Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 764 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pokračování atletické kariéry absolventů sportovních tříd vybrané školy
Soukup, Jiří ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Bednář, Miloš (oponent)
Název práce: Pokračování atletické kariéry absolventů sportovních tříd vybrané školy Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je identifikace faktorů, které mohou působit na brzké ukončení atletické kariéry. Metody: V práci je využito kvalitativního výzkumu v podobě interview s vedoucím sportovních tříd vybrané školy a kvantitativního výzkumu, který má podobu dotazníku, který byl zaslán absolventům sportovních tříd vybrané školy. Výsledky: Nejdůležitějšími důvody, proč absolventi skončili s atletikou, jsou zájmy o jiné aktivity, zranění, časová náročnost atletiky, přestup na střední školu, obecně málo času a rozpad kolektivu. Klíčová slova: organizovaný sport, vzdělání, tělesná výchova, základní škola, atletika
Analýza přijímacích zkoušek z chemie na Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy
Šrámek, Martin
Disertační práce je zaměřena na predikci akademického úspěchu a analýzu testových otázek, které byly zařazeny do oborových testů z chemie v rámci přijímacího řízení PřF UK v letech 2016 až 2019. První část této práce je zaměřena na možnosti predikce akademického úspěchu (úspěšné dokončení bakalářského stupně studia do 4 let od jeho zahájení) na základě různých faktorů: (i) úspěšnosti v přijímacím řízení; (ii) studijního indexu (modifikovaný studijní průměr), (iii) úspěšnosti v dílčích částech přijímacího řízení, (iv) úspěšného absolvování vybraných předmětů povinných pro studijní program Chemie, popř. (v) na základě získaných známek ze zkoušek uvedených v bodu (iv). Pro některé z výše uvedených faktorů (i, iii a iv) byla rovněž zkoumána predikční schopnosti postupu jednotlivce do 2. ročníku. Výzkumný vzorek je tvořen 1 780 uchazeči studijního programu Chemie. Výsledky analýzy odhalily střední vliv úspěchu v přijímacím řízení na postup 2. ročníku (d = 0,52) a veliký na vliv na akademickou úspěšnost (d = 0,67). Vzájemným porovnáním predikční schopnosti různých oborových testů (matematika, biologie, chemie) jsme ověřili, že oborový test z chemie má oproti ostatním oborovým testům vyšší schopnost predikce postupu do 2. ročníku (d = 0,22) i akademického úspěchu (d = 0,40). Studijní index v 1. ročníku je...
Percepce rodičů při hodnocení školy jejich potomků
Pánková, Magdaléna ; Viktorová, Ida (vedoucí práce) ; Vídršperková, Lenka (oponent)
Cílem této diplomové práce je hlouběji zmapovat přemýšlení rodičů o škole svých dětí, prozkoumat atributy, jež vyzdvihují při jejím hodnocení a také zohlednit jejich vlastní školní vzpomínky, které se mohou promítat do postoje a nároků na vzdělávání jejich potomků. Teoretická část se věnuje tématu školní spokojenosti, nastiňuje současný diskurz o škole a jeho změny, v rámci kterých se vyvíjí vztah rodičů a škol, dále jsou popsány sociokulturní rozdíly v náhledu na vzdělávání a jejich reprodukce. Empirická část představuje cíle výzkumu a výzkumné otázky, k jejich zodpovězení využívám polostrukturovaných rozhovorů s osmi rodiči, jejichž děti studují třetí ročník gymnázia či střední odborné školy, blíže uvádím i jednotlivé profily respondentů. Z nasbíraných dat vyvstávají čtyři kategorie s dílčími subkategoriemi, prostřednictvím nichž analyzuji perspektivy rodičů. Ukazuje se, že smýšlení rodičů koresponduje se současným diskurzem o vzdělávání, kdy je spokojenost dětí vyzdvihována jako zásadní kritérium, preferován je individuální přístup k žákům a partnerský vztah školy směrem k rodičům. Vlastní rodičovské vzpomínky tvoří rám, prostřednictvím kterého hodnotí i školu svých dětí. Jednotliví pedagogové jsou chápani jako klíčoví při vytváření dojmu o škole, značná kritika míří ke starším učitelům. Odlišný...
