliny. Studovat jejich příjem rostlinou, jejich biotransformaci v rostlinách a transkripční odpověď rostlinných buněk na jejich přítomnost. Mezi výsledky disertační práce řadíme mimo jiné zjištění, že v modelových systémech buněčných suspenzí a in vitro regenerantů Plantago...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Studium interakcí nových protinádorových léčiv s lékovými transportéry
Šorf, Aleš ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Kollár, Peter (oponent) ; Froňková, Eva (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Aleš Šorf Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název disertační práce: Studium interakcí nových protinádorových léčiv s lékovými transportéry I přes významné pokroky v posledních letech je úspěšnost protinádorové terapie komplikována rozvojem lékové rezistence. Příčinou mohou být mimo jiné farmakokinetické mechanismy mezi něž patří eflux podávaných cytostatik ATP-vázajícími (ABC) transportéry a biodegradace aktivní látky na neaktivní metabolit zprostředkovaná metabolizujícími enzymy. Tyto proteiny navíc hrají zásadní roli v absorpci, distribuci a exkreci s nimi interagujících léčiv, což může při současném podání dvou a více látek vést ke vzniku farmakokinetických lékových interakcí. Jelikož mají v moderní protinádorové terapii čím dál významnější roli cílená léčiva ze skupiny inhibitorů proteinkináz, bylo cílem této práce objasnit interakce vybraných látek z této skupiny s ABC transportéry, případně metabolizujícími enzymy za pomoci in vitro metod, a dále otestovat relevantní látky ex vivo na mononukleárních buňkách izolovaných přímo z krve pacientů s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií (AML). V případě inhibitoru cyklin-dependentní kinázy (CDK) 4 a 6 ribociklibu jsme...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Peculiarities of magnetism on the verge of ferromagnetic ordering
Opletal, Petr ; Prokleška, Jan (vedoucí práce) ; Nhu-Tarnawska, Hoa Kim Ngan (oponent) ; Veis, Martin (oponent)
Tato práce je zaměřená na studium magnetických vlastností tří různých itinerantních feromagnetů obsahující 5f elektrony a jejich fázových diagramů - UCo0.990Ru0.010Al, UCoGa a URhGa. Pro všechny sloučeniny byly připraveny monokrystaly vysoké kvality Czochralského metodou v tří obloukové peci. Fyzikální vlastnosti za normálního tlaku byly studovány makroskopickými metodami (měření magnetizace, elektrického transportu a měrného tepla) a také mikroskopií magnetických sil. Měření byla provedena v širokém spektru vnějších podmínek a jejich kombinací (vysoký tlak, nízké teploty, vysoké magnetické pole). Pomocí těchto měření a vnějších podmínek jsme studovali zajímavé fyzikální vlastností a fázové diagramy. Vliv různé přípravy a tepelného zpracování byl zkoumán na dvou monokrystalech UCoGa. Žíháním lze docílit zlepšení kvality monokrystalu. Vypařování galia z taveniny vede k jeho nedostatku během růstu krystalu, což se projeví horší kvalitou v částech ingotu blíže k tavenině. Na obrázcích z mikroskopie magnetických sil bylo pozorováno větvení domén a úzké doménové stěny tvořené pouze atomy s magnetickými momenty v opačném směru. Připravili jsme vůbec první monokrystal URhGa. V teplotách pod teplotou přechodu TC = 41 K jsme pozorovali maximum v teplotní derivaci elektrického odporu a minimum v magnetoresistivitě....

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Využití vysokoúčinných separačních metod pro chirální i achirální separace
Šubová, Martina
V první části disertační práce byla na sadě analytů pomocí kapilární elektroforézy otestována schopnost chirální separace nejprve dvou permanentně kladně nabitých cyklodextrinových derivátů, a to PEMEDA- a PEMPDA-β-cyklodextrinu. Výborné enantioseparační vlastnosti vykazovaly oba selektory v přítomnosti N-boc-D,L-tryptofanu, u kterého docházelo k úplnému oddělení enantiomerů již při 0,5 mmol·l-1 koncentraci cyklodextrinového derivátu v základním elektrolytu. Rozdíly mezi enantiodiskriminačními vlastnostmi jednotlivých derivátů však byly minimální. Druhou testovanou skupinu tvořily dva deriváty cyklodextrinu, a to 2-O- a 3-O-cinnamyl- α-cyklodextrin. Tyto deriváty jsou schopné tvořit supramolekulární polymery ve vodných roztocích, které se při zvýšené teplotě rozpadají. Tvorba těchto polymerů byla otestována pomocí NMR a DLS experimentů. Při testování chirálních separační schopností na skupině vybraných analytů ani jeden z uvedených cyklodextrinových derivátů nevykazoval enantiodiskriminační vlastnosti. V rámci antipredační studie byla pro separaci deseti derivátů pterinu a riboflavinu, které se mohou ve formě pigmentů vyskytovat u hmyzu, plazů nebo obojživelníků jako součást jejich výstražného zbarvení, použita HPLC-MS/MS metoda pracující v HILIC módu. Vyvinutá metodika byla aplikována při analýze...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30

Úplný záznam
2020-01-13
08:30
Polymerní nanovlákenné nosiče pro lokální aplikaci hydrofobních léčiv - studium profilu uvolňování léčiv pomocí HPLC
Hampejsová, Zuzana
Imunosupresiva a cytostatika jsou léčiva s velmi silnými nežádoucími účinky, projevujícími se v závislosti na jejich celkovém podaném množství. Vhodná lokální aplikace těchto léčiv umožňuje významné snížení celkové dávky léčiva při současném zvýšení jeho lokální koncentrace a prodloužení doby působení. Jedním z možných způsobů lokální aplikace léčiv je použití polymerních vlákenných nosičů. Na polylaktidových (PLA) mikro/nanovláknech obsahujících hydrofobní léčiva (imunosupresivum cyklosporin A a cytostatikum paklitaxel) byla studována možnost jejich využití pro medicinální účely. Do vláken byly během přípravy inkorporovány amfifilní molekuly polyethylenglykolu (PEG) o různých molekulových hmotnostech (6, 20 a 35 kDa) ke zvýšení kompatibility systému PLA-léčivo a ovlivnění rychlosti uvolňování hydrofobních léčiv do vodného prostředí. Pro systematický vývoj těchto materiálů je důležité popsat souvislosti přípravy nanovláken, jejich morfologie a profilu uvolňování léčiv. Pro sledování kinetiky uvolňování léčiv do různých prostředí simulujících prostředí lidského těla (fosfátový pufr, hydrogel) byly vypracovány, optimalizovány a validovány analytické HPLC metody s tandemovou hmotnostní nebo UV detekcí. Pomocí těchto metodik byl studován vliv složení vláken a podmínek okolního prostředí na profil...

Úplný záznam
2020-01-13
08:30

Úplný záznam