Doctoral theses

Latest additions:
2019-12-09
09:00
Vliv faryngofixace při operaci patra a timingu operace na rozvoj adhezivně retrakčních změn a cholesteatomu u rozštěpových pacientů
Otruba, Lukáš ; Schalek, Petr (vedoucí práce) ; Klačanský, Juraj (oponent) ; Hahn, Aleš (oponent)
Úvod: Značná část dětských rozštěpových pacientů trpí OMS a jejími následky jako nedoslýchavost, adhezivně retrakční změny a cholesteatom. Cílem naší retrospektivní studie bylo zjistit, zda lze tyto následky minimalizovat výběrem operační techniky při korekci patra - použitím faryngofixace. Materiál a metodika: Retrospektivní studie 163 pacientů - 325 uší (1x atrezie zvukovodu), operovaných v 5 měs. - 8 letech, doba sledování 36-84 měs. Výsledky: 125 (38%) uší mělo retrakci v oblasti epitympana a 45 (14%) mělo retrakci v oblasti zadního horního kvadrantu středouší, bylo 10 (3%) cholesteatomů 5x epitympanální a 5x sinus cholesteatom. Nepodařilo se prokázat signifikantní vztah mezi použitím faryngofixace a závažností otologického nálezu resp. četností retrakcí v epitympanu a zadním horním kvadrantu(p 0,53) Závěr: podle našeho zjištění nesouvisí použití faryngofixace a timingu koreční operace patra s tíží následného otologického nálezu. Dle našich zkušeností a v souladu s literaturou zatím zůstává nejlepší prevencí adhezivně retrakčního procesu a cholesteatomu dispenzarizace s otomikroskopickým sledováním a včasná indikace k chirurgickému řešení podle závažnosti změn a dynamiky procesu. Klíčová slova : faryngofixace, korekce patra, rozštěp, retrakce, cholesteatom, otologický nález

Detailed record
2019-12-09
09:00
Efektivita sonografického vyšetřování v prevenci a léčbě vývojové kyčelní dysplázie
Zídka, Michal ; Džupa, Valér (vedoucí práce) ; Kokavec, Milan (oponent) ; Šponer, Pavel (oponent)
Cíl práce: Prokázat úspěšnost časné detekce a účinnost časné léčby kyčelní dysplázie v probíhajícím systému soustavného vyšetřování novorozeneckých kyčlí v České republice. Z výsledků analýzy pak navrhnout opatření vedoucí k optimalizaci sledování a dlouhodobé udržitelnosti péče o dětské kyčle. Materiál a metody: Bylo provedeno zhodnocení souboru 316 diagnostikovaných, léčených a následně sledovaných dětí s různými stupni kyčelní dysplázie, detekovaných v rámci ortopedického vyšetřování kyčlí v systému "trojího síta" klinickým a sonografickým vyšetřením (dle Grafa). V práci jsou zhodnoceny rizikové faktory a jejich vliv na průběh léčby, efektivita ambulantní léčby pomocí abdukční pomůcky, timing a trvání léčby. Samostatně je zhodnocena účast dětí na následném sledování. Dále byla provedena analýza dat stran implantace endoprotéz kyčle u pacientů s následky kyčelní dysplázie, získaných za 15 let trvání Národního registru kloubních náhrad. Tyto údaje byly korelovány (za účelem posouzení jejich efektivity) se způsoby detekce kyčelní dysplázie v době, kdy se tito endoprotézou operovaní pacienti narodili. Výsledky: Ze souboru 316 léčených dětí byla konzervativní léčba úspěšná u 98,7 %. Pozitivní klinické vyšetření bylo pouze u 31 % dětí. Pozitivní rodinná anamnéza u léčených nebyla významná ani pro...