Preference a znalosti fyzioterapeutů v oblasti idiopatické skoliózy v České republice
Smetánková, Tereza ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Nováková, Tereza (oponent)
Autor: Bc. Tereza Smetánková Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Název: Preference a znalosti fyzioterapeutů v oblasti idiopatické skoliózy v České republice Cíle: Cílem této diplomové práce je vyhodnotit preference a znalosti fyzioterapeutů v oblasti léčby idiopatické skoliózy v České republice vzhledem k dosaženému vzdělání, k délce jejich praxe s pacienty s idiopatickou skoliózou a absolvovaným postgraduálním kurzům. Metody: Pro získání potřebných informací bylo využito dotazníkové šetření. Dotazník byl sestaven odborníky na léčbu idiopatické skoliózy z různých evropských zemí. Celkem se výzkumu účastnilo 221 respondentů (z České republiky). Vyhodnocení následně probíhalo prostřednictvím tabulkového procesoru Microsoft Excel. Výsledky: Z výsledků dotazníkového šetření provedeného u českých fyzioterapeutů (n = 221) jednoznačně vyplynulo, že fyzioterapeuti s vyšším dosaženým vzděláním mají bohatší teoretické znalosti související s idiopatickou skoliózou. Procentuální zastoupení správných odpovědí skupiny respondentů s vyšším vzděláním v každé z námi zvolených otázek převyšovalo procentuální zastoupení správných odpovědí terapeutů s nižším vzděláním. Zároveň bylo prokázáno, že mít vyšší počet let praxe v oboru fyzioterapie ještě neznamená mít lepší znalosti a být si jistější v úkonech...
The Englishes - a survey of the world Englishes
Köhler, Jakub ; Smutný, Milan (oponent) ; Krhutová, Milena (vedoucí práce)
This thesis analyzes history of English language in different countries, which are divided by Kachru’s model into three parts. In introduction General history of English spread through colonies is mentioned. Afterwards thesis is structured into three parts using Kachru’s model. First part is called “English as a native language.” In this part author describes history of English language in countries such as Great Britain, United States of America, Australia, and South Africa. Second part is called “English as a second official language,” and it describes history of countries to which English was brought by the colonizers. In this countries, varieties of English language are in close contact with native languages and are evolved depending on area. Parts of this category are countries such as India, Singapore, and Philippines. Third part is called “English as a foreign language” and lists countries in which English language is recognized as international means of communication or lingua franca. In this part author mentions brief history of English language in countries like Brazil and China. Last part of this thesis is conclusion in which author sums up the obtained knowledge of the topic and notes that this topic will be expanded in bachelors’ thesis
Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli
Dohnal, Jakub ; Štukheil, Petr (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Za hradbou se dějí divy. Obyvatelé města i lidé z širokého okolí jsou zvídaví, a tak vyráží se podívat, co se tam ve skutečnosti odehrává. Doslova se ocitají v novém světě. Kultura zde vzkvétá, řemesla znovu ožívají, příběhy knih jsou vyprávěny a lidé dychtivý po znalostech učeni. Avšak velkou novinou se stala, že městské pivo uhasí žízeň téměř každému kolemjdoucímu. Navíc oním místem prochází pozoruhodná cesta podél vody a stromů. Ať už člověk tudy putuje po svých nebo na kole, spatří širé nádvoří s domy, jenž přináší nového ducha Litovli. Lokalita se nachází na severním okraji historického jádra Litovle mezi pozůstatky středověké hradby a vodním tokem Dušní Moravy. Komplex budov s nádvořím se rozevírá směrem k vodě do ulice B. Němcové a uzavírá zády k centru města. Jednotlivé objekty jsou postaveny v různých časovým období, avšak nejhodnější částí představují zachovalé historické sklepy bývalého městského pivovaru. Město v současné době nemá pro areál přímé využití, proto přicházíme s návrhy pro zachování a inovaci zanedbaných budov a celého okolního území. Východiskem nového programu adaptace je především historický odkaz místního piva Litovel a zdejší společensko-kulturní situace. Cílem práce je přeměna současného stavu na moderní centra kultury, umění a vzdělání. Posílení společenského života novými atraktivní příležitostmi obyvatel a návštěvníků Litovle.
Demografické aspekty nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
Huťková, Markéta
Bakalářská práce se věnuje demografickým aspektům nezaměstnanosti Zlínského kraje v letech 2010–2019. Hlavním cílem práce je identifikovat faktory podílející se na vývoji nezaměstnanosti ve Zlínském kraji a jeho okresech. Je použita metoda demografické analýzy, která prezentuje výsledky vývoje demografických charakteristik nezaměstnanosti a struktury evidovaných uchazečů o zaměstnání a jejich vztahů. Vlivem demografických změn dochází ke stárnutí populace a zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatel, jenž se na trhu práce Zlínského kraje projevuje nízkou nezaměstnaností a nedostatkem pracovní síly v určitých odvětvích. V závěru práce jsou navrhnuta doporučení ke zlepšení stávající situace, která by napomohla zvýšit zaměstnanost u starších osob a osob s nedostatečnou kvalifikací, jelikož patří mezi nejvíce rizikové uchazeče o zaměstnání, dále zachovat a přilákat osoby mladší věkové kategorie do regionu a zajistit soulad mezi nabídkou vzdělávání a poptávkou na trhu práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 764 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.