Disertační práce

Nejnovější přírůstky:
2023-02-05
22:36
Thermo-hydro-mechanical coupling in slope stability: advanced experiments and multiscale modelling
Loche, Marco ; Scaringi, Gianvito (vedoucí práce) ; Comegna, Luca (oponent) ; Görüm, Tolga (oponent)
Termo-hydro-mechanické procesy v expanzivních jílech jsou natolik složité, že k vysvětlení jejich chování za proměnlivých hydraulických, mechanických a tepelných podmínek jsou zapotřebí tzv. spojené modely (ang. coupled models). Vliv teplotních změn na chování expanzivních jílů - bentonitů se studuje zejména s ohledem na jejich úlohu při chemické a hydraulické izolaci radioaktivního odpadu. Výsledky ukazují, že tepelné účinky mohou být významné a mohou se projevovat také v důsledku různých procesů, například při sezónních teplotních změnách v mělkých, nejspíš na jíl bohatých, vrstvách půdy podél horských svahů. Výsledky nerozsáhlého výzkumu této problematiky prokázaly, že některé sesuvy mohou být aktivovány tepelnými výkyvy. V rámci navrhovaného projektu byly provedeny experimenty a modelování v různých měřítkách, z důvodu lepšího zohlednění termo- hydro-mechanických vazeb a kontroly teploty na smykovou pevnost, a tedy na stabilitu svahů. Rozsáhlá škála geotechnických parametrů podléhá změnám pod vlivem tepelného působení, kupříkladu smyková pevnost. Pro vytvoření detailnější představy pro zohlednění teploty při analýze stability svahů byl pro pochopení chování zeminy při teplotních změnách definován víceúrovňový přístup. Při vývoji sesuvů však hraje významnou roli také mineralogie a smyková...

Úplný záznam
2023-02-05
22:36
Exploring the diversity of snow algae using polyphasic approach
Procházková, Lenka ; Nedbalová, Linda (vedoucí práce) ; Karsten, Ulf (oponent) ; Hoham, Ronald (oponent)
Sněžné řasy způsobují zabarvení sněhu v pomalu tajících sněhových polích v horských a polárních oblastech. Přestože jsou vynikajícími modely pro studium života v extrémně chladném prostředí, naše dosavadní porozumění taxonomické rozmanitosti, geografického rozšíření a rozmanitosti fyziologických strategií sněžných řas v přizpůsobení se jejich drsnému prostředí jsou pouze částečná. Tato práce se věnuje zeleným řasám z řádu Chlamydomonadales a v jednom případě zlativkám z řádu Hibberdiales. V práci byl použit integrativní přístup k charakterizaci druhů včetně sekvenování několika molekulárních markerů (18S rDNA, ITS2 rDNA, rbcL) za účelem odhalení genotypu a odvození fylogenetické příbuznosti druhů. Pomocí světelné a elektronové mikroskopie byly popsány detailní struktury povrchu buněčné stěny a vnitrobuněčného uspořádání. Kromě toho byly sledovány profily mastných kyselin a pigmentů, aby se získal nový pohled na úpravu metabolických drah těchto řas. Rychlá měření světelných křivek byla použita pro odhad světelných preferencí fotosystému II. Bylo prokázáno, že jedna z hlavních řas způsobujících fenomén červeného sněhu je monofyletická linie v rámci skupiny Chlamydomonadales (článek I), byl popsán nový rod Sanguina se dvěma blízce příbuznými druhy S. nivaloides a S. aurantia. Pomocí molekulárních...

