Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 727 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Ideální učitel z pohledu žáků středních škol
Štuková, Karolína ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Karela, Jan (oponent)
Diplomová práce s názvem "Ideální učitel z pohledu žáků středních škol" je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je rozdělena do osmi kapitol. První kapitola je zaměřena na osobnost učitele. Popisuje některé typologie osobnosti učitele, jednotlivé etapy učitelské profese, vybrané faktory, které osobnost učitele ovlivňují. Druhá kapitola je orientována na interakce a komunikace ve výuce. V rámci této kapitoly se autorka zabývá také autoritou učitele a třídním klimatem. Další kapitoly závěrečné práce se soustředí na roli učitele, na náplň jeho pracovní činnosti, na pracovní zátěž, která je s touto profesí spojena a také na téma profesní kompetence a učitelské profesionality. Poslední kapitola teoretické části práce se odklání od učitele k žákům. V případě sledovaných respondentů jde o žáky v období adolescence. V druhé, empirické části, se práce věnuje shrnutím poznatků kvalitativního výzkumu, který byl realizován mezi žáky středních škol ve formě polostrukturovaných rozhovorů. Cílem této výzkumné práce je zjistit, jak studenti nahlíží na představu o ideálním učiteli, čeho si na učitelích nejvíce váží, co je pro ně u učitelů důležité a naopak, co jim u učitelů nejvíce vadí. Metodami vyhodnocení dat byla zvolena obsahová analýza.
Sociální determinanty znalosti infekce HPV a rizika vzniku nádorových onemocnění
Stuchlíková, Tereza ; Kulhánová, Ivana (vedoucí práce) ; Hejtmánková, Alžběta (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá sexuálně přenosnou infekcí lidského papilomaviru (HPV) a jejích potenciálních rizik pro vznik nádorových onemocnění. HPV je rizikový faktor, který je příčinou karcinomu děložního hrdla, jednoho z nejčastějších příčin úmrtí nádorových onemocnění u žen. I přes to, že se HPV infikuje většina ženské a mužské populace během svého sexuálně aktivního života, a to především do 30 let, ženy jsou převážně citlivější vůči této infekci. V mladém organismu ji může imunitní systém odstranit bez povšimnutí do 2 let, ale v případě kmenu HPV z vysoce rizikové skupiny může nevinná infekce vyústit až ve smrtelnou. Především u mužů se v posledních letech čím dál více vyskytuje zhoubný novotvar oblasti hlavy a krku, např. část orofaryngu, jehož jednou z přičin je právě HPV. Infekce HPV proto v posledních letech přestává být spojována pouze s nádorovými onemocněními ženských pohlavních orgánů. HPV způsobuje u mužů i nádory penisu či análního otvoru, proto je zapotřebí lepšího poučení populace o rizicích HPV, a to především u mladé generace, u které se mění vzorec sexuálního chování, a proto virus již napadá nejen tkáně pohlavních orgánů. Práce se zabývá popisem a epidemiologií těchto typů nádorů a také sociálními determinanty, které infekci ovlivňují. Znalost rizik HPV je klíčovým...
Třetí role univerzity - Od elitního k masovému vzdělávání
Voborská, Jasmína ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Tesárek, Jan (oponent)
Bakalářská práce "Třetí role univerzity - od elitního k masovému vzdělávání" se zabývá konceptem masifikace v terciárním vzdělávání a vlivu masifikace vzdělávání na obor sociologie na Fakultě sociálních věd v Praze a Fakultě Filozofické v Praze. Cíl bakalářské práce je zjistit a následně porovnat, jakým způsobem reflektují tyto dvě skupiny studentů změny spojené s masifikací a jak tyto změny ovlivňují jejich motivaci a postoj ke studiu. Výchozím konceptem bakalářské práce je již zmíněný koncept masifikace, díky kterému je možné částečně analyzovat změny na vysokých školách spojené s expanzí a navyšováním počtu studentů, které ovlivňují nejen postoj studentů ke vzdělání, ale také jejich samotnou motivaci ke studiu. V teoretické části bakalářské práce se zabývám obecným vysvětlením konceptu masifikace a jeho působení na obor sociologie vyučovaný na Fakultě sociálních věd v Praze a Fakultě Filozofické v Praze. V empirické části popisuji výzkumný design práce a následnou analýzu získaných dat. Pomocí analýzy polostrukturovaných rozhovorů se studenty dvou pražských fakult zodpovídám, zdali změny spojené s masifikací mají vliv na studenty sociologie a zdali se liší motivace ke studiu mezi studenty sociologie na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních věd. Závěry analýzy přinesly zjištění, že změny v...
