Disertační práce

Nejnovější přírůstky:
2018-07-30
13:23
Aspects of artistic training and patronage in Bohemia in the second half ot the 17th century. The case of Christian Schröder (1655-1702)
Fornasiero, Alice ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Volrábová, Alena (oponent) ; Oulíková, Petra (oponent)
Osobnost Christiana Schrödera byla záminkou pro nasměrování pozornosti předkládané práce k několika problematickým oblastem v rámci dějin novověkého umění v Českých zemích. Za účelem jejich objasnění byl sledován vývoj umělecké kariéry tohoto malíře. O jeho počátečním působení jako dvorním malíři hraběte Slavaty nemáme mnoho zpráv. Nalezené archivní prameny naopak dokládají jeho studijní cestu do Itálie, která se úzce váže na fenomén české malířské scény v novověku, kdy umělci hojně cestovali za inspirací a studiem do této země. Po Schröderově návratu do Prahy byl postaven před rozhodnutí, zdali se stát cechovním malířem nebo zastávat funkci císařského malíře, jímž se nakonec stal. Následně získal místo správce Obrazárny Pražského hradu a byl učitelem mnoha umělců, k nimž patřil například i Petr Brandl. Práce ve světle uměleckého dění v Praze poslední dekády 17. století přehodnocuje Schröderův učitelský význam. Objednávka Gundakara Dientrichsteina pro zámek Libochovice, která se týkala vytvoření 43 kopií dle obrazů nacházejících se ve sbírkách Pražského hradu, se stala výjimečným historickým pramenem vedoucím k poznání původních kompozic pláten a vzhledu dnes již neexistujících pláten. Libochovická série kopií tak zapadá do hledání funkcí velmi oblíbených kopií významných maleb v českých a...

Úplný záznam
2018-07-30
13:19
Praha mezi Vídní a Římem: Solní smlouva a správa cassa salis v letech 1630-1782
Honč, Petr ; Petráček, Tomáš (vedoucí práce) ; Maur, Eduard (oponent) ; Mikulec, Jiří (oponent)
Tato disertační práce se zabývá pobělohorskými jednáními o církevních statcích, vznikem konkordátní smlouvy (často označované jako smlouva solní) a správou solní pokladny v letech 1630-1782. Vysvětluje hlavní mechanismy fungování cassa salis, všímá si výše výnosů ze solní daně a různých účelů, na něž byly tyto prostředky vynakládány. Tím hlavním mělo být založení čtyř nových biskupství v Čechách, což se během 17. století podařilo jen částečně. Snaha o rekonstrukci farní sítě vedla na konci 17. století k založení oddělené pokladny tzv. cassa parochorum. Během celého období měla papežská kurie obavy, aby pražští arcibiskupové nespravovali solní pokladnu nezávisle na ní. Nespokojenost se správou pokladny nakonec vedla k utuženému dohledu ze strany apoštolských nunciů a k vizitaci cassa salis v roce 1710. Zvláštní pozornost je věnována opakovanému porušování konkordátu ze strany státu během 18. století. Státní moc se snažila zbavit Svatý stolec práva na rozdělování prostředků ze solní pokladny. Tento proces byl ukončen jejím přivtělením k zemskému náboženskému fondu za vlády císaře Josefa II.

Úplný záznam
2018-07-30
13:18
Farní kroniky jako pramen církevních a sociálních dějin na příkladu pamětních knih farností v děkanství velkomeziříčském
Mrňa, Jaroslav ; Petráček, Tomáš (vedoucí práce) ; Ryantová, Marie (oponent) ; Novotný, Miroslav (oponent)
PhDr. Jaroslav Mrňa Církevní a obecné dějiny 19. a 20. století Název disertační práce v českém jazyce: Farní kroniky jako pramen církevních a sociálních dějin na příkladu pamětních knih farností v děkanství velkomeziříčském. Abstrakt v českém jazyce: Farní kroniky v sobě ukrývají vedle jedinečného odkazu myšlenek a činnosti duchovních správců, správní agendy jim svěřeného úřadu také velmi cenné údaje z životního příběhu samotné farnosti. Disertační práce Farní kroniky jako pramen církevních a sociálních dějin na příkladu pamětních knih farností v děkanství velkomeziříčském se zabývá problematikou existence farních kronik a jejich využitím pro moderní historickou práci na poli církevních a sociálních dějin. Pro prezentaci výpovědní hodnoty pramene byly vybrány pamětní knihy farností velkomeziříčského děkanství. Po úvodní kritice pramenů a literatury následuje kapitola věnovaná pohledu na křesťanské vnímání dějinnosti, vývoj kronikářství v jednotlivých dějinných epochách a zhodnocení farní kroniky jako pamětní či úřední knihy, uměleckého díla. Na ni navazuje část, která se zaměřuje na rozdíly ve struktuře zaznamenaných údajů. K částečné analýze i komparaci byl vytvořen reprezentativní vzorek 915 exemplářů farních kronik z české i moravské církevní provincie, jejichž přehled přináší jedna z příloh. V rámci...

