Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2018-03-16
15:49
Školní život na Podkarpatské Rusi v letech 1918 - 1945
Bezdíčková, Kateřina ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Tématem této diplomové práce je školní život na Podkarpatské Rusi v letech 1918-1945. Práce se snaží podat celkový přehled o vývoji školství od maďarské monarchie po Sovětskou Ukrajinu se zaměřením na období vlády Československa. Vedle kapitol o učitelích, vyučovacím jazyce, metodice výuky, učebnicích a pomůckách je součástí také kapitola věnovaná ojedinělému somatologickému výzkumu školních dětí. Práce se opírá o archivní materiály, které jsou doplněny konkrétními osobními příběhy pamětníků. Snaží se přiblížit běžný školní život na Podkarpatské Rusi, především v období První republiky, z pohledu žáků, studentů i učitelů. Klíčová slova: školství, Podkarpatská Rus, každodennost, Rusíni, paměti, somatologický výzkum, učitelé, Československá republika

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
Panství kláštera cisterciáků v Oseku se zaměřením na inkorporované farnosti
Tylová, Kateřina ; Foltýn, Dušan (vedoucí práce) ; Charvátová, Kateřina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá panstvím kláštera cisterciáků v Oseku. Popisuje vývoj tohoto klášterního panství od založení kláštera po současnost. Snaží se panství ukázat jako svébytný hospodářský i kulturní celek provázaný sítí inkorporovaných far a jejich kolaturami. Práce zaměřená právě na inkorporované farnosti oseckého kláštera popisuje historii a kulturní dědictví devíti z nich, které byly doložitelně a po delší dobu součástí panství. V práci je obsažena i otázka mariánské poutní tradice prohloubené po Tridentském koncilu, jíž zkoumá v historii dvou inkorporovaných farností kláštera, v Mariánských Radčicích a Jeníkově, kde se dodnes nachází poutní místa s vyobrazením Panny Marie Bolestné.

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
Validizace bayesovského modelu kauzálního usuzování na základě vnímané koincidence událostí
Stehlík, Luděk ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce) ; Buriánek, Jiří (oponent) ; Lukavský, Jiří (oponent)
1 RESUMÉ Na obecné rovině je předmětem této dizertační práce otázka, zda, případně v jaké míře je lidské myšlení i/racionální ve smyslu optimality způsobu dosahování cílů a ve smyslu souladu mezi přesvědčeními o světě a skutečnou povahou světa. Na tuto otázku je poměrně obtížné jednoznačně odpovědět, protože odpověď bude vždy záviset na povaze konkrétního úkolu a na způsobu, jímž si racionalitu přesně definujeme. Mimo jiné i proto lze v probíhající tzv. velké debatě o racionalitě identifikovat dva protichůdné širší názorové proudy, z nichž jeden je přesvědčen o systematické iracionalitě lidského myšlení (ve smyslu systematické odchylky lidského myšlení od normativních předpovědí vyplývajících z principů racionálního myšlení tak, jak jsou zachyceny např. ve statistické teorii pravděpodobnosti, formální logice nebo v teorii rozhodování), zatímco ten druhý považuje lidské myšlení za více či méně racionální a zdroje jeho (údajných) selhání hledá někde jinde. V případě druhého zmíněného názorového proudu je však otázkou, jak vysvětlit zjevnou existenci iracionálního chování a s ním spojených interindividuálních rozdílů. Jednu možnou odpověď na tuto otázku ilustruje Griffithsův a Tenenbaumův bayesovský model kauzálního usuzování na základě vnímaných koincidencí. Ten se kriticky vymezuje vůči tradičnímu pojetí...

