Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 179 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postavení jaderné energetiky v Evropské unii - historie a současnost
Koryčanský, Roman ; Šen, Hugo (oponent) ; Martinec, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá rozvojem a současným postavením jaderné energetiky v Evropě. V první části práce je věnována legislativnímu pozadí v rámci evropské unie – smlouva EURATOM. Dále popisuje historii evropských společností zabývající se jadernou energetikou zejména francouzské AREVY. Největší část práce je věnována vztahu jaderné energetiky a veřejného mínění, zaměřeno na postavení ve vybraných státech a postoj ekologických organizací součástí je i popis historicky nejvážnějších havárií. Závěr je změřen na ekonomické aspekty jaderné energetiky a budoucnost jaderné energetiky.
Veřejné mínění na téma aplikační místnosti pro uživatele drog u obyvatel hl.m. Prahy
Součková, Gabriela ; Janíková, Barbara (vedoucí práce) ; Vacek, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zřízení centra supervidované aplikace pro uživatele drog na území České republiky. Cílem práce je zmapovat veřejné mínění na téma aplikační místnosti pro uživatele drog u obyvatel hlavního města Prahy. V teoretické části se zabývám objasněním pojmů souvisejících s terciární prevencí závislostního chování, především pak principy Public Health a Harm Reduction. Dále teoretická část obsahuje informace o dobré praxi exitujících aplikačních místností ve světě a o možnostech České republiky při zřizování služby supervidované injekční aplikace. Výzkumná sonda zjišťuje metodou dotazníku mínění na téma aplikační místnosti pro uživatele drog u vzorku obyvatel Prahy. Šetření bylo částečně doplněno analýzou online diskusí pod internetovými informačními články z roku 2013, na téma zavedení aplikační místnosti na území Prahy. Výsledky ukazují, že nadpoloviční část respondentů dotazníku by souhlasila se zavedením služby aplikační místnosti na území Prahy. Ve výsledcích se současně objevují významné rozdíly v kvalitativních odpovědích důvodů souhlasu či nesouhlasu se zřízením služby mezi respondenty dotazníku a diskutujícími online debat. Většina diskutujících, mimo 4 osob, nesouhlasila se zavedením služby supervidované injekční aplikace na území města Prahy. Klíčová slova...
Výuka geologie z pohledu laické veřejnosti
Lacina, Martin Jakub ; Jedličková, Tereza (vedoucí práce) ; Teodoridis, Vasilis (oponent)
V rámci didaktiky přírodních věd se výzkumy osobních postojů zaměřují především na postoje přímých aktérů výuky, tj. žáků a učitelů. Názory laické veřejnosti jsou často opomíjeny, ačkoliv hrají významnou roli při formování postojů žáků. V rámci diplomové práce bylo realizováno dotazníkové šetřen zaměřené na postoje a názory laické veřejnosti ke geologickým vědám a jejich výuce. Dále byli osloveni žáci 1. a 2. ročníku SŠ a učitelé přírodovědných předmětů. Získaná data byla vyhodnocena pomocí vybraných statistických metod, které umožnily mj. komparovat odpovědi jednotlivých cílových skupin respondentů. Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 727 respondentů (414 osob z řad veřejnosti, 201 žáků a 112 učitelů). Z výsledků vyplývá, že postoje laické veřejnosti jsou spíše pozitivní. Jako vyučovací předmět není geologie považována za obtížnou a nudnou. I přes to, že všechny tři skupiny hodnotí geologii jako neoblíbený předmět, považují geologické vědy za součást všeobecného vzdělání. Za nejdůležitější aspekty efektivní výuky geologie jsou všemi respondenty považovány nadšení a motivovaní učitelé; ukázky minerálů a hornin; terénní vycházky a exkurze. Na základě získaných výsledků byla formulována doporučení, která by mohla přispět k popularizaci geologických věd, např. zvýšit důraz na praktické využití...
Postoj veřejnosti k výstavbě krytého bazénu ve Dvoře Králové nad Labem.