Detailed record
2019-12-09
09:00
Analýza problematických míst při zvládání matematiky u žáků s poruchou autistického spektra (a jejich vztah ke kognitivnímu zpracovávání žáků)
Sotáková, Hana ; Rendl, Miroslav (vedoucí práce) ; Pavelková, Isabella (oponent) ; Bazalová, Barbora (oponent)
Disertační práce se zabývá tématem zpracovávání matematických úloh u žáků s poruchou autistického spektra (PAS) a problematických míst při jejich řešení. Cílem práce je popsat způsob, jakým žáci s PAS přistupují k matematickým úlohám a zpracovávají je. Zaměřujeme se především na to, zda je možné u daných žáků najít odlišné postupy než u žáků běžných a zda tyto postupy vykazují určitá specifika odpovídající odlišným kognitivním postupům. V teoretické části práce objasňujeme svá východiska. Nejprve vytváříme rámec pro pochopení komplexnosti problematiky autismu, dále se zabýváme psychologickými teoriemi zkoumajícími danou problematiku a popisujeme specifika výoje jedinců s PAS v období adolescence. Poté reflektujeme studie zabývající se matematickými schopnostmi u žáků s PAS. Matematika bývá považována za "silnou" oblast u žáků s PAS a není dostatečně prozkoumána, což zdůrazňují i některé zahraniční studie (např. Oswald et al., 2016). Empirická část je založena na kvalitativní metodologii a zabývá se srovnáním zpracování matematických úloch šesti žáků s PAS s jejich intaktními spolužáky. Snažíme se zde nejen dokumentovat rozdíly a styčné body v řešení žáků, ale také analyzovat kognitivní postupy žáků s PAS a akcentovat specifika vycházející z poruchy autistického spektra. Naše závěry ukazují, že i...

Detailed record
2019-12-09
09:00
Kardiovaskulární komplikace u pacientů s chronickým renálním onemocněním.
Valeriánová, Anna ; Malík, Jan (vedoucí práce) ; Zemánek, David (oponent) ; Piťha, Jan (oponent)
Kardiovaskulární komplikace jsou u pacientů s terminálním renálním selháním časté. Podílí se na nich mnoho různých faktorů: hyperkinetická cirkulace daná anémií, retencí tekutin i samotnou přítomností dialyzačního zkratu, metabolické změny vedoucí k akceleraci aterosklerotických změn a zvýšení tuhosti cév i kolísání tlaku a orgánové perfuze během dialýzy, kdy dochází k opakované tkáňové hypoxii. Naše studie byly prováděny u pacientů v chronickém hemodialyzačním programu. Studie zabývající se dlouhodobou průchodností dialyzačních zkratů ukázala, že přežívání zkratů je negativně ovlivněno přítomností ischemické choroby srdeční a sníženou plazmatickou koncentrací cholesterolu. Ve studiích o tkáňové hypoxii jsme prokázali, že u dialyzovaných pacientů je přítomna jak tkáňová hypoxie mozkové tkáně, tak ruky se zkratem, a že tato hypoxie se dále prohlubuje v průběhu dialýzy. Faktory, které souvisejí se vznikem mozkové hypoxie, jsou: přítomnost srdečního selhání, zvýšení hladiny BNP a vyšší distribuční šíře erytrocytů. Závažným důsledkem mozkové tkáňové hypoxie je vznik kognitivního deficitu. Mezi závažné dopady hemodialýzy na srdce lze zařadit dysfunkci levé síně, jež je dána její dlouhodobou remodelací a není ovlivnitelná snížením preloadu a odstraněním tekutinové nálože, a také diastolickou dysfunkci...

Detailed record
2019-12-09
09:00
Postavení nevládních organizací v mezinárodním právu
Příhoda, René ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Honusková, Věra (oponent) ; Hýbnerová, Stanislava (oponent)
Postavení nevládních organizací v mezinárodním právu Abstrakt Nevládní organizace a zejména pak mezinárodní nevládní organizace jsou významným aktérem mezinárodních vztahů, stejně tak jako státy, mezinárodní organizace vládní a nadnárodní korporace. Každý z těchto aktérů má v mezinárodních vztazích svoji úlohu, která se může vzájemně překrývat. V bodech, kde se zájmy těchto subjektů překrývají dochází mezi nimi k interakci. Cílem této práce bylo historické zmapování statusu mezinárodních nevládních organizací, a to až do současnosti, vypořádání se s teoretickými východisky právní nauky k mezinárodněprávní subjektivitě a zatřídění a rozčlenění mezinárodních nevládních organizací. Dalším dílčím cílem práce byla definice jednotlivých aktérů mezinárodních vztahů a pojmutí organizací sui generis a nejvýznamnějších nevládních organizací z rozličných odvětví, a za použití jednotné metodologie provést jejich komparaci a zhodnotit vliv na mezinárodní právo veřejné. V další části bylo cílem práce extrakce statistických dat a jejich zasazení do historických souvislostí, zatímco relační část se věnovala zejména faktickému vlivu organizací. Závěrečné kapitoly se zaobíraly problematikou kauzální. V práci byl na základě zvolených metodologických postupů zjištěn vývoj mezinárodních nevládních organizací, a to po jejich...

