Disertační práce

Nejnovější přírůstky:
2024-06-15
00:21
Charakterizace proteinů interagujících s proteolytickým systémem klíšťat
Matoušková, Zuzana ; Mareš, Michael (vedoucí práce) ; Hudeček, Jiří (oponent) ; Perner, Jan (oponent)
(ČJ) Klíšťata jsou ektoparazité s globálním rozšířením, kteří se živí krví hostitele a přenášejí řadu významných patogenů na člověka a domácí zvířata. Úspěšné sání klíšťat je umožněno bioaktivními molekulami ve slinách klíšťat, které jsou injikovány do tkáně hostitele. Mezi intenzivně studované patří proteasové inhibitory proteinového charakteru, které jsou atraktivní pro využití v biomedicíně. Tato práce je zaměřena na nové typy proteasových inhibitorů ze slin klíštěte Ixodes ricinus, vektoru Lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy, a Ornithodorus moubata, vektoru návratné horečky a afrického moru prasat. Výzkum se soustředil na biochemickou a strukturní charakterizaci tří zástupců proteasových inhibitorů z rodin cystatinů, serpinů a tyropinů jako základ pro vysvětlení jejich biologické funkce při interakci klíštěte s hostitelem. Cystatin OmC2 z O. moubata byl identifikován jako širokospektrální inhibitor cysteinových katepsinů hostitele s endopeptidasovou i exopeptidasovou aktivitou. Vyřešení krystalové struktury umožnilo popsat vztah mezi strukturou OmC2 a jeho inhibiční specifitou. V biologických testech byla prokázána schopnost OmC2 modulovat imunitní odpověď hostitele a ve vakcinačních experimentech supresní efekt na O. moubata. Serpin IRS-2 z I. ricinus je účinným inhibitorem dvou...

Úplný záznam
2024-06-15
00:21
Prefixy a prefixoidy latinského a řeckého původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií
Králová, Eliška ; Janovec, Ladislav (vedoucí práce) ; Šindelářová, Jaromíra (oponent) ; Mitter, Patrik (oponent)
Klasické jazyky - latina a řečtina - ovlivňovaly slovní zásobu českého jazyka po celou dobu jeho samostatného vývoje. Na vzniku nových slov se oba jazyky podílí velkou měrou i v současnosti. Nejedná se pouze o terminologie rozličných vědních oborů, ale jde i o pojmenování jevů a skutečností naší každodenní reality. V souvislosti s globalizací a všeobecnou snahou o jazykovou internacionalizaci se klasické jazyky díky své flexibilitě a schopnosti pojit se s domácími i cizími slovotvornými komponenty zapojují do neologického procesu velmi intenzivně. Cílem této disertační práce je ukázat, jak vysokou míru porozumění slovotvorným komponentům z latiny a řečtiny vykazují žáci v 1. a 4. ročníku všeobecného gymnázia a do jaké míry jim případná neznalost brání ve správném pochopení podobně utvářených výrazů. Nástrojem ke zjišťování úrovně znalostí mezi žáky je didaktický test, který byl zadán na pěti čtyřletých gymnáziích v České republice, a to vždy pro srovnání ve všech paralelkách 1. a 4. ročníku. Výsledky výzkumu mohou napomoci k lepšímu didaktickému zpracování učiva v hodinách českého jazyka a k mezipředmětovému propojení s ostatními obory, jako jsou například fyzika, biologie, dějepis či cizí jazyky. Klíčová slova Prefixy, prefixoidy, latinské slovotvorné komponenty, řecké slovotvorné komponenty, cizí...

