Fakulty UK (VŠKP)

Nejnovější přírůstky:
2019-10-19
16:50
Anglosaská kultura a česká společnost v letech 1918-1938
Dvořák, Jaromír ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá vlivem anglosaské kultury na českou společnost v letech 1918-1938. Hlavní pozornost je věnována českému intelektuálnímu prostředí, které angloamerickou kulturu recipovalo a její kulturní výdobytky šířilo mezi českou společnost. Práce ukazuje význam T. G. Masaryka při zavádění anglické filozofie do českého akademického prostředí i jeho podporu anglosaské kultury v době vzniku Československa. Na osobnosti K. Čapka je demonstrován příklon mladší generace českých autorů k americkému pragmatismu i následný vývoj jeho vztahu k americké kultuře. Pozornost je věnována také Čapkovu úspěšnému cestopisu Anglické listy. Kromě významných osobností je v práci zohledněna úloha anglického semináře na pražské filozofické fakultě, který vedl zakladatel české anglistiky Vilém Mathesius. Práce se zaobírá Mathesiovým jazykovědným dílem, které mělo přesah do kulturních studií. Poslední část práce je věnována zavádění anglického jazyka na střední školy a obsahu anglických učebnic a osnov, zejména hodinové dotaci.

Úplný záznam
2019-10-19
16:50

Úplný záznam
2019-10-19
16:50
The Rise of China in the Global Energy Governance: An analysis of China's International Energy Policy
Merlo, Piero ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
As the world's largest energy consumer and producer, China is the leading player of the international energy arena. Among other important achievements, China has become the world's largest wind power market as well as largest producer of hydroelectricity and solar photovoltaic (PV) capacity. In recent years China has been at the centre of almost every work stream within the International Energy Agency (IEA), and many other international energy organizations. This thesis aims to understand what role China can and will play in global energy governance by examining how its domestic energy context shapes the country's attitudes toward the multilateral, market and climate change aspects of global energy governance. China's recent re-emergence has resulted in a significant increase in the global demand of commodities and is already having major impacts on the dynamics of global commodity markets. In the case of the global uranium market, we are at the very beginning of a new era in the global energy system. However, we can already observe interesting trends. My research question will be," How China's search for supplies changes and influences its role in the global energy governance? "

Úplný záznam
2019-10-19
16:50

Úplný záznam
2019-10-19
16:50
Dynamic change in optical response of nanostructures
Vančík, Michal ; Veis, Martin (vedoucí práce) ; Zázvorka, Jakub (oponent)
Názov práce: Dynamická zmena optickej odozvy nanoštruktúr Autor: Michal Vančík Ústav: Fyzikální ústav UK Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Martin Veis, Ph.D., Fyzikální ústav UK Abstrakt: V súčasnej dobe sú intenzívne skúmané vlastnosti tenkých vrstiev a multivrstvových nanoštruktúr. Vďaka odlišným vlastnostiam od objemových ma- teriálov si tenké vrstvy našli uplatnenie v rôznych odvetviach a sú kľúčové pre mnoho technológií. Výskum sa venuje aj nanoštruktúram s obsahom GdOx, kto- rých vlastnosti sú modifikovateľné priložením napätia. Predpokladá sa, že táto zmena je spôsobená migráciou iónov v štruktúre. Táto bakalárska práca sa ve- nuje skúmaniu multivrstvových štruktúr, ktoré aplikáciou napätia reverzibilne menia optickú odozvu. Vo vzorkách zmena pravdepodobne nastáva vďaka migrá- cii vodíkových iónov do vrstvy GdOx. Cieľom práce je popísať optické vlastnosti jednotlivých vrstiev štruktúry a následne popísať dynamckú zmenu optických vlastností. Merania boli vykonané pomocou spektroskopickej elipsometrie, vďaka ktorej bolo možné aplikáciu napätia merať in situ. Kľúčové slová: spektroskopická elipsometria, gadolinium oxid, multivrstvové na- noštruktúry, in situ

Úplný záznam
2019-10-19
16:50
Convex hull properties for parabolic systems of partial differential equations
Češík, Antonín ; Schwarzacher, Sebastian (vedoucí práce) ; Bulíček, Miroslav (oponent)
Tématem práce je vlastnost konvexního obalu pro soustavy parciálních dife- renciálních rovnic, jež je přirozeným zobecněním principu maxima pro skalární rovnice. Hlavním výsledkem práce je věta o vlastnosti konvexního obalu pro jis- tou třídu nelineárních parabolických soustav parciálních diferenciálních rovnic. Práce se také zabývá koeficienty lineárních soustav. Tyto výsledky jsou op- timální, jak je ukázáno v protipříkladech k vlastnosti konvexního obalu pro řešení lineárních a parabolických soustav. Celkově se téma dá shrnout tak, že mixování proměnných je to, co rozbije vlastnost konvexního obalu, ne nutně nelinearita rovnice.

Úplný záznam
2019-10-19
16:50
Pojetí přírůstku a akcese podle římského práva a jejich proměny
Novák, Marek ; Bělovský, Petr (oponent)
124 Abstrakt, klíčová slova Pojetí přírůstku a akcese podle římského práva a jejich proměny Rigorózní práce poukazuje na význam originárních způsobů nabývání vlastnického práva. Jejím cílem je zmapovat římskoprávní kořeny originárního způsobu nabývání vlastnického práva, který účinný občanský zákoník označuje jako přírůstek. Ukazuje se přitom, že vůbec nejde o jeden uniformní celek, jak by se mohlo zdát, protože jsou pod tento pojem zahrnuty celkem čtyři způsoby nabývání vlastnického práva identifikované římskoprávní teorií - nejen onen přírůstek v romanistickém pojetí, ale také specificatio, commixtio, confusio a dále nabývání plodů. Úvodní kapitola se zaměřuje na systematiku občanského zákoníku, kterou porovnává s jeho předchůdci, ale také se zahraničními kodexy. Některé z nich zdůrazňují svébytnost nabývání vlastnického práva k plodům, jiné souhrnnou množinu přírůstku v širším slova smyslu neznají. Ve čtyřech ústředních kapitolách jsou pak představeny normy upravující nabývání vlastnického práva, a to jak v římském právu, tak v novodobých občanskoprávních kodifikacích na území dnešní České republiky. Zohledněny jsou i návrhy občanských zákoníků z první poloviny 20. století, které sice nikdy nenabyly účinnosti, ale ilustrují vývoj právní vědy. Autor práci psal se záměrem představit podrobně právní úpravu...

