Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 806 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzdělanostní struktura obyvatelstva Česka v postsocialistickém období: prostorové vzorce a genderové rozdíly
Ouředníček, Radek ; Špačková, Petra (vedoucí práce) ; Korčák, Matěj (oponent)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením úrovně vzdělanosti v Česku a jejím vývojem v postsocialistickém období. Cílem práce bylo popsat a vysvětlit rozdíly v úrovni vzdělání a jejich vývoj na různých řádovostních úrovních v Česku s důrazem na odlišnosti podle genderu. Analýzy byly realizovány na měřítkových úrovních evropských států, celého Česka a na závěr českých mikroregionů SO ORP. K zodpovězení výzkumných otázek práce byla použita kvantitativní analýza sekundárních dat. Úroveň vzdělanosti a stav genderových nerovností Česka byly v evropském kontextu zhodnoceny jako podprůměrné. Výzkumem byl zjištěn nárůst úrovně vzdělanosti a obrat v genderové nerovnosti ve vzdělání české společnost. Kartografickou analýzou byly vymezeny prostorové shluky úrovně vzdělanosti. Nejvýraznější prostorové rozdíly byly zjištěny mezi socioekonomicky vyspělými jádrovými a suburbánními regiony a zaostávajícími, polohově a socioekonomicky znevýhodněnými oblastmi. Klíčová slova: vzdělání, úroveň vzdělanosti, územní diferenciace, genderové nerovnosti, postsocialistický vývoj, Česko
Problém vzdělání a výchovy u Marthy C. Nussbaum
Valíčková, Klaudie ; Rybák, David (vedoucí práce) ; Pelcová, Naděžda (oponent)
Tato výzkumná práce se zabývá teoretickým přístupem a myšlenkami filozofky Marthy Nussbaum k oblastem vzdělání a výchovy. Autorka přináší revoluční perspektivu, založenou na konceptu "schopností" (capabilities). Definuje ho jako soubor základních lidských schopností a možností, které umožňují jedincům plnohodnotný život a participaci ve společnosti. Tyto schopnosti nejsou pouze o ekonomickém úspěchu, ale zahrnují i emocionální a sociální aspekty. Práce se zaměřuje nejen na kontext samotné teorie vzdělávání, ale následně analyzuje klíčové aspekty, včetně důležitosti emocí a morálního vedení jako nedílných prvků vzdělávacího procesu. Kromě toho práce nabízí kritický pohled na teorii Marthy Nussbaum, zkoumající praktické výzvy s její implementací v reálných vzdělávacích prostředích. Dále analyzuje kritické názory a kontroverze v souvislosti s touto teorií, včetně diskusí o univerzalitě konceptu schopností a jeho vhodnosti pro různé sociokulturní kontexty. Mimo jiné se zaměřuje na kritické zhodnocení tohoto přístupu, s cílem podnítit další reflektovanou debatu o významu a perspektivách vzdělání ve společnosti 21. století. KLÍČOVÁ SLOVA Martha Nussbaum, vzdělání, výchova, schopnosti, emoce, kritika
Multikulturní výchova a výchova k občanství v dětských domovech a výchovných ústavech - role sociálního pracovníka
VÍKOVÁ, Eliška
Tato bakalářská práce se zabývá tématem multikulturní výchovy a výchovy k občanství v dětských domovech a výchovných ústavech. Cílem bakalářské práce je zjistit a obecně vysvětlit, jak je chápána multikulturní výchova a výchova k občanství v systému vzdělávání pro žáky, kteří jsou umístěni ve výchovných zařízeních. Dále také popsat, jak je do procesu vzdělávání zapojen sociální pracovník. Teoretická část bakalářské práce je věnována charakteristice průřezových témat Multikulturní výchova a Výchova k občanství, která jsou zařazena v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. V rámci charakteristiky průřezových témat jsou obecně popsány základní cíle vzdělávání v těchto oblastech. Dále je v této části bakalářské práce podrobně definován Školní vzdělávací program, jenž patří k neopomenutelným a závazným dokumentům všech základních, středních škol a výchovných zařízení. Poslední část se zaměřuje na objasnění problematiky sociální práce v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Praktická část se orientuje na provedený výzkum. Popisuje vybraný postup kvalitativního výzkumu, metodu dotazování a techniku polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor pro uskutečnění výzkumu byl vybrán na základě účelového výběru ze sociálních pracovníků dětských domovů a výchovných ústavů, kteří k výzkumu dali souhlas. Získaná data byla vyhodnocena pomocí otevřeného kódování a následně byla provedena kategorizace dat.
Gemini
Nedělková, Marie ; Nový, Vítězslav (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá revitalizací školy Gemini pro zdravotně znevýhodněnou mládež a jejího okolí. Škola se nachází v lokalitě sídliště Lesná v Brně. Původní funkce budovy školy byla mateřská škola a jesle. Dispozice stavby je od té doby téměř nezměněná. Cílem práce je přizpůsobit školu a její pozemek současné funkci střední školy tak, aby byla bezbariérově přístupná všem studentům i zaměstnancům. Navýšit kapacitu studentů. Vytvořit příjemné a funkční prostředí pro vzdělávání, aby se studenti, kteří tuto školu absolvují, mohli plnohodnotně pracovně uplatnit a začlenit do běžného života.
