Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 626 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cvičení a pohybové aktivity během těhotenství z pohledu fyzioterapeutů České republiky
Humlová, Kateřina ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Opatrná Novotná, Irena (oponent)
Autor: Bc. Kateřina Humlová Název: Cvičení a pohybové aktivity během těhotenství z pohledu fyzioterapeutů v České republice. Cíl: Cílem této diplomové práce je zhodnotit názory, zkušenosti a kompetence fyzioterapeutů České republiky ve vztahu k práci s těhotnými, které byly získány během pre- a post- graduálního vzdělávání. Metody: Pro potřeby výzkumu byl vytvořen nestandardizovaný dotazník. Výzkumu se zúčastnilo 171 probandů (fyzioterapeutů České republiky). Data byla vyhodnocena prostřednictvím Microsoft Excel a matematického softwaru R. Výsledky: U zkoumaného počtu fyzioterapeutů České republiky (n = 171) bylo zjištěno, že přes 85 % (n = 146; 85,4 %) zúčastněných fyzioterapeutů ohodnotilo získané informace během pregraduálního studia o možnostech práce s těhotnými za nedostačující. Nebyl však zjištěn žádný statisticky významný rozdíl mezi hodnocením respondentů z různých absolvovaných škol nebo mezi dobou ukončení studia. Zájem o vzdělání v oblasti těhotenství byl prokázán u více jak 81 % respondentů (n = 139). Zájem u žen výrazně převyšoval nad zájmem u mužů. Pravidelně s těhotnými pracuje přes 71 % respondentů (n = 119) a informace poskytuje více než 73 % respondentů (n = 126). Více informací poskytují fyzioterapeuté s delší dobou praxe a fyzioterapeuté pracující v nestátních zdravotnických...
Tomáš Garrigue Masaryk a jeho význam pro dnešek
Krása, Jakub ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá odkazem Tomáše Garrigua Masaryka. Práce si klade za cíl odhalit, zda může mít Masarykův odkaz pro dnešní dobu význam. Konkrétně se práce věnuje dosud nevyjasněným záležitostem Masarykova života, jeho kultu a vybraným Masarykovým úvahám. Autor při tvorbě práce vycházel ze sekundární literatury, a především z Masarykových textů, které analyzoval a komparoval s dneškem. Nedílnou součástí této práce jsou autorovy komentáře, které se opírají o filosofii a ostatní společenské vědy. Autor dokázal, že Masaryk dosud poutá zájem odborníků i laiků, že Masarykův kult má v české společnosti stále své místo a že Masarykovy úvahy týkající se mravnosti, politiky a školství jsou pro dnešní dobu více než aktuální. Masarykovy myšlenky o odmítnutí náboženství mohou být pro současnost inspirativní, nicméně jejich realizace by nebyla jednoduchá. Naproti tomu, založení nového společenského řádu na abstinenci se jeví jako nemožné. Autor také nastolil několik otázek pro další výzkum.
Od auto-selekce k selekci: České učňovské školství v zajetí trhu práce
Kotrbová, Monika ; Šanderová, Jadwiga (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Diplomová práce "Od auto-selekce k selekci systémové - české učňovské školství v zajetí trhu práce" reaguje na aktuální snahy o odklon části žáků od maturitního studia v důsledku unifikace přijímacích a závěrečných zkoušek a zpřísňování podmínek přijetí, a to v systému, pro který je typická vysoká souvislost mezi sociálním původem a dosaženým vzděláním, jež má navíc tendenci posilovat. Práce si klade za cíl prostřednictvím sekundární analýzy dat identifikovat a popsat hlavní selektivní mechanismy a institucionální bariéry českého vzdělávacího systému, v jejichž důsledku jsou žáci systematicky alokováni na střední odborná učiliště a následně do konkrétních pozic na trhu práce, které jsou spojovány s ekonomickou i sociální nestabilitou. Jako hlavní mechanismy práce identifikuje distribuci vzdělávacích příležitostí skrze diferenciaci vzdělávacích drah doprovázenou nízkým věkem selekce žáků, s tím související důraz na osobní odpovědnost při výběru vzdělávací dráhy, která je díky podmíněnosti sociálním původem vysoce determinovaná, a koncepci přijímacích a závěrečných zkoušek jako tzv. high- stakes standardizované testování, které pro žáky ze znevýhodněných prostředí představuje nepřekročitelnou mentální i faktickou bariéru. Předpoklad vzdělanostní společnosti a koncepce rovného přístupu ke vzdělání,...
