Doctoral theses

Latest additions:
2019-08-26
09:29
Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva
Štěříková, Hana ; Lemeškin, Ilja (vedoucí práce) ; Blažek, Václav (oponent) ; Starý, Jiří (oponent)
Resumé Disertační práce Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva se skládá ze tří hlavních částí. První z nich zasazuje téma do kontextu dosavadního výzkumu, který uspořádává jak chronologicky, tak i podle ideologických vlivů, které měly zásadní dopad na prezentované vědecké výsledky ve sporech o varjagy a počátky východoslovanských dějin. Nedostatečná objektivita se silně projevuje nejen v pracích historických, ale i filologických a v lingvistických tématech, neboť jazykověda hrála ve sporech pouze roli pomocné vědy, jež měla přinášet vhodné argumenty pro podporu prosazovaných teorií. Druhá část analyzuje historiografické dílo švédského diplomata Petra Petreia z počátku 17. století a přispívá do sporů o prvního normanistu. Textová analýza ukazuje, že Petreius byl především zručný kompilátor, nelze ho však považovat za zakladatele normanské teorie. Jeho dílo rovněž neobsahuje žádné ideologické propojení s politikou Švédské říše ve velmocenském období. Ve třetí části je provedena historicko-sémantická analýza staroruských pojmů ябедник, тиун а гридь a od nich utvořených sémantických hnízd. Popisuje jejich zastoupení v historických zdrojích, vývoj jejich morfologie i sémantiky až do současnosti a opravuje výklad etymologie. Pracuje s prameny hlavně právního a úředního charakteru z oblasti...

Detailed record
2019-08-26
09:29
Nové markery kardiovaskulárního rizika v diagnostice a monitoraci léčby.
Tůmová, Eva ; Vrablík, Michal (vedoucí práce) ; Freiberger, Tomáš (oponent) ; Polák, Jan (oponent)
Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou dlouhodobě jednou z vedoucích příčin morbidity a mortality v rozvinutých zemích s komplexním vlivem jak na zdraví jednotlivce, tak i významným socioekonomickým dopadem. Snahou lékařů z mnoha oborů je v posledních desetiletích najít co možná nejlépe vypovídající rizikový faktor (RF) (či kombinaci několika RF), který by napomohl stanovení individuálního rizika rozvoje KVO. Tato stratifikace rizika slouží k identifikaci rizikových pacientů a intenzifikaci léčby, případně nastolení včasných preventivních opatření. V současné době je známo několik rutinně vyšetřovaných RF aterosklerózy, potažmo KVO, díky nimž je možné individualizovat zdravotní péči. Nicméně stále dochází k rozvoji KVO a výskytu náhlých příhod i u jedinců, kteří nesplňovali kritéria pro vysoce rizikové pacienty. Proto stále přetrvává snaha o nalezení co možná nejvíce specifického RF, v posledních letech je vkládána velká naděje v tzv. zánětlivé parametry, které hrají zásadní roli v rozvoji aterosklerózy. V naší práci jsme se věnovali vyšetřování hladin zánětlivých parametrů u specifických skupin pacientů (obézní děti a pacienti s metabolickým syndromem) a sledovali efekt poklesu hmotnosti při úpravě životního stylu. Hlavním pilířem našeho zájmu byl enzym fosfolypáza A2 asociovaná s lipoproteiny...

Detailed record
2019-08-26
09:29
Simulace a experimentální hodnocení účinků malorážového střeliva vznikajících pod balistickou ochrannou pomůckou
Billich, Richard ; Jelen, Karel (vedoucí práce) ; Otáhal, Jakub (oponent) ; Chlup, Hynek (oponent)
Název: Simulace a experimentální hodnocení účinků malorážového střeliva vznikajících pod balistickou ochrannou pomůckou Cíle: Mezi hlavní cíle patří parametrizace ranivých účinků v artificiálních materiálech. Kvantifikace účinků zbraňových systémů pomocí mezinárodních a experimentálních kritérií účinnosti. Parametrizace mechanických charakteristik polymerních vláken, které jsou součástí balistických ochranných vest. Objektivizace deformačních účinků střely v měkkých biologických strukturách a vytvoření zjednodušené analýzy interakce střely s balistickou vestou. Metody: V experimentu byly použity náhradní materiály - balistická želatina a glycerínové mýdlo. Vypočtené hodnoty a jednotlivé parametry jsou uváděny pro zbraňové systémy ráže 9 mm. Experiment se uskutečnil v certifikované balistické laboratoři. Parametrizace tvarových změn probíhala pomocí zobrazovacích metod CT; Mikro CT; UZ Elastografie; 3D scanner, další nezbytnými zařízeními byly infračervená vibrační spektroskopie a vysoko-frekvenční kamera. V neposlední řadě vytvoření analytických vztahů stanovující mechanické účinky na materiál za balistickou vestou. Výsledky: Oblast největšího zasažení pro užité munice byl 1.48 - 1.6 násobek průměru použitého projektilu. V průběhu šíření se deformační vlny v náhradním materiálu dochází k zestrmení...

