Disertační práce

Nejnovější přírůstky:
2022-05-22
00:01
Photobiont dynamics of Stereocaulon lichens
Vančurová, Lucie ; Škaloud, Pavel (vedoucí práce) ; Bérešová, Anna (oponent) ; Dal Grande, Francesco (oponent)
8 Abstrakt Lišejníky jsou ikonickým příkladem symbiózy. Jsou rozšířeny po celém světě, v některých ekosystémech jsou dominantními autotrofy, někde jedny z mála živých organismů, které dokáží místní podmínky přežít. Rostou na celé řadě substrátů, včetně povrchů vytvořených člověkem. Velká rozmanitost jejich životních strategií souvisí s diverzitou symbiotických partnerů, kteří lišejníkovou stélku tvoří. Tato diverzita dosud z velké části nebyla prozkoumána. Lišejníky jako sesilní organismy také musí často čelit velmi proměnlivému prostředí, případně se přizpůsobit novým podmínkám, do kterých se mohou rozšířit jejich propagule. Jako modelový systém pro studium symbiotických vztahů v lišejnících a souvislostí těchto vztahů s vlastnostmi okolního prostředí jsme si vybrali široce rozšířený rod Stereocaulon. Hlavními cíli této práce bylo (1) zmapovat diverzitu fotobiontů ve stélkách lišejníků rodu Stereocaulon v rámci celého rodu i jednotlivých druhů; (2) identifikovat faktory prostředí ovlivňující distribuci fotobiontů a jejich vztahy s mykobionty v globálním a místním měřítku; a (3) prozkoumat možnost sdílení fotobiontů s jinými lišejníky a půdou. Za tímto účelem jsme v jednotlivých studiích, ze kterých tato práce sestává, využili fylogenetické analýzy ITS rDNA, 18S rDNA, rbcL a genu pro aktin typu I, Illumina...

Úplný záznam
2022-05-22
00:01
Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu
Huclová, Helena ; Šturma, Pavel (vedoucí práce) ; Jílek, Dalibor (oponent) ; Polák, Přemysl (oponent)
Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu Předmětem zkoumání předkládané disertační práce je institut extradice. Téma vydávání osob jedním státem druhému státu za účelem jejich trestního stíhání nebo uložení či výkonu trestu je velice aktuální. Stále postupující proces globalizace a snadné možnosti cestování umožňují pachatelům trestných činů skrývat se před spravedlností v různých státech. Extradice tak hraje velmi důležitou roli jak při vydávání pachatelů "běžných" trestných činů, tak významně napomáhá v boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, kyberkriminalitě či jiným formám přeshraniční kriminality. Spolupráce států při vydávání osob je tak naprosto klíčová v boji proti beztrestnosti pachatelů trestných činů. Extradiční právo lze dělit na právo materiální a právo formální. Materiální extradiční právo se zabývá zejména zkoumáním podmínek pro vyhovění extradiční žádosti. Formální extradiční právo představuje souhrn procesních opatření souvisejících se zahájením extradičního řízení, jeho průběhem a skončením. Tématem předkládané disertační práce je "Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu", avšak předmět práce je vymezen úžeji. Práce se zabývá pouze formálním extradičním právem, resp. tou jeho částí, která má mezinárodní rozměr. Jedná se o téma, které na rozdíl od...

Úplný záznam
2022-05-22
00:01
Mechanisms of the tolerance and homeostasis of immune cells
Tsyklauri, Oksana ; Štěpánek, Ondřej (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent) ; Froňková, Eva (oponent)
(Czech Version) Schopnost imunitního systému tolerovat vlastní antigeny a současně vytvářet vhodné reakce na patogeny je nezbytná pro přežití organismu. Navzdory dlouhodobému výzkumu mnoho detailů mechanismů autotolerance není stále dobře pochopeno. Cílem této práce je rozšířit naše znalosti o mechanismech imunitní. Jádro disertační práce tvoří pět publikací, které se týkají dvou hlavních výzkumných směrů. První se zabývá mechanismy periferní imunitní tolerance, které zprostředkovávají regulační T-lymfocyty. Ukázali jsme, že Tregy zvyšují kvorum autoreaktivních CD8+ T-lymfocytů nutné pro indukci autoimunity. Kromě toho jsme identifikovali novou podskupinu antigen-stimulovaných CD8+ T-lymfocytů, které expandují v nepřítomnosti Tregů. Nazvali jsme je super-efektorové T-lymfocyty. Zjistili jsme, že podávání IL- 2 mimikuje nepřítomnost Tregů, tedy indukuje super-efektorové T-lymfocyty a zvyšuje imunitní odpověď CD8+ T-lymfocytů v modelu autoimmunity a rakoviny. Naše výsledky ukazují, že hlavní supresní mechanismus Tregů omezuje dostupnost IL-2 pro CD8+ T-lymfocyty. Kromě toho jsme v rámci spolupráce ukázali, že signalizace přes MyD88 v thymických buňkách je přispívá k vývoji Tregů a následnému pro nastolení imunitní tolerance. Druhý směr se zabývá ciliopatií Bardet-Biedlova syndromu (BBS). I přes četné...

