Disertační práce

Nejnovější přírůstky:
2021-05-02
00:02
Obyvatelstvo na středočeském panství Škvorec od poloviny 18. do konce 19. století. Poznatky získané propojením tradičních a pokročilých metod historické demografie a metod historické sociologie.
Janáková Kuprová, Barbora ; Fialová, Ludmila (vedoucí práce) ; Maur, Eduard (oponent) ; Velková, Alice (oponent)
Obyvatelstvo na středočeském panství Škvorec od poloviny 18. do konce 19. století. Abstrakt Cílem práce je analyzovat reprodukční chování (sňatečnost, porodnost, ženskou i mužskou plodnost, úmrtnost) a sociální strukturu vybraných skupin obyvatelstva panství Škvorec v 18. a 19. století. Panství Škvorec nacházející se na území dnešního Středočeského kraje bylo ve studovaném období významnou zemědělskou oblastí. Ke zjištění počtu narozených, oddaných a zemřelých byla použita úplná jmenná excerpce církevních matrik. Kromě klasických historicko-demografických metod (především metody rekonstrukce rodin a následného výpočtu demografických ukazatelů z rodinných listů) byly k analýze dat využity i pokročilé statistické metody (analýza přežívání, Coxův regresní model). Tyto přístupy jsou v české historické demografii nové a přinášejí badatelům mnoho výhod, které jsou v práci představeny. Vývoj přirozené měny na panství je komparován se situací v úhrnu českých zemí a podrobněji pak s vývojem ve vybraných venkovských a městských lokalitách. Výsledná zjištění z velké části odpovídají vývoji pozorovanému v českých zemích. Pomocí vybraných redukčních koeficientů je pro období let 1760-1859 odhadnut také počet obyvatel panství. V neposlední řadě je v práci na základě studia soupisů duší věnována pozornost domácnostem ve...

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
Nové inhibiční mechanismy regulace aktivity katepsinu D
Hánová, Iva ; Mareš, Michael (vedoucí práce) ; Heidingsfeld, Olga (oponent) ; Mikeš, Libor (oponent)
Aspartátová proteasa katepsin D (KatD) je spojená s řadou patologií, a proto jsou zkoumány molekulární mechanismy regulace její aktivity, které mají potenciální využití v biomedicíně. Tato disertační práce je zaměřena na nové přirozené endogenní inhibitory KatD, analýzu jejich interakce a na odvození syntetických inhibičních biomimetik. Byly identifikovány dvě skupiny inhibitorů KatD jako prvních specifických endogenních regulátorů tohoto enzymu. (1) Sfingolipidy jsou komplexními modulátory lidského KatD v závislosti na struktuře. Zatímco sfingosiny a ceramidy jsou inhibitory KatD, jejich fosforylované deriváty naopak fungují jako aktivátory KatD. Byla nalezena korelace mezi působením těchto sfingolipidů na KatD a jejich modulačním účinkem na nádorové buňky. (2) Analýzou KatD parazitárního původu byl identifikován nový mechanismus inhibice, který je konzervovaný u aspartátových proteas rodiny pepsinu. Autokatalytickým působením je z proenzymu KatD uvolněn peptidový fragment, který působí jako alosterický inhibitor, jenž se váže do exomísta na povrchu aktivního enzymu. Dále byly připraveny syntetické makrocyklické inhibitory lidského KatD, které mimikují vazebnou konformaci bakteriálního inhibitoru pepstatinu v aktivním místě aspartátových proteas. U těchto biomimetických inhibitorů lze na základě...