Detailed record
2019-12-09
08:59
Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích a systémech sociálního zabezpečení v českém a evropském právu
Jandová, Darina ; Vysokajová, Margerita (vedoucí práce) ; Štangová, Věra (oponent) ; Chvátalová, Iva (oponent)
Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích a systémech sociálního zabezpečení v českém a evropském právu Abstrakt Tato disertační práce se zabývá uplatňováním principu rovnosti v pracovněprávních vztazích a systémech sociálního zabezpečení v českém a evropském právu. V úvodní části jsou nastíněny historické souvislosti zakotvení principu rovnosti do právní úpravy. Pozornost je věnována jednak společenským změnám v první polovině 20. století, jež vedly k ochraně rovnosti v Evropě, a jednak legislativním iniciativám a roli justice ve druhé polovině 20. století. Druhá část vysvětluje pojmy rovnost, diskriminace, pracovněprávní vztahy a systémy sociálního zabezpečení, jež jsou ústředními motivy disertační práce. Je rozebráno, jak bylo na tyto pojmy nahlíženo v minulosti, jak se vyvíjely, a v jakých podobách a projevech se s nimi můžeme setkat dnes. Třetí část představuje české i evropské právní předpisy, které tvoří současné antidiskriminační právo. Důraz je kladen na zhodnocení českého antidiskriminačního zákona s ohledem na jeho téměř desetiletou účinnost v českém právním řádu. Autorka v této části disertační práce dochází k závěru, že ochrana poskytovaná antidiskriminačním zákonem je sice v některých případech duplicitní s jinými právními předpisy, soudy nekladou dostatečný důraz na...

Detailed record
2019-12-09
08:59
Porušování zákona o zaměstnanosti
Stádník, Jaroslav ; Pichrt, Jan (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent) ; Bělina, Miroslav (oponent)
Porušování zákona o zaměstnanosti Abstrakt Cílem a účelem této disertační práce bylo v kompaktním a souvislém rozsahu popsat jednotlivé druhy porušení právních předpisů v návaznosti na jejich důsledky pro jednotlivé subjekty, vůči kterým negativní dopady směřují. Práce na základě současné zákonné úpravy oblasti zaměstnanosti rozděluje porušování povinností do jednotlivých oblastí, které se dále dají rozdělit podle subjektů porušujících povinnosti a závažnosti jednotlivých porušení. Problematika porušování zákona o zaměstnanosti v sobě zahrnuje dvě zásadní oblasti. První oblastí, vlastní většině hmotněprávních předpisů, je ta přestupková, reagující primárně na porušování povinností ze strany zaměstnavatelů. Na tuto oblast je zaměřena zejména třetí, pátá, a šestá kapitola. Druhá oblast zákona o zaměstnanosti vzhledem k jeho povaze a účelu upravuje a zakotvuje řadu povinností pro fyzické osoby, zájemce o zaměstnání a zejména uchazeče o zaměstnání, kteří prostřednictvím úřadu práce realizují své základní sociální právo garantované Listinou základních práv a svobod, tedy právo na práci. Na tuto oblast směřuje kapitola druhá a dále částečně kapitola čtvrtá a šestá. K této oblasti, s ohledem na obtížnou sociální situaci, ve které se uchazeč o zaměstnání nachází, je pak nutné přistupovat velice citlivě k případnému...