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
The Outer Space Treaty in the Context of 21st Century
Žaludová, Zuzana ; Hofmannová, Mahulena (vedoucí práce) ; Lipovský, Milan (oponent)
KOSMICKÁ SMLOUVA V KONTEXTU 21. STOLETÍ ABSTRAKT Kosmická smlouva je základním právním dokumentem kosmického práva a tento rok oslavuje 50 let od jejího přijetí. V rámci mezinárodního společenství vyvstávají dotazy o významu této smlouvy v kontextu 21. století, která se v době jejího přijetí potýkala s zcela odlišnými podmínkami než v současnosti. Důvodem pro takovou diskusi je především současný vývoj v oblasti vesmíru a technologie, jenž není součástí Kosmické smlouvy či jiné příslušné závazné úmluvy. Nové možnosti prozkoumání vesmíru se nadále rozšiřují, a to zejména na poli soukromých subjektů, přičemž činnosti se liší vzhledem k jejich povaze, od komerčních až po vojenské. Nicméně, během těchto 50 let tyto nové možnosti také pomalu přispívají k závažným problémům v oblasti životního prostředí, které nebyly natolik prioritní, jako jsou nyní. Mimo jiné je kosmické právo charakterizováno vysokou roztříštěností a neexistencí společného standardu pro vnitrostátní právní předpisy v této oblasti. Vzhledem k těmto výzvám, kterým kosmické právo čelí, specialisté a odborná veřejnost se shoduje, že současná legislativa neposkytuje nezbytný rámec k zajištění mírového využití kosmického prostoru a budoucí bezpečnosti. Otázkou je, jaká tedy čeká budoucnost Kosmickou smlouvu v kontextu těchto okolností? Práce...

Úplný záznam
2018-03-16
15:49

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
Právní režim Antarktidy a ochrana jejího životního prostředí
Ledl, Jakub ; Ondřej, Jan (vedoucí práce) ; Balaš, Vladimír (oponent)
Cílem diplomové práce je poskytnout shrnutí právního režimu Antarktidy, jeho vývoj a fungování, s důrazem na úpravu ochrany životního prostředí v antarktické oblasti. V první části diplomové práce dochází k seznámení se samotným kontinentem, včetně přírodních podmínek, historie objevování, soutěžení o dobytí jižního pólu a územních nároků jednotlivých států, které byly vznášeny v první polovině dvacátého století. Druhá část je věnována základnímu dokumentu, který upravuje právní režim Antarktidy. Jedná se o Smlouvu o Antarktidě, která byla přijata ve Washingtonu v roce 1959. Ta mimo jiné zakotvila mezinárodně právní postavení Antarktidy, mezinárodní spolupráci, demilitarizaci, zákaz budování vojenských základen, jaderných pokusů a vojenských manévrů na jejím území, což vzhledem k probíhající studené válce a napětí mezi dalšími státy představuje mimořádný počin. Územní nároky jednotlivých států byly touto smlouvou zmrazeny a z Antarktidy se stal mezinárodní prostor. Třetí část obsahuje přehled a rozbor Antarktického smluvního systému, tedy komplexního systému, který upravuje právní režim Antarktidy. Je tvořen Smlouvou o Antarktidě, Úmluvou o zachování antarktických tuleňů, Úmluvou o zachování antarktických mořských živých zdrojů, Protokolem o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě...

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
Prima facie status jako možné řešení hromadného přílivu uprchlíků
Radová, Kateřina ; Honusková, Věra (vedoucí práce) ; Scheu, Harald Christian (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem hromadného přílivu uprchlíků a možných způsobů jeho řešení. Jejím předmětem zkoumání je prima facie určení statusu uprchlíka ve skupinových situacích, jež je hojně využíváno ve státech ekonomického jihu právě pro řešení hromadných přílivů uprchlíků. I přes jeho hojné využití není ale zcela jasné, co je jím možné rozumět. Lepšího způsobu řešení hromadného přílivu uprchlíků je zde hledáno v reakci na evropskou migrační "krizi", která poukázala na nepřipravenost společného evropského azylového systému na větší množství příchozích osob. Prima facie určení statusu uprchlíka ve skupinových situacích je zde stavěno do opozice k individualizovanému řízení, jež je v západní nauce a praxi považováno za jediný možný způsob určení statusu uprchlíka dle Úmluvy z roku 1951. I když individualizované řízení může být vhodným instrumentem v případě poměrně nízkého počtu příchozích uprchlíků, jak tomu dlouho na evropském kontinentě bylo, jinak se to může jevit v situaci hromadného přílivu uprchlíků. Takové individualizované řízení je velmi nákladné a zdlouhavé a pro situace hromadného přílivu uprchlíků tak i nevhodné. Pro zodpovězení otázky, jestli je prima facie určení statusu uprchlíka vhodným nástrojem pro řešení hromadného přílivu osob v evropském kontextu, bylo nejprve...