Úplný záznam
2018-07-30
13:18
Correlation of Immunohistochemistry and Molecular Biologic Methods in The Diagnosis of Tumors
Michal, Michael ; Skálová, Alena (vedoucí práce) ; Rychlý, Boris (oponent) ; Zambo, Iva (oponent)
Předkládaná dizertační práce je kolekcí komentářů k celkem 13 prvoautorským a 20 spoluautorským pracím, ve kterých bylo použito metod histomorfologického hodnocení, imunohistochemie (IHC) a molekulární genetiky. Tyto metody byly použity za účelem nalezení nových znaků, které by umožnily zpřesnění diagnostiky a také zdokonalily současnou klasifikaci nádorů. Prezentovaná práce je výsledkem postgraduálního studia MUDr. Michaela Michala, které proběhlo na Karlově Univerzitě, konkrétně pak na Lékařské fakultě v Plzni v období mezi roky 2015-2018. Autor se během svého výzkumu, zvláště pak ve svých prvoautorských pracích, zaměřil především na problematiku nádorů měkkých tkání, rovněž se však podílel na výzkumných činnostech zaměřujících se na jiné orgánové systémy. V průběhu studia pak v rámci široké kapitoly nádorů měkkých tkání vykrystalizovala čtyři hlavní témata zájmu. První téma je tvořeno měkkotkáňovými nádory s (předpokládanou) fibroblastickou diferenciací. Úvodní 2 publikace se týkaly 2 vzájemně příbuzných low-grade sarkomů nazývaných Myxoinflammatorní fibroblastikcý sarkom (MIFS) a Pleomorfní hyalinizující angiektatický tumor (PHAT). V první práci byla poprvé publikována high-grade varianta MIFS. Druhá práce se zaměřovala na morfologické a IHC porovnání obou nádorů. Nedávno vypracovaná třetí...

Úplný záznam
2018-07-30
13:18
Korelace molekulárně-genetických a morfologických znaků vzácných nádorů slinných žláz
Šteiner, Petr ; Skálová, Alena (vedoucí práce) ; Laco, Jan (oponent) ; Šíma, Radek (oponent)
Doktorská dizertační práce se zabývá vztahem mezi histomorfologickými a molekulárně genetickými nálezy u vybraných nádorů slinných žláz. Autor se jako molekulárně-cytogenetický pracovník ve své práci zaměřoval především na využívání detekce translokací jako diferenciálně diagnostických markerů u karcinomů slinných žláz. Dizertační práce je komentovaným souborem vlastních publikací autora a je rozdělena do 4 částí. V první části jsou publikace prohlubující znalosti o adenoidně cystickém karcinomu. Bylo prokázáno, že translokace t(6;9)(q22-23;p23-24) vyúsťující ve fúzi transkripčních faktorů MYB-NFIB, nebo translokace t(8;9) vyúsťující ve fúzi MYBL1-NFIB představují robustní diferenciálně diagnostický marker adenoidně cystického karcinomu. Dále bylo prokázáno, že vzhledem k statisticky významně nižšímu přežívání pacientů se ztrátou lokusu 1p36, může tato delece sloužit jako marker nepříznivé prognózy onemocnění. Druhá část shrnuje práce zabývající se sekrečním karcinomem mamárního typu (MASC), který byl v naší laboratoři prioritně popsán jako nová jednotka, vyznačující se výskytem translokace t(12;15)(p13;q25) s fúzí genů ETV6-NTRK3. Dalším prioritním pozorováním je popis nové fúze ETV6-RET u menší části případů MASC. Nově byly popsány první dva případy MASC vycházející ze žlázek v nosní sliznici....