Informační společnost v číslech - 2020: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Přehledová publikace o rozvoji informační a digitální společnosti v České republice prostřednictvím nejnovějších oficiálních statistických čísel v oblasti využívání moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) v jednotlivých oblastech společnosti. Publikace ve svých sedmi hlavních kapitolách obsahuje nejnovější data za základní ukazatele o rozšíření a způsobu využití především internetu jak ze strany občanů a podniků, tak ve veřejné správě či v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. Údaje zde uvedené jsou členěny dle různých kritérií, jako je například typ sledovaných domácností, pohlaví, věk a vzdělání u jednotlivců nebo odvětví a velikost u podniků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Socioekonomický status a jeho vliv na délku kojení
Trpálková, Tereza ; Laštůvka, Zdeněk (vedoucí práce) ; Černý, Andrej (oponent)
Bakalářská práce se věnuje širokému spektru témat v oblasti kojení. Tato práce je koncipována jako teoreticko - praktická. Cílem teoretické části je šířit osvětu a validní informace týkající se problematiky kojení. Tato část čtenáře provádí anatomií prsu a fyziologií laktace, zdůrazňuje význam kojení pro matku, dítě a společnost i ve spojitosti s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030, doporučuje vhodnou výživu kojící ženy, zpřehledňuje zásady a správnou techniku kojení, upřesňuje optimální prospívání dítěte, upozorňuje na nejčastější komplikace při kojení a nabízí jejich řešení, popisuje alternativní metody dokrmování a zásady zavádění příkrmu i ukončení kojení, seznamuje s podporou kojení a v neposlední řadě shrnuje výsledky zahraničních studií týkajících se socioekonomického statusu a jeho vlivu na průběh a délku kojení. Praktická část svým hlavním cílem na řadu těchto zahraničních studií navazuje a zkoumá vliv socioekonomického statusu na průběh a délku kojení. Stanovené hypotézy předpokládaly, že v období 14. dne, 1. měsíce, 3. měsíce a 5. měsíce od narození dítěte nenastanou rozdíly ve formě kojení v kontextu dosaženého vzdělání ženy. Na základě těchto předem stanovených cílů a hypotéz byl uskutečněn prospektivní sběr dat pomocí kvantitativního šetření. Socioekonomický status je zde zastoupen...
Lidé s mentálním postižením, aneb svět z jiného úhlu pohledu
Horová, Anežka ; Válková, Monika (vedoucí práce) ; Čedík, Miloslav (oponent)
5 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou kvality života lidí s mentálním postižením (retardací) v České republice. Uvedenou tématiku zkoumá z mnoha úhlů pohledu. Začíná legislativními předpisy, které zahrnují jednotlivé oblasti a ze kterých vyplývá, že v žádném předpisu ani zákonu daná problematika není řešena uceleně, ale pouze po částech. Pro lepší pochopení úskalí, které sebou přináší mentální postižení je v práci zahrnutá i část, která se zabývá vysvětlením pojmu mentální retardace a její klasifikací, tj. rozdělení do jednotlivých stupňů. Oblasti, kterými se práce zabývá, jsou zařazení mentálně postižených lidí do vzdělávacího systému, včetně speciálních škol, jejich následné uplatnění na pracovním trhu, možnosti bydlení, kde je zdůrazněný pozitivní trend přechodu od institualizace k individuálnímu přístupu, oblast volnočasových aktivit. Diplomová práce ale neopomíjí ani citlivá a i v dnešní době hodně kontroverzní témata jako sexualita, mateřství (rodičovství) či násilí páchané na lidech s mentálním postižením. Pro lepší práci s lidmi s mentálním postižením byly vypracovány metody sociální práce, které zvláště pracovníkům v sociální oblasti, pomáhají lépe uchopit práci s konkrétním člověkem (klientem). Dále se práce věnuje i nevládním neziskovým organizacím, které hrají důležitou roli v péči...
