Disertační práce

Nejnovější přírůstky:
2021-07-25
00:09
ČSSR ve východní politice SPD (1973 -1989)
Malínek, Tomáš ; Kučera, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent) ; Nečasová, Denisa (oponent)
Tato disertační práce se zabývá Sociálnědemokratickou stranou Německa (SPD) a její politikou vůči Československu v letech 1973-1989. Předmětem zkoumání nejsou pouze vztahy mezi SPD a KSČ, ale také kontakty mezi západoněmeckými sociálními demokraty, československým disentem a politickou emigrací. Cílem této práce je najít odpověď na tyto tři základní otázky: Jaké byly cíle "československé politiky" SPD? Do jaké míry se podařilo tyto cíle naplnit? Znamenal odchod SPD do opozice v roce 1982 zásadní předěl v jejím přístupu k ČSSR?

Úplný záznam
2021-07-25
00:09
Slavoj Žižek a kritika ideológie
Takač, Peter ; Hauser, Michael (vedoucí práce) ; Benyovszky, Ladislav (oponent) ; Pelcová, Naděžda (oponent)
Cílem práce je analyzovat současnou formu ideologie prostřednictvím práce Slavoje Žižka. Její cílem je odpovědět na otázku - vyplývající z rozšířeného pojetí konce ideologie - v co dnes lidé věří. Jinými slovy, čím se řídíme nebo co respektujeme, když se říká, že v nic nevěříme? Pád komunistického projektu ve východním bloku přinesl období nedůvěry vůči velkým vyprávěním a utopickým projektům. Navíc rozšířená forma ideologie, kterou v současnosti je liberální demokracie, umožňuje každému jednotlivci zvolit si vlastní způsob života a vybrat mezi širokou škálou stran s různým politickým zaměřením. Odpovědi na kritickou analýzu tohoto předpokladu a současnou podobu ideologie nacházíme v práci Slavoje Žižka, který se těmito otázkami zabývá od konce studené války. První část práce představuje marxistickou tradici kritiky ideologie - její formy a postřehy, které do této oblasti vnesla. Druhá část pojednává o Žižkově příspěvku k témě, kde ozřejmujeme koncepty Symbolična a velkého Druhého, představující současné formy nevědomé a praktizované kolektivní činnosti. Prostřednictvím nich je demonstrován vliv dominantní formy ideologie na populaci a její připojení k moci. Subjekty nemusí věřit tomu, co jim bylo řečeno, stačí, že to opakují nebo sdílejí prostřednictvím svých slov a činů. Žižkova práce je uvedena...

Úplný záznam
2021-07-25
00:09
Míra vlivu úrovně motorické vyspělosti na výkon v neverbální inteligenci u dětí mladšího školního věku (6 - 11 let): Longitudinální sledování.
Jirovec, Jan ; Musálek, Martin (vedoucí práce) ; Kotlík, Kamil (oponent) ; Morávková Krejčová, Lenka (oponent)
Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Mgr. Jan Jirovec Název disertační práce: Míra vlivu úrovně motorické vyspělosti na výkon v neverbální inteligenci u dětí mladšího školního věku (6 - 11 let): Longitudinální sledování. Pracoviště: Katedra základů kinantropologie a humanitních věd Vedoucí práce: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D Rok obhajoby disertační práce: 2021 Abstrakt Motorický vývoj dětí je spojován s vývojem kognitivních nebo exekutivních funkcí. I přesto však není v současné době příliš jasné, do jaké míry může úroveň motorické vyspělosti dětí ovlivňovat úroveň neverbální inteligence, která je důležitou složkou tzv. akademické úspěšnosti dětí. Cíle práce Cílem disertační práce je zjistit a analyzovat míru vlivu a její stabilitu v čase mezi úrovní motorické vyspělosti a výkonem v neverbální složce inteligence u dětí mladšího školního věku se zohledněním věku (kategorie 6 - 7 let, 8 - 9 let a 10 - 11 let) a pohlaví. Metody práce: Výzkumný soubor zahrnoval 396 dětí (n= 214 dívek, n = 182 chlapců) ve věkovém rozpětí 6 - 11 let (věk 8,9±1,3) ze dvou základních škol (Karlovarský kraj, Praha). Tyto děti byly rozděleny do tří věkových kategorií: 6 - 7 let, 8 - 9 let, 10 - 11 let. Ke zjištění úrovně motorické vyspělosti byla použita testová baterie Bruininks-Oseretsky Test of Motor...