Úplný záznam
2022-05-22
00:01
Modulation of interactions of cytokines and their receptors
Kolářová, Lucie ; Schneider, Bohdan (vedoucí práce) ; Rozbeský, Daniel (oponent) ; Osička, Radim (oponent)
(In Czech) Protein-proteinové interakce, stejně jako interakce s dalšími molekulami například DNA a RNA, hrají důležitou roli v široké škále biologických aktivit a procesů v živých buňkách. Pochopení proteinových interakcí, nové přístupy a nástroje pro modulaci těchto interakcí jsou důležité pro medicínskou a biotechnologickou oblast výzkumu a vývoje. Jako modelový systém pro studium biologických interakcí a modulaci biologických funkcí jsme využili interleukiny z rodiny 10. Podmínkou studia biologických procesů a pochopení biomolekulárních interakcí je příprava rekombinantních proteinů, které jsou stabilní v širokém spektru podmínek. Exprese rekombinantních proteinů v dostatečném množství a kvalitě je ale často náročným úkolem. Naším cílem bylo proto vytvořit nové přístupy k produkci složitých proteinů. V této práci popisujeme modifikaci interleukinu-24 (IL-24), člena skupiny IL-10 rodiny pomocí níž jsme dosáhli zvýšení exprese a stability IL-24. Práce ukazuje, že aplikace proteinového inženýrství je vhodným nástrojem pro studium složitých proteinů. V druhé části této práce jsme se zaměřili na nové postupy v přípravě malých vazebných proteinů (skafoldů). Malé vazebné proteiny se staly ve vývoji proteinových léčiv slibnou alternativou k široce využívaným protilátkám. Nové vazebné proteiny se...

Úplný záznam
2022-05-22
00:01
Indikátory systémového zánětu při spontánním a instrumentálním porodu. Vliv na neonatální koncentrace zánětových markerů.
Šibíková, Michaela ; Janota, Jan (vedoucí práce) ; Bayer, Milan (oponent) ; Straňák, Zbyněk (oponent)
7 ABSTRAKT Zánětový proces, jehož součástí je aktivace endotelu, je jedním z možných mechanismů spojovaných se zahájením spontánního porodu. Způsob porodu může ovlivnit stanovení normálních rozmezí koncentrací biomarkerů využívaných pak k detekci novorozeneckých patologií. Cílem práce je posouzení zánětové reakce a aktivace endotelu u novorozenců po spontánním porodu a po elektivním císařském řezu a sledování jejich vývoje bezprostředně po porodu. Studijní skupinu tvořili novorozenci a jejich matky po nekomplikované graviditě a spontánním vaginálním porodu (spontánní skupina) a po elektivním/plánovaném císařském řezu (elektivní skupina). Zkoumané vzorky pacientů byly odebrány z pupečníkové krve a z periferní venózní krve novorozence mezi 48.-72. hodinou života. Solubilní biomarkery byly měřeny pomocí multiplexní imunoanalýzy založené na platformě Luminex ® xMAP. Koncentrace mikrovezikul a povrchově antigenově specifických mikrovezikul byla stanovena průtokovou cytometrií. Prokázali jsme zvýšené koncentrace solubilních endoteliálních markerů a endoteliálních mikrovezikul v pupečníkové krvi po spontánním vaginálním porodu ve srovnání s plánovaným císařským řezem. V době 48-72 hodin po porodu došlo u většíny měřených solubilních endoteliálních markerů ke zvýšení koncentrací u obou skupin pacientů (novorozenci...

