Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2017-08-18
13:09
Komentovaný překlad: Kriegskinder (vybrané kapitoly)
Kazmirowská, Zdislava ; Žárská, Monika (vedoucí práce) ; Vavroušová, Petra (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je komentovaný překlad tří vybraných kapitol z publikace Kriegskinder: Erinnerungen einer Generation. Autory knihy jsou Yury a Sonya Winterbergovi. Publikace obsahuje vzpomínky osob, které prožily druhou světovou válku jako děti. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - překlad a odborný komentář. Komentář zahrnuje analýzu výchozího textu podle modelu Christiane Nordové, popis překladatelské metody, typologii překladatelských problémů a překladatelských posunů.

Úplný záznam
2017-08-18
13:09
Případ Waterloo
Chocholoušová, Lucie ; Just, Vladimír (vedoucí práce) ; Topolová, Barbara (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za úkol analyzovat trestní řízení se členy divadla Waterloo, které probíhalo v Ostravě r. 1971-1972. Členové divadla byli stíháni a souzeni za inscenování několika společensky kritických, až satirických děl. Nejproblematičtějším kusem byla parodie na prózu Vladimíra Katajeva Syn Pluku. Proces se opíral jednak o znalecké posudky inscenovaných textů, jednak o výslechy obviněných a svědků. Pro čtyři obviněné (konkrétně Petra Podhrázkého, Petra Ullmanna, Ivana Binara a Edvarda Schiffauera) skončil soud nepodmíněným odnětím svobody. Tento trest je ovlivnil nejen v době pobytu ve vězení, ale poznamenal i zbytek jejich života. Výzkum se opírá o rozbor důkazů, které měla k dispozici státní policie a soud při trestním stíhání. Práce obsahuje analýzu soudních posudků, které byly hlavním důkazním materiálnem. Dále rozebírá výslechy obviněných a svědků a průběh celého soudního jednání na základě protokolu z líčení. Navíc je práce doplněna o autentické rozhovory s pamětníky. Výzkum dokládá jednostrannost celého procesu, kdy obvinění neměli možnost výsledek zvrátit jiným způsobem, nežli spoluprací s politickým systémem, tedy souhlasem s praktikami KSČ, či podepsáním faktické spolupráce s StB. Z práce vyplývá, že šlo o exemplární trest, který měl zastrašit společnost.

Úplný záznam
2017-08-18
13:09
Chinese Green Concern: Analysis of Environmental Provisions in Investment Treaties
Řehořová, Lenka ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Šturma, Pavel (oponent)
Cílem diplomové práce je podat komplexní analýzu nově vznikajícího konceptu environmentálních ustanovení v bilaterálních investičních dohodách, a to zejména ve vztahu k Číně a jejímu zhoršujícímu se stavu životního prostředí. Práce je rozdělena do osmi kapitol. První kapitola se zabývá základním problémem environmentálních doložek, tedy střetem dvou na první pohled protichůdných zájmů, jimiž jsou zájem na podporu volného investování a veřejný zájem na ochranu životního prostředí. Následující dvě kapitoly vymezují právní rámec, v němž environmentální doložky fungují, a také jeho hlavní aktéry. Čtvrtá kapitola se zaobírá analýzou materiálních a formálních pramenů čínského vnitrostátního environmentálního a investičního práva, k jejichž úpravě došlo v reakci na dramaticky se zhoršující životní prostředí v zemi a jež vyústily v rozhojnění a tzv. greenization čínských bilaterálních investičních dohod. Pátá kapitola navazuje analýzou environmentálních doložek, jejich genezí, terminologickým vymezením a představením jejich typologií. Šestá kapitola je věnována rozboru postoje Číny k environmentálně zodpovědnému investování. V sedmé kapitole jsou zevrubně vyloženy jednotlivé typy environmentálních doložek, které jsou inkorporovány v čínských bilaterálních investičních dohodách. Tato kapitola je také...

