Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2017-06-20
13:45
Zemědělství protektorátu Čechy a Morava
Štolleová, Barbora ; Šouša, Jiří (oponent) ; Burešová, Jana (oponent)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha , 6 8 Praha IČ: 6 8 DIČ: CZ 6 8 Jed á se o rigoróz í práci, která je uz a ou diplo ovou či disertač í prací. Děkuje e za pochope í.

Úplný záznam
2017-06-20
13:45
Kláštery v ohroženíSpory o rušení českých a moravských klášterů v předbělohorském období
Chládek, Oldřich ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Maur, Eduard (oponent) ; x, (oponent)
Rušení klášterů v době reformací je fenoménem poměrně málo prozkoumaným. Případů zaniklých, resp. zrušených klášterů bylo velmi mnoho. Autor se zaměřuje na dvě kauzy (augustiniánské kanonie v Kladsku a v Olomouci), kdy snahy o zrušení kláštera narazily na odpor daných komunit, případně řádových struktur. Jde o téma mnohovrstevnaté, vyžadující důkladnou analýzu. Vzhledem k tomu, že do uvedených rozepří zasahovala řada vlivných osobností (nejvyšší zemští úředníci, nunciové, biskupové, řádoví představení atd.), představuje ideální materiál ke studiu vztahů v nejvyšších patrech předbělohorské společnosti. Vedle této vysoké politiky se však můžeme zabývat i jinými rovinami - např. právní argumentací sporných stran, rovinou jazykovou, uměleckohistorickou či teologickou. Autor po výzkumu nejen v českých, ale i zahraničních archivech (např. Řím, Krakov, Kladsko, Vratislav, Vídeň) doplňuje či opravuje starší závěry (Jan Tenora, Aloys Bach atd.). Snaží se také prověřit teorii, že v rámci katolické církve byly rušeny kláštery, které se nacházely - v rovině hospodářské i duchovní - ve stavu hlubokého úpadku.

Úplný záznam
2017-06-20
13:45
Motiv sv. Příbuzenstva v křesťanské víře a jeho aplikace ve výtvarném umění se zvláštním zřetelem na Českou republiku
Klobušický, Jan ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent) ; Jančárková, Julie (oponent)
Práce se zabývá ikonografickou analýzou motivu sv. Příbuzenstva, zaměřuje se na zdroje v Písmu sv., v církevní tradici i mezi význačnými teology a historiky. Přeloženy jsou texty z řecké i latinské patristiky, texty církevních dokumentů a význačných teologů. Ke dvěma známým českým obrazům nachází neznámé paralely z aukčních katalogů. Přináší přehled maleb a plastik s motivem sv. Příbuzenstva v ČR. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Úplný záznam
2017-06-20
13:45

Úplný záznam
2017-06-20
13:45

Úplný záznam
2017-06-20
13:45

Úplný záznam
2017-06-20
13:45
Proměna postavení dítěte v rodině a společnosti od roku 1948 do současnosti.
Kropáčková, Alena ; Uhlířová, Jana (vedoucí práce) ; Kropáčková, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá proměnou dítěte a dětství ve společnosti a rodině v době od roku 1948 po současnost. Celá práce je sestavena chronologicky. V teoretické části je popsán vývoj pohledu na dítě, na rodinu a na instituce, které se starají o vzdělávání dětí a jejich začlenění do společnosti v kontextu historických událostí Československa, později České republiky. V teoretické části je použita hlavně analýza a syntéza, tj. metody, které pomáhají soustředit se na podstatné věci a tyto dále prohlubovat. Nejdříve je zde charakterizována doba od událostí v roce 1945 po současnost. Uvedení do historického kontextu je důležité pro porozumění dalším událostem v dalších kapitolách. Poté je zde rozpracován dopad historických událostí na rodinu. Rodina je odjakživa považována za základ státu a odráží události ve společnosti. Navíc má zásadní význam pro výchovu dítěte. V posledních desetiletích prošla značnými změnami, které jsou v této kapitole popsány. Součástí popisu rodiny je její chod, funkčnost a poslání v desetiletích od roku 1945 po současnost. Navazuje část, kdy je popsáno dítě samotné, respektive pohled na dítě v rozsahu celé společnosti, dopad historických událostí na to, jakým způsobem společnost vnímá dítě a postupné uvědomění práv a potřeb dětí a jejich specifikace. Také je zde popsán...

Úplný záznam
2017-06-20
13:45
Sociální sítě a rizika plynoucí z jejich užívání na ZŠ
Lechnerová, Veronika ; Syřiště, Ivo (vedoucí práce) ; Hanková, Zdeňka (oponent)
NÁZEV: Sociální sítě a rizika jejich užívání v prostředí ZŠ AUTOR: Veronika Lechnerová, DiS. KATEDRA (ÚSTAV): Katedra pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Ivo Syřiště, PhD. ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA: Sociální sítě, internetová gramotnost, kyberšikana, prevence Bakalářská práce je zaměřena na rizika plynoucí z užívání a navštěvování sociálních sítí dětmi základních škol. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na teoretické vymezení problematiky sociálních sítí, pojednává o rizicích a prevenci před nežádoucími jevy, které se na těchto sítích vyskytují. Praktická část je zaměřena na realizaci a vyhodnocení dotazníkového šetření, jenž bylo realizováno na Základní škole Český Brod. Cílem bakalářské práce je srovnání teoretických poznatků ohledně rizik sociálních sítí načerpaných z odborné literatury a dalších zdrojů, které jsou formulovány formou hypotéz a následné srovnání těchto hypotéz s výsledky dotazníkového šetření. Výsledkem bakalářské práce je zjištění, že u dětí ve věku jedenáct až patnáct let na dané základní škole, je nejoblíbenější sociální sítí Facebook a Youtube. Dále pak také z výsledků vyplývá, že více než padesát procent má svůj profilový účet na vybraných sítích zabezpečen. Méně než polovina vybraných žáků se na sociální síti setkala s negativním chováním a v...

Úplný záznam
2017-06-20
13:45

Úplný záznam
2017-06-20
13:45

Úplný záznam