Úplný záznam
2023-02-05
22:36
Time-dependent CP violation in B0 → ηc KS0 decays at the Belle experiment, Alignment of the Belle II detector
Bilka, Tadeáš ; Doležal, Zdeněk (vedoucí práce) ; Bielčík, Jaroslav (oponent) ; Glazov, Alexander (oponent)
Tato práce se zabývá dvěma nezávislými, avšak úzce souvisejícími tématy. V první části se je změřen větvící poměr a časově závislé narušení CP syme- trie v rozpadech B0 → ηcK0 S, ηc → K0 SK± π∓ . Tento rozpad umožňuje získat přístup k sin 2ϕ1, kde ϕ1 je úhel unitárního trojúhelníku Cabibbo-Kobayashi- Maskawovy kvarkové směšovací matice. Měření je založeno na celém souboru dat z experimentu Belle, který se skládá ze 772 × 106 párů B mezonů získaných na e+ e− urychlovači KEKB. Extrahované parametry časově závislého a přímého CP narušení jsou sin 2ϕ1 ≃ S = 0.59 ± 0.17 (stat) ± 0.07 (syst) a A = 0.16 ± 0.12 (stat) ± 0.06 (syst). Změřený součin větvících poměrů B(B0 → ηcK0 S) × B(ηc → K0 SK± π∓ ) je (9.8±0.6 (stat)±0.4 (syst)±2.3 (int))×10−6 , kde poslední nejistota zohledňuje interferenci s nerezonančním pozadím. Druhá část se zabývá alignmentem vrcholového detektoru a centrální drif- tové komory experimentu Belle II na urychlovači SuperKEKB, který je Super- B-Továrnou nové generace. S novým pixelovým detektorem a prezentovanou metodou alignmentu dosahuje Belle II přibližně dvakrát lepšího rozlišení im- paktních parametrů než Belle. Předložená alignmentovací procedura zahrnuje simultánní určení...

Úplný záznam
2023-02-05
22:35
Termomechanical and temporal evolution ot the Moravo-Silesian zone: examples of the Silesian domain and the Svratka window
Košuličová, Monika ; Štípská, Pavla (vedoucí práce) ; Pitra, Pavel (oponent) ; Košler, Jan (oponent)
s =.= o s'€ *€€:3š sP -3€€.ť : .E " E F'E gjÉ€ iĚ€e x {.획š =;x:Ěřc 'ř iĚšisři egt;sř;1 =iE s : € ;;gĚ$Ě :J =řE :!s -É[s F; * o. .š .E.Q E * le.iE E;.á'*:š€g!E; E l gc tsigt ísE€ Ěi*;ř ; iE -*;,ryĚa€€.: F.E =:=tc5 ý,H E E ř;E*Ě BiEiššEg;E;š!E€gĚEii.1ÍBitn.E gc ďt' ařxEEE€ íicap*š"iÉ]šEE lE g í;;Et ěi ;e E ilg.ri.; - a i ě g.E r.i:; E E; E; c .5šÉE.iliěiE -E ;'eEtBi Eg E ;E'EE g:'ÍgĚ š.',*E € FĚE €: ;.í;s s :{ E ág; cÉE ;.i ; e e.; t;"= íE€ É o s * € gi Ť H EE ř'g ť'H #š:řEŤ€ €EE€ $[EĚ-áĚš E€ÉĚ Eg,g€ € Et i1;g 16€B.o:sE.B,E.S u *.E.á-E ='i E R€ ..-t $e j ] €š i řšĚ :;i igš-šEE ĚĚĚE l.lE t EgEi Ě 1i Ěi5 :EĚ5- gg; E!;EE5Ě šB*gci,řE .: €,Í ;'i$ E;6 ; ; = s { ;Egi t gfE ; :g !i !i ! ít; i =- še í':qE ; gg; 9gggšt gg .ři iř * ĚĚĚE i ai Ť Ěi EgiiitE ;E E ÍFtĚg; Ť p s ĚĚšáe cE; € * [ř gE EEE š.ťĚ-E gĚE E š'Ei ĚE E.1' EĚgigii gi gu E Ě gBĚř E. E E €€fiť;E gtlg *É:EÉEšáiiEĚřEši:€ĚEa í t.) šEggl gĚE.[g gE':F:;.iaEEtšg.{$gĚiEĚĚ€E gÉĚggEgi íg = EiEE l;[Ěi$ĚšĚg€ áĚřt E t E € rs.e;Eet: i l i gi Ěi ll g*iiiglilg: liilíiĚ!ilggii * ; e rlig*áĚĚu š,n t al Ěs= is 5šE g Et t ei ĚE E gŘgšiĚ;E;Éř*É€Ť!šg{fEĚig$EšÝ š€€ 'E í\ ggšašgiÉ Egai;ušgggE l=-Ěi'; š gii, šEEtg;Ě*gttĚš:Ěil;šE.igitĚi! ;Ěggg;iĚ5gg?liesťt;*EilsIl-- EĚEĚišgE{EEiE'iiIĚi;ĚiEEiE s á!i íi ššE#u.EĚiiggg- ĚiiIiág-'Egiilgt šlggt;*EggÉE;Ěsíělttfi=a;itř;Ě :ĚE:EEt...