Úplný záznam
2024-06-15
00:21
Kauzativita v současné portugalštině
Laufková, Petra ; Čermák, Petr (vedoucí práce) ; Svobodová, Iva (oponent) ; Svobodová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav románských studií Románské jazyky Abstrakt disertační práce Mgr. et Mgr. Petra Laufková KAUZATIVITA V SOUČASNÉ PORTUGALŠTINĚ Causativity in Contemporary Portuguese Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Čermák, PhD. 2023 Abstrakt Kauzace je jedním ze základních aspektů toho, jak na světě vnímáme souvislosti. Způsoby vyjádření kauzativnosti v jazycích proto dlouhá léta stojí v centru pozornosti jazykovědců. Kauzativní struktury se vyznačují dvěma událostmi - kauzující událostí, v níž nějaká entita (kauzátor) působí na jinou entitu (kauzovaného) a zapříčiní tím kauzovanou událost, v níž kauzovaný něco udělá anebo prodělá změnu. Tato práce je na jednu stranu strukturovanou kompilací převzatých teorií a dat, která objasňuje jejich formální podobu, reálný úzus a s oporou v kognitivní lingvistice zejména jejich sémantické vlastnosti. Na druhou stranu přináší výsledky výzkumu, jehož účelem bylo podložit teoretická tvrzení kvantifikovanými daty a jenž přináší zajímavá zjištění. Současná portugalština disponuje širokou škálou morfologických, lexikálních a syntaktických kauzativních prostředků. Tato práce je všechny popisuje, nicméně její hlavní zájem tvoří popis jevu, kterým se portugalština odlišuje od ostatních nám známých jazyků: má minimálně tři infinitivní konstrukce, které...

Úplný záznam
2024-06-15
00:19
Rational synthesis of zeolitic materials and their characterization by advanced electron microscopy methods
Li, Ang ; Mazur, Michal (vedoucí práce) ; Chmielarz, Lucjan (oponent) ; Zima, Vítězslav (oponent)
I Abstrakt Stabilizované kovové nanočástice jsou významnou skupinou katalyzátorů, díky jejich vysoké aktivitě v redoxních reakcích a širokému uplatnění v mnoha průmyslových procesech. Nanočástice nicméně často trpí deaktivací v důsledku shlukování za reakčních podmínek, tzv. sintraci. Jednou z uznávaných a účinných strategií pro prevenci sintrování je nanesení nanočástic na zeolitové matrice, čímž se zvyšuje jejich stabilita. Cílem mé doktorské práce bylo navrhnout a syntetizovat kovové nanočástice stabilizované zeolitem (příprava materiálů metal@zeolit). Základní experimentální metodou v této práci byla elektronová mikroskopie. Tuto metodu jsem použil k prozkoumání struktury, umístění a stability kovových částic. Syntetizované materiály typu metal@zeolit byly použity jako modelové systémy pro podrobné zkoumání interakcí mezi kovem a zeolitovými nosiči. Připravené materiály byly také zkoumány jako heterogenní katalyzátory při hydrogenaci benzonitrilu a suché reformaci metanu. Moje práce pokrývala následující aspekty: i) Rh nanočástice byly inkorporovány do hierarchických zeolitových materiálů (Rh@IPCs) prostřednictvím swellingu (bobtnání) vrstevnatého zeolitového prekurzoru IPC-1P. Morfologie a porozita připravených materiálů byly laděny změnou délky použitých surfaktantů. Překvapivě, použití surfaktantu s...

Úplný záznam
2024-06-15
00:19
Kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy
Baloušová, Lucie ; Janovec, Ladislav (vedoucí práce) ; Pacovská, Jasňa (oponent) ; Škodová, Svatava (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy. Téma didaktického zpracování učiva syntaxe již řadu let rezonuje jak mezi lingvodidaktiky, tak mezi učiteli. Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli zaměřit naši pozornost právě na výuku syntaxe, byla absence výzkumu a komplexnějšího zpracování kritických míst výuky syntaktického učiva. Aktuální tendence v didaktice českého jazyka směřuje k rozvíjení komunikační kompetence žáka, který by měl být schopen uvědomělého výběru jazykových prostředků tak, aby docílil svého komunikačního záměru. Tento výběr by měl být adekvátní vzhledem ke komunikační situaci, v níž se žák nachází. Proto jsme se v disertačním výzkumu zaměřili na výuku syntaxe, která v tomto ohledu hraje klíčovou roli. V rámci výzkumu, který měl experimentální charakter, jsme hospitovali v hodinách českého jazyka (konkrétně jsme vybírali hodiny syntaxe) na různých pražských základních školách, pořizovali jsme audionahrávky jednotlivých hodin a vedli jsme si terénní záznamy. Vzhledem k 2. pololetí 7. ročníku a tématům, jež se dle dostupných školních vzdělávacích programů oslovených základních škol vyučují, jsme získali poměrně vyrovnaný materiál, který obsahoval hodiny zaměřené na výuku větných členů a na výuku vedlejších vět. Součástí výzkumu...