Postavení právniček jako téma českého ženského hnutí v období první republiky
Láňová, Lucie ; Gelnarová, Jitka (vedoucí práce) ; Kubátová, Hana (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje aktivitám, které podnikaly aktivistky českého ženského hnutí v boji za lepší postavení právniček v období první republiky. Cílem této práce je najít odpověď na stanovenou výzkumnou otázku "Jak se české ženské hnutí angažovalo v otázce postavení právniček v období první republiky? ". Ženám bylo povoleno studium na právnických fakultách až v roce 1918. Po dokončení svých studií se ženy chtěly uplatnit v právnických profesích, což bylo velmi obtížné i přes fakt, že ženy měly podle ústavy stejná práva jako muži. Právničky byly bezdůvodně odmítány a diskriminovány. Tuto jejich situaci se snažila řešit Ženská národní rada v čele s Františkou Plamínkovou a Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen. Právě v rámci sdružení vznikl v roce 1925 právnický odbor, jehož posláním bylo zajistit rovné podmínky uplatnění právničkám. Šlo primárně o přijímání žen právniček do soudní služby a do služby konceptní státní. Aktivistky se snažily například prostřednictvím deputací intervencí, ale třeba i vydáváním textů o otázce postavení právniček zlepšit jejich šance na uplatnění a také podmínky uplatnění. Boj za lepší postavení právniček trval mnoho let, ale nakonec byl cíl splněn. Díky vyvíjenému tlaku během let se podařilo zařídit postupné přijetí několika právniček do konceptní služby...
Barriers and Opportunities of Strategic Governance in Higher Education in West Africa: The Case of Senegal
Ndiaye, Sokhna Adele Rosalie ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Vlk, Aleš (oponent) ; GUEYE, Serigne Magueye (oponent)
References NDIAYE, Sokhna, A. R. Barriers And Opportunities Of Strategic Governance In Higher Education In West Africa: The Case Of Senegal. Praha, 2022. 212 pages. Dissertation thesis (PhD.). Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Sociological Studies. Department of Public and Social Policy. Supervisor Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. Abstrakt Disertace představuje analýzu systému vysokoškolského vzdělávání v Senegalu. V posledních třech desetiletích se vysokoškolské vzdělávání vyznačovalo rostoucí nestabilitou systému, která se projevovala především v otázkách přístupu ke vzdělávání a jeho kvality. Navzdory různým programům a navrženým a realizovaným politikám tyto problémy přetrvávají. Pokusím se proto odpovědět na hlavní otázky: Jaké jsou nejpodstatnější faktory neúspěšné implementace významných politik vysokoškolského vzdělávání v Senegalu? Jakým způsobem by bylo možné zlepšit strategické řízení, aby byla odstraněna současná úskalí systému? V návaznosti na to navrhuji jako možné řešení přehodnocení přístupu k řízení vysokého školství prostřednictvím studia překážek a příležitostí strategického řízení ve vysokém školství v Senegalu. Disertační práce je založena na kvalitativní i kvantitativní analýze dat, jejímž cílem je porozumět zkoumaným problémům z různých úhlů pohledu....
Výchova, dialog a totalita ve filozofické reflexi
Dobiáš, Ondřej ; Pelcová, Naděžda (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent)
Diplomová práce interpretuje titulní pojmy v kontextu otázek krize výchovy a vzdělání a představuje příspěvek filozofie pro pedagogiku. Východiskem úvah jsou otázky možnosti rozvoje svobodného myšlení v rámci soudobého (formálního) vzdělávání. Práce připomíná původní smysl výchovy a vzdělání a poukazuje na úskalí pojetí jakožto procesu formování - způsobem podléhajícím vnějškovým vlivům a často vedeným převážně s ohledem konformace do přednastavených společenských mechanismů a struktur. Do protikladu takového pojetí staví původní výchovu jako dialogickou otevřenost a bezprostřednost totožnou s lidským vztahováním jako takovým. Práce odkrývá výchovu jako autentickou možnost postmoderního člověka, schopného svobodného (odpovědného) sebeurčování, který se otevřeným přehodnocováním vlastního myšlení stává imunnějším vůči manipulaci a totalitnímu myšlení. Klíčová slova Výchova, vzdělání, krize, filozofie, etika, dialog, totalita, věda, svět, technika, autenticita, transcendence, předmětnost, přirozenost, svoboda, spontaneita, vůle, myšlení

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 727 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.