Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 190 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Český a slovenský mediální obraz rozdělení Československa
Kvítková, Alena ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Lizcová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce Český a slovenský mediální obraz rozdělení Československa zkoumá mediální reprezentaci rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku. Analyzuje tematické rámce článků na dané téma a jejich prostřednictvím zkoumá mediální obrazy rozdělení vytvořené každým jednotlivým deníkem, českými a slovenskými deníky jako dvěma celky i celkový obraz na základě výsledků všech sesbíraných dat. Zdrojem pro analýzu jsou články tří českých novin (Mladá fronta DNES, Rudé právo a Blesk) a tří slovenských novin (Smena, Pravda a Nový Čas) z období přijetí zákona o zániku ČSFR a z doby jejího rozdělení. Cílem je získat představu o podobě celkového mediálního obrazu rozdělení Československa, ale také srovnat obrazy v českých a slovenských periodikách a zkoumat jejich rozdíly, a to jak z hlediska celkového pozitivního, negativního či neutrálního obrazu, tak z hlediska konkrétních užitých rámců. Kromě toho se práce zaměřuje také na rozdíly mezi pravicovými a levicovými periodiky nebo seriózním tiskem a bulvárem. Důležitá je také závěrečná konfrontace s výzkumy veřejného mínění, která potvrzuje propojení mediální a veřejné agendy. Díky ní lze tuto práci vnímat nejen jako analýzu mediální reprezentace, ale také jako analýzu názorů společnosti z období zániku Československa. Klíčová slova:...
Připravenost České republiky k přijetí eura
Zárubová, Jana
Cílem této práce je zhodnotit připravenost České republiky k přijetí eura. V rámci tohoto cíle je vysvětlen pojem měnová unie, evropská centrální banka a popsán historický vývoj, který stál za vznikem eurozóny. Dále se práce zabývá výhodami a nevýhodami plynoucích z přijetí eura. Připravenost k přijetí eura je hodnocena pomocí kritérií nominální a reálné konvergence, která jsou nejdříve teoreticky charakterizována a následně pomocí dostupných dat zhodnocena. Poslední kapitola se zabývá názorem občanů ČR a představitelů současné i minulých vlád ČR, který zaujímají v otázce přijetí eura.
Geneticky modifikované potraviny
Tuzová, Kristýna
Diplomová práce Geneticky modifikované potraviny pojednává o geneticky modifiko-vaných potravinách v rámci České republiky, Evropské unie (EU) a ve světě. Cílem práce bylo prozkoumat povědomí studentů a široké veřejnosti České republiky a Ra-kouska o geneticky modifikovaných potravinách a přiblížit klady a zápory geneticky modifikovaných potravin. K vyhodnocení současného stavu geneticky modifikovaných potravin byla použita metoda literární rešerše a komparativní metoda. V experimentální části diplomové práce byla využita metoda skupinového brainstormingu a SWOT ana-lýza získaných údajů za účelem stanovení hlavních výhod a nevýhod spojených s geneticky modifikovanými potravinami. Pomocí dotazníkového šetření byly shromáž-děny informace o postoji zájmových skupin ke geneticky modifikovaným potravinám. Z výsledků vyplývá, že informovanost a postoj široké veřejnosti a studentů se liší v rámci České republiky a Rakouska.
Průzkum veřejného mínění na způsob obhospodařování ŠLP Masarykův les Křtiny
Pokorný, Jakub
Abstrakt Autor: Bc. Jakub Pokorný Název: Průzkum veřejného mínění na způsob obhospodařování ŠLP Masarykův les Křtiny Diplomovou práci zpracovávám na Ústavu lesnické a dřevařské politiky a ekonomiky pod vedením Ing. Josefa Lenocha, Ph.D. Je zaměřena na průzkum veřejného mínění reprezentativního vzorku návštěvníků Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Mapuje sociologickou strukturu návštěvníků lesa, poměr pohlaví, věkové, vzdělanostní a vědomostní zastoupení, a jejich názory na hospodaření Školního lesního podniku a jejich celkové povědomí a informovanost o problematikách lesnictví a lesnického hospodaření, názory na plnění mimoprodukčních funkcí lesa, spokojenost návštěvníků s přístupem Školního lesního podniku, možné připomínky a příspěvky ke zlepšení hospodaření a zejména plnění mimoprodukčních funkcí lesa a podobně. Průzkum je prováděn přímo na území ŠLP na navštěvovaných turistických cestách, na území všech tří polesí ( Habrůvka, Vranov a Bílovice nad Svitavou ) pomocí jednoduchého anonymního dotazníku.
Proč jsou Francouzi nespokojeni: Proměna vnímání úřadu prezidenta a její vliv na popularitu
Boudová, Kristina ; Emler, David (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá propadem pádu popularity u posledních tří francouzských prezidentů - tj. Nicolas Sarkozy, François Hollande a Emmanuel Macron. Všichni tito tři prezidenti totiž dosahují nejnižších úrovní popularity v historii Páté republiky. Práce si klade otázku, zda za tento propad můžou systematické změny ve vnímání úřadu prezidenta a vychází z hypotézy, že za něj můžou opakující se fenomény na úrovni francouzské společnosti. Práce se tudíž místo na makroekonomické příčiny dívá na důvody společenské a systematické a srovnává prezidenty na několika úrovních. V první části práce se tedy řeší rámec francouzského politického systému a změna postavení prezidenta v něm po reformě v roce 2002. V další kapitole je rozebrán vliv těchto změn na voliče a průběh konkrétních prezidentských voleb. Následující část se věnuje samotným prezidentským kampaním a personalizaci moci ve Francii. Na závěr jsou všechny zjištěné poznatky konfrontovány s grafy vývoje popularity během prvního roku a půl mandátu prezidentů. Cílem je ukázat, že všechny popsané fenomény proměňují fungování popularity ve Francii a dokázat, že tyto problémy jsou společné pro všechny tři prezidenty a ovlivňují jejich vnímání už od úplného začátku.