Úplný záznam
2024-06-15
00:17
Noncovalent Interactions of Biologically Active Compounds
Osifová, Zuzana ; Dračínský, Martin (vedoucí práce) ; Lyčka, Antonín (oponent) ; Sýkora, Jan (oponent)
Předkládaná disertační práce se zabývá studiem nekovalentních interakcí biologicky aktivních molekul pomocí spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR spektroskopie) a teoretických výpočtů. Teoretický úvod práce slouží jako základní přehled literatury vyzdvihující nejdůležitější spektroskopické studie nekovalentních interakcí. Současně tato část představuje NMR spektroskopii i širšímu publiku. Téměř učebnicový text o fyzikálních aspektech této metody tak čtenáři zajišťuje snazší orientaci v experimentální části. Obdobně jsou v práci představeny i základy výpočetní chemie. Cílem disertační práce bylo popsat roli nekovalentních interakcí v systémech biologicky aktivních molekul. Experimentální část práce se detailně zabývá vodíkovými vazbami modifikovaných nukleových bází, interakcemi ovlivňujícími keto-enol tautomerii farmakologicky aktivních molekul a vlivem primárních struktur v krátkých peptidových sekvencích na jejich schopnost adaptovat konformační motivy obdobné sekundárním strukturám proteinů. Methylace a oxidace se řadí mezi nejčastější přirozené modifikace nukleových bází. Jejich vlivem dochází ke změnám v základní schopnosti nukleových bází tvořit vodíkové vazby se svými partnery. V rámci disertační práce bylo například objeveno, že methylace dusíku aminoskupiny, která se v molekule...

Úplný záznam
2024-06-15
00:15
Structural insights into innate immune evasion mechanisms of African trypanosomes and type C adenoviruses
Sülzen, Hagen ; Zoll, Sebastian (vedoucí práce) ; Bařinka, Cyril (oponent) ; Šilhán, Jan (oponent)
Lidské tělo si vyvinulo množství složitých obranných mechanismů, kterými se brání všem potenciálně patogenním mikroorganismům, které jsou nuceny vyvíjet příslušná protiopatření. Podrobné znalosti strukturální podstaty mechanismů obcházení imunitního systému lidskými infekčními patogeny, mají zásadní význam pro vývoj účinných léků a terapií. V této práci je na příkladu invariantního povrchového glykoproteinu 65 (ISG65) z krevní formy lidského infekčního parazita Trypanosoma brucei gambiense (Tbg) představen protokol pro zlepšení rekombinantní exprese proteinů s komplexním složením a pro vytvoření minimálního konstruktu vhodného pro strukturní charakterizaci. Kromě toho zde uvedené poznatky odhalují biologickou funkci ISG65 jako receptoru pro složku lidského komplementu C3b, popisují jeho úlohu jako selektivního inhibitoru alternativní cesty komplementového systému a představují první struktury TbgISG65 v komplexu s lidským C3 a C3b. K objasnění toho, jak mohou další invariantní povrchové receptory parazita vykonávat svou funkci v rámci ochranného štítu tvořeného okolními variantními povrchovými glykoproteiny (VSGs), byla hodnocena konformační flexibilita povrchového pláště parazita v krevním řečišti. Zatímco infekce africkými trypanosomami má pro zdraví pacienta závažné následky, infekce rozšířeným...