Detailed record
2019-08-26
09:29
Vliv znečištění ovzduší na projevy astmatu
Velická, Helena ; Štípek, Stanislav (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent) ; Rychlíková, Eva (oponent)
Vliv znečištění ovzduší na projevy astmatu MUDr. Helena Velická ABSTRAKT Disertační práce byla zaměřena na otázku, jaký vliv mají krátkodobé změny koncentrací znečišťujících látek venkovního ovzduší na zhoršení zdravotního stavu astmatických pacientů. Respirační příznaky a další obtíže 147 dětí (věk 6 - 18 let) a 304 dospělých (věk 19 - 62 let) s potvrzenou diagnosou astmatu byly sledovány deníkovou formou po dobu čtyř měsíců topné sezóny (listopad 2013 až únor 2014) v Ostravě, průmyslovém městě zatíženém značným znečištěním ovzduší. Adresy bydliště a školy/pracoviště všech respondentů byly digitalizovány a propojeny s částečně zhlazenými mapami 24-hodinových koncentrací PM10, NO2 a SO2. Expozice respondentů jednotlivým škodlivinám byly vypočítány za den individuálně, s přihlédnutím k režimu dne. Pro statistické analýzy byly použity generalizované aditivní modely (GAM), síla asociace byla vyjádřena jako poměr šancí (OR) nárůstu respiračních obtíží při zvýšení průměrné 24-hodinové expozice dané škodlivině o 10 µg/m3 , v den expozice (lag 0), a dále byl hodnocen oddálený efekt expozice v předchozích dnech, a to jak jednotlivě (lag 1-5), tak pomocí klouzavých průměrů expozice za 1-5 dní. Byly zjištěny významné asociace mezi zvýšením denní i několikadenní expozice škodlivinám ve venkovním ovzduší a výskytem...

Detailed record
2019-08-26
09:29
Commento sopra una canzone d'amore v kontextu své doby
Herůfek, Jan ; Pelán, Jiří (vedoucí práce) ; Petříček, Miroslav (oponent) ; Žáčková, Magdalena (oponent)
RESUMÉ Disertační práce Commento sopra una canzone dʼamore v kontextu své doby, rozvržená do čtyř kapitol, se zaměřuje na rozbor konceptu lásky italského humanisty G. Pica della Mirandola (1463-1494). Jelikož Giovanni Pico byl autorem, jenž žil a tvořil v období italského quattrocenta, je v první kapitole ("Italský humanista Giovanni Pico: pokus o portrét") pozornost věnována konceptu studia humanitatis. Nejprve je v první části ("Pico mezi rétorikou a filosofií") zkoumán jeho vztah ke studiu klasických jazyků (řečtina a latina), rétoriky, filosofie a teologie. Je tedy řešena otázka, zda se Pico po vzoru ostatních italských humanistů hlásil taktéž k dobovému fenoménu, tj. k objevování pramenů antické moudrosti (ad fontes). Je tedy možno přiřadit Pika k intelektuálům typu M. Ficina nebo A. Poliziano, kteří si za svůj cíl kladli vytvářet kritické edice filosofických spisů. Nebo spíše využíval Pico humanistické nástroje (zejména rétoriku) k tomu, aby jejich prostřednictvím představil svůj svébytný humanistický filosoficko-teologický koncept. Zdá se, že si Pico vybral variantu druhou. A systematicky svou humanistickou vizi představoval v dílech z let 1486-1489 (např. Oratio 1486, Conclusiones 1486, Apologia 1487 a Heptaplus 1489). Po analýze jeho listů (adresovaných E. Barbarovi a Lorenzovi Medicejskému)...