Úplný záznam
2022-05-22
00:01
Sports Migrants in "Central" Europe: "Rotating" Life-Histories
De Oliveira Filho, José Hildo ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Rial, Carmen (oponent) ; Molnár, Gyözö (oponent)
Outside of Europe's top football leagues, migrant athletes are often subjected to short-term contracts, poor housing conditions, isolation and the ever-present risk of premature career termination due to injuries. This thesis is a multi-sited ethnography on Brazilian futsal and football migrants in Israel, Portugal, the Czech Republic, Lebanon, and Austria. This thesis is mostly based on life-history interviews with migrant futsal and football athletes, as well as backstage observations of one futsal team in the Czech Republic. Life-history interviews reveal not only how athletes use symbols in their everyday life, but also how race, gender, and class are articulated in the experiences of migrant athletes. While sports migration receives considerable media attention, this work focused on lower-division footballers and futsal players to understand how anonymous sports migrants deal with the precariousness of their profession, the contingencies of living temporarily apart from their families, athletes' religiosities and plans for the future. The focus on both futsal and football is justified as professional athletes practice both of these sports in their childhood and adolescence, and, at around the age of 16, athletes specialize in one or another sport. In this sense, this thesis is an attempt to...

Úplný záznam
2022-05-22
00:01
Non-Western Approaches to Statehood
Karmazin, Aleš ; Hynek, Nikola (vedoucí práce) ; Pšeja, Pavel (oponent) ; Ogden, Chris (oponent)
Tato dizertace se věnuje variacím suverenity v mezinárodním řádu s pomocí analýzy toho, jak je obecný model suverenity lokalizován v politické praxi dvou významných nezápadních mocností - Číny a Indie. V práci argumentuji, že jejich suverenita by měla být chápána jako likvidní, přestože jsou tyto státy často považovány za zastánce "konzervativní", "absolutní" či "vestfálské" suverenity. Empirické jádro se zabývá čínským přístupem k Hongkongu a Tchaj- wanu a indickým přístupem k Bhútánu a Kašmíru. Na základě teoretického pluralismu a eklekticismu vytvářím teoretický a analytický rámec, který objasňuje utváření suverenity Číny a Indie, ale který má také potenciál pro širší aplikaci. Tento rámec je nastaven k zachycení fluidnosti suverenity. Rámec je založen na debatě mezi C. Schmittem a H. Kelsenem a doplněn o perspektivu škálování (odvozena ze socioekonomické geografie) a temporální polohování (inspirována debatami v mezinárodních vztazích o významu času). V práci předkládám tři hlavní argumenty. Zaprvé, ukazuji, že oba analyzované státy simultánně zastávají dva rozdílné módy suverenity. Zadruhé, dokládám, jak jednoduše suverenita může koexistovat s různými heteronomními logikami, prvky a praktikami. Zatřetí, argumentuji, že bychom měli opustit vnímání suverenity založené na jednoznačné distinkci...

Úplný záznam
2022-05-22
00:00
Sociální zákonodárství v českých zemích v letech 1918-1948
Roubíková, Petra ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent) ; Rákosník, Jakub (oponent)
Sociální zákonodárství v českých zemích v letech 1918 - 1948 Abstrakt Disertační práce se zabývá sociálním zákonodárstvím v letech 1918-1948, tedy za první, druhé a třetí republiky československé. Základy československé sociální legislativy však byly položeny za Rakouska-Uherska již v druhé polovině 19. století. Vývoj sociálního zákonodárství přímo souvisel s existencí právní úpravy moderní obecní samosprávy a jejích vyšších stupňů. V tomto ohledu byly přijaty dva velmi důležité zákony: zákon č. 18/1862 ř.z. ze dne 5. března 1862 "jímžto se vyměřují základní pravidla, dle nichž se mají uspořádati záležitosti obecní a dne 3. prosince 1863 zákon č. 105/1863 ř.z. "o právu domovském". Ohledně chudinské péče byl dne 3. prosince 1868 přijat zákon v příčině opatření chudých neboli "chudinský zákon" (zákon č. 59/1868 zemského zákoníku). Na základě sociální politiky "cukru a biče" Otto von Bismarcka v Německu, přijala rakouská vláda řadu zákonů o zdravotním a jiných typech systémů sociálního pojištění, které neplatily obecně, nýbrž s rozdíly v závislosti na profesi, odlišné např. pro horníky, tovární dělníky nebo úředníky. Protože zákonem č. 11/ 1918 Sb. došlo k recepci veškerých dosavadních rakouských právních předpisů do československého právního řádu, staly se rakouské říšské a zemské předpisy základem dalšího...