Úplný záznam
2021-07-25
00:09
Rozhlasový večerníček jako zrcadlo společensko-politických proměn v Československu ve "zlatých šedesátých"
Dobešová, Lenka ; Soukupová, Blanka (vedoucí práce) ; Burešová, Jana (oponent) ; Štoll, Martin (oponent)
Rozhlasový večerníček jako zrcadlo společensko-politických proměn v Československu ve "zlatých šedesátých" Cílem práce je mediální analýza rozhlasového večerníčku Dobrou noc, děti (jeho vznik a vývoj) v letech 1961-1971. Kromě vývoje tohoto pořadu jsou zde také zkoumány aluze na dobové společensko-politické události, které se promítly do jeho obsahu. Disertace se zabývá změnami rozhlasového večerníčku a sleduje je od počátku společensko-politických změn v šedesátých letech 20. století až do začátku "normalizace". Disertační práce je po formální stránce členěna na tři části - historickou, empirickou a interpretační. Těžištěm historické kapitoly je deskripce vývoje rozhlasu v Československu. Empirická část zahrnuje rozbor dějin pořadu pro děti v letech 1961-1971. Interpretační část se zabývá především tím, jak rozhlasový večerníček a jeho tvůrci reagovali na politická výročí a křesťanské svátky ve sledovaném období. V závěru práce je pořad zkoumán z antropologického pohledu jako kulturní změna.

Úplný záznam
2021-07-25
00:08
Jemnice - historický vývoj města a jeho památková ochrana v současnosti
Indrová, Martina ; Půtová, Barbora (vedoucí práce) ; Hubáček, Ondřej (oponent) ; Liška, Václav (oponent)
JEMNICE - HISTORICKÝ VÝVOJ MĚSTA A JEHO PAMÁTKOVÁ OCHRANA V SOUČASNOSTI PhDr. Martina Indrová ABSTRAKT Jemnice je malé, zhruba pětitisícové město, položené v blízkosti místa, kde se potkávaly tři historické země - Čechy, Morava a Rakousy. Tato skutečnost, tak jako u jiných podobně položených měst, velmi ovlivňovala jeho podobu i samotný život uvnitř hradeb. O počátcích městského založení toho víme velmi málo, ale zvláště v posledních letech se pozornost odborníků k Jemnici obrací stále více a my tak můžeme pomalu skládat střípky do mozaiky dějin města. Důvodů, proč byla právě Jemnice tak dlouho mimo hlavní směry bádání, je několik. Za ten nejzávažnější lze považovat skutečnost, že po druhé světové válce se Jemnice právě díky své poloze při hranici s Rakouskem náhle ocitla na kraji hraničního pásma a rozvoj města zde byl do značné míry opožděn a omezen. Při práci s pramennou základnou je nutné v případě dějin Jemnice postupovat velmi opatrně a kriticky. Názor historiků na počátky města po dlouhou dobu ovlivňovala tzv. Bočkova falza. Město v roce 1832 postihl naprosto zničující požár, při kterém byla kromě mnoha stavebních památek zničena i většina městských knih a listin vážících se k historii Jemnice. Tato událost snad přiměla Antonína Bočka ke zhotovení několika padělků listin, které datoval do rozmezí 12....