Detailed record
2019-08-26
09:29
Neorealismus v italské literatuře
Gregorová, Silvia ; Flemrová, Alice (vedoucí práce) ; Pelán, Jiří (oponent) ; Čaplyginová, Olga (oponent)
Dizertační práce Neorelismus v italské literatuře usiluje o konkretizaci a přesnější definici literárního neorealismu skrze analýzu konkrétních literárních děl hlavních představitelů. Formálně je práce rozdělena do jedenácti kapitol. První dvě kapitoly se snaží o teoretický úvod do problematiky související s uvedeným tématem: definice realismu a představení literárních směrů, ze kterých neorealismus vycházel. Třetí kapitola nastiňuje historický a kulturní kontext dvacátých a třicátých let, to jest doby, která předcházela vzniku neorealismu, a zároveň podává stručný přehled kulturních hnutí, která se v té době prosazovala, kapitola se uzavírá analýzou románů, které ještě nejsou neorealistické, ale svými jazykovými a obsahovými prostředky už neorealismus předznamenávají. Jsou to romány: Gli Indifferenti Alberta Moravii, Paesi tuoi o Cesara Paveseho a Conversazione in Sicilia Elia Vittoriniho. Čtvrtá kapitola je věnována anglickým překladům Cesareho Paveseho, které vnesly do italské literatury nové jazykové prostředky a dále antologii L'Americana, kterou v roce 1941 sestavil a editoval Elio Vittorini a která byla jedním z hlavních inspirativních zdrojů, jak pro neorealismus literární, tak filmový. První část páté kapitoly je věnována analýze...

Detailed record
2019-08-26
09:29
Study of high energy cosmic gamma rays
Štefánik, Stanislav ; Nosek, Dalibor (vedoucí práce) ; Soustružník, Karel (oponent) ; Tománková, Lenka (oponent)
V disertační práci prezentujeme naše dvě studie zaměřené na detekci kos- mického γ-záření a analýzu dat z pozorování tohoto záření. Jedna studie se zabývá metodou koeficientu transparence atmosféry pro Čerenkovovo záření. Tuto metodu lze použít pro kalibraci detektoru v experimentech využívajících zobrazovací Čerenkovské teleskopy pro nepřímou detekci kosmického γ-záření. Cílem metody je monitorování propustnosti atmosféry vůči Čerenkovovu světlu a kalibrace odezvy Čerenkovských teleskopů. Pro tento účel jsou využity četnosti detekovaných atmosférických spršek iniciovaných nabitými částicemi kosmického záření. Pomocí Monte Carlo simulací prezentujeme rozšíření této metody a demonstrujeme její proveditelnost v podmínkách ob- servatoře Cherenkov Telescope Array. Naše další analýza je zaměřená na zpracování dat sesbíraných experimentem Fermi Large Area Telescope během 7 let přímých pozorování kosmického γ-záření. Podrobně studujeme signál detekovaný z částí oblohy kolem aktivních galaktických jader 1ES 0229+200 a Centaurus A. Popisujeme nalezení nových astrofyzikálních zdrojů vysokoen- ergetických fotonů a diskutujeme spektrální a časové charakteristiky toku γ-záření z těchto objektů. 1

Detailed record
2019-08-26
09:29
Užívání tabáku a jeho souvislosti u 8-12letých žáků. Prevalence a formy kouření, znalost značek a zdrojů cigaret, iniciace kouření.
Kučerová, Jarmila ; Králíková, Eva (vedoucí práce) ; Pánková, Alexandra (oponent) ; Janata, Hana (oponent)
Úvod: Prevalence a formy kouření, zdroje cigaret a vliv marketingu jsou u dětí mladších 12 let v České republice popisovány jen ojediněle nebo poznatky zcela chybí. Metody: Data byla sbírána v období let 2009-2012 pomocí anonymního dotazníku v 51 základních školách z Prahy a Ústeckého kraje v rámci preventivního programu pro 3. -5. třídy. Celkem bylo pro děti věkové kategorie 8-12 let vyhodnoceno 3 887 dotazníků z Prahy a 592 z Ústeckého kraje. Výsledky: Zkušenost s kouřením uvedlo 23,3 % všech respondentů ve věku 8-12 let a více zkušeností měli chlapci a děti z kuřáckých rodin. Cigarety byly nejčastější formou kouření (17 % všech respondentů). Druhou nejčastější formou byla vodní dýmka (prevalence v Praze byla 7,4 % oproti 4,9 % na Ústecku (p = 0,030)). Necelé 1 % dětí mělo zkušenost s marihuanou. Jako nejčastější zdroj první cigarety uváděly děti své příbuzné (43,1 %). Pro děti, které kouří jednou za měsíc a častěji, byli příbuzní také hlavním zdrojem cigaret (32,0 %), 15,5 % dětí uvedlo, že si cigarety kupuje. Více než třetina dětí vypověděla, že si s nimi ještě nikdo o kouření nepovídal. Jmenovat konkrétní značku cigaret dokázalo celkem 59 % všech dotázaných. Nejznámějšími značkami byly Marlboro a Petra, která byla častěji jmenována dívkami a kopírovala tak aktuální marketingové aktivity...