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
Diplomatická ochrana a její poskytování v mezinárodním právu
Mervartová, Petra ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Šturma, Pavel (oponent)
diplomové práce Tato diplomová práce se zabývá tématem diplomatické ochrany a jejím poskytováním v rámci mezinárodního práva. Cílem práce je daný institut a jeho používání popsat a přiblížit jak jeho vývoj, tak jeho budoucí směřování. Práce je členěna do pěti kapitol, které postupně rozvíjí a analyzují dané téma. První kapitola vymezuje samotný pojem diplomatické ochrany a jeho obsah. Zároveň uvádí podmínky, za kterých lze diplomatickou ochranu vykonat, zabývá se jejím historickým vývojem a uvádí i některé další související právní prostředky. Druhá kapitola představuje snahy o kodifikaci diplomatické ochrany a seznamuje čtenáře s Návrhem článků o diplomatické ochraně a popisuje současnou situaci v rámci využití institutu. Třetí kapitola je zaměřena na výkon diplomatické ochrany ve prospěch fyzických osob. Uvádí v prvé řadě podmínky, za nichž je možné diplomatickou ochranu fyzickým osobám poskytnout. Čtvrtá kapitola řeší možnosti a podmínky poskytování diplomatické ochrany právnickým osobám, mimo jiné i ve světle ochrany akcionářů. Pátá a zároveň poslední kapitola srovnává institut diplomatické ochrany s lidskými právy a zároveň se zabývá odklonem úpravy ochrany mezinárodních investic od institutu diplomatické ochrany.

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
První a druhá světová válka v Krucemburku a okolí: Začlenění regionálních dějin do výuky na 2. stupni základních škol
Vavroušková, Kateřina ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Mikeska, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá začleněním regionálních dějin do výuky dějepisu, a to konkrétně výukou regionálních dějin týkající se 1. a 2. světové války v obci Krucemburk a jejím okolí. Prvotním záměrem práce bylo ukázat možnosti využití regionálních dějin v hodinách dějepisu za pomoci projektového vyučování. Díky úvodnímu kvalitativnímu výzkumu v náslechových hodinách však bylo zjištěno, že žáci daných tříd nejsou na zamýšlenou formu projektového vyučování připraveni. Vzhledem k jejich schopnostem byla proto zvolena výuka v tematických blocích využívající programu kritického myšlení tak, aby byly použity vhodné metody a současně tak docházelo k dodržování obecných pedagogických zásad edukačního procesu, což popisuje prakticky zaměřená část práce. KLÍČOVÁ SLOVA regionální dějiny, 1. a 2. světová válka, didaktický a metodický potenciál regionálních dějin, pedagogický výzkum, Krucemburk

Úplný záznam
2018-03-16
15:49
Text mining in social network analysis
Hušek, Michal ; Mrázová, Iveta (vedoucí práce) ; Pešková, Klára (oponent)
Názov: Text mining in social network analysis Autor: Bc. Michal Hušek Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedúca práce: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc., Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Abstrakt: Sociálne siete sú v súčastnosti veľmi hodnotným zdrojom informácií. Táto práca sa zameriava na dolovanie dát pochádzajúcich zo sociálnych sietí. Pojednáva a analyzuje rôzne techniky dolovania dát, konkrétne klastrovanie, neurónové siete, hodnotiace algoritmy a histogramovú štatistiku. Väčšina zmienených algoritmov bola implementovaná a testovaná s dátami z reálnej sociálnej siete. V prípade, že to bolo zmyslupné, výsledky boli vzájomne porovnané. Pre výpočtovo náročné úlohy, konkrétne klastrovanie, boli použité grafické procesory na ich zrýchlenie. Testy takto upravených programov potvrdili nižšie časové nároky. Všetky vykonané analýzy sú však nezávislé na konkrétnej použitej sociálnej sieti. Kľúčové slová: dolovanie dát, sociálne siete, klastrovanie, neurónové siete, hodnotiace algoritmy, CUDA

Úplný záznam