Úplný záznam
2021-07-25
00:08
Vliv predoperační radiochemoterapie na expresi vaskulárního endoteliálního růstového faktoru a hustoty CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů adenokarcinomu rekta
Buka, David ; Petera, Jiří (vedoucí práce) ; Vrána, David (oponent) ; Mohelníková Duchoňová, Beatrice (oponent)
Souhrn Adenokarcinom rekta představuje jedno z nejčastějších nádorových onemocnění v České republice, z čehož vyplývá, že každý posun v terapii či prevenci tohoto onemocnění může mít velký dopad na mortalitu a morbiditu nemalé části onkologických pacientů. Přibližně v třetině až polovině ze všech nově diagnostikovaných případů je v rámci terapie využito neoadjuvantní konkomitantní radiochemoterapie či samotné radioterapie před chirurgickou resekcí, a to s cílem dosažení downstagingu tumoru a s cílem snížení pravděpodobnosti lokální recidivy. V genezi neoplazie a reakci organismu dochází k velkému množství procesů na molekulární a buněčné úrovni, jejichž porozumění a případné ovlivnění může mít velký vliv na úspěšnost terapie či predikci její efektivity. Jedním z těchto procesů je angiogeneze indukovaná vysokou tvorbou vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF). Dle imunohistochemických studií VEGF není exprimován v normální sliznici kolorekta, je však silně exprimován u adenokarcinomů. Dalším důležitým procesem reakce organismu na malignitu je infiltrace nádorové tkáně CD8+ T lymfocyty (CD8+ TIL), které jsou jednou z významných součástí buněčné protinádorové imunity a které se významně podílejí na likvidaci nádorových buněk. Potenciál CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů je značný nejen v prognóze...

Úplný záznam
2021-07-25
00:07
Otázky stylového pluralismu a portálová architektura v okruhu Benedikta Rieda
Ramešová, Michaela ; Macek, Petr (vedoucí práce) ; Biegel, Richard (oponent) ; Chotěbor, Petr (oponent)
Předmětem předkládané práce je hloubkový výzkum portálů huti Benedikta Rieda na Pražském hradě a edikulových portálů, které na tuto tvorbu v první polovině 16. století reagovaly ve městech Českého království, s cílem důkladně poznat jejich podobu a okolnosti vzniku. Pozornost se soustředila také na související práce osazené v blízké časové rovině, tedy první portály all'antica na Moravě a skupinu edikul ve městech pražských. Disertační práce představuje pokus popsat a pochopit kontakt dvou formálních tradic (záalpské "pozdní gotiky" a rejstříku all'antica) na konkrétním souboru památek, které v českých zemích kolem roku 1500 jako první zhodnocovaly možnost seznámit se s italizujícími formami. Zohledňuje obecnější teoretické výklady zmíněného jevu, k nimž dospělo nedávné bádání, a snaží se kombinovat teoretický a praktický směr studia. Práci tvoří dva oddíly. V teoretické části jsou uvedeny nejvýznamnější posuny v interpretaci kontaktu "gotiky" a "renesance" v dějinách evropské kultury relevantní pro předmět empirického výzkumu. Z recentních odborných vystoupení vyplývá, že snaha přehodnotit výklad tzv. stylového pluralismu dané doby mimo jiné vyplynula z potřeby korigovat předpoklad ucelenosti dějinných jevů či společného principu uměleckých děl, v případě kontaktu "gotiky" a "renesance" také...

Úplný záznam
2021-07-25
00:07
Poruchy chůze u extrapyramidových onemocnění.
Poláková, Kamila ; Brožová, Hana (vedoucí práce) ; Čakrt, Ondřej (oponent) ; Baláž, Marek (oponent)
Extrapyramidová onemocnění jsou charakteristická poruchami hybnosti na podkladě postižení bazálních ganglií či jejich spojů. Nejčastější je Parkinsonova nemoc (PN), s dominující hypokinezí s klidovým třesem a/nebo rigiditou, které jsou ovlivnitelné dopaminergní terapií či invazivními metodami včetně hluboké mozkové stimulace (DBS). Poruchy stoje a chůze jsou součástí parkinsonského syndromu, postupně progredují v průběhu onemocnění a v pozdních stádiích často omezují běžné denní aktivity, kvalitu života, mohou vést k pádům a přispívají k vyšší mortalitě pacientů. Terapie bývá obtížná. Poruchy chůze a parkinsonismus se vyskytují i u dalších onemocnění včetně intoxikací, které poškozují bazální ganglia. Obecná část práce se zabývá fyziologií chůze, jejími poruchami a vyšetřením. Část věnovaná extrapyramidovým onemocněním se cíleně věnuje Parkinsonově nemoci a intoxikaci methanolem. Speciální část je tvořena 3 studiemi, zaměřenými na hodnocení poruchy chůze a možností ovlivnění u pacientů s pokročilou PN, 4. studie dokumentuje poruchu chůze u přeživších po masové otravě methanolem, která v České republice proběhla mezi lety 2012 a 2014. Výsledkem práce je potvrzení účinnosti DBS v prodloužení délky kroku a zvýšení rychlosti chůze u pacientů s PN. Kompenzační strategie pomocí vizuálních podnětů (tzv....