Inkluze v systému předškolního vzdělávání
Vlachová, Jana ; Hájková, Vanda (oponent)
Rigorózní práce se zabývá inkluzivním vzděláváním v mateřských školách v České republice. Vychází ze studia odborné literatury, legislativních změn ve školství a dlouholeté praxe její autorky, speciální pedagožky mateřské školy. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část definuje základní pojmy a východiska inkluze i její hlavní aktéry z hlediska pozitivních i negativních dopadů, které na ně inkluzivní vzdělávání může mít. Přináší rovněž stručný pohled na systém inkluzivního předškolního vzdělávání ve Velké Británii, Švédsku, Norsku a Finsku. Druhá část obsahuje přehled systému inkluzivního předškolního vzdělávání v rámci současného českého školství a přináší rovněž poznatky a zkušenosti z praxe. Zahrnuty jsou i autorčiny osobní zkušenosti z návštěv mateřských škol ve Švédsku, Finsku a Moldávii. Třetí část rigorózní práce obsahuje výsledky kvantitativního výzkumu, zaměřeného na zjišťování postojů odborníků a laické veřejnosti k inkluzi v běžných mateřských školách. Zkoumá názory pedagogů a rodičů na podmínky mateřských škol ve fázi implementace inkluzivního vzdělávání. Poskytuje pohled rodičů a pedagogických pracovníků na připravenost účastníků inkluzivního vzdělávání v mateřských školách. Přináší zjištění, že proces inkluzivního vzdělávání, který vychází z práva dítěte na rovné...
Interpretace předvolebních výzkumů v českých tištěných denících
Tučková, Kateřina ; Nečas, Vlastimil (vedoucí práce) ; Vochocová, Lenka (oponent)
Diplomová práce Interpretace předvolebních výzkumů v českých tištěných denících se zabývá způsobem, jakým média ve svém zpravodajství prezentují výsledky předvolebních výzkumů. Práce vychází z teorií účinků médií, jejichž studium ukazuje možný vliv médií na veřejné mínění, či dokonce na volební rozhodování. Z tohoto důvodu je možné od médií vyžadovat dodržování určitých standardů při zveřejňování výsledků předvolebních výzkumů, nicméně žádný předpis, který by ustanovoval, jak k tomuto typu obsahu přistupovat, v České republice neexistuje. I tato skutečnost vede k dlouhodobému sporu mezi zdroji dat (výzkumnými agenturami) a těmi, kdo je prezentují veřejnosti (médii), v jehož centru stojí odlišná měřítka kvality obou stran. Mezi často médiím vytýkané chyby patří nesprávná interpretace dat a nedostatečné vysvětlení pozadí výzkumu. Tato práce zkoumá kvantitativní obsahovou analýzou 154 článků z českých tištěných deníků napříč třemi předvolebními obdobími (2010, 2013, 2017) s cílem zjistit, jakou formou v nich jsou prezentovány výsledky předvolebních výzkumů a jestli jsou doplněny o všechny potřebné údaje. Analýza výsledků se dívá na data jako celek i sleduje trend napříč jednotlivými lety. Ve svém závěru zhodnocuje prezentaci výsledků předvolebních výzkumů v českých médiích jako nedostatečnou, z čehož...
Vliv olympijských her 1936 v Berlíně na zahraniční politiku nacistického Německa a jeho obraz v mezinárodním společenství
Pokorný, Jiří ; Emler, David (vedoucí práce) ; Smetana, Vít (oponent)
bakalářské práce je vliv letních olympijských her 1936 na zahraniční politiku nacistického Německa a jeho obraz v mezinárodním společenství. Práce si klade za cíl ověřit, zda se nacistům podařilo využít olympijské hry ke zlepšení obrazu nacistického Německa zahraničí a posléze k opuštění nepříznivé zahraničněpolitické pozice, ve které se nacházelo. Bakalářská práce je rozdělena do dvou přehledných částí, přičemž v první se autor věnuje výchozí pozici Německa v mezinárodním společenství a jeho zahraniční politice před této části věnuje samotným olympijským hrám. V druhé části autor na základě novinových článků a interní zprávy vytvořené Zahraničním úřadem zjišťuje vliv olympijských her na obraz Německa v zahraničí a posléze i jeho zahraniční poli Nacisté ostře vystupovali proti olympijským hrám v době, kdy byly přiděleny křehké Výmarské republice jako ocenění za snahy navrátit zemi do kulturní společnosti moderních států. Včas si však uvědomili, jaká příležitost se jim naskytla a po nástupu k úsilím uspořádali velkolepé a v mnoha směrech pokrokové hry, jež předurčil , jakým směrem se olympijské hnutí vydá. Pořádání her ohrožovalo mezinárodní bojkotní hnutí vyvolané agresivními kroky Třetí říše a pronásledováním Židů v německé společnosti. Centrem protestů zahraničí se staly Spojené státy americké. Bojkot...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 190 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.