Geisler, Karel ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Viplerová, Tereza (oponent)
Název: Postoj veřejnosti k výstavbě krytého bazénu ve Dvoře Králové nad Labem. Cíle: Hlavním cílem práce je pomocí dotazníkového šetření zjistit postoj veřejnosti ve Dvoře Králové k výstavbě krytého bazénu. Metody: V této práci bylo využito na sběr a vyhodnocení dat postupů kvantitativního výzkumu. Pro dotazování byl použit dotazník vlastní konstrukce ke zjištění postojů veřejnosti k výstavbě krytého bazénu ve Dvoře Králové nad Labem. Výsledky: Na základě získaných dat se dostalo k závěru, že postoje veřejnosti k výstavbě jsou pozitivní a takové sportoviště by bylo vítáno. Zároveň byl projeven zájem o vybavení bazénu saunou, vířivkou a dětským bazénem. Klíčová slova: veřejné mínění, plavecký bazén, marketingový výzkum, sportovní infrastruktura
Areál Nový rybník a veřejné mínění obyvatel Příbrami
Schejbal, Antonín ; Flemr, Libor (vedoucí práce) ; Buriánková, Jitka (oponent)
Název: Areál Nový rybník a veřejné mínění obyvatel Příbrami Cíle: Cílem mé diplomové práce je pomocí výzkumu veřejného mínění zjistit postoje občanů města Příbram k jednotlivým veřejně diskutovaným otázkám týkajících se areálu Nový rybník. Metody: Pro tuto práci byla použita metoda kvantitativního výzkumu - anketní dotazování. Pro zjištění názorů občanů města Příbrami byl sestaven dotazník, které byl distribuován v o online i fyzické podobě. Výsledky: Na základě provedeného výzkumu bylo zjištěno, že vnímání areálu veřejností je ve skrze velice pozitivní a že naprostá většina občanů města areál alespoň jednou za rok navštíví. Spíše negativní postoj má příbramská veřejnost ke vstupu psů do areálu. Těsná většina obyvatel souhlasí se zákazem pití alkoholu v areálu. Více než polovina Příbramanů by neměla problém zaplatit vstupné do areálu. Klíčová slova: veřejné mínění, areál Nový rybník, Příbram, Sportovní zařízení města Příbrami, anketní dotazování, kvantitativní výzkum, elektronické dotazování
Adiktologické služby z pohledu obyvatel Příbrami
KYMLOVÁ, Petra
Abstrakt Adiktologické služby ve věnují prevenci a léčbě závislostí. V České republice se tyto služby začaly více rozvíjet až po Sametové revoluci v roce 1989. Do té doby bylo téma závislostí a zejména užívání drog tabuizované a na veřejnosti se o této problematice příliš nemluvilo. V okrese Příbram působí nestátní nezisková organizace Magdaléna o.p.s, zde poskytuje nízkoprahové harm reduction služby (Kontaktní centrum a Terénní program) a Adiktologikou ambulanci. Kontaktní centrum působí v Příbrami od roku 2002, Terénní program byl zřízen v roce 2003, Adiktologická ambulance začala fungovat v roce 2017. Cílem této diplomové práce je zjistit, jak jsou obyvatelé okresu Příbram informováni o adiktologické péči a zmapovat jejich postoje k adiktologickým službám obecně a konkrétně k adiktologickým službám poskytovaným v tomto okrese. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů v oblasti adiktologie, závislosti a adiktologických služeb. Je zde popsána síť péče pro osoby se závislostí a historický vývoj této péče v České republice. Prostor je věnován také vymezení základních sociologických pojmů v oblasti veřejného mínění a dostupným průzkumům veřejného mínění v oblasti užívání návykových látek. Pro výzkumnou část diplomové práce byla zvolena kvantitativní strategie, s využitím metody dotazníkového šetření, technika vlastního dotazníku s uzavřenými, polouzavřenými otázkami a škálami. Výzkumný soubor tvořilo 430 respondentů, obyvatel okresu Příbram. Získaná data byla vyhodnocena pomocí popisné statistiky v programu MS Excel, hypotézy byly ověřovány pomocí statistického programu SPSS. Z výzkumného šetření vyplynulo, že přes 40% obyvatel Příbramska ví o službách Kontaktního centra a Terénního programu, nejsou si však jistí, jak tyto služby fungují. Přes 30 % respondentů však nikdy neslyšelo o službách Adiktologické ambulance, která funguje v Příbrami teprve 3 roky. Necelých 56 % respondentů pak někdy slyšelo o organizaci Magdaléna o.p.s. Nejkontroverzněji vnímají obyvatelé okresu Příbram poskytování nízkoprahových služeb aktivním uživatelům drog zdarma a je také zpochybňována finanční výhodnost adiktologických služeb pro stát a společnost. Okolo 50 % respondentů je však rádo, že jsou adiktologické služby v okrese Příbram poskytované a podporují je, dalších 30 % s tímto výrokem spíše souhlasí, což vnímám jako pozitivní výstup pro CAS Magdaléna Příbram. Tato diplomová práce a její výstupy mohou posloužit jako zpětná vazba pro pracovníky Příbramských adiktologických služeb a také při informování veřejnosti a při prezentací služeb v rámci osobního oslovování terénními pracovníky i v rámci online propagace. Dále má také informativní a vzdělávací charakter pro všechny, kteří se o problematiku adiktologických služeb začínají zajímat. Věřím, že dotazník byl vytvořen tak, aby bylo jeho vyplnění pro respondenty přínosné a informativní.