Úplný záznam
2021-07-25
00:07
Predikce terapeutické odpovědi při léčbě afektivních poruch repetitivní transkraniální magnetickou stimulací
Albrecht, Jakub ; Anders, Martin (vedoucí práce) ; Ustohal, Libor (oponent) ; Tuček, Jan (oponent)
Predikce terapeutické odpovědi při léčbě afektivních poruch repetitivní transkraniální magnetickou stimulací MUDr. Jakub Albrecht Abstrakt Úvod: Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je efektivní a bezpečná neuromodulační léčba mnoha neuropsychiatrických onemocnění. Depresivní porucha rezistentní na léčbu (TRD) se stává celosvětově hlavní příčinou morbidity a mortality. Design studie byl naturalistický observační. Metody: Soubor (2016-2018) obsahuje 39 depresivních rezistentních pacientů (STAR*D ≥ 3). Parametry TMS byly: 10 dní, 10 Hz, energie 100 % motorického prahu (MT), 1500 pulzů v 15 trainech nad levou dorzolaterální prefrontální kůrou. Škály pro subjektivní hodnocení byly podány před a po poslední stimulaci: Zungova sebeposuzovací stupnice deprese (SDS), Škála vnímaného stresu (PSS), Beckův inventář úzkosti (BAI) a Zkrácený inventář depresivních příznaků (QIDS- SR). Medikace nebyla měněna. Výsledky: Subjektivní účinek byl statisticky významný se středním poklesem: u SDS 10 bodů (ze 75 ±8,16 na 65 ±9,55) a 59 % pacientů o ≥10 % oproti výchozímu stavu; v PSS o 4 body (29 ±5,34 na 25 ±5,90) a 62 % o ≥10 %; v BAI 4 body (46 ±13,72 na 42 ±11,51) a 54 % o ≥10 %; v QIDS-SR 6 bodů (17 ±3,91 na 11 ±5,05) a 72 % o ≥10 %. Drop-out pouze 5,8 %. MT byl nižší u pacientů užívajících venlafaxin (p =...

Úplný záznam
2021-07-25
00:07
Etické souvislosti alokace zdrojů s ohledem na možnosti a meze chronické dialyzační léčby
Dingová Šliková, Martina ; Jedličková, Anetta (vedoucí práce) ; Dusilová Sulková, Sylvie (oponent) ; Rosina, Jozef (oponent)
Ústředním tématem disertační práce jsou alokace zdrojů v pravidelném dialyzačním léčení v etických souvislostech. Cílem práce je detekce, popis a porozumění etickým problémům vznikajícím v souvislosti s problematickým přidělováním zdrojů v pravidelném dialyzačním léčení. Teoretická část práce je zaměřena na zmapování výše uvedené problematiky z různých úhlů pohledu. Pomocí analýzy relevantní literatury je poukázáno na historickou determinaci a společensko-ekonomické souvislosti obtížného přidělování vzácných zdrojů ve zdravotnictví, které následně zapříčinily vznik specifických etických problémů v klinické praxi dialyzačního léčení. Uvedené etické problémy jsou diskutovány chronologicky, a to od prvního použití dialyzačního přístroje až po současnost, kdy je tato terapie považována za standardní klinickou metodu. Praktická část práce obsahuje výsledky kvalitativního výzkumu, jehož záměrem bylo prozkoumat zkušenost respondentů s alokací zdrojů v pravidelném dialyzačním léčení, a to i v etických souvislostech. Data pro výzkum byla získána pomocí expertních rozhovorů, k analýze dat byla využita metoda interpretativní fenomenologické analýzy. Výsledkem výzkumu je interpretace vzájemně propojených významných témat, která se na základě zkušenosti dotazovaných expertů objevují. Klíčové téma představuje...

Úplný záznam