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
Ferrocene phosphinoguanidine donors
Bárta, Ondřej ; Štěpnička, Petr (vedoucí práce) ; Dostál, Libor (oponent) ; Hoskovcová, Irena (oponent)
Shrnutí Předkládaná disertační práce "Ferrocenové fosfinoguanidinové donory" cílila na rozšíření dosud málo početné skupiny sloučenin, v jejichž strukturách se kombinují fosfinové a guanidinové funkční skupiny. Byly studovány zejména dvě série takových látek se strukturou založenou na ferrocenovém skeletu (dále fc = ferrocen-1,1΄-diyl). První skupinou látek byly polární chloridy fosfinoguanidinia [R2PfcCH2NHC(NH2)2]Cl, kde R = iso-propyl, cyklohexyl, fenyl a 2-furyl. Tyto hydrofilní fosfiny byly testovány jako podpůrné ligandy v palladiem katalyzovaných spojovacích reakcích Suzukiho-Miyaurova typu ve vodném bifázovém prostředí a v rhodiem katalyzované hydroformylaci 1-hexenu. Z výsledků vyplynulo, že guanidiniový substituent měl pozitivní vliv na katalytickou aktivitu a zejména elektronově bohaté fosfiny z této série tak mohou být užitečnou alternativou pro některé katalytické reakce prováděné v polárních či vodných rozpouštědlech. Meziprodukty při syntéze výše zmíněných ligandů, fosfinonitrily R2PfcCN, byly dále využity pro přípravu nitrilovou skupinou stabilizovaných dimerních komplexů [Au2(µ-R2PfcCN)2][SbF6]2. Jejich katalytická aktivita byla porovnána ve zlatem katalyzované cyklizaci propargylamidů za vzniku 5-methylen-4,5-dihydrooxazolů. Bylo zjištěno, že se jedná o vysoce aktivní katalyzátory, přičemž...

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
Actinobacteria communities in natural and anthropogenic environments
Faitová, Andrea ; Marečková, Markéta (vedoucí práce) ; Slaninová Kyselková, Martina (oponent) ; Yurado Lobo, Valme (oponent)
12 Abstrakt (In Czech) Actinobacteria jsou významnou bakteriální skupinou účastnící se různých ekosystémových procesů, zejména při rozkladu komplexních organických sloučenin. Jejich schopnosti jim umožňují přežít v drsných podmínkách oligotrofních habitatů, jako jsou jezera, pouště, stěny jeskyní nebo odolný a nerozložitelný rostlinný opad v půdě, kde aktinobakterie často dominují. Ačkoliv jsou známy určité biotické a abiotické faktory ovlivňující výskyt aktinobakterií v těchto habitatech, vliv antropogenního tlaku na jejich společenstvo je zřídka znám. Hlavním cílem této práce je tedy určit rozdíly v aktinobakteriálních společenstvech pod přímým (lidští návštěvníci měnící mikroenvironmentální prostředí jeskyň, část 1) a nepřímým (faktory klimatické změny jako jsou změny srážek nebo kvality rostlinného opadu, část 2) vlivem člověka ve dvou habitatech, rostlinném opadu v půdě a stěnách jeskyň, kde aktinobakterie hrají významnou roli a kde dominují. V první části disertace jsme sledovali aktinobakteriální společenstva na zdech francouzských vápencových jeskyní odlišně ovlivněných člověkem (přírodní versus antropizované jeskyně). K identifikaci významných druhů (např. potenciálních patogenů nebo pigmenty produkujících aktinobakterií) pomocí amplikonového sekvenování environmentální DNA (Illumina MiSeq), jsme...

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
Možnosti diagnostiky kognitivních funkcí u neurologických pacientů. Převod a validizace Neuropsychological Assessment Battery (NAB)
Dvořáková, Zuzana ; Krámská, Lenka (vedoucí práce) ; Šípek, Jiří (oponent) ; Ptáček, Radek (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na zmapování možností diagnostiky kognitivních funkcí u neurologických pacientů v českém prostředí. Hlavním cílem je ověření psychometrických kvalit i využitelnosti české verze Neuropsychological Assessment Battery (NAB). NAB je testová baterie testující pozornost, jazyk, paměť a prostorové a exekutivní funkce. V teoretické části jsou představeny základní kognitivní funkce a diagnostické nástroje určené k jejich diagnostice, další kapitola se věnuje NAB a zejména jejím psychometrickým charakteristikám. Třetí kapitola se zaměřuje na konkrétní onemocnění (epilepsii a psychogenní záchvaty), jejich projevy a dopad na kognici. Součástí empirické části byla participace na adaptaci NAB do českého prostředí. Při řešení projektu byla skupina zdravých dobrovolníků (n = 116) a pacientů z Epileptologické monitorovací jednotky (n = 60) vyšetřena pomocí Screeningové modulu NAB. U části vzorku byla pro ověření konvergentní validity NAB-SM administrována také Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status včetně indikátoru snahy (tzv. Effort Index). Na základě výsledků můžeme konstatovat, že NAB-SM se jeví jako vhodná metoda k diagnostice kognitivních funkcí u pacientů s psychogenními neepileptickými záchvaty. Výhoda NAB spočívá především v modulárnosti uspořádání...