Detailed record
2019-08-26
09:29
The role of the immune system in the immunopathogenesis of autoimmune diseases and the therapeutic modulation of autoimmune reaction by tolerogenic dendritic cells
Dáňová, Klára ; Palová Jelínková, Lenka (vedoucí práce) ; Prokešová, Ludmila (oponent) ; Heneberg, Petr (oponent)
Imunoterapie založená na dendritických buňkách (DCs, z angl. dendritic cells) byla poprvé testována v klinických studiích zaměřených na léčbu nádorových onemocnění v 90. letech 20. století. V současné době se schopnost DCs modulovat imunitní odpovědi testuje také v několika klinických studiích zaměřených na léčbu autoimunitních chorob s cílem utlumit neadekvátně aktivovaný imunitní systém a obnovit imunologickou toleranci. K tomuto účelu se využívají takzvané tolerogenní DCs disponující výrazným supresivním potenciálem. Tolerogenní DCs se připravují ex vivo z monocytů zejména pomocí farmak, jež u DCs indukují regulační fenotyp s nízkou expresí aktivačních znaků, zvýšenou expresí inhibičních znaků a zvýšenou sekrecí tlumivých cytokinů. V první části této práce jsme ukázali, že kultivace lidských monocytů v přítomnosti glukokortikoidu dexamethasonu a 19-nor-1,25-dihydroxyvitaminu D2 (paricalcitolu) umožňuje připravit tolerogenní DCs s vysoce stabilním supresivním fenotypem charakterizovaným vysokou produkcí IL-10, expresí inhibičních molekul IL-T3 a PD-L1, nízkou stimulační kapacitou a schopností indukovat regulační T buňky. Zároveň jsme také ukázali, že na udržení supresivního fenotypu a funkce tolerogenních DCs se podílejí metabolické změny a aktivace signálních drah zahrnujících NF-κB, p38 MAPK,...

Detailed record
2019-08-26
09:29
Nové přístupy ke zmírnění myokardiální atrofie po mechanickém odlehčení - Experimentální studie heterotopické transplantace srdce u laboratorního potkana
Pokorný, Martin ; Malý, Jiří (vedoucí práce) ; Ošťádal, Petr (oponent) ; Rohn, Vilém (oponent)
Rozvoj srdeční atrofie, jako následek mechanického odlehčení srdce, který byl popsán u pacientů léčených dlouhodobými mechanickými srdečními podporami, představuje jednu ze zásadních překážek v cestě k zotavení myokardu. Prvním cílem této práce bylo zhodnotit rozvoj srdeční atrofie u zdravého a selhávajícího myokardu po mechanickém odlehčení. Experimentálním modelem ke studiu mechanického odlehčení byla zvolena heterotopická transplantace srdce u laboratorního potkana. Srdeční selhání bylo experimentálně vyvoláno chronickým objemovým přetížením po vytvoření aorto- kavální píštěle. Druhým cílem této práce bylo zjistit, zda dietou navozené zvýšení koncentrací kyseliny myristové, palmitové a palmitoolejové v myokardu dokáže zmírnit průběh atrofických změn. Právě u těchto vybraných mastných kyselin byla již dříve prokázána schopnost navodit fyziologický růst myokardu. Třetím cílem této práce bylo zjistit, zda navýšení izovolumické zátěže heterotopicky transplantovaného srdce může ovlivnit rozvoj srdeční atrofie. Zvýšení izovolumické zátěže bylo dosaženo po implantaci nově navrženého intraventrikulárního expandéru. Rozvoj srdeční atrofie byl hodnocen jako váhový úbytek heterotopicky transplantovaného srdce v porovnání s hmotností srdce kontrolních skupin, a to 7, 14, 21 a 28 dní po heterotopické transplantaci....

Detailed record