Addressing structural inequality through education access
Davey, Elizabeth ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Ndiaye, Sokhna Adele Rosalie (oponent)
Vzdělávání bylo dlouho považováno za klíč k pozitivní sociální mobilitě, nicméně přibývající důkazy ukázaly, že pro mnoho studentů s nízkými příjmy jde spíše o mýtus než realitu. Rozdíly mezi studenty pocházejícími z různých sociálně-ekonomických podmínek a rasových skupin jsou stále obtížně eliminovatelné, i přes desetiletí úsilí zaměřeného na školní reformy. Tato práce zkoumá z jiné perspektivy důležitost rozvoje spravedlivějšího přidělování finančních prostředků pro veřejné vzdělávací instituce a také obecného souhlasu, že taková politika je nezbytným krokem ke zvýšení rovnoprávnosti ve vzdělávacím systému. Tato práce rozvíjí téma mezigeneračních vztahů a okolností promítají se do akademických přístupů dítěte a v důsledku toho i jeho akademických výstupů. Pomocí zmíněného ukazatele tato práce přidává k souboru znalostí o daném tématu i novou perspektivu diskurzu o rovnoprávnosti ve vzdělávání a akademických výsledcích s ohledem na Dvougenerační intervenci a její protínání se. K dokončení triangulace jsou použity rozhovory a pozorování vedoucích pracovníků, programových sociálních pracovníků a účastníků úspěšného Dvougeneračního programu. Ty jsou použity jako základní cíle tohoto investigativního výzkumu a dále k rozšíření Dvougenerační intervence, která by mohla vyřešit rozdíly, o což se již...
Faktory ovlivňující výši průměrné mzdy
Zámková, Nikola
Odměňování je významná činnost z pohledu zaměstnanců i zaměstnavatelů. Mzda je podstatným zdrojem příjmu jedince nebo rodiny. Na velikost mzdy má vliv mnoho faktorů. Hlavním cílem této práce je identifikace faktorů, které ovlivňují výši průměrné mzdy. Cíle bude dosaženo prostřednictvím konstrukce vhodných ekonometrických modelů. Vysvětlující proměnné budou zvoleny na základě zpracovaného literárního přehledu. Dílčím cílem práce je ověření existence mzdového rozdílu mezi muži a ženami. V praktické části budou sestaveny modely s odlišností podle pohlaví a vzdělání. U všech modelů budou testovány klasické lineární předpoklady regresního modelu. Výsledky modelů budou srovnány a následně budou interpretovány vlivy na průměrnou mzdu.
Ekonomické dopady zrušení základních škol praktických v mikroregionu Lipensko
Peterková, Iva
Bakalářská práce se zabývá ekonomickými dopady po zrušení základních škol praktických, a to konkrétně v mikroregionu Lipensko, což je i jejím hlavním cílem. V úvodu této práce jsou definovány jednotlivé důležité pojmy spojené se vzděláním a financováním vzdělání v České republice. Následně v další části práce jsou popsány všechny veřejné základní školy mikroregionu a je provedena analýza nákladů a výnosů na některých z nich. Závěrem jsou zjištěny nové potenciální náklady i výnosy spojené s inkluzí a je provedeno vyhodnocení možných ekonomických dopadů.
Zhodnocení úrovně finanční gramotnosti ve skupině studentů středních a vysokých škol
Naď, Slavomír
Zaměřením práce je zhodnocení finanční gramotnosti ve skupině studentů středních a vysokých škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce nabízí definování finanční gramotnosti. Dále jsou zmíněny nejdůležitější faktory, které ovlivňují finanční gramotnost - škola a rodina. Praktická část na teorii navazuje výzkumem, realizovaným získáváním dat od cílové skupiny za pomoci dotazníku. Výsledky nabízí přehledný materiál popisující finanční znalosti studentů.
Vliv politiky zaměstnanosti na integraci zdravotně hendikepovaných osob do pracovního procesu v České republice
Fronková, Renata
FRONKOVÁ R., Vliv politiky zaměstnanosti na integraci zdravotně hendikepovaných osob do pracovního procesu v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 2017. Zdravotně hendikepované osoby jsou jednou z rizikových skupin na trhu práce. Z tohoto důvodu je důležité věnovat jejich integraci do zaměstnání a nástrojům tomu napomáhajícím náležitou pozornost. Diplomová práce se zabývá integrací zdravotně hendikepovaných osob do pracovního procesu. V rámci tématu se práce zaměřuje především na faktory, které ovlivňují samotnou integraci osob do pracovního procesu. Těmito faktory jsou především nástroje politiky zaměstnanosti, do kterých je implementována legislativa a programy zaměstnanosti ČR a EU.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 626 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.