The Englishes - a survey of the world Englishes
Köhler, Jakub ; Smutný, Milan (oponent) ; Krhutová, Milena (vedoucí práce)
This thesis analyzes history of English language in different countries, which are divided by Kachru’s model into three parts. In introduction General history of English spread through colonies is mentioned. Afterwards thesis is structured into three parts using Kachru’s model. First part is called “English as a native language.” In this part author describes history of English language in countries such as Great Britain, United States of America, Australia, and South Africa. Second part is called “English as a second official language,” and it describes history of countries to which English was brought by the colonizers. In this countries, varieties of English language are in close contact with native languages and are evolved depending on area. Parts of this category are countries such as India, Singapore, and Philippines. Third part is called “English as a foreign language” and lists countries in which English language is recognized as international means of communication or lingua franca. In this part author mentions brief history of English language in countries like Brazil and China. Last part of this thesis is conclusion in which author sums up the obtained knowledge of the topic and notes that this topic will be expanded in bachelors’ thesis
Power - plant
Studený, Jan ; Severa, Zdeněk (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Projekt „POWER - PLANT“ se zabývá rehabilitací bývalé Ústřední elektrárny a konverze Dolu Schöeller (Nejedlý I a III) v obci Důl Libušín. Nově bude pro objekt elektrárny navržena technologie s progresivním fluidním kotlem na biomasu, parní turbínou o výkonu 7 MW a absorpční (trigenerační) jednotka produkující teplo, chlad a elektřinu, která navíc bude fungovat jako chladič primárního okruhu elektrárny. Zdrojem vody nejen pro elektrárnu bude bývalá těžební jáma Nejedlý I, která je v současnosti zaplavena pitnou vodou o teplotě cca 12°C. Tento systém využívá s vysokou účinností vložené palivo (biomasu), kterého je ve výsledku potřeba méně. Větší podíl vyrobené elektřiny a část tepla budou distribuovány do veřejné sítě. Na většině území budou navrženy veřejně přístupné skleníky z ocelovo-hliníkové konstrukce vyplněné ETFE fólií tvořící tepelně izolační membránu naplněnou vzduchem. Důvodem je vytvoření podmínek pro pěstování tropických a subtropických rostlin. Skleníky budou napojeny na absorpční jednotku elektrárny (prostřednictvím podzemních meandrů ve kterých bude cirkulovat voda), ventilační šachtu dolu a na důlní vodu - tudíž bude možné řídit podmínky vnitřního prostředí těchto staveb bez vlivu ročního období a hlavně bez nutnosti montáže dalších technologických zařízení. Zároveň bude zajištěna kooperace s absorpční jednotkou na chlazení primárního okruhu - proto odpadá nutnost chladících věží, případně ventilátorů. Součástí projektu bude vybudování detašovaných pracovišť Fakulty strojní ČVUT v Praze - Ústavu progresivních technologií a systémů pro energetiku a Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze. Důvodem je umožnění studentům a vědcům aktivně a hlavně v praxi se podílet na provozu a především vývoji dané problematiky. Pro veřejnost je v areálu kromě samotných skleníků přístupné také vnitřní a venkovní termální koupání. Součástí vstupního vestibulu je bistro a především přednášková síň. Cílem práce je decentralizovaný botanicko-energetický soubor staveb produkující elektřinu, teplo, chlad a biomasu a vytvářející rekreační, edukační a výzkumné podmínky.
Marketingova strategie Kulturniho domu Rubin v Brne
Varmužová, Romana ; Urbánek,, Jiří (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Hlavním cílem diplomové práce je popis a komplexní zhodnocení fungování Kulturního domu Rubín v Brně Žabovřesky v kontextu čtvrti a města a vytvoření doporučení pro jeho další rozvoj. Práce se zabývá marketingem kultury, popisuje fungování Kulturního domu, jeho program a nabídku služeb, návštěvníky a klienty a definuje jeho postavení v rámci města. Obsahuje také charakteristiku hlavních konkurentů v kulturním kontextu a stanovuje hypotézy pro praktické šetření. Dotazníková část se sestává z kvantitativní ho šetření formou dotazníku mezi cílovou skupinou. Závěr práce obsahuje shrnutí poznatků z teoretické části a praktického výzkumu a jejich zapracování do celkové marketingové strategie Kulturního domu Rubín.
Galerie moderního umění Brno
Šnerch, Jiří ; Teplý, Vladimír (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
Na základě studie, vytvořené v předmětu AG32, je zpracována následující bakalářská práce, která studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Tématem práce je Galerie moderního umění Brno, pro které bylo zadáno místo stavby na Kraví Hoře v Brně, Veveří. V blízkosti řešeného pozemku se nachází park na Kraví hoře, Hvězdárna a planetárium Brno, plavecký bazén na Kraví hoře, zahrádkářské kolonie v sousedství ze severní a východní strany a objekty tenisu a tenisových hal při jižní hranici pozemku. Pozemek je svažitý, což poměrně ovlivnilo návrh. Mou hlavní myšlenkou bylo vytvoření monumentální stavby pro veřejnost, která bude reprezentovat svou funkci a zároveň bude v co možná největším souladu s morfologií terénu. Tomu napomáhá samotné ztvárnění fasády objektu s kolonádou na pomyslném postamentu, tvořeném spodním patrem, veřejný prostor před galerií s parkovou úpravou a snížení severní části objektu se zelenou střechou do úrovně terénu. Galerie má funkci kulturně-vzdělávací, s přidruženou funkcí komerční, kterou zastupuje integrovaná kavárna a pronajímatelné prostory ateliérů. Samotná architektura objektu si pohrává s kombinací racionálního a organického pojetí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 806 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.