Úplný záznam
2019-10-19
16:50
Adjektiva v adverbiální funkci
Hokszová, Martina ; Štichauer, Pavel (vedoucí práce) ; Obstová, Zora (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Adjektiva v adverbiální funkci" v teoretické části definuje tradiční charakteristiku a funkci adjektiv a adverbií, poté tyto dva slovní druhy ve funkci modifikátorů, a nakonec typologii adjektiv v adverbiální funkci. Tyto definice jsou popsány na základě studia vybraných italských gramatik. Analytická část práce obsahuje korpusovou studii na základě vyhotoveného seznamu dvaceti adjektiv. Takto konvertovaná adjektiva vytváří konstrukce se slovesy. V italských korpusech se budou vyhledávat nejčastější slovesné konstrukce, které se s konvertovanými adjektivy pojí. U těchto adjektiv se bude následně zjišťovat, zda jsou odvoditelné příponou: -mente a s jakými slovesy mohou být adjektiva a adverbia s touto příponou zaměnitelná beze změny anebo u jakých adjektiv je jen možný výskyt adverbií. Cílem této práce je zjistit jejich restrikci. KLÍČOVÁ SLOVA Adjektiva, adverbia, adverbiální funkce, konverze, lingvistický korpus, slovesné konstrukce

Úplný záznam
2019-10-19
16:50
The characterisation of organ-specific phytohormone responses to nutrient deficiency and biotic stress
Kramná, Barbara ; Vaňková, Radomíra (vedoucí práce) ; Hronková, Marie (oponent) ; Plíhalová, Lucie (oponent)
Abiotické a biotické stresy snižují výnosy pěstovaných plodin a v konečném důsledku negativně ovlivňují zemědělskou produkci. Objasnění mechanismu rostlinných stresových odpovědí a jejich regulace by pomohlo přispět ke zlepšení jejich odolnosti vůči stresu. Fytohormony regulují rostlinný růst a vývoj a mají také důležitou roli v obranných reakcích. Tato práce shrnuje výsledky dvou publikací, které se soustředily na dynamiku fytohormonů v odpovědi na abiotické a biotické stresy, konkrétně nedostatek fosfátu a infekci pathogenem Plasmodiophora brassicae. Souhrnný článek se detailně zabývá strigolaktony, které jsou hlavními regulátory odpovědí na deficit fosfátu. Důraz je kladen na orgánové-specifické odpovědi vůči stresovým podmínkám a také na dopad exogenních aplikací fytohormornů za účelem podpořit odolnost rostlin vůči stresům. V případě nedostatku fosfátu bylo společnou reakcí pro všechny orgány snížení aktivního cytokininu trans-zeatinu a giberelinu GA4 spolu se zvýšením kyseliny abscisové. Stimulace exprese fosfátových transportérů s vysokou afinitou (PHT1;4 a PHT1;7) představovalo další společnou odpověď v celé rostlině. Nedostatek fosfátu nejsilněji ovlivnil vzrostný vrchol, kde jsme zaznamenali nejvíce změn na úrovni genové exprese. Pouze v kořenech jsme detekovali zvýšenou hladinu...

Úplný záznam
2019-10-19
16:50
Role of enterovirus and adenovirus infection in the pathogenesis of celiac disease
Chudá, Kateřina ; Cinek, Ondřej (vedoucí práce) ; Kverka, Miloslav (oponent)
Celiakie, chronické imunitně zprostředkované onemocnění tenkého střeva, postihuje část pacientů s genetickými predispozicemi konzumujících lepek. Pro iniciaci nemoci jsou klíčové faktory prostředí. Mohou jimi být například změny ve stravování nebo infekce. Identifikace konkrétních spouštěčů onemocnění by mohla hrát roli v prevenci nemoci. Naše práce se zaměřila na střevní virové infekce běžné v dětství. Vyšetřovali jsme adenoviry a enteroviry ve vzorcích stolice dětí nesoucích pro celiakii vysoce rizikový HLA genotyp. Cílem bylo zjistit, zda jsou tyto infekce asociovány s rozvojem časných markerů celiakie a identifikovat konkrétní genotypy virů. Pro rozlišení vícenásobných infekcí byla použita metoda masivně paralelního sekvenování. Během let 2001-2007 bylo testováno v rámci norské studie MIDIA téměř 50 000 novorozenců na přítomnost genotypu HLA DR3-DQ2/DR4-DQ8, který významně zvyšuje riziko rozvoje celiakie. Nositeli tohoto genotypu bylo 912 dětí. Každý měsíc do věku tří let byly těmto dětem odebírány vzorky stolice a ukládány v biobance. Krev byla odebírána do jednoho roku věku dítěte každé tři měsíce a poté jednou ročně v kombinaci se sběrem informací o prospívání dětí prostřednictvím dotazníků. Během let 2014-2016 byly děti přizvány k účasti ve studii celiakie. Celkem 220 podstoupilo screening...

Úplný záznam