Úplný záznam
2024-06-15
00:13
Prevence a terapie rekurentního průběhu klostridiové kolitidy
Polívková, Sylvia ; Beneš, Jiří (vedoucí práce) ; Krbková, Lenka (oponent) ; Rožnovský, Luděk (oponent)
Souhrn Úvod: Klostridiová kolitida (CDI) představuje nejčastější nozokomiální střevní infekci, je asociována s užíváním antibiotik a v důsledku šíření epidemických kmenů Clostridioides difficile dochází ke změnám v průběhu a závažnosti onemocnění. Cílem práce bylo popsat charakteristiky pacientů s prokázanou CDI, u získaných izolátů provést molekulární analýzu a následně korelovat klinický průběh a léčebné výsledky se zachycenými ribotypy. Dále byla hodnocena účinnost antibiotických režimů v léčbě CDI v závislosti na závažnosti a pořadí ataky onemocnění. Metody: Observační kohortová studie byla provedena v letech 2013-2016 na Klinice infekčních nemocí, Fakultní Nemocnice Bulovka v Praze. Do studie byli zařazeni pacienti s prokázanou CDI. Závažnost CDI byla hodnocena pomocí kritérií ESCMID a skórování ATLAS. Izoláty C. difficile byly charakterizovány pomocí ribotypizace, multilokusové analýzy tandemových repetic (MLVA) a vyšetřením přítomnosti determinant rezistence k antibiotikům (mutace v genech gyrA, gyrB, rpoB a přítomnost ermB). K vyhodnocení účinnosti antibiotických režimů (metronidazol, vankomycin, kombinace vankomycinu a metronidazolu, fidaxomicin) byla použita jednorozměrná logistická regrese. Byly provedeny analýzy podskupin na základě počtu a závažnosti epizod CDI. Výsledky: Celkem bylo...

Úplný záznam
2024-06-15
00:12
Matematické hry a herní strategie
Michalik, Jindřich ; Slavík, Antonín (vedoucí práce) ; Křížek, Michal (oponent) ; Stehlík, Petr (oponent)
Práce je zaměřena na výsledky v oblasti kombinatorické teorie her. Op- timálním strategiím pro hry Nim a dáma jsou věnovány samostatné kapitoly. Většinu práce však představují nové výsledky. Jedná se o nalezení optimálních strategií pro dvě hry Sidneyho Sacksona, Hold That Line a Cutting Corners, a autorskou hru Zajatci, včetně strategií pro různé modifikace zmíněných her. Některých výsledků bylo dosaženo s pomocí autorských počítačových programů. Práci doplňuje kapitola o hře bez úplné informace Logik. 1

Úplný záznam
2024-06-15
00:12
Insolvenční řízení a mezinárodní obchodní arbitráž
Biolek, Vít ; Brodec, Jan (vedoucí práce) ; Růžička, Květoslav (oponent) ; Grmelová, Nicole (oponent)
Insolvenční řízení a mezinárodní obchodní arbitráž Abstrakt Tato práce se zabývá důsledky zahájení insolvenčního řízení na průběh mezinárodní obchodní arbitráže. Rozebírá a porovnává teoretické principy přeshraničních insolvencí na straně jedné a mezinárodního rozhodčího řízení na straně druhé i jejich vzájemnou interakci. Popisuje právní nástroje obou systémů s důrazem na prvky, které je spojují. Zkoumá, nakolik insolvenční řízení zasahuje do principu autonomie vůle stran jako základního principu mezinárodní arbitráže. Definuje uznání cizího insolvenčního rozhodnutí jako klíčový prvek postupu rozhodců po zahájení insolvenčního řízení ohledně jedné strany sporu. Důležitou částí je také analýza postupu při určení práva aplikovatelného na účinky insolvenčního řízení na mezinárodní arbitráž. Po těchto obecných částech se práce zabývá dopady zahájeného insolvenčního řízení na jednotlivé dílčí aspekty arbitráže. Zkoumá, zda a jakým způsobem je dotčena rozhodčí smlouva, zda je možné ji ukončit a podle jakého práva se tak stane. Protože pro pokračování rozhodčího řízení je zásadní procesní způsobilost stran, rozebírá, nakolik je insolvenčním řízením ovlivněna a jakým způsobem přechází na insolvenčního správce. Rozhodci pravidelně řeší otázku, zda arbitráž po zahájení insolvenčního řízení přerušit, a práce proto...

Úplný záznam