Úplný záznam
2017-08-18
13:09
Právní postavení válečných zajatců
Zástěrová, Anna ; Bílková, Veronika (vedoucí práce) ; Ondřej, Jan (oponent)
1 Abstrakt Právní postavení válečných zajatců Diplomová práce "Právní postavení válečných zajatců" upravuje problematiku válečného zajetí v kontextu mezinárodního humanitárního práva (dále též jako "MHP"), resp. práva ženevského. V tematice válečného zajetí se střetává jak právní úprava MHP, tak řada dalších mezinárodně právních odvětví (obecné mezinárodní právo, mezinárodní trestní právo či mezinárodní právo lidských práv). Diplomová práce sleduje dva cíle: deskriptivní a analytický. Deskriptivním cílem je podat ucelený přehled o vývoji právní úpravy válečného zajetí a seznámit čtenáře s režimem válečného zajetí a zacházení s válečnými zajatci dle platných pramenů mezinárodního humanitárního práva. Analytickým cílem práce je nalezení odpovědi na výzkumnou otázku, kdo je kombatantem, resp. kdo má po upadnutí do moci nepřítele nárok na status válečného zajatce? Diplomová práce se skládá z úvodu, tří částí (dále členěných na kapitoly a podkapitoly) a závěru. Úvod představuje téma diplomové práce, sledované cíle včetně výzkumné otázky a nastiňuje samotnou strukturu textu. V první části diplomové práce je představena právní úprava válečného zajetí v kontextu mezinárodního humanitárního práva. V kapitole první je MHP definováno, dále je rozděleno na odvětví ženevského a haagského práva a zmíněn je vztah MHP k...

Úplný záznam
2017-08-18
13:09
Ideologie a psychoanalýza v kontextu post-strukturalisticky orientované politické teorie
Katsaros, Denis ; Bíba, Jan (vedoucí práce) ; Barša, Pavel (oponent)
Prvním cílem této práce je demonstrovat strukturální souhlasnost mezi diskurzivní teorií, jak byla formulována v díle politického filozofa Ernesta Laclaua, a diskurzem lacanovské psychoanalýzy. Nadto tvrdíme, že jakýkoliv pokus zbavit Laclauovo dílo teoretického spojení s lacanovským myšlením je nelegitimní a maří koherenci tohoto díla. Skrze tuto demonstraci chceme dojít našeho druhého cíle, jímž je rekonstrukce teorie diskurzu, a zvláště pak ideologie, která by konzistentně čerpala z teorií Jacqesa Lacana a Ernesta Laclaua. K posílení argumentace v rámci tohoto cíle se nám ukázalo jako velmi plodné uvést do našeho výkladu dalšího současného myslitele, jímž je Slavoje Žižka. Spojení obou cílů umožnilo vymezení post-strukturalisticky a zároveň psychoanalyticky orientované kritické politické teorie ideologie a společnosti.

Úplný záznam
2017-08-18
13:09
Diktatura a republikánská tradice
Ivančenko, Georgij ; Znoj, Milan (vedoucí práce) ; Bíba, Jan (oponent)
Záměrem této práce je formulace pojmu republikánské diktatury v kontrapozici vůči jiným formám autokracie, jež bývají běžně označovány za diktatury. Pojem republikánské diktatury formulujeme v návaznosti na koncepci komisařské diktatury, kterou představuje Carl Schmitt v knize Die Diktatur, jež je ústředním opěrným bodem této práce. Zaměřujeme se také na expozici teoretických základu republikánské diktatury, kterou pojímáme coby diktaturu komisařskou. Poukazujeme též na rozdíly mezi diktaturou komisařskou a suverénní na základě koncepce Carla Schmitta. Dále provádíme historický exkurz, jehož účelem je ukázat, že jsouc integrální součástí republikánské tradice (ve starořímském provedení), republikánská komisařská diktatura obnáší možnost zrušení republikánského zřízení, což demonstruje příklad Sully a Caesara. Dalším úkolem práce je poukázat na nemožnost uplatnění principů komisařské diktatury v moderním státě, což vede, v souladu s představou Schmitta, k zániku komisařské diktatury, k její transformaci do diktatury suverénní, jež absorbuje legálně-ústavní a republikánský rámec, který byl součástí komisařského pojetí diktatury. Nicméně, komisařská intence (jejímž základem či nositelem je konzervativně-reakční politicko-hodnotový instinkt) nezaniká zcela, nýbrž nabývá nové podoby, která je prosta...

Úplný záznam
2017-08-18
13:09
Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi
Pokorný, Michal ; Žák, Michal (vedoucí práce)
První část práce seznamuje s možnostmi a způsoby zobrazení dat, která poskytuje družice MSG (Meteosat Second Generation). Následně jsou uvedeny různé barevné kombinace (RGB) vzniklé skládáním základních kanálů družice. Hlavní část práce je věnována využití tzv. T-re profilů (T značí teplotu a re efektivní poloměr oblačných částic) pro nowcasting intenzivních konvekčních bouří a jejich nebezpečných doprovodných jevů. Tato metoda byla aplikována na různé typy družic během jejich postupného vývoje. Dnes představuje další nástroj pro velmi krátkodobou předpověď nebezpečných konvekčních jevů v regionu Evropy s využitím družic MSG. Profily T-re byly testovány a ověřovány v oblasti střední Evropy a závěr práce obsahuje výsledky tohoto testování.