Úplný záznam
2023-02-05
22:35
Klinicko-patologická charakteristika kolorektálního karcinomu produkujícího mucin
Sojka, Ladislav ; Levý, Miroslav (vedoucí práce) ; Boublíková, Ludmila (oponent) ; Klos, Dušan (oponent)
Kolorektální karcinom (CRC) patří celosvětově k nejčastějším malignitám s přetrvávající vysokou mortalitou. Z toho důvodu jsou kladeny vysoké nároky na výzkum tohoto onemocnění. Cílem naší práce bylo zhodnocení epidemiologie CRC v České republice v porovnání se světem. Zaměřili jsme se na zhodnocení nejnovějších poznatků ve screeningu, diagnostice, zkoumali jsme prognostické faktory a v neposlední řadě terapeutické možnosti u CRC. Dále jsme podrobněji popsali karcinomy produkující mucin a samotný mucin, jako rizikový faktor pro prognózu pacientů s CRC. V experimentální části práce jsme se zabývali genem mucinu MUC13 a osou MUC13 - miR-4647, které jsou právě spojeny s horší prognózou u pacientů s CRC. V naší práci jsme použili vzorky CRC a okolní tkáně bez karcinomu odebraných od pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze a ve Fakultní nemocnici v Plzni. Odběr proběhl v letech 2011 až 2015. Bylo odebráno 187 vzorků od pacientů se sporadickým kolorektálním karcinomem. Subjekty studie poskytly informace o svých životních návycích, body mass index (BMI), cukrovce a rodinném či osobním výskytu rakoviny v anamnéze. Pacienti s kolorektálním karcinomem s vyšší hladinou exprese genu MUC13 v nádorové tkáni měli horší...

Úplný záznam
2023-02-05
22:35
Literární text ve výuce latiny
Marek, Bořivoj ; Kuťáková, Eva (vedoucí práce) ; Mouchová, Bohumila (oponent) ; Vymětalová, Karla (oponent)
LITERÁRNÍ TEXT VE VÝUCE LATINY Literary Analysis in the Latin Language Instruction - disertační práce - Mgr. Bořivoj Marek Abstrakt Práce je reakcí na urgentní potřebu vytvořit teoreticko-metodologický podklad pro didaktiku římské literatury a středoškolskou literární výchovu postavenou na dílech římského písemnictví. Převážně jazykově a kulturně-historicky pojatá výuka latiny nejen v ČR, ale i v zahraničí často postrádá literární složku a chybějí odborná pojednání poskytující návod, jak literární výchovu do skrovného počtu hodin zapojit. Tato práce shrnuje význam římské literatury, poskytuje přehled o latinské gymnaziální četbě od konce 19. století do současnosti, připomíná relevantní kurikulární dokumenty, vytyčuje cíle latinské literární výchovy, formuluje předpoklady ke zvládnutí latinské četby, poskytuje metodiku výběru textů, prezentuje vlastní model literární výchovy určený pro latinu a nabízí osmnáct konkrétních návrhů literární práce různé obtížnosti zaměřených na všechny klíčové žánry římské literatury.

Úplný záznam
2023-02-05
22:35
New methods of classification and prognosis in paragangliomas and pheochromocytomas
Guha, Anasuya ; Chovanec, Martin (vedoucí práce) ; Stárek, Ivo (oponent) ; Bouček, Jan (oponent)
Feochromocytomy a paragangliomy jsou vzácné, většinou benigní neuroendokrinní nádory. Paragangliomy hlavy a krku (HNPGL) jsou extraadrenální protějšky feochromocytomů, které představují 3 % všech nádorů hlavy a krku. Mohou se vyskytovat jako sporadické nádory nebo jako součást dědičných syndromů. Studie analyzující HNPGL v České republice takřka chybí. Provedli jsme systematický přehled, abychom identifikovali známé genové mutace, které jsou přímo spojené s HNPGL. Studovali jsme také fenotypově- genotypové profily a výsledky léčby HNPGL. Genetická analýza byla provedena v České republice a ve spolupráci s Bethesdou, USA. Náš přehled identifikoval deset genů jejichž mutace jsou spojené se vznikem HNPGL. Familiární formy onemocnění jsou nejčastěji spojovány s genem SDHD. Mutace SDHB jsou predisponují k maligním nádorům. Dále jsme hodnotili soubor 30 pacientů (11 mužů; 19 žen) ve věku 34-80 letřešných pro tyto nádory v období 2016 až 2021. Dvacet čtyři pacientů mělo solitární nádory, naopak v 6 případech se vyskytly mnohočetné nádory. Jugulární paragangliomy byly nejčastěji diagnostikovaným HNPGL. Pouze 11,5 % všech vyšetřených pacientů bylo pozitivních na zárodečnou mutaci SDHD; 50 % našich mladších pacientů s bilaterálními karotickými tumory mělo SDHD mutaci. U čtyř pacientů s negativní rodinnou...

