National Repository of Grey Literature 67 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Commented translation
Němčanský, Radek ; Smutný, Milan (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Cílem mé Bakalářské práce je přeložit český text do anglické podoby, následně analyzovat a demonstrovat základní jazykové prvky obou jazyků. K tomuto úkolu jsem si vybral knihu s názvem “Nikola Tesla a jeho tajné vynálezy”, napsanou Davidem Childressem. Kniha je psaná populárně odborným stylem, který je blíže charakterizován.
Comparative analysis of professional English texts
Cibulková, Magda ; Smutný, Milan (referee) ; Zmrzlá, Petra (advisor)
Cílem této bakalářské práce je srovnat tři odborné texty psané v anglickém jazyce. Všechny texty se zabývají humanoidními roboty, ale každý z jiného úhlu pohledu. První z textů je zveřejněn ve vědeckém časopise ‘Science Robotics‘ a je příkladem populárně naučného stylu. Druhý z nich je vyňatý z knihy ‘Humanoid Robots, Human-like machines‘ a zastupuje odborný styl. Třetím materiálem k analýze je video, které je zveřejněno na YouTube kanálu společnosti CNET. Aby mohlo být video použito jako výchozí materiál bakalářské práce, musel být text videa nejdříve přenesen do písemné podoby. Rozdíl mezi těmito texty je patrný, neboť každý z nich je určený pro jiný typ čtenáře či posluchače. V práci jsou popsány obsahy vybraných textů a vysvětleny jejich styly. Dále se práce zaměřuje na porovnání textů z hlediska mluveného a psaného jazyka, analýzu textů podle Jakobsonova modelu komunikace a na analýzu podle registru.
The Co-operative Principle in technical texts
Latinovič, Borivoje ; Smutný, Milan (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato práce analyzuje užití kooperativního principu a konceptů s ním souvisejících v odborných textech. Kooperativní princip, poprvé specifikován Gricem, je jednou z nejvýznamnějších teorií v pragmatice a jeho užití nebo opomíjení lze pozorovat téměř v každé komunikaci. S ohledem na to, autor práce analyzuje odborné technické texty a popisuje různé pragmatické jevy s tímto principem související. Práce dále popisuje zdvořilostní princip, související s principem kooperativním, demonstruje jeho užití a ukazuje různé zdvořilostní strategie používané v odborných technických textech. Součástí je také vysvětlení pragmatických aspektů odborných technických textů a jejich ukázání přímo v textu. Na závěr jsou odborné odborné technické texty porovnány s texty netechnickými a je vysvětlen rozdíl v užití kooperativního a zdvořilostního principu.
Science and Technology in Media
Gellnerová, Zuzana ; Haupt, Jaromír (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Tato práce se zabývá vlivem médií, především nových médií, na oblast vědy a techniky. Definuje základní mediální pojmy a upozorňuje na to, že média mohou být výborným prostředkem k propagaci vědy a techniky, ale mají také obrovskou moc a mohou zkreslovat realitu a manipulovat s lidmi. V práci je také rozebráno několik konkrétních příkladů. V závěru práce je nastíněn možný pohled do budoucna propojení vědy, techniky a médií.
Commented Translation – New Trends in Air Transportation as Presented in Media
Sultanmuratov, Alibek ; Langerová, Petra (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Účelem této semestrální práce je překlad česky psaného textu týkajícího se nejnovějšího vývoje v letecké dopravě do jazyka anglického a analýza rozdílů mezi oběma jazyky, jež se vyskytují v překladu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí: teoretický úvod, překlad textu a analýza překladu. Teoretický úvod se zabývá typy překladu. V závěrečné části jsou na příkladech z přeložených textů analyzovány jazykové jevy a charakteristické rysy anglického a českého jazyka
Technology and Society
Hrbek, Jan ; Neuwirthová, Ludmila (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Zpracovaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku nejpoužívanějších technologií, jak nás ovlivňují a jak mění naši společnost. Nejvíce se zabývá používáním internetu, vlivu smartphonů na různé oblasti lidského života, používání internetového portálu YouTube, vlivem YouTuberů na společnost a popsáním pojmů streamer, streamování. Práce popisuje jak pozitivní vlivy těchto technologií na společnost, tak negativní vlivy, které přináší.
The Influence of English on Other Languages, Especially Czech
Bondareva, Anastasiia ; Zmrzlá, Petra (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem angličtiny na jiné jazyky, zejména na dnešní český jazyk. V úvodů se práce zabývá o historickém pozadí anglického jazyka s cílem porozumět důvodům širokého používání angličtiny v současné době. Dále je vysvětlena důležitost výuky angličtiny v současné době a vysvětluje hlavní důvody jejího učení. Následující část se zabývá praktickou částí, kde byly analyzovány různé knihy, články, které dokazují existenci anglických přejatých slov v češtině, ruštině a francouzštině. V této části práce jsou také analyzovány důvody pro přijetí přejatých slov. Poslední kapitola vysvětluje negativní dopad anglického jazyka na další jazyky.
Is the Language of Science/Technology Manipulative?
Plichta, Lukáš ; Smutný, Milan (referee) ; Walek, Agata (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku manipulativnosti jazyka v politickém diskurzu. Politické projevy této doby se často věnují velkému množství společenských problémů a mohou být manipulativní. Záměrem této práce je tedy zkoumat důležitost kontroly veřejného diskurzu, který je nezbytný pro reprodukci manipulace v politice. Dále se tato práce zaměřuje na odhalení cílů a prostředků manipulace. Analýza manipulativních strategií Donalda Trumpa v páté kapitole slouží jako nástroj pro úspěšnou identifikaci manipulace. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda je jazyk politiky manipulativní a jak se taková manipulace projevuje.
Commented translation
Novák, Přemek ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Bakalářská práce se zabývá překladem odborného českého textu do anglického jazyka. Cílem je přeložit a okomentovat studijní materiál týkající se počítačové architektury. Práce využije různé lingvistické prostředky pro určení a pojmenování rozdílů mezi českým a anglickým jazykem, a také jak udržet stejný význam v žánru odborného stylu.
Technology and Society - Online Addictions
Sarbassov, Timur ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Cílem této práce je prostudovat problematiku závislosti na internetu. Samotná práce je rozdělena do 3 částí: úvod, hlavní článek a závěr. Úvod vysvětluje globální posuny v komunikační technologii a jejich negativní a pozitivní účinky. V hlavní části se zabývám některými typy závislosti na internetu a způsoby, jak s nimi zacházet. Závěrem jsem shrnul tezi o příčinných a souvislostních vztazích závislých na internetu.

National Repository of Grey Literature : 67 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
9 Smutný, Martin
1 Smutný, Matyáš
4 Smutný, Michal
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.