Vnímání učitelské profese samotnými učiteli a veřejností
SABÁČKOVÁ, Kristýna
Diplomová práce pojednává o vnímání učitelské profese očima vybraných učitelů 2. stupně základní školy a zároveň přináší informace o pohledu na učitelské povolání ze strany oslovených zástupců z řad veřejnosti. V teoretické části jsou na základě odborné literatury zpracovány informace, které se týkají učitelské profese a aktuální situace ve školství z hlediska prestiže učitelské profese, feminizace učitelských sborů, odměňování učitelů, náročnosti profese i pracovní doby učitelů. Praktická část je založena na výzkumném šetření formou polostrukturovaných rozhovorů, kterých se zúčastnili vybraní učitelé 2. stupně základní školy a zástupci z řad nepedagogické veřejnosti. Cílem praktické části bylo zjistit, jak na učitelskou profesi nahlíží oslovení učitelé a několik osob z jiných profesních oblastí. Učitelé hodnotí svoji profesi jako náročné, důležité, ale málo ceněné povolání v očích veřejnosti. Oslovená veřejnost si většiny učitelů váží, a myslí si, že jejich společenská prestiž by měla být vyšší.
Analýza generačních rozdílů veřejného mínění na rozpad Československa
Kukačka, Jakub ; Klípa, Ondřej (vedoucí práce) ; Kocián, Jiří (oponent)
V této bakalářské práci, nazvané "Analýza generačních rozdílů veřejného mínění na rozpad Československa", se věnuji zdokumentování nálad českého obyvatelstva v období od 90. let 20. století až do současnosti. Za rozdělením ČSFR stály převážně politické elity obou nástupnických republik, které toto rozhodnutí přijaly, aniž by bylo konzultováno s občany, kteří se dle tehdejších průzkumů stavěli spíše na stranu zastánců pokračování federace. Postoje veřejnosti se ovšem od rozdělení společného státu významně proměnily a důležitou úlohu v těchto změnách hraje generační uspořádání dané společnosti. Za 30 let od rozpadu se ve společnosti etablovaly nové generace. Je tedy více než vhodné tehdejší a současné nálady porovnat a pokusit se identifikovat příčiny těchto změn. Výsledkem této práce by mělo být poskytnutí základního historického přehledu konečného období ČSFR, zmapování vývoje veřejného mínění k dané události, jeho srovnání a identifikace možných názorových trendů v daných generacích.
Diskuze o pořádání OH v ČR: názory vybraných skupin
Bejček, Martin ; Buriánková, Jitka (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Diskuze o pořádání OH v ČR: názory vybraných skupin. Cíle: Hlavním cílem práce je za pomoci dotazníkového šetření zjistit současný postoj vybraných skupin české veřejnosti na možnou budoucí kandidaturu na pořádání olympijských her na území České republiky. Metody: Tento průzkum popisuje současný postoj vybraných skupin české společnosti. Šetření se zúčastnilo 478 účastníků, kteří se přes přímé odkazy k dotazníků přihlásili. Na všechny otázky odpovědělo 298 respondentů, kteří byli rozděleni do předem definovaných skupin. Výběr skupin byl proveden na základě konzultace s odbornými pracovníky napříč sportovním odvětvím. Dotazníkové šetření probíhalo formou elektronického dotazníku, ve kterém byly využity různé typy otázek, včetně metod Likertovy škály a sémantického diferenciálu. Dotazník byl vytvořen skrze platformu Survio a následně šířen na sociálních sítích a přes email poslán vybraným skupinám. Výsledky: Práce popisuje současný postoj vybraných skupin české společnosti k potenciální budoucí kandidatuře České republiky na pořadatele olympijských her. Z průzkumu vychází, že mezi hlavní nedostatky, které podle dotazovaných omezují ČR hry pořádat, patří hlavně nedostatečné finanční prostředky a aktuální stav sportovišť. Mezi hlavní obavy zařadili nezvládnutou organizaci her korupci. Mezi...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 179 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.