Úplný záznam
2022-05-22
00:00
Nanostructured conducting polymer composites
Minisy, Islam ; Bober, Patrycja Magdalena (vedoucí práce) ; Kovalčík, Adriána (oponent) ; Lisak, Grzegorz (oponent)
Vodivé polymery kombinují elektrické vlastnosti polovodičů s materiálovými vlastnostmi organických polymerů. Polypyrrol (PPy) a polyanilin (PANI) jsou nejvíce studovanými polymery díky relativně vysoké elektrické vodivosti (několik jednotek S cm−1 ), dobré stabilitě v běžném prostředí, jednoduchosti přípravy, dobré zpracovatelnosti a nízké ceně. Organická barviva mají podobné vlastnosti jako surfaktanty se zajímavou schopností vytváření různých organizovaných struktur ve vodě, které mohou při přípravě upravovat morfologii PPy do různých nanostruktur, a to ve vysokém výtěžku a se zlepšenou vodivostí. V této práci, PPy byl připraven v přítomnosti kationtových barviv, safraninu a fenosafraninu, a aniontového barviva, methylčerveně, s cílem získat různé nanostruktury. Byl pečlivě zkoumám vliv koncentrace barviva a molárního poměru oxidant/pyrrol na fyzikálně chemické vlastnosti vytvářeného PPy. Pyrrol byl polymerován ve zmrzlém reakčním mediu při −24 řC v přítomnosti safraninu, Acid Blue 25, a methyloranže. Přípravené jednorozměrné nanostruktury vykázaly vysoký výtěžek a zlepšenou vodivost, kdy nejvyšší vodivost 175 S cm−1 byla získána při použití safraninu. Polypyrrolové nanotrubky připravené v přítomnosti methyloranže byly karbonizovány při 650řC v inertní atmosféře a následně pokryty polypyrrolem...

Úplný záznam
2022-05-22
00:00
Evolution of karyotypes and sex determination in the turtle family Geoemydidae
Clemente, Lorenzo ; Rovatsos, Michail (vedoucí práce) ; Montiel Jimenez, Eugenia Elisabet (oponent) ; Castiglia, Riccardo (oponent)
(ČESKY) Většina studovaných želv vykazuje teplotní určení pohlaví, genotypové určení pohlaví (tj. přítomnost pohlavních chromozomů) bylo zjištěno u této skupiny relativně vzácně. Cílem této práce bylo prozkoumat a rozšířit naše znalosti o evoluci karyotypu a determinaci pohlaví u želv, zejména se zaměřením na čeleď Geoemydidae, čeleď želv s dříve doloženou variabilitou systémů určení pohlaví. Přítomnost pohlavních chromozomů byla zkoumána kombinací konvenčních a molekulárně- cytogenetických technik. Vedle analýzy karyotypu byla zkoumána distribuce konstitutivního heterochromatinu (C-pruhování) a repetitivních elementů, pohlůavní rozdíly pak pomocí komparativní genomové hybridizace (FISH, CGH). Celkem bylo cytogeneticky vyšetřeno 49 druhů želv z devíti čeledí. U čeledi Geoemydidae byla zjištěna pozoruhodná podobnost karyotypů, které se skládají z 2n=52 chromozomů (což je předpokládaný ancestrální diploidní počet chromozomů pro všechny želvy) a podobné topologie lokusů rDNA a telomerních repetic. Sharma et al. (1975) popsali ZZ/ZW pohlavní chromozomy u druhu Pangshura smithii. V analýze předložené v této práci dokládáme potenciálně chybnou identifikaci těchto pohlavních chromozomů v důsledku chybného párování chromozomů při rekonstrukci karyotypu. Navíc heteromorfní pohlavní chromozomy nebyly...

Úplný záznam