Úplný záznam
2018-07-30
13:18
Role alarminů v perioperační medicíně.
Máca, Jan ; Holub, Michal (vedoucí práce) ; Závada, Josef (oponent) ; Veselý, Jaroslav (oponent)
Úvod: ZO je základní reakcí na poškození buněk a tkání. Jejím cílem je zvrat patologického procesu a zachování strukturální a funkční integrity živého organismu. Nadhraniční nebo protrahované působení inzultu může vést k dysregulaci zánětu až na systémovou úroveň. Za významný inzult lze považovat i rozsáhlý chirurgický výkon, např. resekční výkon na GIT, tzv. major abdominal surgery (MAS). Signálem pro aktivaci ZO mohou být alarminy, což jsou intracelulární molekuly, které v situaci, kdy je buňka poškozena, jsou uvolňovány do extracelulárního prostoru, kde mají bioaktivní efekt. Alarminy tedy mohou odrážet míru chirurgického poškození. Cíle práce: Primárním cílem práce bylo zjistit roli vybraných alarminů při stimulaci ZO při MAS. Sekudárními cíle práce byly: 1) zjistit schopnost vybrané skupiny alarminů predikovat klinický výsledek, 2) stanovit vztah hladiny alarminů a lokalizace chirurgické resekce, 3) stanovení korelace mezi hladinami alarminů a některými charakteristikami chirurgického výkonu, např. délka výkonu, krevní ztráty a intraoperační tekutinová nálož, 4) srovnat efekt laparoskopie a otevřené chirurgické operativy na hladiny alarminů a 5) ověřit předchozí výsledky stanovením role alarminů v podskupině pacientů podstupujících kolorektální chirurgii. Materiál a metodika: Subjekty byly zařazovány...

Úplný záznam
2018-07-30
13:18
Functional characterisation of new components of mitochondrial proteome.
Kovalčíková, Jana ; Vrbacký, Marek (vedoucí práce) ; Červinková, Zuzana (oponent) ; Ješina, Pavel (oponent)
1 Abstrakt Mitochondriální proteom savců je tvořen ~1500 různými proteiny, z nichž není stále přibližně jedna čtvrtina plně charakterizována. Jedním z těchto proteinů je TMEM70 podílející se na biogenezi eukaryotické F1Fo-ATP syntázy. Mutace v TMEM70 způsobují izolovaný nedostatek ATP syntázy, což často vede u pacientů k letálním neonatálním mitochondriálním encefalokardiomyopatiím. Abychom porozuměli molekulárnímu mechanismu působení TMEM70, vytvořili jsme konstitutivní Tmem70 knockout myší model, který byl embryonálně letální s narušenou biogenesí ATP syntázy. Následně vytvořený myší indukovatelný Tmem70 knockout model byl letální v 8. týdnu po indukci. Především vykazoval funkční poruchu jater, což je v kontrastu k převážně kardiologickému fenotypu u lidí v počátku onemocnění. Analýza jaterních mitochondrií odhalila tvorbu labilních subkomplexů ATP syntázy postrádajících podjednotku c. V případě deficitu TMEM70 tedy nebyl inkorporován c-oligomer do ATP syntázy, což vedlo ke kritickému poškození produkce energie mitochondriemi, analogickému k dysfunkci TMEM70 u lidí. V modelech s deficitem TMEM70 dosáhl nedostatek ATP syntázy limitu pro jeho patologický projev, který jsme stanovili na 30 %. Pozorovali jsme také kompenzační zvýšení obsahu většiny komplexů OXPHOS, ale neočekávaně také ANT a PiC, komponent...

Úplný záznam
2018-07-30
13:18
Možnosti zlepšení vlastnostní ledvinných štěpů od nebijících dárců pomocí ihned zahájené mechanické pulzatilní perfuze
Opatrný, Václav ; Moláček, Jiří (vedoucí práce) ; Bachleda, Petr (oponent) ; Havránek, Pavel (oponent)
Možnosti zlepšení vlastností ledvinných štěpů od nebijících dárců pomocí ihned zahájené mechanické pulzatilní perfuze Opatrný V. Chirurgická klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni Úvod: Množství ledvin dostupných k transplantaci stále nedosahuje počtu pacientů na čekací listině, jež se každoročně prodlužuje. Přitom je transplantace ledvin jedinou šancí pacientů na dlouhodobé přežití s dobrou kvalitou života. Proto jsou v poslední době využívány i orgány od tzv. marginálních dárců, mezi něž patří též zemřelí dárci po nezvratné zástavě oběhu (DCD - donors after cardiac death). Nejčastější příčinou smrti těchto dárců je závažné trauma, zejména kraniocerebrální, či náhlá srdeční zástava s následnou neúspěšnou resuscitační péčí. Po konstatování smrti jedince dle přesně daných kritérií, je možno přistoupit k odběru ledvin. Při tom dochází nejprve k promytí štěpů v těle dárce pomocí perfuzního roztoku a následně k jejich vyjmutí a uchování zvolenou prezervační metodou. V oblasti DCD je nejčastěji využívána mechanická pulzatilní perfuze pomocí speciálního přístrojového vybavení. I přes dobré dlouhodobé výsledky štěpů od DCD, je tato skupina zatížena větším počtem opožděného nástupu funkce štěpu (DGF) i primární afunkce štěpu (PNF). Cíl: Shrnutí základních poznatků o DCD a jejich následné využití v experimentální práci....