Úplný záznam
2023-02-05
22:34
Mnichovská zrada a její druhé desetiletí. Vytváření a vývoj obrazu roku 1938 v Československu v letech 1948-1958.
Nožička, Josef ; Čechurová, Jana (vedoucí práce) ; Mücke, Pavel (oponent) ; Němeček, Jan (oponent)
Disertační práce nabízí pohled na vytváření historického obrazu událostí roku 1938 v Československu a jeho proměny v období 1948-1958. Soustřeďuje se zejména na mechanismus jeho vytváření, jeho základní stavební prvky, nejcharakterističtější výkladové rekvisity, motivy a schémata, na jejich změny a posuny v jejich prioritě; především v oblasti odborné historiografie a politické publicistiky, ve vybraných případech i ve filmu, poesii a beletrii. Všímá si souvislostí těchto proměn s propagandistickými kampaněmi studené války - tzv. dokumentovou válkou a kampaní proti buržoasním padělatelům dějin. Hledá paralely mezi sovětskou a československou historiografií tohoto období, zaměřuje se na jejich vzájemné vazby v pojetí Mnichova 1938 i na jejich uvolňování v polovině 50. let.

Úplný záznam
2023-02-05
22:34
Antropologie albánských povstání po roce 1981
Tesař, Filip ; Šatava, Leoš (vedoucí práce) ; Haluzík, Radovan (oponent) ; Stojarová, Věra (oponent)
Práce rozebírá kvantitativně i kvalitativně na mikro-úrovni činnost povstaleckých skupin a organizací operujících mezi Albánci na Kosovu, v Makedonii a v jižním Srbsku v rozmezí 1981-2010, zejména formou terorismu a guerrillového válčení. Největší pozornost je věnována Osvobozenecké armádě Kosova (UÇK). Na základě toho práce předkládá empiricky měřitelný teoretický model společenské mobilizace do násilné kolektivní akce. Model, jehož základním cílem je vysvětlit tzv. problém černého pasažéra ve vysoce riskantní kolektivní akci, se skládá ze čtyř tezí: 1. Násilí napomáhá udržet vnitřní soudržnost podzemní skupiny, změnit postoje veřejnosti, přitáhnout nováčky a přesvědčit potenciální dárce o smysluplnosti finančního přispění. 2. Problém černých pasažérů v kolektivní akci je oslaben v okamžiku, kdy se hrozba ze strany státu a příležitosti vyrovnávají a účastníci získají subjektivní pocit bezpečí mezi množstvím dalších. 3. Otevřené povstání se územím nešíří plošně, ale v geografických shlucích kolem vybraných ohnisek. 4. V počáteční fázi otevřeného povstání převládá samoorganizovanost, většina nováčků se do něj zapojuje kvůli vyhlídkám na řešení své osobní životní situace. Samoorganizací vzniká síť vzájemně si důvěřujících, vysoce motivovaných lidí, kteří se do povstání zapojují mezi prvními a zejména...

Úplný záznam
2023-02-05
22:34
Fenomén smrti ve Velké Británii 1815-1855
Michlová, Marie ; Holý, Martin (vedoucí práce) ; Lenderová, Milena (oponent) ; Županič, Jan (oponent)
Disertační práce se zabývá fenoménem smrti ve Spojeném království v letech 1815-1855. Analyzuje postoje dobové společnosti ke smrti a využívá k tomu syntézu mnoha odlišných úhlů pohledu. Na problematiku smrti, umírání a pohřbívání je tak nahlíženo optikou dobového práva, medicíny, tisku či umění. Využity jsou také ego-dokumenty. Mnohovrstevnatá práce v sobě kombinuje řadu historických metod a jako celek může být řazena k výzkumu historické každodennosti a dějin mentalit. Chronologicky je práce zařazena mezi dva důležité válečné konflikty, napoleonské války a krymskou válku. 20-40. léta 19. století patří obecně mezi nejméně zmapovaná období britských dějin, tato disertace tak vyplňuje jistou mezeru v dosavadním bádání nejen v oblasti dějin smrti v Británii. Klíčová slova: 19. století, společnost, smrt, britské dějiny

Úplný záznam