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
František a Alena Falerští. Životy a manželství ve víru totalitních režimů.
Šmídová, Lucie ; Šebek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Novotný, Vojtěch (oponent) ; Jonová, Jitka (oponent)
Disertační práce nabízí pohled na manžele Alenu a Františka Falerské, jejichž životy silně poznamenaly totalitní režimy, a v detailu zkoumá dynamismus proměn jejich spirituálního života v kontextu politických, společenských a církevních transformací po roce 1918 s důrazem na léta 1939-1945 a 1948-1989. Práce představuje spiritualitu dvou intelektuálů-církevních laiků z hlediska vývoje, vnější formy, identity, zastávaných názorů, genderu a reakce na útlak. Předložená studie kombinuje dominující biografický přístup s historickou antropologií, přičemž standardní práce s písemnými prameny byla rozšířena o metodu orální historie. Klíčová slova Totalitní, spiritualita, římskokatolická církev, politický vězeň, manželství.

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
Research of Advanced Online Handwriting Analysis Methods with a Special Focus on Assessment of Graphomotor Disabilities in School-aged Children
Zvončák, Vojtěch ; Havigerová,, Jana Marie (oponent) ; Drotár,, Peter (oponent) ; Mekyska, Jiří (vedoucí práce)
Graphomotor abilities (GA) represent a set of psychomotor activities that are executed during drawing and writing. The GA are prerequisites for mastering of elementary school skills, particularly writing. Children in 1 st and 2 nd grade can experience difficulties in execution of simple graphomotor tasks (GD) and later in 3 rd and 4 th grade even in handwriting tasks (HD). The disruption of processes involved in handwriting is generally called Developmental Dysgraphia (DD). The prevalence of DD in the Czech Republic is 3–5 %. To this day the DD is evaluated subjectively by teams of psychologists and special educationalist. Currently, an objective measuring tool that asses the properties of GD or HD is missing in practice. Consequently, this thesis is aiming to identify symptoms associated with graphomotor disabilities in school–aged children and design new parameters quantifying them. For this purpose, a new complex GA protocol was proposed (36 tasks), which represents an environment, where the identified symptoms can be manifested (24 symptoms). Moreover, 76 quantifying features were introduced. A new graphomotor difficulties rating scale (GDRS) was designed based on computerised analysis of handwriting. Finally, new online handwriting parameters based on advanced signal processing techniques were designed and tested, which can assess poor dexterity or unspecified motor clumsiness. The GDRS represents a novel and modern objective measurement tool, that is not yet available in the Czech Republic or in other countries. Its utilization will help in the modernization of DD diagnosis and in the remediation process. With proper research, it could be adapted into other languages as well. Moreover, the methodology can be used and optimized for other diseases, which affects GA, such as Autism, Attention Deficit Coordination Disorder (ADHD) or Developmental Coordination Disorder (DCD).

Úplný záznam
2021-05-02
00:02
Advanced Parameterisation of Online Handwriting in Writers with Graphomotor Disabilities
Mucha, Ján ; Šimák, Boris (oponent) ; Drotár,, Peter (oponent) ; Mekyska, Jiří (vedoucí práce)
Graphomotor disabilities (GD) significantly affect the quality of life beginning from the school-age, when the graphomotor skills are developed, until the elderly age. The timely diagnosis of these difficulties and therapeutic interventions are of great importance. As GD are associated with several symptoms in the field of kinematics, the basic kinematic features such as velocity, acceleration, and jerk were proved to effectively quantify these symptoms. Nevertheless, an objective computerized decision support system for the identification and assessment of GD is still missing. Therefore, the main objective of my dissertation is the research of an advanced online handwriting parametrization utilized in the field of GD analysis, with a special focus on methods based on fractional calculus. This work is the first to experiment with fractional-order derivatives (FD) in the GD analysis by online handwriting of Parkinson’s disease (PD) patients and school-age children. A new online handwriting parametrization technique based on the Grünwald-Letnikov approach of FD has been proposed and evaluated. In the field of PD dysgraphia, a significant improvement in the discrimination power and descriptive abilities was proven. Similarly, the proposed methodology improved current state-of-the-art techniques of GD analysis in school-aged children. The newly designed parametrization has been optimized in the scope of the computational performance (up to 80 %) as well as in FD order fine-tuning. Finally, various FD-approaches were compared, namely Riemann-Liouville, Caputo’s, together with Grünwald-Letnikov approximation to identify the most suitable approach for particular areas of GD analysis.