Detailed record
2019-12-09
08:59
Trestní odpovědnost právnických osob
Šťastný, Petr ; Musil, Jan (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent) ; Kuchta, Josef (oponent)
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB Abstrakt Ačkoli je tomu již více než 7 let od přijetí zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jímž i český zákonodárce zakotvil trestní odpovědnost právnických osob, jedná se stále ještě o kontroverzní téma. Cílem práce je tak nejen analyzovat tuto právní úpravu a podat její ucelený a přehledný výklad včetně kritického zhodnocení vybraných institutů, ale také seznámit s procesem předcházejícím jejímu přijetí, včetně komparace argumentů pro takovéto rozhodnutí s argumenty odpůrců trestní odpovědnosti právnických osob. Neméně důležitým cílem práce je i analytické zhodnocení poznatků z aplikační praxe a představení případných návrhů de lege ferenda. K takovým úvahám je však třeba disponovat dostatečnou znalostí terminologie, jakož i základních zásad trestního práva, k čemuž slouží obsah první kapitoly práce. Zásadní změně v pojetí právnických osob přinášené novým občanským zákoníkem, který se opětovně přiklání k teorii fikce a způsobuje tak značnou tenzi, je věnována druhá kapitola práce. Institut odpovědnosti právnických osob není ve světovém měřítku žádnou novinkou, přičemž jeho historickému vývoji se věnuje kapitola třetí, představení profilujících zahraničních právních úprav pak kapitola čtvrtá. Teoretických modelů deliktní...

Detailed record
2019-12-09
08:59
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Klíma, Pavel ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent) ; Chvátalová, Iva (oponent)
v českém jazyce Předkládaná disertační práce se zabývá velmi důležitou a trvalou součástí odvětví pracovního práva a pracovněprávních či jiných obdobných vztahů, a to problematikou pracovních úrazů a nemocí z povolání, a to především z perspektivy odpovědnostního vztahu z toho vyplývajícího a vznikajícího, resp. povinností zaměstnavatele k náhradě škody či nemajetkové újmy ve vztahu k zaměstnanci a jednotlivých dílčích nároků na náhrady škody či nemajetkové újmy, na něž vzniká nárok zaměstnanci, u něhož došlo k úrazovému ději, jenž má podobu pracovního úrazu nebo onemocnění nemoci uznané jako nemoc z povolání. K výběru a zpracování problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání, resp. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech z povolání jakožto disertační práce podnítila autora (disertanta) jednak trvale zásadní význam tématiky jak v intencích pracovněprávních vztahů, tak i obecně a principiálně vztahů celospolečenských, jakož i skutečnost, že navzdory akcentovaného, trvale zásadního významu problematiky odbornou literaturou vztahující se k vlastní problematice odškodňování pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nelze považovat za rozsáhlou. Cílem předkládané disertační práce je analyzovat a zhodnotit aktuální stav právní...

Detailed record
2019-12-09
08:59
Působnost trestních zákonů
Sýkora, Michal ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Musil, Jan (oponent) ; Fryšták, Marek (oponent)
Působnost trestních zákonů (abstrakt) Předkládaná práce se zaměřuje na otázky působnosti trestních zákonů a klade si za cíl přehledným způsobem popsat aktuální právní úpravu působnosti trestních zákonů, zhodnotit její stav, poukázat na případné legislativní nedostatky a navrhnout i některé úpravy de lege ferenda Pozornost, která bývá působnosti trestních zákonů běžně věnována ve vysokoškolských učebnicích či v jiné odborné literatuře, by mohla na první pohled naznačovat, že jde o materii spíše stručnou, jíž není třeba věnovat většího prostoru. Opak je pravdou. Působnost trestních zákonů představuje téma velmi rozsáhlé a rozmanité, její úpravu nalezneme v různých hmotněprávních i procesních předpisech, na úrovni běžných zákonů i ústavních předpisů a mezinárodních dohod. Bližší teoretický výzkum i řešení konkrétních praktických případů pak přináší nutnost zabývat se řadou dílčích otázek, a to nejen z oblasti trestního práva, ale i z řady dalších právních odvětví. Rozlišují se čtyři působnosti: časová, místní, osobní a věcná. Každá z nich se vyznačuje bohatou historií teoretického, zákonného i judikaturního vývoje. I přesto tento dlouhý vývoj jde o téma stále aktuální, a to jak z pohledu odborné, tak i laické veřejnosti. Zároveň jde o otázky, které je třeba řešit v každodenní činnosti soudů, státních zástupců,...

Detailed record