Úplný záznam
2017-08-18
13:09
Political persecution as a reason for granting protection in international law
Sirotová, Dominika ; Honusková, Věra (vedoucí práce) ; Tymofeyeva, Alla (oponent)
Táto diplomová práca sa zaoberá politickým prenasledovaním ako dôvodom, pre ktorý je udeľovaná medzinárodná ochrana. V úvode pojednáva o tom, akú úlohu zohrávalo prenasledovanie z politických dôvodov v minulosti, teda či prenasledovanú osobu oprávňovalo k poskytnutiu útočiska. Nasledujúca kapitola mapuje súčasné právne zakotvenie politického prenasledovania v príslušných predpisoch medzinárodného, ako aj európskeho práva, ktoré je dôležitým prameňom právnej úpravy udeľovania medzinárodnej ochrany na území Európskej Únie. Ako príklad toho, ako jednotlivé členské štáty zohľadňujú svoje medzinárodne-právne a európsko-právne záväzky v národných právnych predpisoch uvádza českú právnu úpravu. Jadrom tejto diplomovej práce je interpretácia jednotlivých pojmov kľúčových pre udeľovanie medzinárodnej ochrany z politických dôvodov, ktorá je rozhodujúca pre rozhodovanie o poskytnutí či neposkytnutí ochrany v konkrétnych prípadoch. Kapitola 4 porovnáva právne zakotvenie politického prenasledovania v 2 regionálnych právnych subsystémoch, európskom a inter-americkom, a inkorporáciu medzinárodne-právnych a regionálnych záväzkov do národnej legislatívy v oblasti Ameriky demonštruje na právnej úprave USA. Následne sa práca zaoberá otázkou, či politická neutralita môže slúžiť ako dôvod pre udelenie medzinárodnej...

Úplný záznam
2017-08-18
13:09
Komentovaný překlad přednášek Antonia Muñoze Moliny "La disciplina de la imaginación", "Las hogueras sin fuego", in: Luis García Montero, Antonio Muñoz Molina, ¿Por qué no es útil la literatura?, Ediciones Hiperión, Madrid 1994, ISBN: 84-7517-389-6, pp. 45-76
Kohnerová, Lucie ; Charvátová, Anežka (vedoucí práce) ; Obdržálková, Vanda (oponent)
Tato bakalářská práce je tvořena dvěma částmi: praktickou a teoretickou. Praktickou část představuje překlad dvou textů pocházejících z knihy vybraných esejů Luise Garcíi Montera a Antonia Muñoze Moliny ¿Por qué no es útil la literatura?, která byla publikována v Madridu roku 1994 v Ediciones Hiperión. Konkrétně se jedná o eseje La disciplina de la imaginación a Las hogueras sin fuego druhého z autorů. Eseje vesměs pojednávají o poměru kultury a vzdělávání, o literatuře, vše je zasazeno do španělského kontextu. Překlad probíhal ze španělštiny do češtiny. Teoretická část se skládá z překladatelského komentáře, který zahrnuje analýzu výchozího textu, uplatněnou překladatelskou koncepci, analýzu vybraných překladatelských problémů, včetně jejich řešení, a typologii překladatelských posunů.

Úplný záznam
2017-08-18
13:09
Význam a postavení současné české vědecké zoologické ilustrace v naučné literatuře
Janů, Barbora ; Klimešová, Marie (vedoucí práce) ; Rous, Jan (oponent)
(česky) Práce se věnuje podobě české vědecké zoologické ilustrace 20. století až po současnost. V úvodu odhalí historii a vývoj vědecké zoologické ilustrace v Čechách. Hlavní část práce zmapuje vědeckou zoologickou ilustraci 20. století až po současnost. Představí její podobu, vlivy, výtvarné techniky a dílo předních představitelů. Práce představí reálnou zoologickou ilustraci v podobě odborné a naučné literatury. Pokusí se odhalit vliv počítačové tvorby na tradiční výtvarné techniky vědecké zoologické ilustrace. Přinese zamyšlení nad postavením vědecké realistické ilustrace a také nad přesahem vzdělávací funkce směrem ke vztahu k přírodě. Zhodnotí důležitost současné vědecké zoologické ilustrace.

Úplný záznam