Úplný záznam
2018-07-30
13:18
Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových buněk
Brůha, Jan ; Třeška, Vladislav (vedoucí práce) ; Gürlich, Robert (oponent) ; Šubrt, Zdeněk (oponent)
Význam tumor infiltrujících lymfocytů jako prognostických faktorů u pacientů po embolizaci portální žíly (PVE) a po PVE s aplikací autologních kmenových Úvod: V důsledku nízkého zbytkového jaterního objemu (FLRV) je až 75% pacientů s metastázami kolorektálního karcinomu do jater (CLM) primárně inoperabilní. Embolizace portální žíly (PVE) pomáhá navýšit FLRV a tím zvýšit i operabilitu, ale selhává až u 40% pacientů. Využití kmenových buněk (SCs) může být způsob jak podpořit efekt PVE. V současné době jsou intenzivně zkoumány interakce imunity a maligních onemocnění. U léčby CLM s použitím PVE nebyla doposud publikována žádná studie, která by se interakcí imunitního systému a nádoru zabývala. Stejně tak nebyl popsán vztah ABC transportérů a CLM u pacientů po PVE. Cíle: Cílem dizertační práce bylo ověřit efekt PVE a intraportální aplikace SCs na nárůst FLRV a progresi CLM. Dalším cílem bylo stanovit tumor infiltrující lymfocyty (TILs) a transportéry ABCC10 a ABCC11 u pacientů s CLM po provedené PVE a jejich klinické dopady. Metoda: Efekt SCs na růst FLRV po PVE byl zkoumán na souboru 63 pacientů (43 pacientů s PVE a 20 pacientů s PVE a aplikací SCs). Z CT vyšetření byly stanoveny FLRV a objemy CLM. Byl sledován jejich růst, vztah k operabilitě, bezpříznakovému období (DFI) a celkovému přežití (OS). Na souboru...

Úplný záznam
2018-07-30
13:18
Čechy, Jižní Tyrolsko a tridentské biskupství kolem roku 1400. Reflexe krásného slohu v malířství
Meluzínová, Romana ; Royt, Jan (vedoucí práce) ; Klípa, Jan (oponent) ; Kuthan, Jiří (oponent)
Čj: Největší část disertační práce se soustředí na popisy a formálně stylové rozbory maleb ve spojení s komparativní analýzou. Po pečlivém rozboru všech malířských celků bylo možno rozlišit několik okruhů jihotyrolské malby a vícero směrů, jimiž se dostával krásný sloh do oblasti. Kromě přítomnosti několika v Čechách školených umělců (Mistr Václav, Mistr z Dreikirchen, Mistr ze Sv. Heleny) je doložitelná i přítomnost umělců rakouského či jihoněmeckého původu (Hans Stotzinger, autoři severních polí brixenské křížové chodby). V případě deskových obrazů se v některých případech podařilo prokázat lokální původ díla na základě propojení s malbami nástěnnými (Madona z Městského muzea v Bolzanu, Bolestný Kristus z Hall). V některých případech se však jedná o importy (Ukřižování z Novacella). Přínosem práce je objev dvou dosud neznámých bohemikálních deskových obrazů z počátku 15. století z městského muzea v Bolzanu (Kristus na hoře Olivové a Madona s dítětem). Patrně nejširšího ohlasu nalezlo v Jižním Tyrolsku dílo Mistra Třeboňského oltáře. Kromě obecně stylových analogií se v oblasti rozšířily i některé konkrétní kompozice odvoditelné od znalosti děl Mistra Třeboňského (Kristus na hoře Olivové, Madona Roudnická, Adorace Krista). V některých případech se setkáme ale i s reakcí na starší generaci post-...

Úplný záznam