Úplný záznam
2021-04-25
00:02
Electronic clinical study management system with artificial intelligence-based data processing capabilities
Mužný, Miroslav ; Mužík, Jan (vedoucí práce) ; Štěpánková, Olga (oponent) ; Ngo, Phuong Dinh (oponent)
Objem dat, který je generován nositelnými zařízeními v průběhu ambulatorního i dlouhodobého snímání biologických signálů, adopce pervazivních technologií a dynamika předávání informací v rámci klinických studií - to vše mění způsoby, kterým mohou prováděny klinické studie. Více a více aplikací, které přicházejí na trh se stávají pomůckou v denním životě lidí po celém světě. Všechny tyto aplikace produkují obrovské množství dat, jež je obtížné zpracovat tradičními metodami, a vyvstává tak nutnost využití pokročilých metod. Je také možné sledovat odvrat od tradičních metod náboru pacientů, k moderním komunikačním platformám jako sociální sítě, které usnadňují přístup k aktuálním informacím. Tyto faktory činí postup v klinické studii náročným s ohledem na management účastníků studie a zpracování informací ze zdrojů dat. Některé klinické studie kladou velký důraz na sběr dat ze senzorů a zapojení pacientů do studie prostřednictvím jejich mobilních telefonů. Pro usnadnění tohoto přístupu, je nutné využít přímou komunikací s pacientem, kdy administrátoři studie poskytují podporu a pomáhají řešit problémy, které se mohou v průběhu studie vyskytnout, a to za pomocí moderních komunikačních platforem a elektronických zpráv vedených přímo s účastníkem studie. Celý tento postup je nicméně časově náročný, a je...

Úplný záznam
2021-04-25
00:02
Leopold II., velkovévoda toskánský, a bonifikace Maremmy (1824 - 1859)
Kovaříková, Lenka ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Novotný, Lukáš (oponent) ; Županič, Jan (oponent)
Disertační práce se věnuje období vlády velkovévody toskánského Leopolda II. a jeho vztahu k Maremmě a její bonifikaci. Během třiceti let své vlády dokázal velmi zásadním způsobem změnit nejzaostalejší oblasti své země. A to i přes to, že jeho pozice byla ztížena politickými změnami během revolučních let 1847-1849 a nakonec byla jeho vláda ukončena sjednocením Itálie a začleněním Toskánska do nově vzniklého Italského království, které bylo cílem italského národního obrození. V této práci, která se krom stručného životopisu Leopolda II. zabývá i jeho politikou zaměřenou na celkový rozvoj Toskánska, nebylo možné opominout životní osudy a především hlavní díla jeho tří nejbližších spolupracovníků - osobností majících zásadní vliv na realizování bonifikačních prací - Vittoria Fossombroniho, Gaetana Giorginiho a Alessandra Manettiho. Práce se věnuje průběhu vlastních bonifikačních prací v Maremmě, jejich organizaci a dosaženým výsledkům. Součástí Leopoldem II. plánované celkové bonifikace bylo i budování silniční sítě, jejíž nutnou součástí byly četné mosty přes kanály a regulované vodní toky. V oblasti bylo nutné řešit i zdravotní problémy, především pak malárii, kde se zatím stále hledaly její příčiny, způsob přenosu a nejefektivnější léčebné postupy. Poslední problematikou spojenou s celkovou...

Úplný záznam